Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šetření stížností Mgr. Karel Bárta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šetření stížností Mgr. Karel Bárta"— Transkript prezentace:

1 Šetření stížností Mgr. Karel Bárta
ředitel Libereckého inspektorátu ČŠI Masarykova 28, Liberec tel.:

2 Stížnosti S účinností od 1. ledna 2005 je školským zákonem nově stanovena kompetence ČŠI provádět inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic, spadají-li svým obsahem do její působnosti, a v oblasti stížností prošetřovat v rámci inspekční činnosti jednotlivá tvrzení, přičemž výsledek šetření se předává zřizovateli k dalšímu řízení.

3 Stížnosti na zaměstnance škol, jejichž předmětem bývá zejména odborná a pedagogická úroveň vzdělávání a poskytovaných školských služeb, postupuje ČŠI k prošetření a vyřízení ředitelům škol. Současně s postoupením stížnosti je příslušný ředitel požádán, aby kopii vyřízení stížnosti zaslal ČŠI. Po jejím obdržení ČŠI dále zvažuje, zdali nejsou shledány důvody k nařízení a provedení inspekční činnosti.

4 Prošetřování stížnosti ve škole se vykonává na základě písemného pověření ředitele inspektorát
Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají a neevidují. O podání ústní stížnosti se za účasti stěžovatele sepíše zápis, který musí obsahovat datum a místo podání, jméno, příjmení a adresu stěžovatele, označení osoby nebo subjektu, proti kterému stížnost směřuje, předmět stížnosti a všechny ostatní skutečnosti, které by mohly mít význam při prošetřování stížnosti, podpis zaměstnance, který zápis vyhotovil, a podpis stěžovatele, příp. může obsahovat potvrzení přijetí stížnosti. Kopie zápisu se předá stěžovateli. Zápis je nutno sepsat i v případě, že vyřízení stížnosti náleží do působnosti jiného subjektu a stěžovatel o to požádá.

5 Pokud stížnost podává více stěžovatelů společně a ve stížnosti není výslovně uvedeno, komu se mají doručovat písemnosti, doručují se veškeré písemnosti stěžovateli, který je ve stížnosti uveden na prvním místě. Pokud stěžovatel požádá o utajení své totožnosti, nebo pokud je její utajení v zájmu řádného vyřízení stížnosti, postupuje se při prošetřování stížnosti jen na základě jejího opisu, ve kterém se neuvede nic z toho, co by umožňovalo identifikaci stěžovatele. Každý, kdo se účastní prošetření stížnosti a komu je totožnost stěžovatele známa, je povinen o ní zachovat mlčenlivost.

6 Pokud se v průběhu prošetření stížnosti zjistí, že prošetření a vyřízení stížnosti nebo její části patří do působnosti jiného subjektu (nejčastěji ředitele nebo zřizovatele školy), postoupí se stížnost či její část bezodkladně příslušnému subjektu a vyrozumí se o tomto postoupení stěžovatel. Řediteli školy je možné stížnost postoupit v rámci prošetření stížnosti ve škole a zaznamenat tuto skutečnost do zápisu. Zpravidla do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení stížnosti inspektorátu se stížnost prošetří a výsledek šetření se předá zřizovateli školy.

7 Stížnost prošetřuje zpravidla nejméně dvoučlenný tým.
Vyžaduje-li to objektivní prošetření stížnosti, měl by být před nebo při prošetření slyšen stěžovatel, a to nejlépe na základě písemného pozvání k jednání na pracovišti ČŠI. Vedoucí týmu je povinen seznámit toho, proti komu stížnost směřuje, s jejím obsahem v takovém rozsahu a čase, aby se její prošetřování nemohlo zmařit. Současně mu umožní vyjádřit se ke stížnosti, předložit doklady, jiné písemnosti, informace a údaje nezbytné pro šetření stížnosti.

8 O ústních jednáních v rámci prošetření je nutné ihned pořídit zápis, který musí obsahovat jména a příjmení všech zúčastněných osob, datum a místo jednání, stručné vylíčení průběhu a výsledků jednání, doložku o souhlasu účastníků s obsahem zápisu a jejich podpisy. Pokud některý z nich odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se tato skutečnost do zápisu s uvedením důvodu. Pokud bude při prošetření stížnosti zjištěno, že se záležitostí zabývají orgány činné v trestním řízení, že ve věci probíhá občanskoprávní řízení, správní, případně jiné řízení, šetření stížnosti se zastaví a stěžovateli bude tato skutečnost písemně sdělena.

9 Všechna zjištění, učiněná v průběhu prošetření, musí být řádně doložena dokumentací (podepsané zápisy z jednání, průkazné kopie dokumentů podepsané ředitelem a opatřené datem jejich pořízení a razítkem školy atd.).

