Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství XXII. Seminář energetiků Hotel Jelenovská Leden 2012 QUO VADIS ČESKÉ TEPLÁRENSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství XXII. Seminář energetiků Hotel Jelenovská Leden 2012 QUO VADIS ČESKÉ TEPLÁRENSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství XXII. Seminář energetiků Hotel Jelenovská Leden 2012 QUO VADIS ČESKÉ TEPLÁRENSTVÍ aneb pohádka neskončila

2 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Prapůvodní kolébka Teplárenství… Jedna z nejdůležitějších priorit pro člověka je mít TEPLO

3 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Obsah Státní energetická koncepce a teplárenství Závěry studií VŠB a VŠE Co čeká teplárenství v ČR Sen jednoho (jediného) teplárníka na MPO 1 2 3 4

4 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Obsah Státní energetická koncepce a teplárenství Závěry studií VŠB a VŠE Co čeká teplárenství v ČR Sen jednoho (jediného) teplárníka na MPO 1

5 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství 1

6 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství 1

7 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství 1

8 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství 1 Potřeba seberealizace Potřeba uznání Potřeba lásky a sounáležitosti Potřeba bezpečí: jistoty, stálosti, pořádku, pravidel a mezí, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu Fyziologické potřeby: vzduchu, přiměřené teploty, vody, potravin, spánku a odpočinku, vyhnutí se bolesti Abraham H. Maslow - hierarchie lidských potřeb Teplo – základní potřeba Zajištění základních potřeb v příštích 10 letech nemusí být vůbec samozřejmostí

9 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Teplárenství realizuje zhruba polovinu svých dodávek tepla pro veřejný sektor (pro obyvatelstvo a služby) a zhruba druhá polovina je určena pro průmysl (výrobní technologie a vytápění hal). Teplárenství – významný obor energetiky 1

10 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Teplárenství jako celek má asi 3 % podíl na tvorbě HDP. Průměrná domácnost utratí za paliva a energie zhruba 11 % svých celkových výdajů, přičemž na teplo připadá asi 6 až 7 %. Teplárenství – významný obor energetiky 1

11 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Hlavní cíle Podporovat další rozvoj centrálního zásobování teplem (CZT) jako základního způsobu vytápění především velkých aglomeračních celků. Podporovat optimalizaci SCZT s důrazem na účinnost distribuce tepla. Podporovat využití biomasy a dalších vhodných obnovitelných zdrojů, včetně druhotných zdrojů (zejména odpadů,) v kombinaci s ostatními palivy pro centrální zásobování teplem, zejména u středních a menších zdrojů. Podporovat rozvoj multipalivových systémů (dvou a více palivových v konkrétně výhodných lokálních kombinacích) u velkých teplárenských zdrojů. Podporovat strategickou náhradu topení uhlím v domácnostech, a to systémy s vysokým podílem OZE (tepelná čerpadla, solární panely apod.). 1

12 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Hlavní cíle Podporovat rozvoj vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a to ve velkých, středních i malých zdrojích tepla. Podporovat možné využití tepla z provozu jaderných elektráren. V úvahu tak připadají lokality Brna, Jihlavy, Dukovan, Českých Budějovic, resp. Strakonic, v horizontu do r. 2030. Realizací tohoto záměru by mohlo dojít ke snížení spotřeby především fosilních paliv pro výrobu tepla. V dlouhodobé perspektivě (po r. 2030) sledovat možnost náhrady uhelných zdrojů systémů CZT odběrem tepla z jaderných elektráren v nových lokalitách – zejména v souvislosti s náhradou uhelných výroben elektrické energie na Severní Moravě a v Severních Čechách. 1

