Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBOROVÁ DIDAKTIKA INFORMAČNÍ VÝCHOVY A ICT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBOROVÁ DIDAKTIKA INFORMAČNÍ VÝCHOVY A ICT"— Transkript prezentace:

1 OBOROVÁ DIDAKTIKA INFORMAČNÍ VÝCHOVY A ICT
Za řešitelský tým KITTV, PedF UK v Praze Miroslava Černochová 5. dubna 2013

2 1. Představení týmu 2. Představení badatelského tématu (témat) 3
1 . Představení týmu 2. Představení badatelského tématu (témat) 3. Současný stav poznání v oblasti badatelského zaměření týmu 4. Dlouhodobé cíle týmu (do roku 2016) + jaké budou indikátory splnění 5. Podrobněji program a cíle pro rok jaké budou indikátory splnění 6. Představa týmu o možnostech integrace výzkumných témat, nad nimiž tým pracuje, s jinými týmy v rámci PRVOUKu.

3 1. Představení týmu Pracovníci KITTV Doc. RNDr. Černochová, CSc.
Doc. PhDr. Rambousek, CSc. Ing. Brdička, Ph.D. Ing. Fialová, CSc. PhDr. Fuglík, Ph.D. PhDr. Lapeš Mgr. Marád PhDr. Neumajer, Ph.D. PhDr. Procházka, Ph.D. PhDr. Štípek, Ph.D. Mgr. Tocháček Mgr. Vaňková

4 2. Představení badatelského tématu
Didaktika informační výchovy a ict

5 2. Představení badatelského tématu
Vymezení předmětu didaktiky informační výchovy a ICT Vymezení vztahu k didaktice, pedagogice, informatice, počítačovým oborům, aj. Vymezení výzkumného pole vědeckého bádání Didaktika předmětů zaměřených na ICT a informatiku a výpočetní techniku ONTODIDAKTIKA: Výchozí vědní disciplíny Kurikulum (učivo) PSYCHODIDAKTIKA: Didaktická transformace obsahu Výzkum kognitivních procesů žáků při osvojování učiva a procesů (mentální reprezentace) konstrukce poznání v mysli žáka Profese ICT učitele a profesní identita specifika profese učitele ICT předmětů eDidaktika jako obecná didaktika integrující digitální technologie do edukačního prostředí, do výuky a procesu učení Zobecnění postupů a zkušeností s integrací ICT do procesu poznávání Proměny procesu učení a vyučování v souvislosti s implementací digitálních technologií Uspořádání edukačního prostředí Uspořádání prostředí pro žákovo učení Fifteen Global Challenges: 6) How can the global convergence of information and communications technologies work for everyone? 14) How can scientific and technological breakthroughs be accelerated to improve the human condition?

6 2. Představení badatelského tématu
Dva problémové okruhy (výzkumné problémy): Didaktika předmětů zaměřených na ICT a informatiku a výpočetní techniku ve vzdělávání na ZŠ a SŠ II. eDidaktika jako didaktika integrující digitální technologie do pedagogické profese, do vyučovacího procesu a procesu učení Zobecnění postupů a zkušeností s aplikací ICT do poznávání v různých oborech (utváření a rozvíjení znalostní báze s využitím ICT a informatiky) + význam informálního učení (muzea, knihovny, zájmová činnost …) Didaktika vytváření komplexního edukačního prostředí s využitím technologií (e-learning, PLE, …) – digitální generace Didaktika utváření základů učebního prostředí pro učení v 21. století Didaktika utváření digitální gramotnosti jako součásti „dovedností pro 21. století“ Hodnocení výuky s ICT, hodnocení učebního prostředí hodnocení žáků (e-portfolio) eDidaktika Hybrid Pedagogy Digital Pedagogy

