Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Složky výchovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Složky výchovy."— Transkript prezentace:

1 Složky výchovy

2 Souvisí s cíli výchovy, základní pedagogickou kategorií
Cíle jsou obecné – proto složky (součásti výchovy) Pomáhají konkretizaci cílů Odráží se v nich konkrétní požadavky na rozvoj člověka Vzájemně se doplňují, ovlivňují Co jsou složky výchovy

3 Vymezení složek výchovy
V pedagogické literatuře není vyjasněno Lze vycházet Z požadavků společnosti Z respektování stránek osobnosti Složky výchovy se mění s vývojem společnosti (např. enviromentální, dopravní, multikulturní, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) Vymezení složek výchovy

4 Když mluvíme o složkách výchovy, jejich cílech a realizaci, nemluvíme jen o výchově formální (ve škole), ale také neformální a informální, výchově v rodině.

5 Má poskytovat soubor vědomostí a dovedností v oblasti věd
Vytvářet základy pro získání dalšího odborného růstu Rozvíjet touhu po dalším vzdělávání a sebevzdělávání Cíl – umožnit orientaci v životních situacích Rozumová výchova - cíl

6 Rozumová výchova - specifika
Souvislost s jazykovou výchovou – stoupá její význam Důležitá vědecká složka, ovládání vědeckého jazyka Zvládnutí metod, jak informace získat (diskuse o cíli vzdělávání) a tvůrčím způsobem uplatňovat Velká spojitost se školním vzděláváním Jazyková výchova – může se vydělit jako samostatná složka Pomocí jazyka můžeme získávat, přesvědčovat, odmítat lidi, odrazovat, zrańovat Potřeba rozumět jazykovému vyjadřování, uvědoměle, tvořivě a citlivě využívat – viz i sociální výchova Potřeba osvojení dalšího světového jazyka – k získání zaměstnání v cizí zemi, k porozumění a poznávání druhých lidí, porozumění a přizpůsobení podmínkám v jiných zemích Rozumová výchova - specifika

7 Rozumová výchova - realizace
Učit poznatky používat v praxi Argumentovat a zdůvodňovat své názory a myšlenky Učit uplatňovat své přesvědčení v sociálních vztazích Smyslové poznávání, napodobování, vyprávění, příběhy, pohádky, rozvoj řeči Metody Racionální postupy – vysvětlování Napodobení vzorů V Rozumová výchova - realizace

8 Rozumová výchova - nápady
Význam čtení, divadlo… Hry Možnosti aplikace v praxi volnočasové aktivity, tábory Jak vypadá rozumová výchova v rodině? Rozumová výchova u osob s mentálním postižením Význam vzdělání v rodině Rozumová výchova - nápady

9 Pracovní výchova - cíl Formování vztahu k práci – pracovní morálka
Zahrnuje i pracovní kulturu Poskytování vědomostí, dovedností a návyků - pracovní kvalifikace Zahrnuje profesní orientaci a profesní přípravu vztah k technické výchově, rozumové výchově, sociální výchově, enviromentální výchově Pracovní výchova - cíl

10 Pracovní morálka Vztah k Pracovní kultura práci jako takové
práci před jejím skutečným vykonáváním aktuálně vykonávané práci (chuť/nechuť do práce) vztah k dříve vykonávané práci Pracovní kultura způsob pracovní činnosti schopnost organizovat, racionalizovat efektivně a odpovědně konat práci soubor kvalit, kterými se člověk projevuje v práci a ve vztazích s prací souvisejících Pracovní morálka

11 Soubor schopností, zájmů, vědomostí, dovedností, návyků, které člověku umožňují, aby vykonával určitou práci Profesionální orientace zahrnuje poznávání profesionálního vývoje dítěte profesionální informování dětí formováni profesionálních zájmů, motivů profesionální příprava na odborných školách Pracovní kvalifikace

12 Pracovní výchova - specifika
propojení s technickou výchovou potřeba celoživotního vzdělávání bezpečnost práce - nepodceňovat Pracovní výchova - specifika

13 Pracovní výchova - metody
popis pracovního postupu instruktáž procvičování nápodoba pochvala, trest soutěže Pracovní výchova - metody

14 Pracovní výchova - nápady
jak se realizuje v rodině, význam hraček viz Montessori realizace profesní orientace zaměstnání rodičů vliv rodiny, rodinná povolání olympiády, soutěže struktura, postupy, tabulky dohrát hru Pracovní výchova - nápady

