Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum podpory inovací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum podpory inovací."— Transkript prezentace:

1 Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum podpory inovací

2 Název semináře: Podmínky realizace výzkumu a vývoje – Setkání s řešiteli projektů OP VK Datum a místo konání: 16. května 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Prezentující: Lucie Bestová, Marcela Haluzová, Kateřina Kantorová, Petra Kvapulinská, Renáta Rychnovská, Richard Sladký, Ludmila Tilková Téma: veřejné zakázky, nepřímé náklady, služební cesty, návštěva zahraničního odborníka, pořádání konferencí, interní fakturace, monitorovací indikátory, finanční plán, operace s rozpočtem, formuláře, pracovní výkazy. projekt Spolupráce pro budoucnost číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0035

3 Program 1.Úvod, formuláře, pracovní výkazy 2.Monitorovací indikátory 3.Publicita 4.Veřejné zakázky 5.Služební cesty 6.Návštěva zahraničního odborníka 7.Účast cílové skupiny na zahraniční konferenci 8.Finanční plán, operace s rozpočtem 9.Nepřímé náklady 10.Interní fakturace 11.Diskuse nad problémy, se kterými se řešitelé projektů setkávají 3

4 www.vsb.cz 4 Formuláře  Čestné prohlášení k vyplaceným mzdám  Dohoda dle § 51 OZ  Finanční plán  Pracovní výkaz  Prezenční listina  Proces uzavírání dohod Per Diems, dohoda Per Diems, vyúčtování Per Diems  Proces Zahraniční cesty a stáže (cílová skupina)  Předávací protokol  Tabulka pro sledování monitorovacích indikátorů  Účastnický list  Vzory děkovacích vět 1. Úvod

5 www.vsb.cz 5 1. Pracovní výkazy

6 www.vsb.cz 6 1. Pracovní výkazy

7 www.vsb.cz 7  http://www.vsb.cz/9700/cs/okruhy/op_vk/projekty-v-realizaci/ http://www.vsb.cz/9700/cs/okruhy/op_vk/projekty-v-realizaci/  http://www.vsb.cz/9700/cs/okruhy/op_vk/projekty-v-realizaci/NANOBASE/ http://www.vsb.cz/9700/cs/okruhy/op_vk/projekty-v-realizaci/NANOBASE/ 1. Projekty OP VK na stránkách CPP

8 www.vsb.cz 8  Rozdíl mezi cílovou skupinou a realizačním týmem projektu - zaměstnanec projektu nemůže být cílovou skupinou! - zaměstnanec projektu se může stát cílovou skupinou pouze v době, kdy na projektu nepracuje (semináře se účastní v rámci jiného úvazku – obvykle hlavního akademického úvazku, tuto účast na semináři nemůže vykázat v rámci výkazu práce daného projektu!) 2. Sledování monitorovacích indikátorů

9 www.vsb.cz 9  Indikátor počet podpořených osob (studentů, VaV prac., THP prac.) - započítají se všichni, kteří se zúčastní semináře a podepíší prezenční listinu - musí být cílovou skupinou v projektu (povolená výzvou, specifikovaná v dané aktivitě v projektu)  Indikátor počet úspěšně podpořených osob - započítají se pouze ty osoby, které na rozdíl od podpořených osob splní něco navíc 2. Sledování monitorovacích indikátorů

10 www.vsb.cz 10 - Kritérium úspěšnosti – stanoveno v popisu monitorovacího indikátoru (může jít o 100 % účast na kurzu, aktivní účast, napsání testu, výsledek VaV publikovaný v časopise, prezentace výsledků VaV) - Účastník obdrží certifikát nebo účastnický list  Indikátor poskytovatelé služeb - osoby z realizačního týmu projektu - osoba, která přednáší a vzdělává cílovou skupinu - osoba, která přijela v rámci Per Diems vzdělávat cílovou skupinu 2. Sledování monitorovacích indikátorů

