Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ ANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Ondřej.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ ANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Ondřej."— Transkript prezentace:

1 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ ANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Ondřej Fuciman Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Doktorská disertační práce

2 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ V texte nastal preklep „Vodná para“ (str. 22) PŘIPOMÍNKA 1.1 Od bodu A do bodu W: Vodní pára kondenzuje ve formě vody, neboť p d = p d ”. Správně:

3 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ V práci je konštatované, že konštrukcie s parotesnou vrstvou pri vonkajšom povrchu by mali byť oddelené expanznou vrstvou (str. 24). Jako sa prejaví vo výpočte táto požadavka a čo ovplyvňuje z hladiska vlhkosti? Vliv expanzní vrstvy se v běžných výpočtových metodikách zanedbává, neboť snižuje riziko kondenzace. PŘIPOMÍNKA 1.2

4 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Uvedené súčinitele vlhkostnej vodivosti při gradiente vlhkosti štyroch materiálov boli podla čoho vybrané? Sú dostupné tieto hodnoty aj pre ostatné materiály, napr. pre materiály posudzovaných konštrukcií (str. 104 a 105)? Ako je to s tepelno izolačným materiálom z minerálnych vlákien? Součinitel vlhkostní vodivosti  m Jeden ze vstupních údajů výpočtu  m [m 2.s -1 ] Matanova metoda pro stanovení součinitele vlhkostní vodivosti: POSTUP METODY: Celý vzorek je parotěsně a vodonepropustně izolován, aby se vlhkost nedostávala ven. Jedno čelo vzorku je v kontaktu s vodou, druhé je vystaveno působení vzduchu o konstantní vlhkosti. Vzorek je po jistém čase (15 hodin) rozdělen na malé úseky ve směru kolmém na šíření vlhkosti. Gravimetrickou metodou se zjistí vlhkosti jednotlivých elementů. Dosazením do následující rovnice se zjistí diskrétní body hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti. PŘIPOMÍNKA 1.3

5 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Množstvo vlhkosti zabudované do střešnej konštrukcie má značný vplyv na jeho vlhkostný režim. Aká je jej hodnota, ktorá neovplyvní celkový vlhkostný režim? Je možné zanedbať nasiakavosť? Zabudovaná vlhkost Nasákavost Pro j = 0: Jako počáteční podmínka: Plán dalšího výzkumu (str. 117): Teoretická analýza: - Projeví se v odlišnostech transportu vlhkosti v jednotlivých krocích časové diskretizace - Odlišný transport by měl být započítán před integrační korekcí jako adekvátní přesun kapalné vody v rámci prostorových diskretizačních jednotek Praktická analýza: - Laboratorní měření Jeden ze vstupních údajů výpočtu w m [%] PŘIPOMÍNKA 1.4

6 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Bolo by správne uviesť prirážky tepelnej vodivosti, ktoré sa používajú (str. 30) ČSN 73 0540-3 Výpočtová hodnota součinitele tepelné vodivosti (kap. 2.3.3): známe-li praktickou vlhkost: ČSN 73 0540-3: Výpočtová teplota vnitřního vzduchu: kap. 3.1.2: kap. 3.1.3: PŘIPOMÍNKA 1.5 z 1 – součinitel vnitřního prostředí z 2 – součinitel materiálu z 3 – součinitel způsobu zabudování materiálu do konstrukce z 2,3 – sdružený součinitel podmínek působení: z 2,3 = w mp – w mk e 1 – součinitel typu budovy

7 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Obrázok 2.5 nemá uvedené hodnoty při, u. Zdroj: MRLÍK, F.: Vlhkost ve stavebních hmotách, konstrukcích a budovách, ČVUT Praha 1972 Obr. 2.5 Příklady různých tvarů závislosti součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti PŘIPOMÍNKA 1.6

8 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ V práci sa uvádza názov ľahká a ťažká konštrukcia. Bolo by správne presne definovat tieto názvy. Lehká konstrukce Konstrukce s plošnou hmotností vnitřních vrstev do 100 kg.m -2 Těžká konstrukce Konstrukce s plošnou hmotností vnitřních vrstev nad 100 kg.m -2 Vnitřními vrstvami jsou myšleny vrstvy od vnitřního líce konstrukce k tepelně izolační vrstvě včetně. Definice vychází z původní ČSN 73 0540-2 (1994) (kap. 3.2.1) v souvislosti se součinitelem tep. akumulace e 3. PŘIPOMÍNKA 1.7 Poznámky:

