Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management ročník Společenského stravování Management v kostce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management ročník Společenského stravování Management v kostce"— Transkript prezentace:

1 Management 161 2 ročník Společenského stravování Management v kostce
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ 2 ročník Společenského stravování Management v kostce 161 Kuzněcov Gennadij Vytvořeno v PowerPoint 2003

2 Obsah: M a n a g e m e n t K o n t r o l o v á n í P l á n o v á n í
Obsah: M a n a g e m e n t K o n t r o l o v á n í P l á n o v á n í O t á z k y k o p a k o v á n í V e d e n í S e z n a m l i t e r a t u r y K o n e c P e r s o n a l i s t i k a

3 Definice a obsahová náplň managementu.
Definice a obsahová náplň managementu. „to manage“ lze z angličtiny přeložit jako: vést, řídit, spravovat, vědět si rady aj. Pojem management může znamenat: - Činnost člověka (management personální, výrobní, finanční…), - Vedení organizace (management TOP, střední, operativní), - Vědní disciplina (teorie managementu), - Dovednost člověka (uplatnění managementu v praxi) D e f i n i c e Management je soustava ověřených přístupů, metod, postupů a zkušeností, které se užívají manažerem za účelem dosažení stanovených cílů organizace. OBSAH konec

4 Definice a obsahová náplň managementu.
Definice a obsahová náplň managementu. Národohospodářský vývoj Personalistika Financování Marketing Logistika Výroba Le g i s l a t i v a E k o l o g i e Podnik Vnitřní a vnější státní politika Struktura hodnot jedince (preference) Demografický vývoj Internacionalizace V ý v o j t r h u Trh zásobovací: - nabídka - konkurence Trh odbytový: - nabídka - konkurence OBSAH konec

5 Definice a obsahová náplň managementu .
Definice a obsahová náplň managementu . Podnikání ovlivňují různé faktory, které manažer může: - využívat - ovlivňovat (eliminovat, zmírnit, částečně změnit) - respektovat Jsou to faktory: Vnitřní: finance, zaměstnance, technické zabezpečení, know-how (znalosti, postupy, technologie) může ovlivnit Vnější: a) zákazník, konkurence, dodavatele muže využit b) ekonomické (účetní a daňové předpisy, úvěrové podmínky, celní předpisy aj.), ostatní legislativa: sociální předpisy, ekologické předpisy, požární a bezpečnostní předpisy musí respektovat OBSAH konec

6 Definice a obsahová náplň managementu.
Definice a obsahová náplň managementu. Nejdůležitější funkce manažera: - Plánování – stanovení cílů a postupů, jak jich dosáhnout - Organizování – zabezpečení zdrojů (hmotných, finančních, energetických…) - Personalistika – zabezpečení lidských zdrojů, školení, stimulování. - Vedení – motivace a komunikace. - Kontrolování – ověřování souladu plánu a skutečnosti - Koordinace – slaďování činnosti spolupracovníků Každou ze sekvenčních funkcí prostupují tzv. průběžné manažerské činnosti: analyzování řešených problémů rozhodování realizace (implementace včetně koordinace). OBSAH konec

7 P l á n o v á n í Plánování se používá v těchto významech:
Plánování se používá v těchto významech: - činnosti: plán oprav, plán kontrol, tréninkový plán aj. - časový plán: měsíční plán, roční plán aj. - plán rozdělení zdrojů, materiálů: distribuční plán, finanční plán aj. - situační plán: plán města, budovy, bytu aj. Plán existuje ve formě: textu, grafu, kresby, kombinovaný. Definice: Plánování je výběr cílů a určení cest a způsobů pro jejich dosažení. V managementu má plán řídící úlohu. Plánování začíná od obecného ke konkrétnímu, tj. z plánů strategických (dlouhodobý plán) se odvozují plány střednědobé atd. Víceletý plán A k t u a l i z a c e Výsledek roční Roční plán Výsledek čtvrtletní Čtvrtletní plán Výsledek měsíční Měsíční plán OBSAH konec

8 P l á n o v á n í Druhy plánů OBSAH
Druhy plánů (Dle délky plánovacího období) - dlouhodobé: let (celkový záměr) víceleté plány - střednědobé: roky (plány výrobní) - roční plány - krátkodobé: 3 měsíce – 1 rok čtvrtletní plány - průběžné: 1 týden až 3 měsíce měsíční/týdenní plány (Dle oblasti řízení) - plány výroby (těžby, zpracování, montáže…) - plány finančních toků (finanční plány, rozpočty…) - plány personální (nábor zaměstnanců, školení…) - plány materiálových toků (plány dopravy, zásobování, odbytu…) (Dle rozhodovacího hlediska) – strategické navazuje na strategické cíle (TOP management) - taktické konkretizace cílů pro danou etapu rozvoje - operativní krátkodobé plány OBSAH konec

9 Schopnost dosahovat výkon Pracovní a organizační podmínky
V e d e n í. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost efektivně přispívala k dosažení stanovených cílů. Výkonnost pracovníka závisí Schopnost dosahovat výkon Pracovní a organizační podmínky V ý k o n M o t i v a c e OBSAH konec