11 www.vsb.cz 11  Indikátor počet vytvořených/inovovaných produktů - může se jednat o : výsledky VaV, počet vytvořených vzdělávacích materiálů počet vytvořených autorských děl Obvykle se jedná o produkty, které vzejdou z popisu výstupu v jednotlivých klíčových aktivit (tento indikátor nemusí být vyžadován u každé výzvy) 2. Sledování monitorovacích indikátorů

12 www.vsb.cz 12  Samotné sledování indikátorů je vhodné provádět průběžně v tabulce MS Excel - výborný manažerský nástroj pro řízení projektu, - tabulku lze vytvořit dle potřeb daného projektu (např. po měsících, ve kterých se konala daná akce), - tabulka poskytne kdykoli v průběhu řešení projektu přehled naplňování daných indikátorů, - zpětná kontrola počtu daných indikátorů, - při psaní monitorovací zprávy se nemusí již nic dopočítávat z prezenčních listin, přebírají se pouze data z tabulky. 2. Sledování monitorovacích indikátorů

13 www.vsb.cz 13  Formy publicity jsou stanoveny již v projektové žádosti – nutno dodržet ! Každý příjemce musí dodržovat pravidla Manuálu vizuální identity, který je uveden na stránkách MŠMT.  Každý dokument (včetně elektronických) vztahující se k projektu, např. prezenční listiny, certifikáty, publikace, zápisy z porad, musí být označen logolinkem, registračním číslem a názvem projektu.  Každý interní dokument VŠB musí být označen registračním číslem a názvem projektu. Nevkládáme zde logolinky ! 3. Publicita

14 www.vsb.cz 14  Logolink OP VK a vlajky ČR a EU musejí být přímo umístěny ve školících místnostech.  Logolink OP VK musí být na zařízeních a materiálech zakoupených z prostředků projektu.  Logolinkem musejí být označeny místnosti realizačního týmu.  Používáme jak barevný, tak černobílý logolink.  Barevný logolink NESMÍME tisknout na černobílé tiskárně.  Neměníme barvy logolinků.  Dodržujeme stanovené pořadí log (logo ESF, logo EU, logo MŠMT, logo OP VK + logo příjemce – nemusí být) 3. Publicita

15 www.vsb.cz 15  Příjemce používá věty jak v českém, tak v anglickém jazyce  Věta „Investice do rozvoje vzdělávání“ je povinná  Věta „Tento projekt je spolufinancován“ je považována za nepovinnou, pokud nemáte v projektové žádosti jinak  Děkovací věty se uvádějí v českém i v anglickém jazyce Česká verze: Tato práce/článek/patent/funkční vzorek/… byl vypracován v rámci projektu XY, reg. č. XY podpořeného OPVK, spolufinancovaného z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 3. Povinné věty a děkovací věty

16 www.vsb.cz 16 Prezenční listina obsahuje:  Název akce  Místo, den konání: např. CPIT TL 1 Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, místnost V 101, dd.mm.rrrr  Číslo projektu, název projektu  Jméno a příjmení účastníka  Datum narození  Kontakt na účastníka projektu (e-mail, telefon)  Pracoviště  Kategorie A + O + S + podpis účastníka 3. Prezenční listina

17 www.vsb.cz 17 Prezenční listina obsahuje:  *A – akademický pracovník, O – ostatní (pracovník VaV), S – student  Svým podpisem stvrzuji účast na výše uvedené akci a čestně prohlašuji, že nečerpám dvojí podporu na identické aktivity. Zároveň svým podpisem uděluji souhlas se sběrem, uchováním a zpracováním mých osobních údajů pořadatelem za účelem realizace výše uvedeného projektu a jejich využitím třetí osobou pověřenou poskytovatelem podpory, případně Evropskou komisí, k účelům evidence a monitorování a kontroly projektu. 3. Prezenční listina

18 www.vsb.cz 18 3. Prezenční listina

19 www.vsb.cz 19 Certifikáty a účastnické listy obsahují:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  CERTIFIKÁT  Za úspěšné absolvování workshopu, semináře apod.  Jméno účastníka  Datum narození  Absolvoval/absolvovala  V rámci projektu x, reg. č. x, workshop, seminář x  Název workshopu, semináře apod. je totožný, který je uveden na pozvánce a na prezenční listině  Zakončený dne dd.mm.rrrr 3. Certifikáty a účastnické listy

