Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah sociálního poradenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah sociálního poradenství"— Transkript prezentace:

1 Obsah sociálního poradenství
Poradenství pro cílové skupiny Poradenství ambulantní, terénní, komunitní… Poradenství pro klienty s kumulovanými sociálními dysfunkcemi

2 Sociální poradenství pro cílové skupiny
Sociální poradenství pro oblast rodiny a náhradní rodinné péče Sociální poradenství pro osoby ohrožené násilím, zneužíváním nebo týráním Sociální poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby dezintegrované Sociální poradenství pro seniory a osoby pečující o seniory Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením, zaměstnávání, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby, denní stacionáře, odlehčovací služby Sociální poradenství pro osoby bez přístřeší Sociální poradenství pro migranty a azylanty Sociální poradenství pro osoby vedoucí rizikový způsob života nebo rizikovým způsobem života ohrožené

3 Sociální poradenství poskytované rodině
Společným znakem víceoborové intervence jsou poradenské činnosti vznikající interakcí mezi poradcem a členy rodiny: orientace klienta v jejich situaci, optimalizace fungování rodinného systému, optimalizace života každého člena rodiny (cílem je posílit schopnost členů rodiny řešit složité sociální problémy, lépe zvládat náročné životní situace…) Obsah je složitý a variabilní: umístění dítěte do NRP, řešení rodinných sociálních problémů - chudoba, úmrtí rodiče…, sanace rodiny při ohrožení či narušení výchovné péče, vyhledání místa a osob zajišťujících NRP, sledování vývoje dětí v NRP, ústavní nebo ochranné výchově, řešení problémů dysfunkčních rodin, v před rozvodové, rozvodové nebo porozvodové fázi, pomoc osobám v případě domácího násilí, řešení problému dětí a mládeže související se sociálně patologickými jevy, sociální prevence.

4 Poradenství pro rodiny se sociálně ekonomickými problémy
Ekonomická nestabilita rodiny (chudoba, zadlužení…) Vyvolávají ji rizikové faktory zejména: nezaměstnanost člena rodiny, práce za minimální mzdu, nejistá práce, práce v zahraničí, neschopnost racionálně hospodařit s penězi, zadlužení rodiny, neúplná rodiny, žena samoživitelka Ovlivnitelné rizikové faktory sociální prací: rozpad rodiny, agresivita partnera/partnerky, nízká kvalita vztahů, přítomnost sociálně patologických jevů zejména závislostí, přítomnost zdravotně znevýhodněného - postiženého člena rodiny, egoistické preference některého člena rodiny, kompenzace pocitů méněcennosti neracionálním finančním chováním, neschopnost efektivně hospodařit Nástroje sociálního poradenství: oddlužení rodiny, výcvik hospodaření, zamezit další vytvoření dluhů, zaangažování všech členů rodiny, systematická a dlouhodobá práce s rodinou, terénní sociální práce, komunikace s ekonomickými a finančními subjekty, mezioborová kooperace

5 Sociální poradenství pro oblast ochrany dětí a NRP
Sociálně právní ochrana dětí SPOD, základní právní předpisy a zásady, vykonavatelé SPOD Opatření SPOD, práva a povinnosti obecních úřadů, preventivní a poradenská činnost, výchovná opatření Poskytování SPOD pověřenými osobami, výkon SPOD, vydávání pověření, zařízení Předběžná opatření – soudní systém. Systém institucionální péče o ohrožené děti, ústavní výchova, standardy péče, výkon ústavní výchovy – kojenecké ústavy a dětské domovy, zařízení okamžité pomoci, sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, návštěvy dětí v ústavním zařízení, návštěvy rodičů, mezinárodní únosy NRP, formy – osvojení, pěstounská péče, svěření do péče, poručenství Právně volné dítě, psychická deprivace, postup umístění dítěte do NRP, vedení evidence,evidence a příprava žadatelů NRP, zprostředkování NRP, orgány, poradní sbor, hmotní zajištění náhradních rodin

6 Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
Koncepce zdraví dle WHO jako tělesné, duševní a sociální blaho, jako harmonii tělesného , duševního a sociálního v člověku, sociální dimenze zdraví v koncepci sociální práci Zdravotní postižení jako komplex sociálně konstruovaných významů, lidé s postižením často nevnímají své postižení bezprostředně ale jako komplikace z postižení vyplývající, sociální fenomén zdravotního postižení Sociální fenomén zdravotního postižení může reprezentovat sociální izolaci, trvalou poruchu tělesného a duševního zdraví v interakci se sociálním prostředím