13 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství  Vytvořit legislativní a administrativní prostředí, včetně institutu veřejného zájmu, a ekonomických nástrojů umožňující výkon vlastnických práv státu týkajících se využití nerostných surovin (včetně uhlí) a směřující k přednostnímu využití tohoto uhlí zejména ve větších a středních systémech CZT  Srovnatelně zatěžovat CZT i lokální zdroje externalitami (uhlíková daň, platba za emise apod.).  Podporovat přechod větších a středních systémů KVET na vícepalivové nízkoemisní systémy s vysokou účinností, kde hnědé uhlí bude základním palivem.  Podporovat přechod, zejména středních a menších systémů zásobování teplem, na vícepalivové systémy využívající lokálně dostupnou biomasu, zemní plyn, případně další palivo Palivová základna pro systémy CZT 1

14 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Elektrizační soustava a teplárenství  Podporovat využití zejména větších tepláren pro dodávku regulačních služeb pro přenosovou soustavu nebo pro odběr regulační elektrické energie ze zdrojů základního výkonu.  Vytvořit podmínky pro účast tepláren při vytváření územních koncepcí a zabezpečení jejich úlohy v ostrovních provozech jednotlivých oblastí v havarijních situacích.  Podporovat v rozumné míře integraci menších teplárenských zdrojů do systémů inteligentních sítí a decentrálního řízení.  Podporovat výstavbu a využívání malých zdrojů pro výrobu elektřiny, zvláště pak mikroturbíny s kogenerační výrobou tepla a malé vodní elektrárny.  Podporovat rozvoj OZE na bázi tepelných čerpadel jako regulačních prvků pro základní soustavu i pro regionální účely. 1

15 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Obsah Státní energetická koncepce a teplárenství Závěry studií VŠB a VŠE Co čeká teplárenství v ČR Sen jednoho (jediného) teplárníka na MPO 2

16 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Palivový mix v okolních zemích – Německo a Polsko 2

17 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství  Uhlí v uvedených okolních zemích tvoří více jak polovinu primárních zdrojů energie pro CZT. Dle dostupných informací se na těchto poměrech nemá v horizontu 20–30 let nic významně měnit.  Pokud bychom se chovali podobně jako v Polsku či Německu, měli bychom se snažit o velmi racionální využití vlastních uhelných zdrojů s tím, že musíme dlouhodobě vytvářet tlak na maximální využití energie ukryté v primárních zdrojích energie. Palivový mix v okolních zemích – Německo a Polsko 2

18 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství 2

19 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství neučiní nic - ponechá teplárny a jejich vlastníky, potažmo nemalou část průmyslu a občanů, svému osudu: Pak s velkou pravděpodobností přejdeme na scénář energetického mixu pro dodávku tepla 20/60/20 (uhlí/ zemní plyn/ OZE). Zvýší se závislost energetiky na dováženém zemním plynu. Zvýší se potřeba skladování ZP (na našem území nebo v okolních státech především v Německu Celkovou cenu zvýší i vynucené investice do decentralizovaných zdrojů. Ještě horší scénář nás čeká v případě spalování biomasy (DŠ). Další zvýšené náklady jsou vyšší cena vody a rostoucí cena elektřiny. Některé teplárenské společnosti by řešily nedostatek HU dovozem HU, pokud by získaly kontrakt v zahraničí Postupně dojde k likvidaci většiny jednoho odvětví se všemi ekonomickými a sociálními dopady. Jak se může vláda zachovat? 2

20 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Jak se může vláda zachovat? Rozhodne se vyslat jasný signál k rozvoji a modernizaci centrálních zdrojů včetně modernizace systémů CZT a jejich regulace  Bude implementovat The Raw Materials Initiative.  Odstraní podzákonné či administrativní bariéry zabraňující jednat těžebním společnostem s vlastníky pozemků a nemovitostí (vypořádání tzv. střetů zájmů).  Zdůrazní pravomoci obcí a krajů v oblasti energetické politiky (územní plán resp. Vyšší územní plán), včetně tvorby a závaznosti energetických generelů.  Průměrná cena tepla při takovémto přístupu rovněž vzroste, ale výrazně méně než v jakékoli jiné variantě.  Pokud by vláda rozhodla o zrušení vládních usnesení týkajících se ÚEL, tak by došlo ke snížení dostupnosti HU dočasně a mohlo by být kompenzováno zvýšenou těžbou z dnes dostupných zdrojů. 2