20 www.vsb.cz 20 3. Certifikáty a účastnické listy

21 www.vsb.cz 21 Řídící dokumenty  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013  Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Směrnice VŠB-TUO  Zadávání veřejných zakázek (TUO_SME_06_010)  Nákup služeb, dodávek a stavebních prací (TUO_PPR_07_012) 4. Veřejné zakázky

22 www.vsb.cz 22 Změny od 1. 4. 2012 – novela zákona č. 137/2006 Sb.  Výše předpokládané hodnoty Dodávka a služba -do 1 mil. Kč = metodika, zákon pomocníkem (VZMR) -nad 1 mil. Kč = zákon Stavební práce -do 3 mil. Kč = metodika, zákon pomocníkem -Nad 3 mil. Kč = zákon Do předpokládané hodnoty je nutno zahrnout veškeré finanční toky, které půjdou od kupujícího/objednatele k prodávajícímu/poskytovateli za 1 účetní období (obdobná a spolu související plnění, místní, věcná a časová souvislost). 4. Veřejné zakázky

23 www.vsb.cz 23 Změny od 1. 4. 2012 – novela zákona č. 137/2006 Sb.  Zakázky nad 1 mil. Kč -Podlimitní zakázky (do 5 010 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb) – Zjednodušené podlimitní řízení (nevyžaduje uveřejňovací povinnost 30 dnů před zahájením, podmínkou je oslovení 5 subjektů), Otevřené řízení -Nadlimitní zakázky (nad 5 010 000 Kč bez DPH u dodávek a služeb) – Otevřené řízení 4. Veřejné zakázky

24 www.vsb.cz 24 Změny od 1. 4. 2012 – novela zákona č. 137/2006 Sb.  Profil zadavatele - specifický elektronický nástroj v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, povinně uveřejněný ve Věstníku veřejných zakázek  Předběžné oznámení o nadlimitní a podlimitní veřejné zakázce - oprávnění zahájit zadávací řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení (Věstník veřejných zakázek, Úřední věstník EU) - součástí předběžného oznámení je odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 4. Veřejné zakázky

25 www.vsb.cz 25 Změny od 1. 4. 2012 – novela zákona č. 137/2006 Sb.  Odůvodnění veřejné zakázky - uveřejní se do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení ZŘ nebo od odeslání výzvy o zahájení ZŘ na profilu zadavatele Odůvodnění: - účelnosti VZ - přiměřenosti požadavků na technické a kvalifikační předpoklady - vymezení obchodních a technických podmínek VZ ve vztahu k potřebám - stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám 4. Veřejné zakázky

26 www.vsb.cz 26 Změny od 1. 4. 2012 – novela zákona č. 137/2006 Sb.  Uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny (na profilu zadavatele) - smlouva uzavřená na VZ včetně jejích změn a dodatků (do 15 dnů od jejího uzavření), jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH - výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ (nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nevztahuje se na zakázky malého rozsahu, u smlouvy jejíž doba plnění přesahuje 1 rok se uveřejní do 31. 3. následujícího kalendářního roku cena uhrazená za plnění VZ v předchozím kalendářním roce) - seznam subdodavatelů VZ (do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 31. 3. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok) Pozn.: dle směrnice školy je povinné zavést všechny VZ nad 200 000 Kč bez DPH do elektronického systému případně procesovat. 4. Veřejné zakázky

27 www.vsb.cz 27 Změny od 1. 4. 2012 – novela zákona č. 137/2006 Sb.  Již se nesmí požadovat po uchazečích ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady - pouze se předloží ČP o ekonomické a finanční způsobilosti splnit VZ (údaje o celkovém obratu, pojistná smlouva, rozvaha, …)  Dodatečné informace - písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek - zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti 4. Veřejné zakázky

