Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčová akce 7 Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích M. Hron a R. Hédl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčová akce 7 Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích M. Hron a R. Hédl."— Transkript prezentace:

1 Klíčová akce 7 Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích M. Hron a R. Hédl

2 Nominovaný členkýmpůsobiště Ing. Milan Hron FSC ČR, o.s.OSVČ, Svitavy Mgr. Radim Hédl, Ph.D. Č. bioplatformaBotanický úst. AV ČR Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. ČSPEFLD ČZU Ing. Petr Navrátil, CSc. ČLS, LČRÚHÚL Jablonec n. N. Ing. Tomáš Vrška, Dr. IFERVÚKOZ Doc. Ing. Petr Maděra, Ph.D. LDF MZLULDF MZLU Brno Ing. Miloslav Brotánek SPLH Ing. Milan Košulič Správa KRNAP LČR, LS Město Albrechtice Ing. Josef Vovesný SVOL Ing. Pavel Češka VLS MVDr. Jaromír Bláha Zelený kruh Hnutí Duha KA 7 biodiverzita Složení expertní skupiny (1)

3 Přizvaný expertpůsobiště Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. Ent. ústav AV ČR Mgr. Martin Konvička, Ph.D. Ent. ústav AV ČR Ing. Vladan Riedl AOPK ČR, CHKO Pálava Josef Mottl AOPK ČR, CHKO Č. kras Mgr. Martin Kopecký Botanický ústav AV ČR Mgr. Jan Roleček, Ph.D. PřF MU Ing. Richard Višňák OSVČ, Česká Lípa Ing. Milan Žárník ÚHÚL Frýdek-Místek Ing. Dušan Utinek, Ph.D. MŽP RNDr. Jiří Stonawski ředitelství LČR KA 7 biodiverzita Složení expertní skupiny (2)

4 7.1. Zhodnotit a v odůvodněných případech revidovat cílovou druhovou skladbu jako průnik mezi ekonomickým, ekologickým a sociálním pilířem lesa. analýza problému je problémem současná CDS nebo něco jiného (současný stav, metody pěstění lesa,...)? vyhovuje pojetí typologického systému? ) je správně mapováno? je HS správným rámcem pro navrhování dřevin do obnovy (unifikace dřevinné skladby)? ukazatele vhodné druhové skladby (CDS vs. struktura, textura) CDS jako průměrná hodnota za HS na majetku je dostačující? návaznosti 6.3. (klimatická změna) KA 7 biodiverzita PRIORITA 3

5 7.2. V lesích s převažujícím významem pro ochranu přírody hospodařit s cílem přiblížit se přirozené dřevinné skladbě návaznosti 6.3. (klimatická změna) analýza problému definice lesů s převažujícím významem pro ochranu přírody „etalon“ přirozené dřevinné skladby vhodné metody, časový a prostorový rámec „přibližování se“ limity manipulace s genetickým materiálem pro tato území legislativní rámec „přibližování“ kontrolní metody „přibližování“ KA 7 biodiverzita

6 7.3. Podporovat rozmanitost hospodářských postupů jako jeden z předpokladů zachování biodiverzity lesů návaznosti 2.1. (ekonomika, modely hospodaření) 9.14. (kategorizace lesů, priority funkcí) 17.2. (lesy ve vlastnictví státu) analýza problému rozbor současných hospodářských postupů (druhy, zastoupení, trendy, vliv na biodiverzitu) současná podpora rozmanitosti legislativní a finanční chybějící hospodářské postupy (jsou opravdu hospodářské?) žádoucí míra biodiverzity, její měření (a tedy odvození potřeby rozmanitosti hosp. postupů) KA 7 biodiverzita PRIORITA 1

7 7.4. Pokračovat v rozšiřování podílu lesů ponechaných samovolnému vývoji s cílem postupně vytvořit reprezentativní soustavu, která bude systematicky monitorována. Tato soustava bude vytvářena především v rámci sítě národních parků a přírodních rezervací. návaznosti 8.2. (monitoring, použití v praxi) 17.2. (lesy ve vlastnictví státu) analýza problému statut lesů ponechaných samovolnému vývoji (jak a na základě čeho jsou ustanoveny) současný stav (analýza počet-plocha-majitel, současná „síť“) současný a navrhovaný monitoring (s KA 8) motivace, náhrady, újmy potřeba a možnosti LPSV co chceme řešit navíc otázku náhrady vzniklé újmy, diferenciace dle druhu vlastnictví KA 7 biodiverzita

8 7.5. Podporovat stanovištně přirozené druhy, které jsou hlavními nositeli biologické rozmanitosti v lesích. návaznosti 6.3. (klimatická změna) analýza problému je nějak obsaženo v 7.1., 7.2., 7.3., … řešit otázku pestrosti dřevinné skladby, ne jen % MZD, ale i struktury a textury porostů (záchrana genofondu ohrožených druhů) KA 7 biodiverzita

9 7.6. Pro případné použití geograficky nepůvodních druhů dřevin respektovat limity s ohledem na současné znalosti o jejich ekologickém chování a princip předběžné opatrnosti. návaznosti 6 (lesy a klimatická změna) analýza problému viz C6, zpracováno dobře, zabývat se připomínkami k C6 hodnocení jednotlivých druhů KA 7 biodiverzita