15 Mravní výchova usiluje o to, aby vychovávaní přijali určité normy a jednali podle nich
Působí na rozum, postoje, city, vůli a jednání Mravní normy nemají závazný charakter, opírají se o sílu veřejného mínění a vnitřní přesvědčení jedince x právní normy závazné a obsahují sankce za nedodržování Morální požadavky vyplývají ze soudobého společenského řádu, mají obecnou platnost. Liší se od zvyků a tradic, které jsou většinou vázány jen na určitou lokalitu a nemají širší platnost Podkladem vztahy mezi lidmi, které byly veřejností obecně přijaty a osvědčily se – v zaměstnání, doma, v dopravních prostředcích, při cestování, při zábavě, v zahraničí Mravní výchova - cíl

16 souhrn pravidel vzájemného chování lidí, které se v určité době a určitém prostředí považují za závazné obsahuje morální jednání – vzniká na základě různých motivací morální vztah – chování je ovlivňováno požadavky skupiny, ve které se pohybuji morální vědomí – vznik na základě vědomosti o spol. a mravních normách, ideálech Morálka

17 Stadia morálního vývoje podle Kohlberga
Prekonvenční morálka 2-7 let Zaměření na trest a poslušnost Individualistická účelovost a výměna Konvenční morálka let Vzájemné interpersonální požadavky, vztahy a konformita Společenské uspořádání a svědomí (řád a zákon) Postkonvenční morálka od 12 let výše Společenská úmluva čili užitečnost a práva jednotlivce Univerzální etické zásady Prekonvenční morálka 2-7 let Zaměření na trest a poslušnost Děti nemají opravdový smysl pro morálku, ale jejich chování může být tvarováno prostým zpevňováním. Individualistická účelovost a výměna „Správný čin“ je takový, který se dítěti samému vyplatí. Zdá se, že dítě je schopno vyhovovat potřebám druhých, ale bývá tomu tak pouze proto, že výsledek je pro ně samé bezprostředně příznivý. Konvenční morálka let Vzájemné interpersonální požadavky, vztahy a konformita Děti se snaží plnit požadavky starší generace: nejprve jen v určitých situacích, později i obecněji tak, jak si osvojují pojetí „hodného“ dítěte. Společenské uspořádání a svědomí (řád a zákon) Morální zásady se dále zobecňují a děti se snaží řídit se jimi nejen pro osobní zisk, ale i z toho důvodu, že si nyní vytvářejí smysl pro povinnost vůči autoritě a vůči uchování existujícího společenského pořádku. S výjimkou extrémních okolností zachovávají zákony. Postkonvenční morálka od 12 let výše Společenská úmluva čili užitečnost a práva jednotlivce Smysl pro povinnost je stále silný, avšak ještě důležitějším než prosté zachovávání daného stavu se stává smysl pro spravedlnost a zákonnost. Pravidla jsou stále více vnímána jako něco, co lze a co často je také žádoucí měnit. Univerzální etické zásady Morální zásady jsou spojovány do soudržné a uspořádané filozofie. Morální rozhodnutí berou v úvahu všechny podstatné okolnosti. Jedinec nyní dokáže nahlížet dále za úroveň povrchní spravedlnosti a oprávněnosti. Stadia morálního vývoje podle Kohlberga

18 Morální výchova - metody
nápodoba, příklad přesvědčování cvičení v mravním chování odměňování, trestání sebevýchova Chyby dvojí morálka moralizování Morální výchova - metody

19 Osobnostní a sociální výchova - cíle
Oblast osobnostních kompetencí Sebepoznání a tvorba vyrovnaného sebepojetí Zdokonalení základních kognitivních funkcí Seberegulace a organizace vlastního života Psychohygiena Kreativita v každodenním životě Oblast sociálních kompetencí Poznávání lidí Tvorba mezilidských vztahů Komunikace Spolupráce a soutěžení Vztah k jiným výchovám: Enviromentální výchova Globální výchova Interkulturní výchova Mediální výchova – síla informačních médií a vliv na život lidí Estetická výchova Dopravní výchova – chování řidičů Osobnostní a sociální výchova - cíle

20 Osobnostní a sociální výchova – cíle II
Oblast morálních kompetencí, hodnot Hodnoty, postoje, mravní vlastnosti člověka Prosociálnost, hodnoty všedního dne Řešení problémů, rozhodovací dovednosti v situacích se sociálně etickým potenciálem Doplňková oblast Oblast osobnostně sociálních kompetencí aplikovaných na určité role a situace Já a jiní lidé v mých životních situacích Já a mé sociální role Osobnostní a sociální výchova – cíle II