28 www.vsb.cz 28 Změny od 1. 4. 2012 – novela zákona č. 137/2006 Sb.  Hodnocení - Podmínka – minimálně 2 hodnotitelné nabídky!! - není možné hodnotit smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele, platební podmínky (sankce, bankovní záruky, splatnosti apod.) 4. Veřejné zakázky

29 www.vsb.cz 29 Nejčastější chyby v popisu ZD a v průběhu zadávacího řízení  U zakázek dle zákona není postupováno v souladu s tímto zákonem  Zkrácené lhůty dodání (nereálné lhůty, např. do 2 dnů od uzavření smlouvy)  Vyloučení za překročení nestanovené maximální ceny  Nejasné vymezení předmětu zakázky  Uzavření smlouvy v rozporu s nabídkou a zadávacím řízením  Vyloučení na základě formálních požadavků  Neoprávněné vyloučení za kvalifikaci  Nevyloučení za neprokázání kvalifikace 4. Veřejné zakázky

30 www.vsb.cz 30 Nejčastější chyby v popisu ZD a v průběhu zadávacího řízení  Nerovné zacházení při objasňování nabídek  Akceptování změn v návrhu smlouvy v rozporu se ZD  Změna požadavků zadavatele v průběhu hodnocení (povolení překročení jednotkové ceny)  Nedodržení hodnotících kritérií  Uzavření rámcové smlouvy s více uchazeči v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo uzavření smlouvy s jedním uchazečem  Uzavření smlouvy na jiný objem 4. Veřejné zakázky

31 www.vsb.cz 31 Realizované či plánované celoškolské veřejné zakázky  Audit projektů OP VK VŠB-TU Ostrava -Vyhlášeno -Termín otevírání obálek 23. 5. 2012 -Seznam projektů OP VK schválených k realizaci je uveden v příloze ZD, včetně rozpočtu každého projektu. Přičemž tento seznam je pouze orientační (jedná se o stav k 26. 3. 2012) -Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena bez DPH -Uchazeč stanoví procentní sazbu z rozpočtů všech projektů OP VK -Maximální možná výše je 0,4 % z rozpočtu projektu OP VK (rozpočet schválený MŠMT) 4. Veřejné zakázky

32 www.vsb.cz 32 Realizované či plánované celoškolské veřejné zakázky  Kancelářské potřeby - ve fázi hodnocení nabídek (bude probíhat elektronická aukce)  Právní služby - rámcová smlouva na dobu 4 let - probíhá lhůta pro podávání nabídek (otevírání obálek 18. 5. 2012)  Tonery - léto 2012, budou sesbírány parametry tiskáren od řešitelů projektů OP VK  Tiskařské služby - CIT 4. Veřejné zakázky

33 www.vsb.cz 33 Pravidla poskytování cestovních náhrad:  cestovné (jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, letenky v ekonomické třídě a související poplatky při vzdálenosti nad 500 km, silniční motorové a služební vozidlo za podmínky plného vytížení, přičemž výdaje jsou omezeny částkou odpovídající jízdence 2. třídy veřejné dopravy),  ubytování (*** hotel, cenový limit max. 1.500 Kč/osoba/noc s výjimkou hl. města Prahy, kde je stanoven cenový limit max. 2.000 Kč/osoba/noc), 5. Služební cesty

34 www.vsb.cz 34  stravné (cenový limit max. 300 Kč/osoba/den),  kapesné (cenový limit max. 40 % stravného v případě zahraničních služebních cest realizačního týmu projektu),  nutné vedlejší výdaje (cestovní pojištění v případě zahraničních služebních cest, parkovné). 5. Služební cesty

35 www.vsb.cz 35 Postup v rámci tuzemských i zahraničních služebních cest:  nahlášení služební cesty pracovníka odpovědným osobám,  návrh na vyslání a cestovní příkaz,  případné poskytnutí zálohy,  vyúčtování služební cesty,  kopie dokladů,  výpisy z běžného účtu nebo karty při placení letenek, konferenčních poplatků,  zpráva ze služební cesty. 5. Služební cesty

