Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování 8.12.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje oddělení územního plánování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování 8.12.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje oddělení územního plánování."— Transkript prezentace:

1 Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování 8.12.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje oddělení územního plánování

2 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování2 Program porady 9.00 zahájení porady aktuální informace internetové stránky oddělení územního plánování informace z porady Ministerstva pro místní rozvoj časté chyby při pořizování ÚPD a jejich změn aktuální seznam DOSS dotace na územně plánovací činnost obcí informace o připravovaném novém stavebním zákonu informace o dokumentacích pořizovaných KÚ diskuze 12.00závěr porady

3 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování3 aktuální informace zák. 50/1976 Sb., vyhl. 135/2001 Sb.  v roce 2005 žádné novely pro oblast ÚP nový správní řád – 1.1.2006 (opatření obecné povahy (vydání ÚPO), závazná stanoviska, řešení rozporů, dotčené orgány, …) nový stavební zákon – 1.1.2007 (  ) větrné elektrárny – věstník MŽP 6/2005 – metodický pokyn č. 8: K vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren http://www.env.cz/osv/edice.nsf/9FA464148FD233E1C1257021004C84BE/$file/Vestik06_05-nahled.pdf soulad ÚPO se stavbami regionálního významu – R6  rychlé pořízení změny ÚPD: Andělská Hora, Stružná  zapracování do nejbližší etapy nového ÚPO: Bochov, Verušičky, Čichalov, Žlutice, Vrbice  DOTACE KRAJE

4 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování4 statistika ÚPČ obcí 1.1. – 6.12.2005 počet stanovisek a vyjádření NOÚP » 185 ( ve 126 žádostech) » z toho:  44 nové ÚPO a RP  141 změny počet oznámení o projednání » 114 » pro celkem 202 dokum. » z toho:  35 nových ÚPO a RP  167 změn počet veřejných jednání » 99 aktivní obce » 77, tj. 58 % § 30 SZ: orgán územního plánování je povinen soustavně sledovat, zda se nezměnily podmínky, na základě, kterých byla schválena ÚPD a zároveň je povinen uvést ÚPD do souladu s následně schváleným ÚP VÚC ÚPD je nutné průběžně aktualizovat kontroly obcí » 4 ( plán 1. pol. 2006: Březová (SO), Pomezí, Kraslice)

5 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování5 internetové stránky http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/krajskyurad/odbory/region/uz_plan http://www.kr-karlovarsky.cz

6 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování6 informace z porady MMR NSZ - příprava na přechodná ustanovení novela SZ vyvolaná nabytím účinnosti nového správního řádu ? ? ?  doladění některých §§: např. přejmenování veřejné vyhlášky na oznámení na úřední desce „tah na branku“ – nezdržovat pořizování  nedělat zbytečně druhé znění konceptu – - souborné stanovisko jsou pokyny pro dokončení návrhu … PÚR kontrola autorizačních razítek (pozastavení autorizace) grafická i textová část, koncept, návrh, změny, SD + vlastnoruční podpis

7 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování7 informace z porady MMR souborné stanovisko není soupis toho co požadují DOSS  pořizovatel musí zvážit co vůbec lze akceptovat  DOSS může požadovat pouze to k čemu je zmocněn právním předpisem (nemůže požadovat zpracování pokladů - potřebné podklady pro svá kvalifikovaná stanoviska si musí na své náklady pořídit DOSS !!! )  požadavky CO – trvat na vyhlášce č. 380/2002 Sb. rozpor mezi obecním (městským) úřadem a DOSS – - v přenesené působnosti přebírání koridoru z VÚC do ÚPO – zpřesnění do ploch – - NOÚP koordinuje soulad mezi jednotlivými obcemi

8 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování8 informace z porady MMR vymezování SZÚO pro účely PF ČR pokud není ÚPD  orgán ÚP navrhne nad katastrální mapou a dohodne s orgánem ochrany ZPF nezákonnosti OZV o závazných částech ÚPD (prostorové regulativy, opatření procesní povahy, … )  novela nebo nová OZV – pokud mění závaznou část, pak změna i pro dočasné stavby platí ÚPD (RP,ÚPO, ÚP VÚC) zkouška ZOZ – aktuální otázky na webu – poslední změny 2-3 týdny před zkouškami

9 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování9 časté chyby při pořizování ÚPD a jejich změn

10 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování10 aktuální seznam DOSS http://www.kr-karlovarsky.cz http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/pro_obce/metodika_upd /