21 Jak OSV probíhá Prakticky Osobně
Děti se se situacemi musí sami setkávat – přirozenými nebo pedagogicky navozenými Jde o ZKUŠENOST Osobně Zkušenost musí mít každý, ve vztahu k vlastnímu životu Použít REFLEXI nabyté zkušenosti Jak OSV probíhá

22 Jak OSV probíhá II OSV má provázející charakter
Vychovatel vytváří podmínky pro získávání pozitivních osobnostních rysů, efektivních sociálních dovedností Respektuje přitom žákova specifika Pomocí otázek vede k efektivnímu VÝBĚRU vlastních hodnot Jak OSV probíhá II

23 Souvislost s ostatními výchovami
Relativně stabilní osobnost, schopná efektivního jednání s lidmi na mravní bázi, má dobré šance orientovat se v problémech a řešit je ke společnému prospěchu. Naopak ostatní výchovy mohou pomoci OSV všude, kde se jí dotýkají Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova Souvislost s ostatními výchovami

24 OSV - nápady Hodnocení situací – ze života, filmy, knihy Dramatizace
Konkrétní příběhy, rozebrat příběh z pohledu jednotlivých aktérů Partnerský vztah k dětem Pozor na spravedlnost !? Předjímání situací – jak ji mohu vyřešit Nápodoba – pozor! OSV - nápady

25 Rodinná výchova - cíle 2 významy
Rodina jako výchovné prostředí – tedy výchova v rodině Rodinná výchova jako složka výchovy Cíl: vytvářet předpoklady k tomu, aby dítě dovedlo navázat partnerský vztah, která by byl po všech stránkách harmonický Vznik rodiny, která bude umět realizovat všechny svoje funkce Rodinná výchova - cíle

26 Co zahrnuje rodinná výchova
Pohlavní, sexuální výchova Kamarádské vztahy Výběr partnera Příprava na manželství a rodičovství Založení rodiny Péče o domácnost, rodinný režim, vztahy mezi dětmi, zájmové oblasti, tolerance k zájmům dalších členů rodiny Co zahrnuje rodinná výchova

27 Obsah rodinné výchovy Nejdůležitější v rodině
Přesto může být i samostatný předmět ve škole V RVP ZV témata: vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství V RVP GV: modely sociálního chování v intimních vztazích – otevřenost, tolerance, respektování druhého, empatie, trpělivost, odpovědnost; sebepoznání, sebeúcta Obsah rodinné výchovy

28 Rodinná výchova - nápady
Kamarádské vztahy – děti si tříbí, které vlastnosti druhého, které hodnoty jsou pro ně důležité; rodiče mohou pomoci vyznat se a pojmenovat Zvát děti z nefunkčních rodin , děti z DD Rodinná výchova - nápady

29 Sexuální výchova Účel pohlavního pudu Cíl Biologický, rozmnožovací
Smyslová slast Vytváření párového vztahu Funkce osobní identity Cíl Naučit se porozumět své sexualitě, přijímat její povahu a sílu Sexualitu začlenit do kontextu osobní zodpovědnosti Získat porozumění a vnímavost vůči emocím a pocitům (svým i druhého člověka) Získat věcné znalosti Smyslová slast - ovlivňuje rozvoj osobnosti - viz Freud, např. osobnostní problémy a neurózy mohou mít příčinu v nepřirozeném vytěsnění sexuální energie a zvídavosti u malého dítěte Nespojovat sexuální slast s pocity viny a hanby - je třeba porozumět svým sexuálním pocitům vyrovnávat se s nimi a zodpovědně jednat - dítě se to musí učit Vytváření párového vztahu - jedince k sobě přitahuje sexuální přitažlivost - citové vazby a na nich stojící pocit bezpečí, intimity a podpory - pokud se někdo angažuje sexuálně mim o párový vztah, jsou tyto potřeby vážně narušeny Osobní identita - vědomí, že jsem pro někoho přitažlivý Sexuální výchova

30 Sexuální výchova - principy
Spolupráce rodiny a školy škola by měla rodiče informovat o metodách, obsahu sex. výchovy, rodiče mohou doplňovat 2. Sex. výchova je součástí všeobecné výchovy - prolíná veškerým působením (vztah k mateřství, interrupcím, prostituci) 3. Sex. výchova má být pravdivá a přiměřená věku dítěte, individuální 4. Má koedukovaný charakter – tím nemá znaky tajemna a nemravnosti Individuální přístup i k různým skupinám Sexuální výchova - principy