10 7.7. Zachovat v krajině mozaiku porostů s vysokou biologickou hodnotou jako jsou např. přestárlé porosty, liniové porosty, mokřady, prameniště, rašeliniště a aplikovat v nich odpovídající management. návaznosti 8.2. (monitoring, použití v praxi) analýza problému jak definovat (sukcesní stadia, lesní okraje, přirozená bezlesí, …?) vyhledat, evidovat tyto porosty (resp. neporosty) kdo to dostane do gesce? kolik nebo jakou hustotu, diferencovat požadavky v plošně zachovalých územích a "zdevastovaných" oblastech? co má být zárukou správného managementu? (plány péče-kdo je udělá a zaplatí, nebo LHP-vyhovuje?) rámcový management typů objektů co chceme řešit navíc Natura 2000, ochrana typů přírodních stanovišť KA 7 biodiverzita

11 7.8. U státních lesů směřovat k přírodě bližší dřevinné skladbě při zachování konkurenceschopnosti. Obnovovat a pěstovat lesní porosty ve vlastnictví státu tak, aby v nich byl trvale zachován zvýšený podíl MZD a dřevin přirozené druhové skladby (nejméně v míře dosahované při obnově lesa v současnosti). Podobného cíle se u nestátních vlastníků pokusit dosáhnout vhodnou dotační politikou. návaznosti 6.3. (klimatická změna) 17.2. (lesy ve vlastnictví státu) analýza problému diferenciace požadavků na státní lesy (o kolik, cíl, …) KA 7 biodiverzita

12 7.9. Podpořit zvýšení podílu tlejícího dřeva, těžebních zbytků a stromů prošlých přirozeným vývojem stárnutí v lese pro zachování biologické rozmanitosti a stanovit mechanismy, jak toho dosáhnout. návaznosti 17.2. (lesy ve vlastnictví státu) analýza problému aktuální stav minimální množství návrh druhů "sortimentů" k ponechání reálná ekonomická újma při ponechání návrh "ochrany" ponechané hmoty KA 7 biodiverzita

13 7.10. Diferencovat množství a kvalitu ponechané dřevní hmoty v porostech s přihlédnutím k požadavku na zvýšení dodávek této biomasy pro další využití a s ohledem na stanovištní podmínky návaznosti 17.2. (lesy ve vlastnictví státu) 4 (využití biomasy) analýza problému ekonomika výroby biomasy (přesah do KA 1, 17) využití této biomasy (energetika, biopaliva II. generace) trvale únosné odebírání biomasy podle stanovišt KA 7 biodiverzita

14 7.11. Omezit či zcela vyloučit výsadbu geograficky nepůvodních dřevin v kategorii lesů zvláštního určení, pokud jde o lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti. (S výjimkou genových základen uznaných pro geograficky nepůvodní dřeviny). návaznosti --- analýza problému definice kategorií těchto lesů omezit či zcela vyloučit? KA 7 biodiverzita

15 7.12. Podpořit opatření proti šíření invazních druhů rostlin v lesích a v případě zvláště chráněných území i dalších zavlečených druhů. návaznosti 9.5., 9.6. (zdravotní stav a ochrana lesů) analýza problému aktuální a hrozící invazní druhy, jejich škodlivost, rozsah postižení a prognóza invazní x další zavlečené druhy je reálné zasahovat izolovaně v lesích? KA 7 biodiverzita PRIORITA 2

16 7.3. rozmanitost hosp. postupů 2.1., 2.2., 6.1., 6.12., 9.1., 9.4., 17.2. 7.4. lesy - samovolný vývoj 8.2., 17.2. 7.8. dřev. skladba, MZD 6.3.,17.2. 7.1. dřev. skladba, cílová 6.3. 7.2. dřev. Skladba, cílová CHÚ 6.3. 7.5. stan. přirozené druhy 6.3. 7.7. porosty s vys. biol. hodn. 8.2. 7.9. tlející dřevo 17.2. 7.10. využití biomasy 17.2. 7.12. invazní druhy 9.5, 9.6. Priority vnitřní (v rámci KA 7): nejsou vnější (průnik do jiných KA): opatření KA 7: opatření jiných KA: shrnutí: priorita 1 - opatření 7.3. priorita 2 - opatření 7.12. priorita 3 - opatření 7.1. KA 7 biodiverzita

17 Návrh rozpočtu - náhrady výdajů členů týmu 58.500 - zpracování dokumentace v rozsahu „Rámcové osnovy …“ 60.000 - oponentury (mimo řešitelský tým) 24.000 - expertní práce 80.000 222.500 Zdůvodnění - širší řešitelský tým - 12 opatření - velký rozsah zpracovávaných podkladů KA 7 biodiverzita

18 Závěr Výzva zpravodajům KA, členům KR a řešitelských týmů Upozorňujme se na zásadní díla a poznatky využitelné v naší práci Proveďme dvoustranné sladění priorit KA (role garantů KA) Koordinujme výstupy tak, aby byly maximálně efektivní z hlediska prezentace i zacílení KA 7 biodiverzita


Stáhnout ppt "Klíčová akce 7 Zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v lesích M. Hron a R. Hédl."

Podobné prezentace


Reklamy Google