11 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování11 dotace na územně plánovací činnost obcí http://www.kr-karlovarsky.cz Výzvy k podávání žádostí o dotaci: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/dotaceKK/vyzvy/ Přehled přidělených dotací http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/dotaceKK/schvalene/schv_region/

12 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování12 informace o projednávaném novém stavebním zákonu (NSZ) návrhy stavebního zákona a změnového zákona schválila vláda na jednání dne 25.května 2005 a přijala k nim usnesení č. 609/2005 a č. 610/2005609/2005610/2005

13 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování13 projednávání NSZ v parlamentu ( 1. čtení) 28. 6. 2005 na 45. schůzi návrhy zákonů přikázány k projednání výborům (usnesení č. 1767 a č. 1768 ) 28. 6. 200517671768 zpravodaj – poslanec Ing. Pavel Hrnčíř – shromažďoval pozměňovací návrhy MMR se k pozměňovacím návrhům vyjádřilo

14 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování14 projednání NSZ ve Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí USNESENÍ č. 335 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 58. schůze dne 1. prosince 2005: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 58. schůzi po odůvodnění Mgr. Radko Martínka, ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Hrnčíře a po rozpravě přijal usnesení, kterým: I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 998 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: … (147) http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&v=VSRZP&ct=335&ct1=0 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&v=VSRZP&ct=335&ct1=0 USNESENÍ č. 334 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 57. schůze dne 30. listopadu 2005: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 57. schůzi po odůvodnění Mgr. Radko Martínka, ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Hrnčíře a po rozpravě přijal usnesení, kterým: I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 999 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: … (7) http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&v=VSRZP&ct=334&ct1=0 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&v=VSRZP&ct=334&ct1=0

15 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování15 projednávání NSZ v parlamentu 2. a 3. čtení 2. čtení – 51. schůze od 22.11.2005 hlasování o pozměňovacích návrzích  Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - druhé čtení Pá 9.12.-1.bod/sněmovní tisk 998/  Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/ - druhé čtení Pá 9.12.- 2.bod/sněmovní tisk 999/  Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení Pá 9.12.-3.bod /sněmovní tisk 1015/ 3. čtení – hlasování o zákonu jako celku v roce 2006 budou nárokovány finanční prostředky do státního rozpočtu na rok 2007

16 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování16 informace o projednávaném NSZ modelové ověřování  ÚAP, Rada obcí pro udržitelný rozvoj, … prováděcí předpisy  zatím „osnovy“ (3-7 vyhlášek) o ÚPP, ÚPD a způsobu evidence ÚPČ o obecných technických požadavcích na využití území o úpravě vztahů v území …  po schválení zákona budou vyhlášky dopracovány metodika  Principy a pravidla územního plánování

17 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování17 nový stavební zákon nové definice pojmů (VPS, …) pořizování – přenesená působnost (ZO schvaluje v samostatné) x pozměňovací návrh – samostatná působnost územně plánovací informace – předběžná informace (ÚÚP, pověřený ÚP, SÚ) zásady územního rozvoje nový postup při pořizování ÚPO zástupce veřejnosti při projednávání ÚPD …. kvalifikační podmínky pro ÚPČ – výkon ÚPČ úředníkem splňujícím kvalifikační podmínky – ZOZ, vzdělání, praxe (AA; VŠ ÚP + 3 roky praxe ÚPČ ve veřejné správě; VŠ příbuzného oboru + 3 roky praxe ÚPČ ve veřejné správě) x pozměňovací návrh – pořizovatel nemusí být zaměstnanec

18 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování18 § 6, (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad územního plánování“) ÚÚP a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce, b) pořizuje územně plánovací podklady, c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu, jejíž obecní úřad nebyl určen pro výkon činnosti pořizovatele, d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu, jejíž obecní úřad nebyl určen pro výkon činnosti pořizovatele, e) vydává rozhodnutí o výměně pozemků, f) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, g) je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, h) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, i) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.

