Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na semináři Tajemství úspěšné komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na semináři Tajemství úspěšné komunikace"— Transkript prezentace:

1 Vítejte na semináři Tajemství úspěšné komunikace
Jiří Toman

2 Obsah semináře Teorie Rétorika Komunikace verbální
Komunikace nonverbální Otázky v komunikaci Chyby na straně komunikátora Praktická cvičení

3 Řeč jako nástroj komunikace
Rétorika je nauka o řečových projevech, jejich sestavování, přednesu a působení na posluchače. Řečí v komunikaci rozumíme verbální sdělování i neverbální sdělování Kultura projevu (kultura mluveného či psaného slova) → je schopností jasně a srozumitelně formulovat své myšlenky a předávat je ústní či písemnou formou veřejnosti. Působení projevu na lidi závisí na tom, jak to řečník sděluje a jak se chová.

4 Kultura mluveného slova
Spočívá především: v dovednosti stylizační, k níž je zapotřebí: - bohatá slovní zásoba, - znalost syntaktických pravidel (stavba vět a souvětí), - schopnost využívat stylově příznakové prostředky podle typu projevu. v gramatické a pravopisné kultuře (ovládání pravopisu a gramatiky), v ovládání zvukové či grafické stránky projevu.

5 Základní funkce smysluplné řeči
Řeč je: výrazem našich myšlenek, pocitů a záměrů, navázáním kontaktu (umět oslovit), sdělením určitých informací, prostředkem ovlivnění, vzbuzení - ve smyslu vyprovokovat lidi k určité akci, k změně postoje.

6 Technika mluvení - dikce
Dikce má 3 základní složky Dýchání (respirace) - Nádech (včas) a výdech (šetřit). Trojí dýchání - hrudní, brániční, smíšené. Tvoření hlasu (fonace) - Hlas má základ v hlasivkách, barva hlasu - dědičné dispozice, v zásadě se měnit nedá, někdo do jisté míry změní (imitátoři). Tvoření hlásek (artikulace) - Musí se správně tvořit celé slovo - správná činnost mluvných orgánů - přesné utváření hlásek. V souvislosti s dýcháním a mluvením mluvíme o rozeznívání obličejové masky.

7 Komunikace verbální Patří sem také znaková řeč ano dobrý, dobře
Verbální komunikace = komunikace slovem a písmem Patří sem také znaková řeč ano dobrý, dobře Braillovo slepecké písmo

8 Komunikace paraverbální
Paralingvistika = věda zabývající se formální stránkou slovního projevu, práce s hlasem hlasitost výška i hloubka tónu intonace a melodie hlasu rychlost, frázování, tempo, plynulost barva

9 Komunikace nonverbální
Haptika - využívání doteků; např. podání ruky, poplácání po ramenou, nabídnutí rámě, objetí Posturologie - postoje, držení těla Proxemika - vzdálenosti mezi komunikujícími Gesta Mimika Oční kontakt Úprava zevnějšku

10 Proxemika vzdálenost mezi komunikujícími
Intimní prostor cm Osobní prostor 46 – 120 cm Společenský prostor 1,2 m až 3,6 m

11 Otázky v komunikaci Uzavřená otázka – „Umíte pracovat s počítačem?“ odpovědí je „ano“ nebo „ne“, Otevřená otázka – např. „Co si myslíte o..“, „Jaký je váš názor na…“, Sugestivní otázka – např. „Je přece naprosto zřejmé, že…“, „Přece byste nechtěl…“, Informační otázka – „Četl jste materiály, které jsem vám poslal

12 Otázky v komunikaci Kontrolní otázka – „Jestli jsem vám dobře rozuměl, tak…“,    Motivační otázka – „Jako odborník v tomto oboru jistě vidíte přednosti…“, Rétorická otázka – „A jaké byly důvody mého rozhodnutí?“,

13 6 důležitých komunikačních dovedností
Přijímací dovednosti: Pozorování Naslouchání Vcítění se (empatie) Výrazové dovednosti: Dotazování Popisování Přijímání závěrů

14 Chyby na straně komunikátora
vady řeči monotonie (útlum) tichá nebo příliš hlasitá mluva příliš pomalá nebo rychlá mluva časté odbočování nesystematický projev bez očního kontaktu mnoho cizích slov nesrozumitelnost agresivní gesta porušování intimní zóny zevnějšek

15 Co vidíte? Mluvte alespoň minutu! Vyjádřete své pocity!

16 Odpovězte na otázky bez zaváhání, celými větami a nahlas
Odpovězte na otázky bez zaváhání, celými větami a nahlas. Vytvořte co nejbohatší odpovědi. Proč více nesportujete? Co právě teď dělá váš nejlepší přítel? Kolik korun utratíte měsíčně za své neřesti? Jak jste se dnes nasnídali? V čem jste lepší než ostatní? Kdo vlastní helikoptéru? Co je to inflace? Bojíte se často o své dítě? Proč nejste poslankyní, poslancem?

17 Doplňte vynechaná písmena.
Po k?átkém poch?du do?azil Karel do mal?h? ho?t?nce, kte?ý by? ?la?tně j?n ja?ou?i mal?u po??ední st?ni?í newyo?s?é?o do?ra?ního ru?hu, a p??to ho má?ok?y po?žív?li noc?ežní?i k pře?oc?vání, a ?ádal ne?lac?n?jší ?ůžk?, ?aké m?jí, ?e?oť by? p?es?ěd?en, že mu?í h?ed od za?át?u še?ři?. H?sti?ský s n?m ta?é p?d?e ?oho je?na? a po?yn?m, ja?o by byl Ka??l j?ho p?d?ízený, ho vyz??l, a?y šel po s?hod?ch na?or?. T?m se ?arla uj?l? roz?u?ha?á s?ará že?sk?, roz?rzel?, že ji vyr?ši? ze s??ní, tém?? ho ani ?evys??chla a j?n ho ne?st?le na?omín?la, ?by š?l po?i?hu, a tak ho d?ve??a do ?ok?je, vy?ech?a je??ě ?edn?u „Pst!“ a z??ře?a za ?ím d??ře.

18 Modelová situace zaměřená na aktivní naslouchání
svobodný neurolog na vrcholu kariéry, 45let romská dívka, výborná, talentovaná hudebnice, 12 let katolický kněz, bezdětný, svobodný, 32let těhotná, svobodná dívka, 17let vědecká pracovnice, úspěšná ve výzkumu AIDS, lesbička, 35 let

19 Uspořádejte slova tak, aby věty dávaly smysl
Škoda těšit na služební vozidla se konečně mohou nová značky policisté. Volba republiky uskutečnila přímá se první české v roce 2013 prezidenta. Svůj často člena lidé rodiny jako automobil vnímají.

20 Záhadné příběhy Příběh 1:
Uprostřed rozlehlé pouště leží nahý mrtvý muž, který má v ruce ulomenou zápalku. Co se stalo? Příběh 2: On promluvil a ona poté zemřela. Co se stalo?

21 Komunikační hry „Je to moje povinnost“ „Obchodník s deštěm“
„Záchranný kruh“ „Detektiv“ „Raněná laň“ „Nová vůně“ „Protiútok“ „Hledání spojenců“


Stáhnout ppt "Vítejte na semináři Tajemství úspěšné komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google