10 Výsledek šetření stížnosti:
Podle zjištěných skutečností uvedených v zápisech z jednání a v související dokumentaci vypracuje vedoucí týmu výsledek šetření stížnosti, který musí obsahovat datum, místo prošetření, předmět šetření, stručný popis předmětných událostí a dalších souvisejících okolností. Výsledek šetření bude obsahovat jednotlivá zjištění ČŠI, že tvrzení uvedené ve stížnosti je: důvodné nedůvodné neprokazatelné stěžovatel vzal stížnost zpět a požádal, aby šetření bylo zastaveno ČŠI šetření zastavila

11 Vedoucí týmu zašle výsledek šetření ČŠI stěžovateli, řediteli školy a dále zřizovateli školy k dalšímu řízení spolu s kopií stížnosti, ve kterém požádá o zaslání informace o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Pokud se při prošetření stížnosti zjistí, že ředitel školy porušil právní předpis, může být na základě rozhodnutí ředitele inspektorátu podnětem k provedení státní kontroly dodržování právních předpisů, která bude vykonána nezávisle na prošetřování stížnosti.

12 Pokud stěžovatel opakuje stížnost ve stejné věci nebo se jinou formou, popř. jinými prostředky domáhá téhož cíle jako v předchozí stížnosti, zkontroluje nadřízený pracovník (zpravidla ředitel inspektorátu, příp. jeho zástupce), zda byla původní stížnost správně prošetřena. Výsledek kontroly oznámí stěžovateli písemně, přičemž jej poučí, že každá další stížnost v téže věci, kterou se bude domáhat stejného cíle (třebaže jinou formou nebo prostředky) jako v původní stížnosti, nebude-li obsahovat nové skutečnosti, bude odložena bez dalšího prošetřování a vyrozumění stěžovatele.

13 V případě, že nadřízený pracovník kontrolou zjistí, že stížnost nebyla správně prošetřena, zajistí doplnění, opravu či zrušení původního výsledku šetření. O této skutečnosti je povinen písemně informovat stěžovatele a zřizovatele školy. V případě, že ve stejné věci, v jaké již byla prošetřena stížnost jiného stěžovatele, podá stížnost další stěžovatel bez uvedení nových skutečností, které by měly vliv na výsledek šetření stížnosti, není třeba jeho stížnost znovu prošetřovat a je nezbytné jej vyrozumět o výsledku vyřízení původní stížnosti. Pokud opakovaná stížnost bude obsahovat nové skutečnosti, které nebyly předmětem prošetřování původní stížnosti, jedná se o novou stížnost.

14 V případě, že zřizovatel školy v návaznosti na výsledek šetření stížnosti požádá ČŠI o doplnění původního výsledku šetření stížnosti, zkontroluje nadřízený pracovník (zpravidla ředitel inspektorátu, příp. jeho zástupce) výsledek šetření stížnosti a o svém závěru písemně informuje zřizovatele školy. Stížnost na nepřijetí opatření nebo nesplnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při prošetřování stížnosti se postoupí k vyřízení zřizovateli V případě žádosti o zaslání výsledku šetření stížnosti ČŠI je možné poskytnout jeho kopii ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15 Stížností na školu nebo školské zařízení (dále jen „školu“) se pro účely těchto interních pravidel rozumí podání doručené poštou, technickými prostředky sloužícími k přenosu dat i ústně, které obsahuje upozornění fyzické nebo právnické osoby na nedostatky, jejichž prošetření spadá do působnosti ČŠI podle § 174 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona Za stížnosti se nepovažují podání v záležitostech, které byly, jsou nebo mají být předmětem soudního řízení nebo jsou podnětem k zahájení správního řízení, příp. trestního řízení. Taková podání se vrátí bezodkladně s uvedením důvodu tomu, kdo je podal. Pokud část podání splňuje náležitosti stížnosti dle odst. 1, prošetří se tato část jako stížnost na školu.

16 Stížnosti, které svým obsahem patří do působnosti zřizovatele, např
Stížnosti, které svým obsahem patří do působnosti zřizovatele, např. využívání finančních prostředků přidělených zřizovatelem, zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání a plnění povinné školní docházky apod., postoupí ČŠI k vyřízení zřizovatelům škol. Také v tomto případě žádá ČŠI o zaslání kopie vyřízení stížnosti pro informaci. Stížnosti, k jejichž prošetření není ČŠI věcně příslušná, postupuje příslušnému orgánu a současně o tom uvědomí stěžovatele. Stížnosti na školu (školské zařízení) prošetřuje ČŠI.

17 Počet stížností podaných u ČŠI se stále zvyšuje.
Jedním z důvodů je stále sílící vědomí veřejnosti, především rodičovské veřejnosti, domáhat se svých práv. Celkový počet stížností: 2005/ 2006/ 2007/

18 Počet důvodných podnětů v %

19 Pokud se při prošetření stížnosti zjistilo závažné pochybení, stala se tato skutečnost podnětem k provedení inspekční činnosti, která byla vykonána nezávisle na prošetřování stížnosti. Stěžovatel se v řadě případů obrací se stejnou stížností současně na několik subjektů.

20 Předmět stížností 1. Špatná komunikace se školou. 2. Hodnocení chování žáků. 3. Nedostatečné zajištění bezpečnosti dětí a žáků. 4. Personální zabezpečení výuky.

21 Stěžovatelé Rodiče 53 % Pedagogové 8 % Žáci a studenti 6 % Anonym 20 %

22 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Šetření stížností Mgr. Karel Bárta"

Podobné prezentace


Reklamy Google