Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektroakustické metody I. - ultrazvuk FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektroakustické metody I. - ultrazvuk FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ing. Petr Cikrle, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Elektroakustické metody I. - ultrazvuk FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

2 Obsah přednášky 1) Úvod – Přehled elektroakustických metod, definice, využitelnost v praxi 2) Podstata ultrazvuku, teoretické základy vlnění 3) Ultrazvuková metoda průchodová 4) Stanovení vlastností betonu – stejnorodost, modul pružnosti, pevnost v tlaku 5) Defektoskopie betonu 6) Závěr

3 Elektroakustické metody šíření vlnění fyzikálně mechanické vlastnosti Charakteristiky šíření vlnění jsou vázány na ty fyzikálně mechanické vlastnosti, jimiž lze vyjádřit závislost mezi napjatostí a deformací materiálu:  Moduly pružnosti v tahu a tlaku E dyn a smyku G dyn  Poissonův součinitel dyn  Útlumové charakteristiky  Vazba na pevnosti je problematická

4 Přehled metod EA - NDT Impulsní metody:   1) tlumeného rázu (tuhost vozovek),   2) impact -echo   3) akustická emise,  4) ultrazvuková,  5) rezonanční. Spojité metody:  5) rezonanční,  6) vibrační metoda příčného kmitání,  7) fázových rychlostí  8) mechanické impedance.

5 ad 2) Metoda impact-echo   Kladívkem se vyvodí ráz a současně se spustí měření času

6 ad 2) Metoda impact-echo (kladívková)   Pružný impuls (čelo vlny) se šíří materiálem

7 ad 3) Metoda akustické emise Princip: V zatěžovaném prvku vznikají mikroporuchy, které vyvolávají mechanické impulsy dilatačních vln.   vlny se šíří prostředím a jsou snímány piezoelekt. snímači;   vznikají i akustické šumy z vnějšku (třeba je oddělit);   lze určit polohu vznikajících trhlin a během zatěžování sledovat jejich případný rozvoj;   možnost stanovení dosavadní historie zatěžování - Kaiserův efekt: pokud je napětí nižší než v minulosti bylo, neregistrujeme žádné nové vzruchy.   vyhodnocení není zcela bez problémů

8 METODA ULTRAZVUKOVÁ Součást nauky o vlnění, jehož frekvence leží nad slyšitelnou oblastí pro lidské ucho  Infrazvuk< 16 Hz  Zvuk16 Hz až 16 kHz (technicky 20 kHz)  Ultrazvuk20 kHz až 100 MHz  Hyperzvuknad 100 MHz

9 Ultrazvuková impulsní metoda ve stavebnictví   Spočívá v opakovaném generování mechanických impulsů (nad 20 kHz),   vlnění impulsní - 1 pracovní frekvence sond   ve stavebnictví kmitočty od 20 do 500 kHz,

10 Příklady využití UZ ve stavební praxi Je možné zkoušet malé vzorky v laboratoři, větší prvky i přímo celé konstrukce.  Moduly pružnosti dynamické → statické  Stejnorodost - soubor vzorků, po výšce průřezu, stejnorodost v rámci celé konstrukce  Zrání materiálu – nárůst pevností cementu, betonu  Mrazuvzdornost – poruchy vnitřní struktury  Poruchy a defekty, trhliny

11 Stručné teoretické základy EA metod: Vlnění   Rozruchem dochází ke změně polohy částic,   každá částice se posouvá z původní rovnovážné do mezní polohy,   částice se vlivem pružnosti prostředí vrací přes rovnovážnou polohu až dosáhne opačné mezní polohy,   kmitá, až se utlumí,  Amplituda U  Amplituda U - mezní vzdálenost od rovnovážné polohy,  perioda kmitu T  perioda kmitu T: doba jednoho kmitu,  kmitočet (frekvence) f  kmitočet (frekvence) f: počet kmitů za sekundu f=1/T

12 Vznik vlny a vlnění   Hmotné body jsou vzájemně vázány vazbami   Kmitavý pohyb se postupně přenáší mezi sousedními částicemi   Dochází ke zhuštění a zředění částic   Za další okamžik dojde k posunu zhuštění a zředění ve směru rozruchu – šíří se tlaková vlna

13 Druhy vlnění   Podélné   Příčné   Povrchové (Rayleighovo)

14 Fázová rychlost vlnění   Rychlost pružné vlny v jednorozměrném prostředí - pruty, tyče - a výpočet modulu pružnosti:

15 Fázová rychlost vlnění  Rychlost pružné vlny v trojrozměrném (neohraničeném) prostředí (konstanta k 3 ):

16 Poissonův poměr Poissonův poměr Poměr mezi příčnou a podélnou deformací při jednoosém namáhání Pro různé materiály různý od 0,00 do 0,50! Pro beton uvažovat buď = 0,20, anebo podle rezonanční metody, anebo norma ČSN 73 1371 pod čarou uvádí = 0,24