9 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Skladby posudzovaných konštrukcií bolo by správne doplnit aj grafickým znázonením. Skladba konštrukcie č. 1 a 2 (str. 104) vychádza z praxe, alebo odkiaľ bola vzatá? Konstrukce č. 1 Konstrukce č. 2 Konstrukce č. 3 Konstrukce č. 4 Polyelast extra (4,5 mm) ORSIL S (160 mm) Jutafol A 110 Special (0,4 mm) Perlitbeton (50 mm) Dřevo tvrdé (40 mm) Omítka vápenocementová (10 mm) Polyelast extra (4,5 mm) ORSIL S (30 mm) Perlitbeton (50 mm) Dřevo tvrdé (40 mm) Omítka vápenocementová (10 mm) Polyelast extra (4,5 mm) ORSIL S (160 mm) Jutafol A 110 Special (0,4 mm) Perlitbeton (50 mm) ŽB deska (70 mm) Omítka vápenocementová (4,5 mm) Polyelast extra (4,5 mm) ORSIL S (30 mm) Perlitbeton (50 mm) ŽB deska (70 mm) Omítka vápenocementová (10 mm) PŘIPOMÍNKA 1.8

10 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ V odstavci 2.2.5 Sorpce látek se popisuje sorpční projev. Při změnách vlhkosti ve stěně se nesporně projeví účast sorpčního jevu tak, že část difundující vodní páry ke kondenzační rovině, resp. od ní, spotřebuje k adsorpci nebo desorpci v pórovitých stavivech. V experimentální části není o sorpčním jevu zmiňováno, bylo by vhodné uvést působení sorpčního jevu na pravou míru, případně kvantifikovat jeho projev. Sorpční izotermy pro různé materiály: PŘIPOMÍNKA 2.1 Relativní vlhkost vzduchu Hmotnostní vlhkost

11 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ V odstavci 2.3.1 je popisována povrchová kondenzace. Doporučují uvážit při tomto jevu působení povrchově aktivních látek, které se používají pro potlačení povrchové kondenzace. Při styku tří fází se objeví na fázových rozhraních mezipovrchové energie  Tenzidy (povrchově aktivní látky): Z hlediska termodynamické rovnováhy platí: S – tuhá fáze L – kapalná fáze G – plynná fáze  – smáčecí úhel PŘIPOMÍNKA 2.2 smáčenínesmáčení Látky ke snížení napětí na hraniční ploše mezi kapalinou a pevnou látkou. Způsobí nesmáčení (  > 90°), zkondenzovaná voda v důsledku povrchové kondenzace se na konstrukci neudrží.

12 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Neuvedené veličiny u grafů na obrázku 5.1 až 5.8 umožňují spekulativní interpretaci průběhu zobrazované veličiny. V této souvislosti namítám způsob prezentace takových průběhů, o nichž není v disertační práci jinak zmiňováno. Konstrukce č. 1Konstrukce č. 2 Konstrukce č. 3Konstrukce č. 4 lehká, U < U N lehká, U > U N těžká, U < U N těžká, U > U N PŘIPOMÍNKA 2.3

13 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Z hlediska započtení projevu kapilární vodivosti do výpočtu vlhkostního pole bývá nepříjemnou okolností projev kapilárního vedení v hygroskopické a nadhygroskopické oblasti. K. Kiessl například využíval pro eliminaci této obtíže pomocné veličiny tzv. vlhkostního potenciálu. V textu není o tomto zmiňováno, prosím o bližší objasnění použité výpočtové metodiky kapilární vodivosti. PŘIPOMÍNKA 2.4 Vlhkostní potenciál:(v rozsahu 0 ÷ 1,4)

14 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Při aplikaci výpočtového prostředku TEPTECH byly propočteny 4 konstrukce. K objasnění přínosu vyvinutého prostředku by přispělo porovnání buď s experimentálními výsledky nebo výpočtovými z jiných programů (WUFI, DELPHIN, TEPLO, RBV a jiné). Srovnání výsledků výpočtu roční bilance G k – G v [g.m -2.rok -1 ] CONDISOČSN 249270276370 Konstrukce č. 4 23355 Konstrukce č. 3 99101107144 Konstrukce č. 2 22244 Konstrukce č. 1 TEPTECH 1.0 TEPLO 2002TEPTECH 1.0TEPLO 2002 PŘIPOMÍNKA 2.5

