Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace na SSZŠ Litvínov Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Kdo jsme? Jsme sportovní soukromou školou s patnáctiletou tradicí, která přestože má.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace na SSZŠ Litvínov Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Kdo jsme? Jsme sportovní soukromou školou s patnáctiletou tradicí, která přestože má."— Transkript prezentace:

1 Evaluace na SSZŠ Litvínov Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Kdo jsme? Jsme sportovní soukromou školou s patnáctiletou tradicí, která přestože má sportovní zaměření, je otevřená všem, kteří chtějí kvalitní základní vzdělání.

2  HOKEJ  KOPANÁ  GYMNASTIKA  AEROBIK  JUDO  ŠACHY Sportovní specializace školy

3 Evaluace na SSZŠ Litvínov Sportovní soukromá základní škola, s.r.o.  438 žáků  36 pedagogických pracovníků, 50 zaměstnanců celkem  Školní družina a klub  Školní jídelna  Školní poradenské pracoviště  Školné 610,-Kč měsíčně

4 Evaluace na SSZŠ Litvínov Vize SSZŠ Litvínov Škola v pohybu, škola respektovaná a vyhledávaná.  Škola, která se „zastaví“, neobstojí u žáků ani u rodičů. Pohyb vyjadřuje neustálý rozvoj lidských a materiálních zdrojů.  Škola má sportovní zaměření a pohyb je nedílnou součástí života školy.  Škola směřuje „je v pohybu“ i směrem k efektivním formám vzdělávání a ke smysluplnému obsahu učiva, tzn. takovému, které je využitelné v praxi a umožní obstát na dalších stupních škol.

5 Evaluace na SSZŠ Litvínov Koncepce SSZŠ Strategický plán rozvoje SSZŠ Současný stav Cíle Kde jsme? KAM se chceme dostat? JAK se tam dostaneme? Jak se nám to daří? Na čem to poznáme? Co zjišťujeme?  Jak se nám daří plnit cíle?  Na čem to poznáme?  Co zjišťujeme? Evaluace

6 Evaluace na SSZŠ Litvínov Autoevaluaci chápeme jako:  prostředek, díky kterému máme přehled o kvalitě práce  průběžný proces vedený školou (ne budovou) Cíl evaluace:  zlepšování kvality školy  vyzdvihnout klady a poukázat na rezervy v hodnocených oblastech Postup evaluace:  stanovíme kritéria  získáváme podklady (metody, zdroje, nástroje)  analyzujeme podklady, sledujeme naplňování kritérií  zpracujeme výstupy (vyzdvihnout klady a poukázat na rezervy v hodnocených oblastech  plánujeme opatření ( vytvořit podklady pro tvorbu plánu práce na nový školní rok, pro postupné zlepšování)

7 Evaluace na SSZŠ Litvínov Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: (vyhl.15/2005 Sb.) a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

8 Evaluace na SSZŠ Litvínov Oblasti autoevaluace SSZŠ 2008/9  Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu  Plnění úkolů v oblasti výchovy  Plnění úkolů v oblasti řízení školy  Hodnocení klimatu školy  Oblast dalšího vzdělávání pracovníků  Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy  Oblast spolupráce s rodiči a veřejností  Hodnocení sportu ve škole

9 Evaluace na SSZŠ Litvínov Při autoevaluaci ve školním roce vycházíme zejména z vnitřní dokumentace: (kritéria hodnocení a úkoly jsou v dokumentech)  Plánu práce na školní rok  Vnitřní směrnice o autoevaluaci  Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu  Měsíčních, týdenních plánů  Plánu DVPP  Plánu kontrol  Plánů činnosti vedoucích úseků (výchovní poradci, ŠPP, správce školní sítě, vedoucí MS I., MS II., preventista školy, koordinátor EV, vedoucí ŠD a ŠK a vedoucí a trenéři sportovních klubů)

10 Evaluace na SSZŠ Litvínov Metody, zdroje, nástroje:  Analýza SWOT, hodnocení školního roku (sbor, poradní sbor ŘŠ, šk. rada)  Rozbory dokumentace (ŽK, TK, TV, sešity…)  Vyhodnocování statistických údajů  Vnitřní testy  Oborové práce žáků 9.tříd, výsledky obhajob  Dotazníky sociometrie  Portfolia žáků, portfolia učitelů  Plány osobního rozvoje učitelů, analýza DVPP  Motivační a hodnotící rozhovory s učiteli (s nepedagogy)  Hospitační činnost (vzájemné hospitace) – záznamy  Kontrolní činnost vedení školy

11 Evaluace na SSZŠ Litvínov Metody, zdroje, nástroje:  Výsledky supervizní činnosti učitelů  Závěry z koučování vedení školy  Pololetní a závěrečné hodnocení vedoucích úseků (výchovní poradci, ŠPP, správce školní sítě, vedoucí MS I., MS II., preventista školy, koordinátor EV, vedoucí ŠD a ŠK a vedoucí a trenéři sportovních klubů)  Rozhovorů s učiteli, s žáky v průběhu školního roku  Hodnocení akcí a pobytů, adaptačních kurzů  Hodnocení širšího pedagogického vedení  Závěry z „Kávy u ředitele“  Průchod školou se školníkem  Dotazníky, ankety pro rodiče (písemně, na webu školy)  Dotazník pro absolventy