21 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Rozhodne se vyslat jasný signál k rozvoji a modernizaci centrálních zdrojů včetně modernizace systémů CZT a jejich regulace.  Po 5-7 letech, od doby rozhodnutí vlády, respektive jeho účinnosti, by se mohlo opět těžit potřebné množství kvalitního HU. Těžba by se prodloužila až za rok 2050.  Bude vytvořen prostor pro modernizaci centralizovaných zdrojů se systémem CZT a jeho regulace.  Podpoří vznik spaloven odpadů (SKO)  Vláda zreviduje své postavení v oblasti horního zákona a vydaných licencí na těžbu vyhrazených nerostů, se záměrem vytvořit silnější nástroj na usměrňování dodávek vyhrazených nerostů, které ze zákona patří státu.  Vláda vytvoří ekonomické nástroje k omezení vývozu HU Jak se může vláda zachovat? Tab. modelové ceny tepla dle paliva z centralizovaných zdrojů se systémem CZT v roce 2015 HU s ÚEL HU bez ÚEL ZP biomasa 359,-/485,- 599,-/725,- 948,-/1075,- 1290,-/1410,- pozn.: ceny jsou v Kč a průměrné, v závislosti na primárním zdroji a to na priméru resp. sekundéru 2

22 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Obsah Státní energetická koncepce a teplárenství Závěry studií VŠB a VŠE Co čeká teplárenství v ČR Sen jednoho (jediného) teplárníka na MPO 3

23 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů k dosažení stanovených cílů přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice. Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie 3

24 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie Podpora tepla z obnovitelných a druhotných zdrojů: 1)Podpora tepla z obnovitelných zdrojů a podpora tepla z druhotných zdrojů (dále jen „podpora tepla“) se vztahuje na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů ve výrobnách tepla na území České republiky s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW, pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii. 2)Podmínka ze Senátu – podpora čisté výroby tepla nebo KVET v zařízení s výkonem 7,5 MWe 3)V případě výstavby výrobny tepla z tepelných čerpadel se podpora tepla vztahuje na výrobnu tepla splňující požadavky stanovené rozhodnutím Komise 4)V případě výstavby výrobny tepla z biokapalin se podpora tepla vztahuje pouze na výrobnu tepla využívající jako paliva biokapaliny splňující kritéria udržitelnosti pro biopaliva stanovená jiným právním 3

25 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie Forma podpory tepla 1)Podpora tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů se uskutečňuje formou zeleného bonusu. 2)Zelený bonus je stanoven v Kč/GJ (50 Kč/GJ) a poskytován v ročním režimu. 3)Pokud o to držitel licence pro výrobu tepla (dále jen „výrobce tepla“) požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování hradit výrobci zelený bonus na teplo z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů. 3

26 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie 3 Investiční podpora tepla (3) Podpora tepla se vztahuje na výstavbu výrobny tepla z obnovitelných zdrojů, na výstavbu výrobny tepla z druhotných zdrojů a na rozvodné tepelné zařízení z těchto výroben tepla na území České republiky s minimální účinností užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem. (4) V případě výstavby výrobny tepla z tepelných čerpadel se podpora tepla vztahuje na výrobnu tepla splňující požadavky stanovené rozhodnutím Komise (6) Podpora tepla podle odstavců 3 a 4 se nevztahuje na solární systémy, systémy s tepelnými čerpadly a další výrobny tepla z obnovitelných zdrojů, které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících soustav zásobování tepelnou energií využívajících obnovitelné zdroje a druhotné zdroje, ve kterých byla v předcházejícím kalendářním roce vyrobena více než polovina tepla z obnovitelných nebo druhotných zdrojů. Tyto soustavy zásobování tepelnou energií eviduje a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje Úřad do 30. dubna následujícího roku.