15 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Doporučuji sestavit přehled o výsledcích tak, aby bylo možné vymezit třídu konstrukcí, resp. staviv, pro které je vyvinutý prostředek vhodné používat. V rámci odborné diskuse by bylo vhodné předložit zdůvodněný komentář o dosahované přesnosti a věrohodnosti pořízených výpočtových výsledků. Zvýšení hodnoty efektivního součinitele prostupu tepla U ef + 13,6 % + 7,5 % Extrémní klim. podm. + 8,6 % + 3,7 % Běžné klim. podm. Nezateplená konstrukce (U > U N )Zateplená konstrukce (U < U N ) + 0,5 % těžká konstrukce + 0,5 % lehká konstrukce Extrémní klim. podm.Běžné klim. podm. Zvýšení hodnoty extrémního součinitele prostupu tepla U extr + 21,8 % + 13,3 % Extrémní klim. podm. + 13,8 % + 7,5 % Běžné klim. podm. Nezateplená konstrukce (U > U N )Zateplená konstrukce (U < U N ) + 0,9 % těžká konstrukce + 0,9 % lehká konstrukce Extrémní klim. podm.Běžné klim. podm. Extrémní hodnoty hmotnostní vlhkosti u m,extr 146,0 % 58,4 % Extrémní klim. podm. 97,4 % 39,0 % Běžné klim. podm. Nezateplená konstrukce (U > U N )Zateplená konstrukce (U < U N ) 3,9 %2,5 % těžká konstrukce 3,7 %2,4 % lehká konstrukce Extrémní klim. podm.Běžné klim. podm. PŘIPOMÍNKA 2.6

16 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Výpočtový program TEPTECH je nutno exaktně ověřit v praxi a případně korigovat. PŘIPOMÍNKA 3.1

17 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Tzv. efektivní součinitel prostupu tepla U ef přesněji definovat, případně stanovit míru tolerance v závislosti na konečném výsledku výpočtu. Efektivní součinitel prostupu tepla Směrodatná odchylka: Konstrukce č. 4: PŘIPOMÍNKA 3.2

18 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Specifikovat možnosti preventivních i následných opatření k zamezování negativního vlivu vlhkosti a jejího hromadění v konstrukci. PŘIPOMÍNKA 3.3 Parozábrana musí být kvalitní a parotěsná i v místech prostupujících prvků. Umístění parozábrany musí umožňovat vysychání konstrukce do vnitřních prostorů. Kontrola kvality skutečného provedení (realizace na stavbě). PAROZÁBRANA Eliminace tepelných mostů (vytvoření celistvého tepelně izolačního obalu). TEPELNÉ MOSTY Expanzní vrstva umožňuje snížení difúzního odporu celé konstrukce. EXPANZNÍ VRSTVA Vrstvy s vysokým difúzním odporem by měly být umísťovány blíže k interiéru, vrstvy s nízkou tepelnou vodivostí blíže k exteriéru. Nelze-li vyloučit kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce, pak by k této kondenzaci mělo docházet v místě, ve kterém se nachází materiál odolný vůči vodě. NÁVRH SKLADBY Individuální přístup Např. vytvoření vložením dalších vrstev obrácenou střechu nebo DUO střechu. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

19 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Zpřesnit některé parametry (např. součinitel vlhkostní vodivosti, vlhkostní součinitel apod.) např. laboratorním měřením. Vlhkostní součinitel tepelné vodivosti - Laboratorní zjištění: u m, u - Vysušení: u m = 0 % - Laboratorní zjištění: s při u m = 0 % Podle J. S. Cammerera: Součinitel vlhkostní vodivosti  m PŘIPOMÍNKA 3.4 Matanova metoda pro stanovení součinitele vlhkostní vodivosti: Celý vzorek je parotěsně a vodonepropustně izolován, aby se vlhkost nedostávala ven. Jedno čelo vzorku je v kontaktu s vodou, druhé je vystaveno působení vzduchu o konstantní vlhkosti. Vzorek je po jistém čase (15 hodin) rozdělen na malé úseky ve směru kolmém na šíření vlhkosti. Gravimetrickou metodou se zjistí vlhkosti jednotlivých elementů. Dosazením do následující rovnice se zjistí diskrétní body hodnoty součinitele vlhkostní vodivosti.

20 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Rozšířit metodu jednorozměrného vedení tepla na dvou a trojrozměrné – posuzování tepelných mostů apod. Plán dalšího výzkumu (str. 117): PŘIPOMÍNKA 3.5

21 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Pokusit se o analýzu vlastností nasákavých materiálů v případě, že je tento materiál vystaven teplotám pod bod mrazu. Součinitel tepelné vodivosti Voda: = 0,60 W.m -1.K -1 Led: = 2,30 W.m -1.K -1 Objemová hmotnost (teplotní roztažnost) Voda:  = 1000 kg.m -3 Led:  = 900 kg.m -3 1 kg vody: V = 1,00 dm 3 1 kg ledu: V = 1,11 dm 3 + 11 % obj. vlhkosti u v PŘIPOMÍNKA 3.6

22 Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Zpřístupnit výpočtový program v uživatelském prostředí. PŘIPOMÍNKA 3.7


Stáhnout ppt "Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ ANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Ondřej."

Podobné prezentace


Reklamy Google