31 Sexuální výchova – principy II
5. Etičnost v sexuální výchově - zdůrazňována péče o vztahy, láska, přátelství, odpovědnost, ne jen popis biologických pochodů 6. Aktivita žáka a jeho spolupráce - žák je chápán jako spolutvůrce svých vědomostí, postojů, chování; postoj musí projít fázemi identifikace a interiorizace, aby byl použitelný v budoucnosti 7. Odbornost, pedagogické schopnosti vychovatele Sexuální výchova – principy II

32 Správně chápaná pohybová aktivita směřující vždy ke zdraví člověka
Pohyb by se měl stát každodenní součástí života, pomáhat žít radostně Tělesná výchova - cíl

33 Tělesná výchova - realizace
Ve škole tělesná výchova včetně nápravné tělesné výchovy Mimoškolní aktivity, sportovní oddíly – pozor, ne tolik důraz na závodění Sokol, Orel Specializace co nejpozději Tělesná výchova - realizace

34 Zdravotní výchova Pěstovat hygienické návyky
Podporovat zdravý tělesný i duševní vývoj Dovednosti první pomoci Základy zdravovědy Režim dne, složení stravy, režim stravování během dne, roku Zdravotní výchova

35 Účastník dopravního provozu jako chodec, cyklista, v automobilu, v MHD
Nebezpečí úrazu Nebezpečí ohrožení druhého Pozor – cyklista musí znát pravidla silničního provozu Bezpečnostní prvky – být viděn, vybavení kola, helma, sedačka, bezpečnostní pásy Dopravní výchova

36 Ekologická výchova - cíl
Vystižení a pochopení vztahů a souvislostí mezi složkami životního prostředí – bisféry, abiosféry, antroposféry) Vztahů lidské činnosti a jejích produktů a přírody Poznávání nechtěných důsledků lidských přetvářecích činností působících devastaci přírody S následným ohrožením lidského zdraví Ohrožením existence života na zemi vůbec Ekologická výchova - cíl

37 Ekologická výchova - struktura
Poznávací – souhrn poznatků – uvědomění si složitosti a propojenosti vztahů mezi lidskou činností a vztahy v biosféře Postojová – hodnotící – emocionální vztah k životnímu prostředí a etické i estetické hodnocení Činnostní – přetvářecí – odpovědné a šetrné jednání, angažovanost v oblasti péče o prostředí Ekologická výchova - struktura

38 Multikulturní výchova
výchova k životu v existující multikulturní společnosti, která je etnicky, kulturně a sociálně variabilní multikulturní – jen koexistence dvou či více kultur vedle sebe, neimplikuje vzájemné vztahy interkulturní (lat. inter = mezi) zahrnuje mezikulturní vzájemnost, vzájemné interakce a vztahy odlišných sociokulturních skupin Interkulturní přesnější, ale běžnější, včetně RVP je multikulturní Multikulturní výchova

39 Multikulturní výchova - cíle
cílem MKV a její podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Základním cílem MKV a její podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí (která může být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod.) a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Multikulturní výchova - cíle

40 Multikulturní výchova – cíle II
Kognitivní cíle - trénink kritického a pluralitního uvažování a zároveň informování o jednotlivých kulturních skupinách a kulturách Afektivní cíle - podpory vlastní identity a pozitivního pohledu na sebe sama v kombinaci s citlivostí na odlišnosti Behaviorální cíle - rovné zacházení a schopnost porozumět situacím, kdy se setkáváme s kulturními rozdíly Multikulturní výchova – cíle II

41 Multikulturní výchova - obsah
předávat informace o druhých podívat se na každou dílčí skutečnost nebo informaci pluralitně – tedy z perspektivy nejen majoritní společnosti, ale také z perspektivy těch druhých Viz RVP Viz také předmět Rizikové a menšinové skupiny výklad konce druhé světové války není pak jen příběhem vítězů a poražených, ale také příběhem lidí odvlečených po válce do SSSR, odsunutých Němců, Němců ze smíšených rodin, kteří zůstali po válce v Československu a nesměli děti učit hovořit německy atd., atp. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. RVP s. 105 Multikulturní výchova - obsah

42 Multikulturní výchova - metody
Přednášky Získat vlastní zkušenost – nejlépe přímo v diverzifikovaném prostředí Příběhy – viz dodržování zdvořilosti (slušnosti), efektivní komunikace, smysluplné diskuse, konstruktivní spolupráce, kritického myšlení a interaktivního přístupu. Žák a student musí mít možnost aktivně si utvářet postoje, trénovat dovednosti a schopnosti, pracovat s informacemi Multikulturní výchova - metody

