Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Může být Bible paradigmatem pro život člověka v XXI. století?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Může být Bible paradigmatem pro život člověka v XXI. století?"— Transkript prezentace:

1 Může být Bible paradigmatem pro život člověka v XXI. století?

2 2 Smysl „paradigmatu“  V životě člověk obvykle mimoděčně jedná podle některé podoby odpovědi na většinou nevyslovené otázky:  „Jaký to má smysl?“  „Co je podstatné a co ne?“  „Jde v mé existenci pouze o ni, nebo jde o víc?“

3 3 Co z toho vyplývá?  Každá odpověď vede člověka obvykle jinou cestou a na křižovatkách ho směruje k určitým způsobům volby.  Společnost lidí a poměry v ní panující jsou odrazem převažujících individuálních paradigmat

4 4 V čem se „vzorce“ mohou lišit?  Jedním z rozlišujících rysů může být horizont, ke kterému člověk směřuje  A) Věčnost  B) Hranice vlastního života  C) Bezprostřední přítomnost, nejbližší, dohledná budoucnost

5 5 A nebo také:  Jak vnímáme hranici „MY – ONI“?  A) Pouze JÁ a ONI  B) Můj kmen (klan) a ONI  C) Není žádné ONI, je pouze MY

6 6 V čem je „pevný bod“?  Vlastní píle a práce  Věci  Vnější řád, garantovaný nad-lidskou autoritou

7 7 Bible  K výkladu je nezbytný historický kontext dějin etnika, v jehož prostředí tento soubor písemností vznikl  Úskalí fundamentalismu a doslovného čtení  Rizika „soukromého čtení“

8 8

9 9 Bible jako paradigma  Bible zprostředkovává velmi starou vrstvu myšlení o člověku a bytí.  V těchto látkách neplatí pravidla, běžná v přírodovědě – novější poznání zde není nutně kvalitnější  Na počátku lidských dějiny byly přehlednější poměry a lépe bylo vidět konce cest…

10 10 Problém „zamlžení“  Bible se stala nástrojem, ospravedlňujícím velmi širokou paletu zájmů a činů  Im Mund Bibel, im Herz Übel

11 11

12 12 Nejstručnější nástin dějin judaismu  1200 př.n.l. pronikání Hebrejů do Kanaanu  1205 - vznik státu, král Saul  933- rozdělení na severní a jižní království  722 - pád Samaří /Assyrie/  587 - dobytí Jeruzaléma  - babylonské zajetí  538 - Kýrův edikt, návrat (Iz 45)

13 13 Soused, vzor i svod

14 14 Egypt, země v níž vládne Maat  Pravidelnost, jasná ohraničenost a relativní bezpečí  Představa řádu, který je člověku nakloněn  Řád je statický a nesnadno se smiřuje se změnami

15 15 Další rysy  Člověk ne podstatným doplňkem božského světa a Řádu  Zásvětno a tajemno  Vláda skrze boha na zemi  Jediný vlastník celé země  Člověk má duši, která je nositelem jeho individuality, morálních a rozumových kvalit a svého duchovního dvojníka

16 16 Mezopotámie

17 17 Zde nelze mluvit o řádu…  Hledaným a nalezeným předobrazem dění na zemi pohyby planet  Člověk se mnohem víc musí spolehnout sám na sebe  Řád sice chybí, ale myšlení je otevřeno novénu  Astrologie – hlas bohů

18 18 Řád, nalezený v neladu  Astrologie, její předpoklady a dopady  Počátky obchodu jako profese i životní filosofie - „peníze jsou krásné“  Obchodní domy se stovkami zaměstnanců  Král pouze zástupcem boha na zemi  Válka zdrojem příjmů  Lidská aktivita má svůj význam

19 19 Nomád

20 20 Nomádův svět  Materiální minimalismus (vše je nutno nést s sebou), posvátno ukryto ve Slovu.  Sociálně je nomádská pospolitost rovnostářská, bez složité hierarchie – vystupuje pouze patriarcha.  Pospolitá forma bytí, dílem vynucená samou povahou života  Svět jako prostřený boží stůl  Město je antipod

21 21 Nomádská minulost  Nomádská minulost prosvítá celými dějinami, i svatými knihami  Válečné tažení, či kulturní penetrace?  Proces, trvající cca 200 let zhuštěn do jedné generace  Vše by proběhlo „hladce“, nebýt…

22 22 Zemědělství a Kanaanci  Pás pobřeží Středozemního moře představuje úrodný kraj.  Obchodní cesty a spojnice  Přírodní náboženství, Baal – vlastník, zemědělská magie, orgiastické slavnosti, tržně-peněžní vztahy, lichva, dlužní otroctví  Kanaanec – „kramář, kšeftmon“

23 23 První anomálie  Sedentarizace, probíhající jako „připojení“ nomádů k existující zemědělské kultuře proběhlo na mnoha místech světa.  Nomádi více méně pochopili výhody nového způsobu života a byli ochotni se přizpůsobit

24 24 Problém sedentarizace  Now-how zemědělství je spojeno s vegetativními božstvy, jejich kultem a magií  Zemědělství předpokládá již zmíněné soukromé vlastnictví půdy, úvěrové vztahy a úrok, případně dlužní otroctví, jevy na poušti nemyslitelné  Jenomže …

