Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování"— Transkript prezentace:

1 Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování 8.12.2005
Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje oddělení územního plánování

2 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
Program porady 9.00 zahájení porady aktuální informace internetové stránky oddělení územního plánování informace z porady Ministerstva pro místní rozvoj časté chyby při pořizování ÚPD a jejich změn aktuální seznam DOSS dotace na územně plánovací činnost obcí informace o připravovaném novém stavebním zákonu informace o dokumentacích pořizovaných KÚ diskuze 12.00 závěr porady KÚKK, ORR oddělení územního plánování

3 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
aktuální informace zák. 50/1976 Sb., vyhl. 135/2001 Sb. v roce 2005 žádné novely pro oblast ÚP nový správní řád – (opatření obecné povahy (vydání ÚPO), závazná stanoviska, řešení rozporů, dotčené orgány, …) nový stavební zákon – () větrné elektrárny – věstník MŽP 6/2005 – metodický pokyn č. 8: K vybraným aspektům postupu orgánů ochrany přírody při vydávání souhlasu podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č. 114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých větrných elektráren soulad ÚPO se stavbami regionálního významu – R6 rychlé pořízení změny ÚPD: Andělská Hora, Stružná zapracování do nejbližší etapy nového ÚPO: Bochov, Verušičky, Čichalov, Žlutice, Vrbice  DOTACE KRAJE KÚKK, ORR oddělení územního plánování

4 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
statistika ÚPČ obcí – počet stanovisek a vyjádření NOÚP » 185 ( ve 126 žádostech) » z toho: 44 nové ÚPO a RP 141 změny počet oznámení o projednání » 114 » pro celkem 202 dokum. » z toho: 35 nových ÚPO a RP 167 změn počet veřejných jednání » 99 aktivní obce » 77, tj. 58 % § 30 SZ: orgán územního plánování je povinen soustavně sledovat, zda se nezměnily podmínky, na základě, kterých byla schválena ÚPD a zároveň je povinen uvést ÚPD do souladu s následně schváleným ÚP VÚC ÚPD je nutné průběžně aktualizovat kontroly obcí » (plán 1. pol. 2006: Březová (SO), Pomezí, Kraslice) KÚKK, ORR oddělení územního plánování

5 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
internetové stránky KÚKK, ORR oddělení územního plánování

6 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
informace z porady MMR NSZ - příprava na přechodná ustanovení novela SZ vyvolaná nabytím účinnosti nového správního řádu ? ? ? doladění některých §§: např. přejmenování veřejné vyhlášky na oznámení na úřední desce „tah na branku“ – nezdržovat pořizování nedělat zbytečně druhé znění konceptu – - souborné stanovisko jsou pokyny pro dokončení návrhu … PÚR kontrola autorizačních razítek (pozastavení autorizace) grafická i textová část, koncept, návrh, změny, SD + vlastnoruční podpis KÚKK, ORR oddělení územního plánování

7 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
informace z porady MMR souborné stanovisko není soupis toho co požadují DOSS pořizovatel musí zvážit co vůbec lze akceptovat DOSS může požadovat pouze to k čemu je zmocněn právním předpisem (nemůže požadovat zpracování pokladů - potřebné podklady pro svá kvalifikovaná stanoviska si musí na své náklady pořídit DOSS !!!) požadavky CO – trvat na vyhlášce č. 380/2002 Sb. rozpor mezi obecním (městským) úřadem a DOSS – - v přenesené působnosti přebírání koridoru z VÚC do ÚPO – zpřesnění do ploch – - NOÚP koordinuje soulad mezi jednotlivými obcemi KÚKK, ORR oddělení územního plánování

8 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
informace z porady MMR vymezování SZÚO pro účely PF ČR pokud není ÚPD orgán ÚP navrhne nad katastrální mapou a dohodne s orgánem ochrany ZPF nezákonnosti OZV o závazných částech ÚPD (prostorové regulativy, opatření procesní povahy, … ) novela nebo nová OZV – pokud mění závaznou část, pak změna i pro dočasné stavby platí ÚPD (RP,ÚPO, ÚP VÚC) zkouška ZOZ – aktuální otázky na webu – poslední změny 2-3 týdny před zkouškami KÚKK, ORR oddělení územního plánování

9 časté chyby při pořizování ÚPD a jejich změn
KÚKK, ORR oddělení územního plánování

10 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
aktuální seznam DOSS KÚKK, ORR oddělení územního plánování