7 2. Představení badatelského tématu
I. Didaktika předmětů zaměřených na ICT a informatiku a výpočetní techniku znalosti a dovednosti z oblasti ICT a ICT kompetence jako fundamentální předpoklad pro využití ICT v učení, zaměstnání a volnočasových aktivitách (tzv. 21st Century Skills) Jak si žák osvojuje klíčové koncepty informační výchovy a ICT? Jak se žák učí používat a využívat digitální technologie? Jak se utváří informační myšlení žáka? → kurikulum ICT předmětů → metodika, jak učit ICT předměty → mentální reprezentace obsahů → příprava ICT učitelů

8 2. Představení badatelského tématu
II. eDidaktika jako obecná didaktika integrující digitální technologie do edukačního prostředí, do výuky a procesu učení (Hybrid Pedagogy, Digital Pedagogy) → Metodika, jak uspořádat a zorganizovat edukační prostředí pro potřeby učení (TEL) → ICT v profesi učitele (ICT ve vzdělávání učitelů) Jak hodnotit pomocí digitálních technologií? Jak může učitel využívat digitální technologie ve vyučování? Jak může žák využívat digitální technologie ve svém učení? Jak rozvíjejí digitální technologie mentální dovednosti žáka? Jak má vypadat škola/edukační prostředí ve věku digitálních technologií? Jak zajistit pomocí ICT vzdělávání všech, kdo to potřebují? Identifikace klíčových překážek pro využití ICT ve (školním) vzdělávání

9 2. Představení badatelského tématu
Výzkumný okruh (problém) Zdroje , východiska Výstup I. Didaktika předmětů zaměřených na ICT a informatiku a výpočetní techniku Obory informatika, technologie, počítačové vědy, … Obecná didaktika Psycho-didaktické disciplíny Edukační technologie Položení základů oborové didaktiky informační výchovy a ICT Terminologie Publikace: Úvod do teorie a metodologie didaktiky informační výchovy a ICT Úvod do didaktiky informační výchovy na ZŠ/ popř. SŠ

10 2. Představení badatelského tématu
Výzkumný okruh (problém) Zdroje , východiska Úkoly I. Didaktika předmětů zaměřených na ICT a informatiku a výpočetní techniku Oborové didaktiky (matematiky, fyziky, informatiky, biologie aj.) Položení základů oborové didaktiky informační výchovy a ICT cíle informační výchovy a ICT obsah (učivo) organizace a metody učitel ICT předmětů Integrační a interdisciplinární charakter didaktiky informační výchovy a ICT Terminologie

11 2. Představení badatelského tématu
Výzkumný okruh (problém) Zdroje , východiska Úkoly I. Didaktika předmětů zaměřených na ICT a informatiku a výpočetní techniku Kognitivní psychologie Informatika Počítačové vědy Položení základů oborové didaktiky informační výchovy a ICT jak probíhá proces osvojování konceptů informační výchovy a ICT u dětí elementaristika vybraných témat Spolupráce odborníků medicíny, (kognitivní) psychologie, …

12 2. Představení badatelského tématu
Výzkumný okruh (problém) Zdroje , východiska Výstup II. E-Didaktika: Zobecnění metodických postupů a zkušeností s aplikací ICT do poznávání v různých oborech Didaktika vytváření a implementace komplexního edukačního prostředí integrujícího technologie Oborové didaktiky Obecná didaktika Kognitivní psychologie Metodika, jak učit děti/studenty využívat ICT a digitální technologie pro potřeby učení a poznání. Jak si dělat zápisky? Jak modelovat procesy? Jak zobrazovat výsledky? Jak číst multimediální texty? Jak využívat technologie k řešení problémů? … Psychologie Pedagogika ICT, telekomunikace Edukační technologie Technické výukové prostředky Položení základů e-Didaktiky Využívání OER. Metodika tvorby OCW, tvorby digitálních (učebních) materiálů Využití zkušeností žáků z informálního učení ve formálním učení. Přehodnocení toho, co to znamená vyučovat s ICT. Zkoumání všeho o vyučování s ICT (The Future of Education, 2013)

