Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ TYPY ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ VÝKAZ ROZVAHA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ TYPY ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ VÝKAZ ROZVAHA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ TYPY ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ VÝKAZ ROZVAHA
3) A+A- 4) 5) 6) 7) 8) 9) A+ 10) A- 11) A+ 12) A- P+ P- P+P- VÝSLEDOVKA P+ V- P- V+ P+ N+ P- N- V+ V- N- N+

2 ZÁKLADNÍ TYPY SOUVZTAŽNOSTÍ V ÚČTECH
Přijatá faktura za spotřebu energií 5-Energie 3-Dodavatelé Vydaná faktura za prodané zboží 3-Odběratelé 6-Tržby Odpisy DHM Odpisy 0-Oprávky Zúčtování hrubých mezd zaměstnancům 5-Mzdy 3-Zaměstnanci Náhradní součástky z likvidovaného DHM 1-Zásoby 6-Výnosy Vnitropodniková faktura (výkon ve vl. režii) 0-Nedok.HM 6-Aktivace Nárok na náhradu manka u pokladníka 3-Pohledávka 6-Výnos Tvorba opravných položek (OP) k zásobám 1-OP k zásobám 5-Náklady Zúčtování OP k zásobám 1-OP k zásobám 5-Náklady Manko na zásobách 1-Zásoby 5-Manko Výdej materiálu do výroby 1-Materiál 5-Spotřeba mat. Inventarizační přebytek zásob 6-Výnos 1-Zásoby Spotřeba cenin Ceniny 5-Náklady Přijaté úroky Úroky 2-Bú Kurzová ztráta při přepočtu valutové pokladny 2-Pokladna 5-Kurz. ztráta Srážka zákon. sociál. pojištění za zaměstnance 3-Zúčt. ISZP 3-Zaměstnanci

3 Účtování o dlouhodobém majetku
01 x DNM 02 x DHM odpisovaný 03 x DHM neodepisovaný 04 x Nedokončený DNM a DHM a pořizovaný DFM 05 x Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 06 x DFM 07 x Oprávky k DNM 08 x Oprávky k DHM 09 x Opravné položky k dlouhodobému majetku

4 Účtování o pořízení DHM a DNM
21.- Peníze Nedokončený DNM DHM, DNM pořízení hotově 32.- Závazky krátkodobé zařazení do užívání 47.- Závazky dlouhodobé pořízení bezhotovostně 02.- DHM odepisovaný 35.- Pohledávky za společ zařazení do užívání pořízení vkladem 03.- DHM neodepisovaný 62.- Aktivace zařazení do užívání pořízení vlastní činností

5 Odpisování DHM, DNM - účetně
01.,02.,03.- DM PC Oprávky DNM Odpisy DNM, DHM účetní vyřazení odpisy DNM do výše PC 08.- Oprávky DHM účetní vyřazení odpisy DNM

6 Vyřazení DNM, DHM – účel pozbytí
01.- DNM Oprávky DNM ZC prodaného DNM, PS DHM vyřazení DNM prodej (ZC) bezúplatný převod 02.- DHM odepisovaný 08.- Oprávky k DHM Darovaný DHM PS vyřazení DHM jednorázový odpis (ZC) 03.- DHM neodep isovaný Závazky ke společníkům vklad do jiné společnosti

7 O c e ň o v á n í z á s o b Pořizovací cenou Vlastními náklady
Reprodukční pořizovací cenou Techniky oceňování: Metoda individuální pořizovací ceny Metodou FIFO (first in, first out) Metodou LIFO (last in, first out) – dle ČÚS nepřípustné Metodou váženého aritmetického průměru Oceňují se na bázi historických cen: Metoda pevných cen a oceňovacích odchylek

8 P ř í k l a d – o c e ň o v a c í t e c h n i k y
Podnik nakoupil dvě dodávky stejného druhu a množství materiálu od různých dodavatelů za různou cenu: 1.dodávka 1000 m geotextilie za 450,- Kč/m 2.dodávka 2100 m geotextilie za 475,- Kč/m Do výroby bylo vydáno 1329 m geotextilie. Materiál na skladě se vede v pevné ceně 460,- Kč/m Metoda FIFO, LIFO a průměrování MD Materiál D POŘÍZENÍ: 1) 1000x450= 2) 2100x475= VYSKLADNĚNÍ: FIFO: 1000x x475= Kč LIFO: 1329x475 = Kč Průměrování: 1329x466,90 = Kč ( )/3100 = 466,90 Kč/m)

9 MATERIÁL NÁKLADY 1) 1000x460= a) 1329x460= 2) 2100x460= OCEŇOVACÍ ODCHYLKY K MAT. 2) 2100x15= ) 1000x10=10.000 3b) 1329x460x0,0151=9.321 Procento odchylek: ( )/ x 100 = 1,51% Odchylka: /100 x 1,51 = Kč Rovněž: (skut. PC) – (pevná skladová cena) =

10 Účtování zásob - způsob A
Pořízení zásob se zachytí na účtu 1- Pořízení materiálu, zde se zkompletuje pořizovací cena a při převzetí zásob na sklad se zachytí na účtu 1- materiál na skladě. Spotřeba zásob, prodej či jiný úbytek se účtuje jako snížení stavu účtu zásob na skladě. 3- Závazky z obch.vztahů Pořízení materiálu Materiál na skladě 2- Pokladna Pořízení zboží Zboží na skladě nákup zásob převzetí zásob na sklad