36 www.vsb.cz 36  V případě služebních cest realizačního týmu projektu, je nutné tyto vykázat v pracovních výkazech.  V případě služebních cest cílové skupiny projektu, neuvádět služební cestu v pracovních výkazech a v jiných dnech si vykázat větší počet hodin tak, aby byla naplněna celková výše úvazku. 5. Služební cesty

37 www.vsb.cz 37  Služební cesty cílové skupiny projektu musí být doloženy následujícími výstupy, např.:  účastnické listy,  prezentace s prvky povinné publicity OP VK,  příspěvky ve sborníku s prvky povinné publicity OP VK a poděkování projektu. 5. Služební cesty

38 www.vsb.cz 38  Zahraničnímu odborníkovi náleží tzv. per diems (kryje náklady na ubytování a stravné), a to na základě dohody k per diems.  Per diems činí 230 EUR/1 den.  Příklad: Expert přiletí ve středu v 10:00 hod. a odletí ve čtvrtek v 19:00 hod. Částka způsobilých per diems se vypočte 14 + 19 = 33 hod., 33/24 = 1,375. Způsobilá bude denní sazba per diems násobená koeficientem 1,375. 6. Návštěva zahraničního odborníka

39 www.vsb.cz 39  Zahraničnímu odborníkovi je dále možné proplatit dopravu do ČR a zpět na základě předložených dokladů (součást dohody k per diems).  Dohoda k per diems obsahuje zejména:  identifikaci akce,  termín konání,  prohlášení, že totožné náklady na tuto akci nebyly odborníkovi hrazeny žádným dalším subjektem,  specifikaci bankovního účtu (pokud se nejedná o výplatu v hotovosti). 6. Návštěva zahraničního odborníka

40 40 www.vsb.cz

41 41 www.vsb.cz

42 42  Proces per diems: 1.vyjednání návštěvy zahraničního odborníka, 2.příprava dohody k per diems, 3.předložení cestovních dokladů ze strany zahraničního odborníka (lze také v bodě 6.), 4.prezentace zahraničního odborníka k archivaci (prvky povinné publicity OP VK), 5.vyúčtování per diems ve výši 230 EUR v hotovosti v den konání akce, 6.zaslání cestovních dokladů zahraničním odborníkem, 7.vyúčtování cestovních dokladů, 8.archivace veškerých dokladů k per diems 6. Návštěva zahraničního odborníka

43 43 www.vsb.cz

44 44  Co je nutno předem znát?  Údaje o konferenci (stát, program, zahájení, ukončení)  Datum registrace účastníků a zaslání konferenčních příspěvků (abstrakty): vlastní registrace x projektový manažer  Průzkum trhu: ubytování a letenky (nutno předpokládat čas. posun, odlet např. o 1 den dříve ve vztahu k zahájení konference) – druh ubytování a výběr leteckého spojení – řeší zodpovědná osoba  Zaplacení konferenčních poplatků na základě předchozí registrace (nutno znát registrační číslo účastníků, případně mail, heslo k registraci)  Zajištění tuzemské cesty na letiště a zpět (převážně Praha – Ruzyně) 7. Účast cílové skupiny na zahraniční konferenci

45 www.vsb.cz 45 Co je nutno vyřídit před odjezdem a úhradou nákladů: Zaměstnanec VŠB-TUO  Žádost o vyslání pracovníka VŠB-TUO na zahraniční konferenci  Návrh na vyslání (cestovní příkaz) Student VŠB-TUO  Dohoda dle §51 občanského zákoníku (specifikace druhu konference, uznatelných nákladů souvisejících se zahraniční konferencí) + dokumenty – viz. Výše **************************************************************************************** V případě účasti realizačního týmu jiného projektu OPVK v roli cílové skupiny - pozor na dvojí financování (mzdové příspěvky v rámci kapitoly 7 vs. vyplacení mezd z kapitoly 1 !! 7. Účast cílové skupiny na zahraniční konferenci