11 dotace na územně plánovací činnost obcí
Výzvy k podávání žádostí o dotaci: Přehled přidělených dotací KÚKK, ORR oddělení územního plánování

12 informace o projednávaném novém stavebním zákonu (NSZ)
návrhy stavebního zákona a změnového zákona schválila vláda na jednání dne 25.května 2005 a přijala k nim usnesení č. 609/2005 a č. 610/2005 KÚKK, ORR oddělení územního plánování

13 projednávání NSZ v parlamentu (1. čtení)
28. 6. 2005 na 45. schůzi návrhy zákonů přikázány k projednání výborům (usnesení č. 1767 a č. 1768 ) zpravodaj – poslanec Ing. Pavel Hrnčíř – shromažďoval pozměňovací návrhy MMR se k pozměňovacím návrhům vyjádřilo KÚKK, ORR oddělení územního plánování

14 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
projednání NSZ ve Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí USNESENÍ č. 335 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 58. schůze dne 1. prosince 2005: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 58. schůzi po odůvodnění Mgr. Radko Martínka, ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Hrnčíře a po rozpravě přijal usnesení, kterým: I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 998 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: … (147) USNESENÍ č. 334 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 57. schůze dne 30. listopadu 2005: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 57. schůzi po odůvodnění Mgr. Radko Martínka, ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Hrnčíře a po rozpravě přijal usnesení, kterým: I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 999 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: … (7) KÚKK, ORR oddělení územního plánování

15 projednávání NSZ v parlamentu 2. a 3. čtení
2. čtení – 51. schůze od hlasování o pozměňovacích návrzích Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 998/ - druhé čtení  Pá bod Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění /sněmovní tisk 999/ - druhé čtení  Pá bod Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) /sněmovní tisk 1015/ - druhé čtení  Pá bod 3. čtení – hlasování o zákonu jako celku v roce 2006 budou nárokovány finanční prostředky do státního rozpočtu na rok 2007 KÚKK, ORR oddělení územního plánování

16 informace o projednávaném NSZ
modelové ověřování ÚAP, Rada obcí pro udržitelný rozvoj, … prováděcí předpisy zatím „osnovy“ (3-7 vyhlášek) o ÚPP, ÚPD a způsobu evidence ÚPČ o obecných technických požadavcích na využití území o úpravě vztahů v území po schválení zákona budou vyhlášky dopracovány metodika Principy a pravidla územního plánování KÚKK, ORR oddělení územního plánování

17 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
nový stavební zákon nové definice pojmů (VPS, …) pořizování – přenesená působnost (ZO schvaluje v samostatné) x pozměňovací návrh – samostatná působnost územně plánovací informace – předběžná informace (ÚÚP, pověřený ÚP, SÚ) zásady územního rozvoje nový postup při pořizování ÚPO zástupce veřejnosti při projednávání ÚPD …. kvalifikační podmínky pro ÚPČ – výkon ÚPČ úředníkem splňujícím kvalifikační podmínky – ZOZ, vzdělání, praxe (AA; VŠ ÚP + 3 roky praxe ÚPČ ve veřejné správě; VŠ příbuzného oboru + 3 roky praxe ÚPČ ve veřejné správě) x pozměňovací návrh – pořizovatel nemusí být zaměstnanec KÚKK, ORR oddělení územního plánování

18 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
§ 6, (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad územního plánování“) ÚÚP a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce, b) pořizuje územně plánovací podklady, c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu, jejíž obecní úřad nebyl určen pro výkon činnosti pořizovatele, d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu, jejíž obecní úřad nebyl určen pro výkon činnosti pořizovatele, e) vydává rozhodnutí o výměně pozemků, f) je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, g) je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území, h) podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, i) vykonává další činnosti podle tohoto zákona. KÚKK, ORR oddělení územního plánování

19 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
orgány obce … § 6, … (2) Obecní úřad určený nařízením kraje pro výkon činnosti pořizovatele vykonává působnost podle odstavce 1 písm. a), h) a i), pořizuje územní studii a poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. (4) Obecní úřad, který nevykonává působnost podle odstavců 1 až 3 (odst. 3 – stavební úřad) poskytuje informace pro zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. x pozměňovací návrh KÚKK, ORR oddělení územního plánování

20 územně analytické podklady § 27
(1) Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů (dále jen „limity využití území“) nebo vyplývajících z vlastností území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“) a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. (2) Náležitosti obsahu územně analytických podkladů stanoví prováděcí právní předpis. x pozměňovací návrh Pozn.: doporučujeme zvyšování kvalifikace v oblasti GIS KÚKK, ORR oddělení územního plánování