10 Schopnost dosahovat výkon je daná:
V e d e n í. Schopnost dosahovat výkon je daná: - kvalifikací (vzdělání, praktické zkušenosti aj.) - osobní předpoklady: fyzické a duševní aj. OBSAH konec

11 Pracovní a organizační podmínky:
V e d e n í. Pracovní a organizační podmínky: - organizačně pracovní předpoklady (vymezení pravomocí a odpovědnosti, zajištění pracovních dispozic: pokynů a instrukcí ) - technicko-technologické předpoklady: (zajištění materiálu, výrobního zařízení, technologických postupů, zabezpečení vhodného pracovního prostředí: osvětlení, teplota aj.) OBSAH konec

12 V e d e n í. Motivace je soubor podnětů, které vedou lidi k tomu, že se chovají určitým způsobem. Faktory motivace: - využiti znalost lidských potřeb (viz. Maslowova teorie potřeb), - stanovení cílů (snadný úkol demotivuje, nesplnitelný úkol negativně působí na psychiku), - styl vedení (autoritativní, demokratický, liberální aj.), - osobnost vedoucího (koncepční vidění, odpovědnost aj.), - Motivační nástroje: - přímé (směrnice, nařízení, pokyny, instrukce delegování odpovědnosti) - nepřímé (prémie, odměny a i sankce, pochvaly, uznání atd.) OBSAH konec

13 Personalistika Personální management Personální management se zabývá:
Každý podnik je závislý na lidských zdrojích. Personální management se zabývá: - Tvorbou personální politiky - Vedením pracovníků a participací Za tímto účelem se používají specifické nástroje personálního managemetu. Personální management do důchodu nové zaměstnance za lepším OBSAH konec

14 Nástroje personální politiky:
Personalistika Nástroje personální politiky: Personální agenda Plánování lidských zdrojů Nábor, přijímání, zařazení, řízení adaptace, uvol‘nování Hodnocení pracovníků Sledování personálních nákladů, výkonů a odměňování Vzdělávání, zvyšování kvalifikace, kariéra Tvorba a sledování podmínek práce Kontrola ochrany zdraví a bezpečnosti Evidence, statistika a rozbor personálních íinformací OBSAH konec

15 Kontrolní proces plní funkce: Kontrolní proces se skládá:
Kontrolování Podstatou je objektivní hodnocení vykonané práce z hlediska stanovených cílů. Smyslem ale je korekce pracovních procesů tak, aby bylo dosaženo těchto cílů co nejefektivněji. Kontrolní proces plní funkce: - prevence, ekonomickou (využití rezerv, odstranění chyb), sociální (zlepšuje vztahy). Kontrolní proces se skládá: Získání a výběr informace, Ověření správnosti informací (věrohodnost, úplnost aj.), Hodnocení kontrolovaných procesů Závěry a návrhy pro řídicí subjekt Zpětná kontrola OBSAH konec

16 Druhy a formy kontrolních procesů
Kontrolování Druhy a formy kontrolních procesů Dle doby trvání: - nepřetržitá: u technologických procesu (výroba piva), sebekontrola), - občasná pravidelná: inventarizace, roční rozbory, - občasná nepravidelná: přepadová kontrola, neohlášená inventura. Dle časového hlediska: - předběžná (kontrola variant plánu), - průběžná (dispečink výroby) - Následná (revize, rozbor hospodářství) . Dle rozsahu: - komplexní (finanční kontrola v celé firmě), - dílčí (rozbor využití fondu pracovní doby) Dle úrovní řízení: - kontrola vrcholového managementu (vlastníkem, akcionářem), - Kontrola středního a nižšího managementu (operativní kontrola) OBSAH konec

17 Otázky k opakování. Co je management ? Je to soustava návodů, metod, postupů a zkušeností, které se užívají za účelem dosažení stanovených cílů. Co ovlivňuje podnikání ? Vnitřní faktory: zaměstnanci, finance, tech. vybavení aj Vnější faktory: zákazníci, dodavatele, konkurence, ekonomický vývoj, legislativa aj. Jak může manager tyto muže ovlivňovat, využívat, respektovat faktory ovlivnit ? Co je plánování ? Je to výběr cílů a určení cest a způsobů pro jejich dosažení Výkon pracovníka ovlivňuje ? Schopnost dosahovat výkon, pracovní a organizační podmínky, motivace osob Čím se zabývá personální Tvorbou personální politiky management? Vedením pracovníků a participací Jaké funkce plní kontrola ? Prevence - Ekonomickou (využití rezerv a odstranění chyb - sociální (zlepšuje lidské vztahy) OBSAH konec

18 Seznam literatury * Základy managementu pro střední školy. J.Veber a kol., Fortuna, Praha 1996. * Marketing. Management. Kotler P., Praha, Victoria Publishing 1993 * Jak být ještě lepším manažerem. M. Armstrong, Praha, Victoria Publishing 1993 OBSAH konec

19 K o n e c Ano, chci ukončit prezentaci. Ne, chci pokračovat v práci.
a vrátit se na poslední prohlížený snímek. OBSAH


Stáhnout ppt "Management ročník Společenského stravování Management v kostce"

Podobné prezentace


Reklamy Google