46 www.vsb.cz 46 Zaměstnanec cizí organizace  Smlouva o vzdělávání (uzavírá cizí organizace, která vysílá zaměstnance v roli cílové skupiny a VŠB-TUO):  Cestovní příkaz vyplňuje vysílající organizace Pravidla finančních limitů dle Příručky pro příjemce OPVK  letenka – pouze do výše limitu rozpočtu (včasná rezervace, na jméno)  ubytování v zahraničí (zpravidla kategorie 3*, v odůvodněných případech 4*, avšak do limitu rozpočtu projektu)  konferenční poplatek (dle limitu rozpočtu: rozdíl cen: člen x nečlen organizace; včasná registrace) 7. Účast cílové skupiny na zahraniční konferenci

47 www.vsb.cz 47 Pravidla finančních limitů dle Příručky pro příjemce OPVK  stravné zahraniční – dle vyhlášky MF, avšak do limitu rozpočtu (nutno přiznat všechno poskytnuté stravování); pro studenty a doktorandy: uznatelné 75 % sazby  cestovní pojištění: zaměstnanci VŠB jednotné pojištění (kartička); (zaměstnanec cizí organizace vyúčtuje na cestovním příkazu spolu se stravným a jízdními výlohami – výše pojištění se může lišit od druhu pojišťovny)  jízdní výlohy v zahraničí (uznatelný náklad: nejlevnější způsob dopravy: dokladovat jízdenky, stvrzenky taxi služby – výjimečně; časové kupóny, jsou-li levnější než jednotlivé jízdenky)  tuzemská cesta (Ostrava – Praha, včetně ubytování) – s ohledem na rozpočet nutno předem dořešit spolufinancování (projekt x pracoviště VŠB) 7. Účast cílové skupiny na zahraniční konferenci

48 www.vsb.cz 48  KAPESNÉ NENÍ UZNATELNÝ NÁKLAD!! ZPŮSOB ÚHRADY NÁKLADŮ  ubytování, letenka, konferenční poplatky – forma faktury (převážně hrazeno přímo z rozpočtu projektu); přesáhne-li částka hranice rozpočtu, dofinancovává rozdíl fakulta vysílaného zaměstnance VŠB-TUO (rozdělení zdrojů financování na návrhu na vyslání x cizí organizaci bude vystavena faktura na částky přesahující limity rozpočtu)  vyžaduje-li typ poplatku úhradu kreditní kartou – lze použít kartu VŠB- TUO  cestovní pojištění, stravné a jízdní výlohy – součást cestovního příkazu (návrhu na vyslání). 7. Účast cílové skupiny na zahraniční konferenci

49 www.vsb.cz 49 POŽADAVKY OPVK NA VÝSTUPY Z KONFERENCE  zpráva ze služební cesty (formulář)  požadovaný druh výstupu (prezentace ppt, metodiky, best practices apod.)  sborník s uvedením příspěvku, je-li požadován a vydán  vyúčtování cestovního příkazu (záloha)  dodání všech dokladů souvisejících s konferencí, včetně letenek, palubních lístků 7. Účast cílové skupiny na zahraniční konferenci

50 www.vsb.cz 50  Sledování výdajů projektu lze činit: - přes SAP portál, - výjezdy z účetnictví, - pomocí speciálně vytvořené tabulky finančního plánu - kombinací výše uvedeného Doporučením je vytvoření tabulky finančního plánu, kdy po měsících sledujete čerpání jednotlivých položek rozpočtu a před podáním monitorovací zprávy tyto výdaje kontrolujete s účetnictvím, případně přeúčtováváte výdaje mezi PN a NN, které jste neodchytili v průběhu monitorovacího období. 8. Finanční plán, operace s rozpočtem

51 www.vsb.cz 51  Mylné platby nastávají při chybně zaplaceném výdaji nad 10tis. Kč (základní vklad na projektovém účtu jsou vlastní zdroje), který nebyl vrácen na projektový účet do 5 pracovních dní.  Při pravidelném vyplňování fin. plánu toto lze lehce odhalit a napravit.  Pokud vás MŠMT chce udat za mylnou platbu, která je nižší než 10 000 Kč činí takto neoprávněně, lze argumentovat, že se o mylnou platbu nejedná, že zde máme vlastní vklad a zaslat jim směrnici o zřizování běžných účtů, kde je tento vklad požadován. 8. Finanční plán, operace s rozpočtem