13 3. Současný stav poznání v oblasti badatelského zaměření týmu
Výsledky výzkumů a oficiální dokumenty a trendy ve vývoji technologií UNESCO, OECD/CERI, ISSEP, MIT, WCCE IFIP EC (projekty 7FP, JRC IPTS, …) Vyhodnocení zkušeností ze zahraničí (Singapore, Jižní Korea, Japonsko, UK, USA, Kanada, Austrálie, NL, …) s OER, OCW, MOOC, JIGSAW, … a poznatků o učení stávající (digitální) generace

14 3. Současný stav poznání v oblasti badatelského zaměření týmu
Dosavadní výsledky řešitelského týmu: Výzkumný záměr ( ) Vzdělávání pro život v informační společnosti - vzdělávání v informační společnosti a pro informační společnost v podmínkách ČR Výzkum (2007): Výzkum informační výchovy na základních školách GAČR ( ) Informačně technologické kompetence dětí a jejich rozvoj na základních školách 5FP: SCHOOL+ ( ) 6FP: SCHOOL-FORESIGHT (2004) 6FP: CALIBRATE (2006 – 2008) Calibrating eLearning in Europe 6FP: EMINENT (2011) Projekt EUN STEPS ( ) The Study of the impact of technology in primary schools Projekt EUN eQnet ( ) Quality Network for a European Learning Resource Exchange Projekt Comenius 2.1 TERECoP ( ) Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical Methods ESF (Čtenářská gramotnost. ICT ve škole. Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika velkoměsta - kombinované kurzy s online podporou pro učitele a žáky)

15 3. Současný stav poznání v oblasti badatelského zaměření týmu
Disertační práce PANSKÝ, M. (2012) Rozvoj databázového myšlení FUGLÍK, V. (2012) Elektronické portfolio jako prostředek podpory evaluace a sebehodnocení žáků MUDRÁK, D. (2007) Rozvíjení kompetence pro manipulaci se strukturami jako součást informační výchovy NOVÁK, M. (2007) Využití webcastingových systémů ve vzdělávání Neumajer, O. (2007) ICT kompetence učitelů ŠTÍPEK, J. (2004) Informační elementaristika a systémové pojetí jejího obsahu PROCHÁZKA, J. (2004) Výukové www stránky jako prostředek edukace LEIPERT, J. (2001) Metodika elementarizace elektronického textu jako složky informační výchovy

16 3. Současný stav poznání v oblasti badatelského zaměření týmu
Zvaní experti: M. Černochová EDUsummIT UNESCO (Paříž, 2011) workshop EC "ICT Skills“ (Brusel, 2011) workshop EU projektu JRC ISTP “Up-scaling Creative Classrooms in Europe” (Sevilla, 2012) Workshopy EU projektu 7FP TEL-Map (Bologna 2012, Berlín 2012, Brusel, 2013) O. Neumajer Zvaný expert pro MŠMT ČR

17 4. Dlouhodobé cíle týmu (do roku 2016) + indikátory splnění
Vymezit učivo, vzdělávací obsah informační výchovy a ICT, identifikovat klíčové koncepty, dovednosti, kompetence (CO UČIT?) Identifikovat procesy spojené s mentální reprezentací obsahů informační výchovy a ICT u žáků ZŠ/SŠ (JAK SI ŽÁK OSVOJUJE, JAK SE UČÍ?) Identifikovat nové účinné vyučovací metody a organizační formy výuky a navrhnout jejich uplatnění v předmětech zaměřených na témata ICT a informatiku v úzkém propojení s rozvojem oborů informatika, výpočetní technika, aj. (JAK UČIT?) V teoretické i praktické oblasti přispět k posunu vzdělávacích systémů do vzdělávání v digitálním věku (jak zvětšovat a rozvíjet znalostní bázi žáků s využitím ICT pro potřeby rozvoje vzdělávání, jak utvářet a rozvíjet pracovní prostředí pro potřeby formálního, nonformálního a informálního učení aj.)