17 Rozměrnost prostředí   Podélné prostorové v prostředí neohraničeném a, b, c  2  Podélné plošné vlnění v tenkých deskách tloušťka t  0,2  Podélné přímkové v tyčích a, d nebo t  0,2  Povrchové Rayleighovo

18 Ukázky měření přístrojem TICO

19 Možnosti prozvučování se dvěma sondami

20 Ukázky měření přístrojem TICO

21 Postup ultrazvukového měření b Vytyčení měřicí základny - délka L b akustický vazebný prostředek (gel, plastelína) b kalibrace přístroje etalonem - čas etalonu t E, etalon změřen UZ přístrojem t ME b mrtvý čas t KOR = t ME - t E b měření doby průchodu UZ materiálem t L b korigovaná doba průchodu t i = t L - t KOR

22 Vyhodnocení UZ měření b Vyhodnocení rychlosti šíření impulsů UZ vlnění b Dynamický modul pružnosti v tahu/tlaku k je souč. rozměrnosti b Pevnost betonu v tlaku: zatím spíše orientačně

23 Rychlost šíření vlnění Rychlost šíření UZ: Vlnová délka:

24 Posouzení rozměrnosti prostředí Vlnová délka: Prostředí je jednorozměrné, jestliže pro rozměry vzorku, kolmé ke směru šíření ultrazvuku platí: a, b, nebo d  0,2., pak platí v L = v L1. Prostředí je trojrozměrné, jestliže platí: a, b, nebo d  2., pak platí v L = v L3

25 Součinitel rozměrnosti k 3 Tab. 1 (ČSN 73 1371)

26 Délka vlny při dané rychlosti Vlnová délka: Příklad: UZ se betonem šíří rychlostí 4000 ms -1  frekvence sond:204080160kHz  délka vlny:2001005025mm Běžně dodávané sondy: 24, 37, 54, 82, 150 kHz

27 Příklad výpočtu modulu E bu 1. Vypočtěte rychlost šíření impulzu ultrazvukového vlnění v betonové stěně tloušťky 100 mm když víte, že naměřená doba průchodu impulzu UZ vlnění je 26,1  s, doba průchodu impulzu UZ vlnění etalonem je 111,7  s a časová charakteristika etalonu je 109,8  s.

28 Příklad výpočtu rozměrnosti prostř. 2. Určete rozměrnost prostředí u betonového vzorku s rozměry d=100 mm, L=200 mm. Při měření impulzů UZ vlnění v podélném směru byla rychlost jejich šíření 4050 m/s a jmenovitá frekvence použité sondy 150 kHz. d  2.  100  2 * 27  trojrozměrné

29 Příklad výpočtu modulu E bu 3. Impulzová rychlost šíření podélného UZ vlnění v betonu je 4050 m/s. Objemová hmotnost tohoto betonu je 2200 kg/m 3. Vypočtěte jeho dynamický modul pružnosti v tlaku.

30 Stanovení pevnosti v tlaku z UZ Kalibrační vztah mezi rychlostí šíření UZ vlnění a pevností v tlaku musí mít s rez maximálně 12%. b obecné vztahy (min. 300 vzorků) – chyba 30-50% b směrné vztahy (min 100 vzorků) – chyba 25-30% b určující úzké – 1 třída, 18-24 vzorků, chyba do 20% b určující široké – více tříd, chyba do 15% Velký vliv má kamenivo! – proto moc nefunguje obecný ani směrný vztah.

31 Kalibrační vztah pro pevnost v tlaku Pro Moravu (záp. Slovensko) vztah v ČSN 73 1371: v L3 se dosazuje v km/s; Platí pro betony stáří 28-56 dnů.

32 Závislost mezi rychlostí šíření UZ vlnění a pevností v tlaku betonu (ČSN 73 1371) B 10 B 15

33 Kalibrační vztah ÚSZK VUT v Brně.

34 Defektoskopie betonu

35 Příklad znázornění kvality betonu prostřednictvím izovel – čar o stejné rychlosti šíření UZ vlnění

36 Příklad znázornění dutin uvnitř betonu – masivní bloky

37 Ultrazvuková metoda - závěr Výborná zejména pro zjištění stejnorodosti betonu Dynamický modul pružnosti betonu, výhoda in situ! Ideální pro prvky přístupné z obou stran – trámy, sloupy Pro pevnost v tlaku je metoda spíše relativní, přesná kalibrace je možná pro určující vztah, obecná je obtížná. Je možné vizualizovat změny ve struktuře. Ačkoliv je čistě NDT, přece jen umožňuje identifikovat „problém“ uvnitř struktury.


Stáhnout ppt "Elektroakustické metody I. - ultrazvuk FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ing. Petr Cikrle, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google