52 www.vsb.cz 52  Změny rozpočtu - je třeba vždy kontrolovat, zda je jedná o podstatnou nebo nepodstatnou změnu, - je třeba kontrolovat, zda nedojde k převýšení povoleného limitu dané kapitoly rozpočtu, - pozor, všechny změny rozpočtu se sčítají ( v případě více nepodstatných změn rozpočtu je třeba sledovat převýšení povolených 15 % limitů přesunů mezi kapitolami rozpočtu, případně žádat podstatnou změnu – podstatná změna se bude vyřizovat jako součet předešlé změny a nové změny) 8. Finanční plán, operace s rozpočtem

53 www.vsb.cz 53  Změny rozpočtu - doporučení: konzultujte uvažované změny s Vaším finančním manažerem 8. Finanční plán, operace s rozpočtem

54 www.vsb.cz 54  Směrnice TUO_SME_11_004  Týká se pouze projektů, kterým pravidla umožňují uplatňování NN  Výše NN je dána Rozhodnutím o poskytnutí dotace konkrétního projektu  Dodržování pravidel pro NN v projektech (vycházet z příručky pro příjemce) 9. Nepřímé náklady

55 www.vsb.cz 55  Podle aktuální směrnice se přímé a nepřímé náklady nerozlišují SPP prvkem, ale zdrojem 1114 (popř. jiný) - přímé 1101 – nepřímé  rozdělení NN 50% řešitel 25% děkanát, VŠ ústav, řešitelské pracoviště 25% rektor 9. Nepřímé náklady

56 www.vsb.cz 56  Čerpání NN během roku: - plán přímých nákladů projektu na určité období ( např. 6 měsíců, do příští monitorovací zprávy) – nejlépe osobní výdaje - na základě zjištěné částky vypočíst částku NN ( % dané Rozhodnutím – 2 % rezerva) - zaslat žádost o převedení NN v souladu se směrnicí na ekonomický útvar V žádosti zdůraznit, že se jedná pouze o přeúčtování, ne převod finančních prostředků z projektového účtu! 9. Nepřímé náklady

57 www.vsb.cz 57  Vyúčtování NN - po schválení monitorovací zprávy – schválenou výši NN lze převést z projektového účtu na provozní účet VŠB – TUO - na konci kalendářního roku – zúčtování NN v poměru ke skutečně utraceným přímým nákladům (po odečtení rezervy) - na konci projektu – dorovnání výše NN v souladu se schválenou závěrečnou monitorovací zprávou v účetnictví, následně převod z projektového účtu na provozní účet VŠB - TUO 9. Nepřímé náklady

58 www.vsb.cz 58 Metodický dopis č. 17 OPVK pomocí interních faktur  předpoklad: vedení vnitroorganizačního účetnictvíí  VŠB-TUO: vlastní směrnice: TUO-SME_03_008 Předpoklad: existence kalkulace ceny  příklad ubytování na kolejích, stravování v menze, konference pořádaná v aule, využití vlastní univerzitní dopravy) Dodavatelská nákladová střediska:  840 – ediční středisko – vnitrovýkony poskytovány v omezené míře (p. Sláma)  811 – koleje a menzy VŠB-TUO  977 – středisko dopravy Středisko dopravy kalkuluje cenu za 1 km na úrovni spotřeby pohonných hmot, náhradních dílů a oprav!!! 10. Interní fakturace

59 www.vsb.cz 59  předložení vnitřní směrnice organizace (TUO_SME_03_008)  interní faktura zařazená do soupisky účetních dokladů a žádosti o platbu + kalkulace ceny  výpis z projektového účtu, že inter. faktura či její část odpovídajícím způsobilým výdajům byla uhrazena (vznik výdaje = úhrada faktury)  čestné prohlášení zaměstnanců (projektového týmu) nebo součást prac. výkazu, že se nepodíleli na činnostech, které jsou předmětem vnitrofakturace  průzkum trhu dokládající vyšší cenu např. u 3 dopravců (využíváme-li autobusy VŠB nebo u 3 restaurací) – relevantnost průzkumu po celou dobu daného kalendářního roku 10. Pravidla dokladování interních faktur