7 Sociální poradenství je zaměřeno z hlediska stupně
Intermitentní – nárazové sociální poradenství, pouze v důsledku vzniklé potřeby, krátkodobé, usměrňující, orientační, v různé úrovni intenzity podle hloubky nebo složitosti problému Limitované sociální poradenství – orientované na určitý časový úsek, vázané na konkrétní situaci, po dosažení pozitivní změny zaniká Extenzivní sociální poradenství – podporuje celou šíři sociálních problémů těžce ZdP klientů, může být zaměřeno na rodinné příslušníky, nejbližší osoby, zaměstnavatele, pedagogy

8 Sociální poradenství je zaměřeno z hlediska obsahu
Zdravotní problémy – zvládání důsledků, jejich závažnost, působení přes svépomocné nebo komunitní skupiny, občanská sdružení, obsahem je usměrnění, naznačení postupu, orientace v legislativě, institucionalizace Základní životní podmínky – humanizace základních životních podmínek, pomoc v oblasti bydlení, bezbariérovosti životního prostředí, využití pomůcek a technologií Rodina – základ sociální integrace, formulace krátkodobých a dlouhodobých cílů v proces integrace Sociální a emocionální vztahy – mobilizace vlastních sil a schopností klienta Vzdělávání a práce – vzdělání – práceschopnost – kvalifikovanost - uplatnitelnost Zájmy a trávení volného času – podpora celkové spokojenosti klienta, duševní aktivizace, lepší kompenzace důsledků ZdP, cesta ven z izolace a samoty

9 Požadavky kladené na poradce klientů se ZdP
Mít odborné kompetence v oblasti zdravotního postižení člověka Akceptovat právo klienta vznášet požadavky, návrhy na řešení problémů s ZdP Spolupracovat s dalšími odborníky, trvale získávat nové informace o možnostech adaptace, kompenzace a integrace osob se ZdP Analyzovat sociální situaci klienta se ZdP, identifikovat různé aspekty potřeb a možnosti jejich pokrytí Umět pozorovat, šetřit a posuzovat chování jednotlivců i skupin se ZdP Odhalovat existenci rizikových faktorů ovlivňujících míru možné sociální integrace klientů se ZdP

10 Pracovní poradenství, poradenství na Úřadu práce
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí: Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (v elektronické podobě na Elektronické formuláře sloužící potřebám úřadu práce je možné stáhnout na portále MPSV (

11 Práva klienta, občana Na zprostředkování zaměstnání (tzn. na vyhledání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech). Na finanční podporu v nezaměstnanosti (Pozor! Nárok nevzniká automaticky, klient musí splnit určité podmínky – např. být zaměstnán min. 12 měsíců za poslední 3 roky před evidencí na úřadu práce). Na hrazení zdravotního pojištění státem (po dobu evidence na ÚP). Sociální pojištění není hrazeno, pouze doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se započítává jako účast na důchodovém pojištění („doba“ = doba, kdy klient pobírá podporu v nezaměstnanosti a následně maximálně jeden rok, kdy mu již podpora nenáleží).

12 Povinnosti klienta Sdělit ÚP údaje o sobě včetně zdravotních omezení.
Oznámit ÚP nástup do zaměstnání a do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního poměru nebo ode dne uzavření DPP nebo DPČ nástup doložit (např. pracovní smlouvou). Povinnost ohlášení se vztahuje i na „brigádu“ (práci na DPP či DPČ s výdělkem do 4000 Kč měsíčně, tzn. na takové zaměstnání, při kterém nedochází k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání). Nesplnění těchto podmínek by mohlo vést k sankčnímu vyřazení, což by mohlo negativně ovlivnit případnou další evidenci na úřadu práce. Spolupracovat s ÚP, pravidelně tam docházet, neodmítat bezdůvodně nabízenou práci.