12 Evaluace na SSZŠ Litvínov Kdo se podílí na hodnocení:  Širší vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí ŠPP, vedoucí MS I. a II. stupně, vedoucí ŠD a ŠK)  Vedoucí úseků (vedoucí ŠJ, školník)  Vedoucí oblastí (vedoucí EV, metodik prevence, výchovní poradci, správce školní sítě)  Pedagogický sbor  Nepedagogičtí zaměstnanci  Rodiče (poradní sbor ředitele, školská rada)  Žáci  Absolventi školy  Supervizor, kouč

13 Evaluace na SSZŠ Litvínov Doporučení z praxe SSZŠ Litvínov:  Zpracovat plán (rozložit hodnocení na celý školní rok)  Kritéria zpracovávat společně se sborem  Delegovat  Kontrolovat průběžně  Oceňovat průběžně  Soustředit se na maximálně dvě oblasti v průběhu školního roku  Zprávy o činnosti předávat dvakrát ročně (leden, květen)  Hodnocení školního roku ředitelem přednést dvakrát ročně  Zavést systém ve zpracování hodnocení úseků (popis kladů, záporů a opatření, grafy)

14 Evaluace na SSZŠ Litvínov Klady  Úpravy ŠVP dle doporučení supervizora  Funkčnost nových předmětů ŠVP (UmS, OSV, kompenzace…)  Půlení hodin  Kvalita týdenních plánů tříd, portfolia, kriteriální hodnocení  Zlepšení výsledků v testech Kalibro  Funkční žákovská knížka SSZŠ  ŠPP – reedukační a kompenzační činnost (24 žáků II.st.,183 konzultací pro rodiče,učitele a žáky, 14 šetření žáků, 12krizových intervencí, nápravy 17 žáků I.stupně) Zápory  Odpadá (supluje se) mnoho hodin  Neznalost, nerespektování průřezových témat ve výuce některými kolegy  Menší počet hospitací ze strany vedení  Málo činnostní výuky u některých kolegů  Nerespektování IVP některými kolegy  Nevyužívání možností ŽK některými kolegy Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Příklad hodnocení č.1 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu

15 Evaluace na SSZŠ Litvínov Klady  Úspěchy ve vědomostních soutěžích (Olympiády:děj.4.místo,MAT- 1.místo,AJ-2.místo,ZEM-2.místo)  Envirionmentální činnosti školy (projekty vybraných tříd, přednášky, soutěže)  Účast v projektu Business games  Oborový den, oborové práce  Projektové dny  Fiktivní přijímačky  Lepší příprava na suplované hodiny  Úspěchy v některých vědomostních soutěžích  Pozitivní hodnocení v šetření MAPA školy Zápory  Problémy s fungováním PC  Rozdíly mezi učiteli ve využívání interaktivní výuky a využívání PC Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Příklad hodnocení č.1 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu

16 Evaluace na SSZŠ Litvínov Opatření-doporučení  Revize ŠVP po 4 letech  Společné vytváření nové koncepce školy, profilu absolventa a kodexu práce učitele SSZŠ  Činnost sboru na tvorbě společných postupů a pravidel  Ztotožnění se s vizí školy, respektování ŠVP  Pomoc kolegům pomocí supervizí  Zapojení více kolegů do podpůrné a metodické hospitační činnosti  Zajištění suplenta  Důraz na smysluplnou výuku, náročnost na žáky  Postupné vytváření kritérií hodnocení žáků v předmětech  Pokračování v projektech (oborové práce, testování…)  Jednotné působení učitelů na základě vize, ŠVP a pravidel  Rozšíření projektů environmentální výuky do více tříd

17 Evaluace na SSZŠ Litvínov Klady  Supervize 4 kolegů  Vzdělávání většiny kolegů  Kurzy ve škole, pro sbor  Vzdělávání některých kolegů formou e-learningu, studováním webů…, časopisů, literatury  Nákupy literatury a odborných časopisů  Vzdělávání vedení ŠPP  Vzdělávání managementu školy Zápory  Nižší efektivita kurzů vzhledem k vynaloženým prostředkům Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Příklad hodnocení č.2 Plnění úkolů v oblasti DVPP

18 Evaluace na SSZŠ Litvínov Opatření-doporučení  Změna koncepce DVVP SSZŠ  Podpora dlouhodobého vzdělávání jednotlivců i sboru  Výběr a zvaní lektorů dle požadavků sboru  Podrobný výběr kurzů pro jednotlivce dle doporučení a efektivity pro SSZŠ  Spoluúčast na dalším vzdělávání při odchodu ze SSZŠ  Zajištění lektorů na praktické školení práce se žáky s SVP

19 Evaluace na SSZŠ Litvínov A kdo u nás „autoevaluuje“ a za všechno zodpovídá ?! Ale to snad NE !!! Ale ANO !!!

20 Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov tel.: 476 752 896 reditel@sszslitvinov.cz www.sszslitvinov.cz A chcete-li nám někdy psát nebo se přijet podívat... Na hokej nebo do školy (nebo do Janova?). Těšíme se na vás. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Evaluace na SSZŠ Litvínov Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Kdo jsme? Jsme sportovní soukromou školou s patnáctiletou tradicí, která přestože má."

Podobné prezentace


Reklamy Google