60 www.vsb.cz 60  Položka kalkulace stanovena jako objektivní, měřitelná a kontrolovatelná  Nutno prokázat na vyzvání způsob stanovení výše jednotlivých položek kalkulace  Je-li stanovena jako paušální částka či procento z ceny zakázek – povinnost prokázat objektivní stanovení konkrétním výpočtem (např. 5 % činí ostatní režie)  Prokázání pauš. částek lze např. dle účetní evidence (poměr cel. nákladů na režie a zúčtovaných „přímých“ nákladů na zakázky za středisko)  Nutno prokázat cenu jednotky použité v kalkulaci (doklad ze skladové evidence, doklad stejné průkazní hodnoty či prvotní doklad)  Povinnost archivace dle pravidel OP VK 10. Kalkulace ceny

61 www.vsb.cz 61  Podkladem pro rozdělení ceny na přímé, nepřímé náklady a nezpůsobilé výdaje je kalkulace ceny  Náklady, které svým charakterem patří do nepřímých nákladů, nemohou být ani prostřednictvím interní faktury zařazeny do přímých nákladů.  Za nepřímé náklady nejsou považovány náklady, které lze jednoznačně spojit s určitou aktivitou projektu, případně podpora cílové skupiny (mimo náklady spojené s cílovou skupinou, výslovně uvedené ve výčtu nepřímých nákladů v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK). 10. Interní fakturace a nepřímé náklady

62 www.vsb.cz 62  služby provedené zaměstnanci příjemce, pokud tito zaměstnanci mohli být členy projektového týmu a jejich osobní náklady bylo možné hradit v rámci projektu  zboží a služby pořízené dodavatelsky bez přidané hodnoty vytvořené zaměstnanci příjemce, případně nebylo-li nezbytné tuto přidanou hodnotu vytvářet a bylo možné ji bez zvýšených nákladů získat v rámci aktivit hrazených z některé kapitoly rozpočtu projektu  např. nákup počítačů a jejich následná vnitrofakturace, kdy přidanou hodnotu tvoří pouze polep logy, nákup chlebíčků a následná vnitrofakturace, kdy přidanou hodnotu tvoří pouze naaranžování na talíře… 10. Předmětem vnitrofakturace nesmí být

63 www.vsb.cz 63  Oddělení A příjemce zajistí tisk učebních materiálů pro oddělení B příjemce, které realizuje projekt podpořený z OPVK a který aplikuje nepřímé náklady v rozpočtu projektu.  Oddělení A dokládá náklady související s tiskem materiálů prostřednictvím interní faktury, doplněné kalkulací ceny (nákup tonerů, papíru, odpis použité tiskárny, mzdové náklady na zaměstnance, kteří se na tisku učebních materiálů podíleli,… dále byl kalkulován zisk střediska).  Jedná se o tisk učebních materiálů, tedy o tisk materiálů určených pro cílovou skupinu.  Příjemce může na základě předloženého interního dokladu požadovat k uhrazení částku přímých nákladů a nepřímých nákladů (rozděleno dle kalkulace).  Zisk bude nezpůsobilým výdajem a nebude zahrnut do částky k proplacení z OP VK ani do ŽoP (Nezpůsobilým výdaje bude dále např. i odpis použité tiskárny, pokud tiskárna byla pořízena z veřejných zdrojů). 10. Příklad vnitrofakturace

64 www.vsb.cz 64 11. Diskuse nad problémy, se kterými se řešitelé projektů setkávají

65 www.vsb.cz 65 Děkujeme za pozornost !!! Centrum podpory inovací Útvar: Centrum projektové podpory vsb.cpp.cz vsb.cpp.cz


Stáhnout ppt "Setkání s řešiteli projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Centrum podpory inovací."

Podobné prezentace


Reklamy Google