27 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie Investiční forma podpory tepla Vyhlašují-li organizační složky státu, kraje nebo obce programy podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, týkající se zcela nebo z části obnovitelných zdrojů, nebo druhotných zdrojů, jsou povinny do výzvy k podání nabídek podle příslušných programů zařadit podporu výstavby výrobny tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů a rozvodných tepelných zařízení z těchto výroben tepla 3

28 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství § 7 Snižování energetické náročnosti budov 1)Stavebník je povinen při výstavbě nové budovy a) zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni podle prováděcího právního předpisu, b) zajistit od 1. ledna 2019 splnění požadavků na energetickou náročnost budovy zajištující požadavky na výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie podle prováděcího právního předpisu, která bude užívána a vlastněna orgány veřejné moci; za splnění se považuje předložení úplné a kompletní žádosti o vydání stavebního povolení pro budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2 nejpozději 2 roky před zmíněným termínem, pro budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 nejpozději 3 roky před zmíněným termínem a v ostatních případech nejpozději 1 rok před zmíněným termínem podle jiného právního předpisu zajišťující výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie, 2) Ostatní stavby vlastněné soukromými subjekty se termín posouvá na r. 2021 – vše platí jinak stejně Návrh novely zákona o hospodaření 3

29 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Obsah Státní energetická koncepce a teplárenství Závěry studií VŠB a VŠE Co čeká teplárenství v ČR Sen jednoho (jediného) teplárníka na MPO 4

30 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Impulsy k vytvoření snu  Nakládání tepelnou energií je usměrňováno a vymezeno v několika zákonech: zákonem energetickým zákonem o hospodaření energií zákony o odpadech a o ovzduší zákonem o podporovaných zdrojích energie zákonem o cenách stavebním zákonem a v řadě neposlední zákony daňovými.  Teplo a teplárenství „v péči“ čtyř ministerstev: průmyslu a obchodu, životního prostředí, financí a pro místní rozvoj, a také, samozřejmě, Energetického regulačního úřadu. 4

31 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Impulsy k vytvoření snu  Odvětví teplárenství tak má čím dále tím méně společných rysů s elektroenergetikou a plynárenstvím  Teplárenství potřebuje řešit specificky nové situace a reflektovat aktuální výzvy a potřeby (snižování spotřeby energie) ve prospěch obyvatel naší země s přihlédnutím i k mezinárodním souvislostem.  Zákon o hospodaření energií je v podstatě a převážně zákonem o hospodaření energií tepelnou.  Nový připravovaný zákon o podpoře zdrojů energie je v tomto směru mnohem vstřícnější k teplu, nicméně pořád je teplo skromně ve stínu elektřiny a nově též plynu. 4

32 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Průběh snu  Jedině v soustavách centrálního zásobování teplem lze v budoucnu efektivně využít potenciál energie: v obnovitelných a druhotných zdrojích, jakou je veškerá biomasa, komunální odpad. slunečního záření pro přímý předehřev topného média (vody) z fotovoltaických zdrojů jako výhodným doplňujícím zdrojem pro soustavy centrálního zásobování teplem. tepelných čerpadel získávajících tepelnou energii z různých prostředí, která se nám nabízejí, zejména z odpadních (stokových) vod 4

33 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Průběh snu  Také zpráva o cestovní mapě pro Českou republiku (zpracované v rámci projektu „ECOHEAT4EU) sděluje že: moderní soustavy dálkového vytápění a chlazení mohou významně přispět k dosažení národních cílů energetické politiky Evropské unie. Teplárenské soustavy umožňují efektivní využití energie Jedním z klíčových předpokladů pro maximalizaci přínosů dálkového vytápění a chlazení je zavedení konzistentních, efektivních a nediskriminačních legislativních rámců. 4