18 4. Dlouhodobé cíle týmu (do roku 2016) + indikátory splnění
5. Porozumět rozporům mezi technologickými zkušenostmi žáků ve formálním a informálním edukačním prostředí a navrhnout, jak využít informální učení v učení formálním 6. Navrhnout a vyzkoušet model pregraduálního a postgraduálního vzdělávání učitelů ve využívání technologií ve školní edukaci 7. Využít ICT a metod datové analýzy k hodnocení procesu učení a výsledků učení s ICT (např. využití e-portfolia)

19 5. Podrobněji program a cíle pro rok 2013 + indikátory splnění
Bude upřesněno

20 6. Možnosti integrace výzkumných témat s jinými týmy v rámci PRVOUKu
Oborová didaktika tým Témata Pedagogika – standardy profese učitele č. 1 (prof. Spilková) Profese ICT učitele a její specifika Pedagogika - výzkumy č. 2 (prof. Walterová) Metodologie výzkumu Modely vzdělávání a vzdělávacích systémů založených na technologiích pro vzdělávání v budoucnosti (redesign of schooling) Pedagogika – koncepty školy budoucnosti č. 3 (prof. Bendl) Jak může vzdělání připravit jednotlivce a společnost na to, aby využívali ICT, které pronikají stále více do všech oblastí života? Hodnocení ve škole Jak budou integrovány do školního vzdělávání technologie jako VR, AR, … ?

21 6. Možnosti integrace výzkumných témat s jinými týmy v rámci PRVOUKu
Oborová didaktika tým Témata Pedagogika – koncepty gramotnosti a kompetencí ??? Roste význam digitální mediální gramotnosti jako klíčové dovednosti ve všech oborech a profesích (Horizon Report, 2012). Didaktika matematiky č. 4 (doc. Vondrová) Rozvíjení konceptu algoritmus Utváření a rozvoj logického myšlení žáků Dovednosti řešit problémy/badatelský přístup Oborové didaktiky přírodních věd č. 5 (doc. Hrouda) Robotika Bioinformatika Oborová didaktika OV a filosofie (filosofie výchovy a vzdělávání) č. 9 (doc. Pelcová) Jak mohou ICT zvyšovat spravedlnost a excelenci ve vzdělání? Remix culture Make innovation part of the learning ethic (The Future of Education, 2013)

22 6. Možnosti integrace výzkumných témat s jinými týmy v rámci PRVOUKu
Oborová didaktika tým Témata Oborové didaktiky uměleckých oborů č. 10 (prof. Nedělka) Vizuální myšlení Tvůrčí myšlení Pedagogická psychologie č. 13 (dr. Kucharská) Inkluze nadaných dětí Inkluze dětí, které nemají přístup k ICT (sociální znevýhodnění) How can ICT help reconcile local specificity with universality of knowledge? Human computer interactions and knowledge representations Školský management č. 14 (dr. Trojan) ICT v řízení školy

23 ZDROJE EDUsummIT Building a Global Community of Policy-makers, Researchers and Teachers to Move Education Systems into the Digital Age. Summary Report. (Eds.) P.Resta, M.Searson, M.Patru, G.Knezek, J.Voogt. UNESCO, ELLIOT, B. E-PEDAGOGY & E-ASSESSMENT. Scottish Qualifications Agency. FENCLOVÁ, J. (1982) Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky. SPN : Praha, FENCLOVÁ, J. (1984) Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN : Praha, Horizon Report (2012) NMC Horizon Report: 2012 Higher Education Edition. Dostupný na The Future of Education (2013). Dostupný na SIEMENS, G. (2005) Connectivism: Learning as Network Creation. Available at: In: ELLIOT, B. E-PEDAGOGY & E-ASSESSMENT. Scottish Qualifications Agency.


Stáhnout ppt "OBOROVÁ DIDAKTIKA INFORMAČNÍ VÝCHOVY A ICT"

Podobné prezentace


Reklamy Google