25 25 Hledání kompromisu  Ochrana příchozího, sirotka a vdovy  Milostivé léto – zábrana neomezené kumulace vlastnictví  Sobota, zákaz paběrkování a jiné retardéry

26 26 Kmenový svaz  První forma pospolitosti s původním obyvatelstvem – složité vyrovnávání odlišných představ  Technologický imperativ zemědělství a vnější ohrožení si vynucuje pevnější vládu, volání po království

27 27 Postava „Prorok Hospodinův“  Ani „hlas lidu“, ani „předpovídatel budoucnosti“  Zástupce, u soudu jednající ve jménu určité strany sporu  Odmítají synkretismus a vyjevují, kam se touto cestou dojde  Hrozba ztráty identity, drasticky podáno  Rechabitští

28 28 Království  Prorok Samuel zprvu odmítá, ale na naléhání svoluje (Jotamova bajka Sd 9)  …uvidíte sami, zač je toho loket…  Zvolen relativně méně „božský“ model mezopotámský  První králové, rozdělení říše a pád Samaří  Jak se porážka vyhodnocovala

29 29 Judská říše  Více jahvistických tradic  Joziášova reforma  Prorok Izaiáš a Jeremiáš a jejich poselství tváří v tvář babylonské hrozbě  Na jeho slova došlo – a co dál?  Pád Jeruzaléma a deportace vyšších tříd

30 30 Mezinárodněpolitický přehled – I.  Již ve starověku existuje a praktikuje se „velmocenská politika“, dělící svět do „sfér zájmů“  Kanaan leží na pomezí, kde se střetal vliv a zájem egyptský se zájmy mocností, ovládajících Mezopotámii.  Království vzniklo v době relativního oslabení oněch mocností

31 31 Mezinárodněpolitický přehled – II.  Král Tiglad – pilaser III. (745-727) postavil Assyrii na nohy a začíná se opět velmocensky angažovat.  Judské království nepřistoupilo ke koalici států, mající tomu čelit, má být přesvědčeno válkou.  Pomoc hledá u samotné Assyrie, dostane ji a je zpoplatněno

32 32 Mezinárodněpolitický přehled – III.  Za krále Jóšiáše (640-609) Assyrie upadla a král Judu v tichosti osamostatnil  Vzestup Novobabylonské říše s králem Nebúkadnésarem, Assyřané volají na pomoc Egypt. Bitva u Karchemiše 606, Josiáš je zabit Jr 46,2-12.  Spoléhání na Egypt, před kterým proroci varují, přechodný egyptský vliv

33 33 Mezinárodněpolitický přehled – IV.  Egypťané vytlačeni Novobabylonci, kteří dosadili slabého krále Sidkiáše, jehož slabá moc nedokázala zkrotit knížata, pošilhávající stále po Egyptu.  Definitivní trestná výprava 587/586, zboření Jeruzaléma, závěrečná deportace, nastěhování nových osídlenců

34 34 Babylonské zajetí  Babylon – kulturní velmoc  Dvě rizika: disidenti a buřiči disidenti a buřiči asimilace asimilace dokázali projít mezi Scyllou a Charybdou dokázali projít mezi Scyllou a Charybdou

35 35 Tvořivě využitý čas  Zpracování ústně tradovaných látek, položení základu souboru svatých písem  Užitečná a tvořivá konfrontace s bohatší kulturou  Základ univerzalistického myšlení – nutnost zpracovat celou prožitou historii  Zvládnuto v podobě univerzální vlády Hospodinovy, stojící nad dějinami

36 36 Kulturní velmoc

37 37 Kýrův edikt a nová hrozba  Kýros – osvícený panovník, propouštějící zajatce  Hrozba „perského pochopení“ celého zajetí  Troufale povážlivá slova proroka Izaiáše (kap. 45) (kap. 45)

38 38 Hrozba perského dualismus  Po Kýrově ediktu akutně hrozí „perské“ pochopení celé historie, které by ovšem znamenalo návrat k předexilnímu myšlení.  Proto Izaiáš píše slova, kterým je možno rozumět právě v tomto historickém kontextu: „Já jsem Hospodin a jiného již není … já činím světlo i tmu, dobro i zlo…“

39 Možný závěr..  Státní samostatnost nebyla již (až do vzniku státu Izrael) obnovena  Nebylo to upozornění na to, že boží lid má existovat v jiné podobě (formaci) než je stát?  Babylon je svět 39

40 40 Vztah k světu  Jsme ve světě, ne však ze světa  Exil znamenal zrušení státu jako formy existence božího lidu, návrat k podobě, jejíž model (přibližně) vystihuje model ecclésia (církev)  Svět je mnohoznačná skutečnost, vymykající se aristotelovským logickým kategoriím (Öersted) Kritická solidarita

41 41 Očekávání naplněná i nenaplněná  Návrat do Jeruzaléma (nikoliv triumfální)  Ezdráš a Nehemiáš  Konfrontace nadějí a reality, a produkty tohoto setkání ve 4 postojích: zákoníci a farizeové saduceové saduceové sikkariové sikkariové essénští essénští

42 42 Myšlenka na závěr:  Nezavážeš tlamu volu mlátícímu Dt 25,4 Dt 25,4


Stáhnout ppt "Může být Bible paradigmatem pro život člověka v XXI. století?"

Podobné prezentace


Reklamy Google