21 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
regulační plán § 62 (1) Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. (2) Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán vydaný krajem je dále závazný pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. (3) Regulační plán může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu25). x pozměňovací návrh KÚKK, ORR oddělení územního plánování

22 příprava na přechodná ustanovení NSZ § 193
kvalifikační předpoklady úředníka splňuje pokud ke dni nabytí účinnosti NSZ vykonává územně plánovací činnost na M, KÚ nebo OÚ a má ZOZ z ÚP úřad, který není ÚÚP a pořizuje v době nabytí účinnosti NSZ může rozpracovanou dokumentaci pořizovat do dne nabytí účinnosti nařízení kraje o určení OÚ pro výkon činnosti pořizovatele, nejdéle však 1 rok ÚAP obce do 24 měsíců; kraje do 30 měsíců nebudou-li – bude pořízení ÚPD zahrnovat P+R v rozsahu ÚAP u zpracovaných ÚPP prověří ÚÚP aktuálnost ZÚR do 3 let KÚKK, ORR oddělení územního plánování

23 příprava na přechodná ustanovení NSZ § 193
ÚPD schválené před pozbývají platnosti do 3 let ÚPN SÚ a ÚPZ schválené po – povinnost nahradit novou ÚPD do 5 let (poté pozbývají platnosti) ÚPO schválené po – možnost do 5 let upravit, v rozsahu úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti (v případě řešení rozporů lhůty neběží) až do doby pozbytí platnosti nebo nahrazení dokumentace platí! změny stávající ÚPD – dle nového zákona ÚPO bude podmínkou pro poskytování dotací z veřejných rozpočtů KÚKK, ORR oddělení územního plánování

24 příprava na přechodná ustanovení NSZ § 193
rozpracovaná ÚPD ukončené činnosti se posuzují podle dosavadních právních předpisů v další etapě se dokumentace upraví, projedná a vydá další konkrétní informace budeme průběžně předávat ! KÚKK, ORR oddělení územního plánování

25 ÚP VÚC KK – projednávání konceptu
VJ – 130 účastníků, zástupci 27 obcí 416 stanovisek, námitek či připomínek (34 podání od obcí) dodržování lhůt a forem podání, jednoznačný obsah námitek, … ověřovací studie – silniční přivaděč k letišti KV KÚKK, ORR oddělení územního plánování

26 ÚP VÚC KK – projednávání konceptu
problematické záměry: přečerpávací elektrárna Stříbrná výhledové vodní nádrže (10 hájených VVN, 15 evidovaných VVN) přeložka silnice I/20 v úseku Toužim – Žalmanov „maximální“ varianty obchvatu KV přeložka silnice I/13 v úseku Damice – Boč průmyslová zóna Cheb – Horní Dvory úprava lokalizace PZ Sokolov – Vítkov plochy pro větrné elektrárny chybějící obchvat Jáchymova SKI areál Plešivec problematika zdrojů nerostných surovin a ochrany přírody ……. DALŠÍ POSTUP  KÚKK, ORR oddělení územního plánování

27 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
ÚPP pořizované KÚ Ašsko Sokolovsko Chebsko Mariánskolázeňsko koordinace a hledání potřeb a rozvojových kapacit území formou urbanistických studií: identifikace projektů, příprava pro další plánovací období EU, … US západní části Sokolovské pánve - jezero Medard ÚP podklad pro ÚPO (leden 2006) mezinárodní urbanistická soutěž US vedlejší rozvojové osy KK – oblast kolem silnice I/21 KÚKK, ORR oddělení územního plánování

28 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
diskuze KÚKK, ORR oddělení územního plánování

29 KÚKK, ORR oddělení územního plánování
Děkujeme za pozornost Kontakty: vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. arch. Jaromír Musil vedoucí oddělení územního plánování Ing. arch. Jana Češková ÚP VÚC KK; metodika … pracovníci oddělení územního plánování: Ing. Lenka Burešová KV, Ostrov, Kraslice; archiv … Bc. Jaromír Trtík Cheb, Aš; dotace; US I/21; golf … Mgr. Tomáš Správka SO, ML; US Sokolovsko… KÚKK, ORR oddělení územního plánování


Stáhnout ppt "Porada pracovníků obcí z úseku územního plánování"

Podobné prezentace


Reklamy Google