34 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Vzhledem k tomu, že: 1.konečná spotřeba z celkového množství používaných zdrojů primární energie v ekonomice země se realizuje téměř z poloviny ve formě tepelné energie, 2.teplárenství není dosud chápáno jako odvětví zahrnující nakládání s teplem v širokém pojetí, včetně malých individuálních lokálních zdrojů, tj. nejen v segmentu dálkového zásobování teplem, 3.teplárenství je objektivně strategicky významný obor energetiky ČR využívající široce diversifikované portfolio energetických zdrojů pro ekologicky šetrné zásobování teplem a elektřinou a poskytující podpůrné služby pro provoz elektrizační soustavy, 4.vybudované soustavy zásobování teplem se postupně musí přizpůsobovat změně charakteru odběrů tepla co do kvantity tak i co do kvality při současném a nezbytném zvyšování efektivity a účinnosti dodávek tepelné energie, 5.je veřejností nesprávně chápáno právo na odpojení odběrů tepla pro domy od soustav zásobování teplem bez ohledu na práva ostatních odběratelů, 6.je třeba narovnat podmínky pro teplárenství tak, aby nedošlo k rozpadu tohoto vysoce efektivního a společensky potřebného segmentu energetiky, 7.je nutné urychleně hledat opatření pro udržení dlouhodobé pozice teplárenství v ČR, 8.je žádoucí přehodnotit systémy podpory a daní s respektováním rovných podmínek včetně teplárenství, 9.není dosud odpovídajícím způsobem doceňován význam recyklace tepla technologií kombinované výroby elektřiny a tepla z hlediska ekologického a ekonomického, 10.využívání malých (motorových) kogeneračních jednotek, druhotných a obnovitelných zdrojů pro účely zásobování teplem je dosud málo uplatňováno, 11.je žádoucí zamezit populistickému zneužívání problémů nakupených ze vzdálené i nevzdálené minulosti neodbornými zásahy a opatřeními vytrženými z logických souvislostí, 12.problematika užití tepla a teplárenství je rozseta v několika rozličných legislativních předpisech různých resortů, optimálně nekoordinovaná, 13.je nezbytné sjednotit názvosloví a význam pojmů jak pro účely regulace cen, daňové, ekologické, legislativně právní a hodnocení technické účinnosti, 14.je nutné definovat kombinaci paliv pro soustavy zásobování teplem založené na domácích primárních energetických zdrojích se zahrnutím realistického potenciálu úspor a dostupnosti obnovitelných zdrojů energií, 15.je nutné urychleně vyřešit otázku záruky efektivního využití hnědého uhlí pro dálkové zásobování teplem v ČR, 16.liberalizace trhu s elektřinou a plynem zakládá odlišné podmínky pro podnikání energií oproti teplu, 17.teplárenství je také někdy vnímáno pouze jako jakýsi přívěšek elektroenergetiky a plynárenství, 4 Nápad přicházející z Universa (zatím ve snu)

35 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství je potřeba přijmout Zákon o teplárenství a užití tepla 4 Nápad přicházející z Universa (zatím ve snu)

36 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Nápad přicházející z Universa (zatím ve snu)  Kdo se o teplárenství stará? teplárenství se postupně v rezortním ministerstvu (MPO) ztrácí není ani v názvu odboru, je „utajeno“ v odboru elektroenergtiky přitom řešení šíře a hloubky nakupených problémů si vyžaduje komplexní řešení 4

37 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Nápad přicházející z Universa (zatím ve snu) Od bor Teplárenství Oddělení Kombinované výroby elektřiny a tepla) Oddělení Průmyslové energetiky Oddělení Energetických služeb nebo 4

38 Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jan Pokorný Oddělení teplárenství - MPO Quo Vadis České teplárenství XXII. Seminář energetiků Hotel Jelenovská Leden 2012 QUO VADIS ČESKÉ TEPLÁRENSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google