19 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování19 orgány obce … § 6, … (2) Obecní úřad určený nařízením kraje pro výkon činnosti pořizovatele vykonává působnost podle odstavce 1 písm. a), h) a i), pořizuje územní studii a poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. (4) Obecní úřad, který nevykonává působnost podle odstavců 1 až 3 (odst. 3 – stavební úřad) poskytuje informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. x pozměňovací návrh

20 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování20 územně analytické podklady § 27 (1) Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů (dále jen „limity využití území“) nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“) a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. (2) Náležitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví prováděcí právní předpis. x pozměňovací návrh Pozn.: doporučujeme zvyšování kvalifikace v oblasti GIS

21 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování21 regulační plán § 62 (1) Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. (2) Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán vydaný krajem je dále závazný pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. (3) Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu25). x pozměňovací návrh

22 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování22 příprava na přechodná ustanovení NSZ § 193 kvalifikační předpoklady úředníka  splňuje pokud ke dni nabytí účinnosti NSZ vykonává územně plánovací činnost na M, KÚ nebo OÚ a má ZOZ z ÚP úřad, který není ÚÚP a pořizuje v době nabytí účinnosti NSZ  může rozpracovanou dokumentaci pořizovat do dne nabytí účinnosti nařízení kraje o určení OÚ pro výkon činnosti pořizovatele, nejdéle však 1 rok ÚAP  obce do 24 měsíců; kraje do 30 měsíců  nebudou-li – bude pořízení ÚPD zahrnovat P+R v rozsahu ÚAP u zpracovaných ÚPP  prověří ÚÚP aktuálnost ZÚR do 3 let

23 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování23 příprava na přechodná ustanovení NSZ § 193 ÚPD schválené před 1.7.1992 pozbývají platnosti do 3 let ÚPN SÚ a ÚPZ schválené po 1.7.1992 – povinnost nahradit novou ÚPD do 5 let (poté pozbývají platnosti) ÚPO schválené po 1.7.1998 – možnost do 5 let upravit, v rozsahu úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti (v případě řešení rozporů lhůty neběží) až do doby pozbytí platnosti nebo nahrazení dokumentace platí! změny stávající ÚPD – dle nového zákona ÚPO bude podmínkou pro poskytování dotací z veřejných rozpočtů

24 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování24 příprava na přechodná ustanovení NSZ § 193 rozpracovaná ÚPD  ukončené činnosti se posuzují podle dosavadních právních předpisů  v další etapě se dokumentace upraví, projedná a vydá další konkrétní informace budeme průběžně předávat

25 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování25 ÚP VÚC KK – projednávání konceptu VJ 18.10.2005 – 130 účastníků, zástupci 27 obcí 416 stanovisek, námitek či připomínek (34 podání od obcí)  dodržování lhůt a forem podání, jednoznačný obsah námitek, … ověřovací studie – silniční přivaděč k letišti KV

26 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování26 ÚP VÚC KK – projednávání konceptu problematické záměry:  přečerpávací elektrárna Stříbrná přečerpávací elektrárna Stříbrná  výhledové vodní nádrže (10 hájených VVN, 15 evidovaných VVN) výhledové vodní nádrže  přeložka silnice I/20 v úseku Toužim – Žalmanov přeložka silnice I/20 v úseku Toužim – Žalmanov  „maximální“ varianty obchvatu KV „maximální“ varianty obchvatu KV  přeložka silnice I/13 v úseku Damice – Boč přeložka silnice I/13 v úseku Damice – Boč  průmyslová zóna Cheb – Horní Dvory průmyslová zóna Cheb – Horní Dvory  úprava lokalizace PZ Sokolov – Vítkov  plochy pro větrné elektrárny  chybějící obchvat Jáchymova  SKI areál Plešivec  problematika zdrojů nerostných surovin a ochrany přírody  ……. DALŠÍ POSTUP 

27 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování27 ÚPP pořizované KÚ Ašsko Chebsko Mariánskolázeňsko Sokolovsko koordinace a hledání potřeb a rozvojových kapacit území formou urbanistických studií: identifikace projektů, příprava pro další plánovací období EU, … US západní části Sokolovské pánve - jezero Medard  ÚP podklad pro ÚPO (leden 2006)  mezinárodní urbanistická soutěž US vedlejší rozvojové osy KK – oblast kolem silnice I/21

28 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování28 diskuze

29 8.12.2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování29 Děkujeme za pozornost Kontakty: vedoucí odboru regionálního rozvoje  Ing. arch. Jaromír Musil 353 502 260 vedoucí oddělení územního plánování  Ing. arch. Jana Češková ÚP VÚC KK; metodika … 353 502 223 pracovníci oddělení územního plánování:  Ing. Lenka Burešová KV, Ostrov, Kraslice; archiv … 353 502 309  Bc. Jaromír Trtík Cheb, Aš; dotace; US I/21; golf … 353 502 437  Mgr. Tomáš Správka SO, ML; US Sokolovsko… 353 502 371


Stáhnout ppt "Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování 8.12.2005 Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje oddělení územního plánování."

Podobné prezentace


Reklamy Google