43 Chápat vývoj médií, kriticky ho reflektovat a hodnotit
Umět samostatně, kriticky a s užitkem zacházet s nabídkou, obsahem médií Aktivně používat média jako prostředek komunikace Mediální výchova - cíl

44 Mediální výchova - poznámky
Je v současnosti klíčovou Média, počítače dávají mnoho možností Zároveň přináší mnoho nejistot, především v souvislosti s dětmi a mládeží Výchova musí být aktivní, promyšlená S vývojem médií se objevuje sbližování témat a vícenásobná prezentace jednoho tématu Víceúčelovost médií Vícenásobná prezentace: Např. Harry Potter existuje jako kniha, film, počítačová hra, vznikají potterovská fóra na internetu, konzumní trh nabízí mnoho věcí s potterovskými motivy – sešity, desky na sešity, hrnky, oblečení, povlečení – tak se děti do tohoto tématu mohou doslova potápět Víceúčelovost – např. kolik fcí má mobil, má výhody, ale pro děti samozřejmě rizika – mohou být konfrontovány s různými problematickými tématy, vystavovány různým druhům násilí, šikany apod. Mediální výchova - poznámky

45 Jak nás média ovlivňují
Formují naše představy o životě Zprávy nejsou věrným odrazem skutečnosti Reklamy vytváří iluze Mediální organizace jsou ekonomické podniky Příslušnost k různým publikům, některá „iniciována“ médii Představy příjemců pomáhají mediální produkty interpretovat Média ovlivňují společnost sociální prostředí, v němž se pohybujeme, je neustále zaplňováno mediálními produkty, které se podílejí na formování našich představ o světě (například tím, že zamlžují hranici mezi realitou a fantazií) - jsou tedy aktivním faktorem konstruování společensky akceptované reality, v níž se pohybujeme; zprávy nejsou věrným odrazem skutečných událostí, nýbrž konstrukcí, kterou vytvářejí média a novináři, kteří jsou sami předmětem řady vlivů a omezení; na trhu existuje obrovská nabídka výrobků, jež se mezi sebou liší jen velmi málo, a tak je úlohou reklamy vytvářet iluzi, že rozdíly mezi výrobky jsou velké a že výrobky mohou řešit naše problémy - pomáhat nám v naplňování života v duchu hodnot, které považujeme za významné; mediální organizace jsou ekonomické podniky, které obchodují s předpokládanou pozorností svých příjemců a mají rostoucí vliv ve společnosti a vzájemně se ovlivňují; podstatným trendem ve vývoji mediálních institucí je směřování ke koncentraci vlastnictví a kulturní i ekonomické globalizaci; každý z nás patří do několika publik, která jsou určena sociodemografickými charakteristikami i zájmy a psychologickými vlastnostmi jednotlivých členů, některá publika mají společenské kořeny, jiná jsou "iniciována" médii; ve skupinách příjemců se formují sdílené představy o tom, jak mají jednotlivé mediální produkty vypadat, a tyto představy pomáhají mediální produkty interpretovat a dodávat jim smysl; významy, které mediální produkty nabízejí, si příjemci "směňují" za hodnoty, jež mají podle jejich představ společenskou platnost; média ovlivňují společnost, jíž jsou součástí, i jedince nejrůznějším způsobem (od krátkodobých účinků po dlouhodobé, od pozitivních po negativní apod.), ale nikdy ne izolovaně; média představují významné sekundární, zprostředkované poznání (formují představy o světě, očekávání spojená s projevy jednotlivců i institucí), které stále více konkuruje poznání primárnímu a které významným způsobem pracuje se stereotypy. Jak nás média ovlivňují

46 Součástí rámcového vzdělávacího programu jako průřezové téma
Souvislost s literaturou, slohem, osobnostně sociální výchovou, základy společenské výchovy Mediální výchova

47 Mediální výchova - nápady
Vyprávění příběhů z pohledů různých účastníků Vytvoření jednoduché mediální mapy města, okresu – jaká média o regionu informují? Rozbor novin, časopisů, porovnání zpráv o stejné události Sledování celebrit Rozbor filmů – např. akčních scén – co jim předchází?... Vydávání časopisu Mediální výchova - nápady

48 Mediální výchova – nápady II
Sledování televize s dětmi Čtení knih Omezování času u počítače, internetu? Aktivní použití médií – vlastní stránky, blogy… Povídat si s dětmi Mediální výchova – nápady II


Stáhnout ppt "Složky výchovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google