13 Úřad práce poskytuje Všem občanům informační služby v oblasti pracovních příležitostí: o volných pracovních místech v České republice a zemích EU, o situaci na trhu práce v České republice a zemích EU, o podmínkách zaměstnávání v zahraničí, o možnostech dalšího vzdělávání, poradenské služby pro volbu povolání, rekvalifikace a zprostředkování vhodného zaměstnání uchazečům o zaměstnání: služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání, výplatu podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, možnost zabezpečení rekvalifikace, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce, možnost poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Důvody k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání: vykonávání nelegální práce, odmítnutí nastoupit do vhodného zaměstnání (bez závažných důvodů), odmítnutí nabízené rekvalifikace (bez závažných důvodů), nesplnění podmínek stanovených v individuálním akčním plánu, nespolupráce s ÚP

14 Rekvalifikace v případě kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá nabídce www.eu-dat.cz
Typy rekvalifikací: Profesní rekvalifikace zabezpečují získání nové kvalifikace pro vykonávání konkrétní profese (povolání), například zedník, tesař, zámečník, instalatér, prodavač, účetní, sekretářka, správce výpočetní sítě, programátor. V dělnických profesích poskytují obvykle kvalifikaci na úrovni zaučení. Rozšíření kvalifikace – tento typ rekvalifikace umožňuje rozšíření již získané kvalifikace v určité profesi včetně jejího zvýšení. Jedná se např. o získání svářečského průkazu, odborné způsobilosti, vazačského průkazu, lešenářského průkazu, řidičského průkazu, znalostí pro obsluhu osobního počítače. Příprava k podnikání připravuje účastníky rekvalifikace k zahájení samostatné výdělečné činnosti. Specializovaný rekvalifikační kurz pro osoby se zdravotním postižením - jedná se o rekvalifikační kurz, do kterého mohou být zařazeny pouze osoby se zdravotním postižením, kterým byl tento typ rekvalifikace doporučen v individuálním plánu pracovní rehabilitace.

15 Další poznámky k sociálnímu poradenství v oblasti zaměstnanosti
Veřejně prospěšné práce Společensky účelná pracovní místa Informační a poradenská střediska při ÚP (IPS) a Job club Informační a poradenská střediska při ÚP (IPS) Job club Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna pro osoby se zdravotním postižením

16 Sociální poradenství pro osoby bez přístřeší
Bezdomovectví jako závažná forma sociálního vyloučení představuje kontinuální společenský fenomén, jehož řešení si vyžaduje komplexní přístup Identifikace osob v procesu bezdomovectví Primární prevence: ohrožení ztrátou bydlení jsou osoby… Sekundární prevence: u osob … Terciární prevence osob … Po ztrátě bydlení jsou cílem sociální práce osoby… Komplexní model práce s bezdomovci ve všech fázích procesu – podpora prevence a možností sociálního začlenění, doplnění a ustálení sítě služeb, rozšíření současné podoby sociální práce s bezdomovci, včetně prostupného bydlení a koncept zaměření nejprve na bydlení (Housing first)

17 Sociální poradenství pro migranty a menšiny
Oblasti sociálního poradenství Trvalé pobyty - právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, stáže u zaměstnavatele, tlumočení, chráněné bydlení Nezletilí žadatelé o azyl bez doprovodu – právní a sociální poradenství, výbava bytu, úhrada jazykového kurzu, rekvalifikačního a jiných vzdělávacích kurzů, zajištění psychologického poradenství, doprovod na úřady, pracovní poradenství, tlumočení Nezletilí bez doprovodu s TP – sociálně-právní poradenství, příprava na odchod ze zařízení pro děti cizince (na samostatný život) Bez pobytu – právní poradenství, poradenství ohledně návratu do země původu

18 Sociální poradenství pro migranty a menšiny
Žadatelé o azyl: právní a sociální poradenství, doplatky na léky, dobrovolnický program, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, stáže u zaměstnavatele Azylanti: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, úhrada rekvalifikačních jiných vzdělávacích kurzů, úhrada volnočasových aktivit pro děti, dobrovolnický program, doprovod na úřady, tlumočení, chráněné bydlení Dlouhodobé pobyty: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, stáže u zaměstnavatele, tlumočení Krátkodobé pobyty: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, stáže u zaměstnavatele, tlumočení Občané EU: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, stáže u zaměstnavatele, tlumočení Doplňková ochrana: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, stáže u zaměstnavatele, tlumočení Přechodné pobyty: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, stáže u zaměstnavatele, tlumočení Přesídlenci: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, úhrada rekvalifikačních jiných vzdělávacích kurzů, úhrada volnočasových aktivit pro děti, dobrovolnický program, doprovod na úřady, tlumočení


Stáhnout ppt "Obsah sociálního poradenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google