11 Účtování zásob – způsob B
Během účetního období se pořízené zásoby účtují přímo do nákladů. Na konci účetního období je do nákladů zúčtován počáteční stav účtu zásob ze začátku období a z nákladů opět odúčtována hodnota konečného stavu zásob. Tak je zachována stejná konečná hodnota majetku v podobě zásob jak z hlediska rozvahy tak z hlediska hospodářského výsledku. 2.. – Pokladna – Spotřeba materiálu pořízení zásob 1.. – Materiál na skladě PS převzetí PS do nákladů přeúčtování KS z nákladů

12 Opravné položky k zásobám
V případě dočasného snížení cen zásob se k nim vytváří opravné položky. Pokud důvod k vytvoření opravné položky pomine, nebo se tyto zásoby prodají či spotřebují, zruší se rovněž opravná položka opačným zápisem na níže uvedených účtech. 55. – Tvorba a zúčtování OP – OP k zásobám tvorba OP při snížení ceny zrušení OP

13 Účtování o peněžních převodech
2-Bankovní účty Peníze na cestě Pokladna výběr z účtu (výpis) odvod z pokladny Příjem na účet (výpis) příjem do pokladny 3-Pohledávky za zaměst. 6-Tržby tržba za hotové vyplacena záloha na služební cestu

14 Účtování pohledávek a závazků
3-Dodavatelé 1-Pořízení zásob 6-Tržby 3-Odběratelé faktura za nákup faktura za prodej 3-DPH

15 Přechodné položky – časové rozlišení
2-Bú 3-Náklady PO 5-Náklady BO 1)výdej předem (pronájem) 2)přiřazení nákladu nájmu 3-Výdaje PO 1)pronájem bez úhrady 2)výdaj pozadu 3-Výnosy PO 6-Výnosy BO 1)příjem předem 2) přiřazen výnos 3-Příjmy PO 1)nájem bez příjmu 2) příjem pozadu

16 Schematické účtování mezd
2-Bankovní účet 3-Zaměstnanci 5-Mzdy výplata čisté mzdy zúčtování hr. mzdy 3-Zúčtování SZ, ZP povinnost odvodu SZ, ZP nárok na dávky nemocenské 3-Ostat. př. Daně srážka zálohy DPFO

17 Účtování- příklady závazky vůči státu
Navazuje na daňovou soustavu ČR 341 - Daň z příjmů (DPPO) 342 - Ostatní přímé daně (DPFO, Dzč, D srážková) 343 - DPH 345 - Ostatní daně a poplatky (DZN, DZPN, DS, DDD, poplatky) 346 - Dotace ze státního rozpočtu 347 - Ostatní dotace MD/D Úhrada zálohy DPPO daň PO / 22-účet Předpis DPPO z běžné činnosti daň BČ / 34-daň PO Předpis DPPO z mimořádné činnosti 59-daň MČ / 34-daň PO Úhrada doplatku DPPO daň PO / 22-účet Vrácení přeplatku DPPO účet / 34-daň PO Doměrka DPPO za minulá léta dodatečná daň / 34-daň PO Nárok na vrácení DPPO za minulá léta daň PO / 59-dodatečná daň

18 22-Bankovní účet 34-Daň z příjmů 59-DPPO z BČ
úhrada zálohy předpis DPPO z BČ doplatku DPPO vrácení přeplatku DPPO 59-DPPO z MČ předpis DPPO z MČ úhrada doměrky DPPO úhrada vratky DPPO Doměrka DPPO předpis doměrky za minulá léta nárok na vratku DPPO z minulosti

19 Příklady – daňové povinnosti
22-Bankovní účet 34-Ost.př.daně 33-Zaměstnanci úhrada DPFO zúčt. zálohy DPFO zúčt.srážkové daně DPFO 36-Závazky ke spol. (dělení zisku) zúčt. srážkové daně z dividend a podílů na zisku

20 Příklady – daňové povinnosti
53-Silniční daň 34-Ostatní daně a popl. 22-Bankovní účet předpis silniční daně úhrada daní 53-Daň z nemovitostí předpis daně z nemovitostí 53-Ostatní daně a popl. předpis ostatních daní

21 Schéma účtování rezerv
4- Rezervy 5-Tvorba a zúčt. rezerv tvorba rezerv zúčtování/rozpuštění rezerv 4-Ostatní rezervy 5- Tvorba a zúčt. ost. rezerv

22 Rozdělování hospodářského výsledku
4 – Rezervní fond HV ve schvalovacím řízení Zákonný příděl do fondu Zůstatek 4 – Statutární fondy Příděl do fondu dle rozhodnutí VH 4 – Ostatní fondy 4 – Nerozdělený zisk min. let Převod KZ nerozděleného zisku

23 Zvýšení ZK – z vlastních zdrojů společnosti
4 – Emisní ážio 4 – Ostat. kap. fondy 4 – Statutární fondy 4 – Ostatní fondy 4 – Nerozdělený zisk 4 - ZK – Změny ZK 4 – Hosp. výsledek Zápis změny ZK do OR Rozhodnutí VH o zvýšení ZK Zůstatek


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ TYPY ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ VÝKAZ ROZVAHA"

Podobné prezentace


Reklamy Google