Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Kapitola 10. – Neživotní pojištění
Charakteristika neživotního pojištění Úrazové pojištění Nemocenské pojištění Pojištění majetku Odpovědnostní pojištění Pojištění právní ochrany Cestovní pojištění Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních

3 Charakteristika neživotního pojištění
Neživotní pojištění zahrnuje krytí celé škály rizik neživotního charakteru. V rámci neživotního pojištění jsou kryta rizika ohrožující zdraví a životy osob, rizika vyvolávající přímé věcné škody, rizika vyvolávající finanční ztráty Dochází k vzájemné kombinaci jednotlivých typů pojistných produktů (kombinují se i s produkty životního pojištění)

4 Charakteristika neživotního pojištění
V rámci neživotních pojištění se uplatňují následující oblasti pojištění: Neživotní pojištění osob (úrazové pojištění, nemocenské pojištění), Pojištění majetková Pojištění odpovědnostní Pojištění právní ochrany Cestovní pojištění

5 Úrazové pojištění Zahrnuje výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému nebo trvalému tělesnému poškození nebo smrti pojištěného. Přitom úraz bývá v pojišťovnictví charakterizován jako náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo vlastní síly, neočekávané a nepřetržité působení vysokých teplot, par, plynů, záření a jedů, které měly za následek tělesné poškození nebo smrt pojištěného (pojišťovny uplatňují v rámci úrazového pojištění výluky z pojistného plnění, a to především pro úrazy v souvislosti se sebevraždou nebo sebevražedným pokusem, s trestnými činy, pod vlivem alkoholu, následkem duševní poruchy apod.). Základem úrazového pojištění je krytí: Trvalých následků úrazu, Smrti následkem úrazu

6 Úrazové pojištění Dále může být v rámci úrazového pojištění sjednáno pojistné plnění pro řadu dalších případů, například: Plnění za dobu nezbytného léčení Denní odškodné za dobu pracovní neschopnosti Denní odškodné při pobytu v nemocnici Úhrada nákladů spojených s úrazem Pojištění drobných úrazů Úrazové pojištění může být sjednáno: Jako samostatný druh pojištění V rámci sdružených pojištění (s životními riziky), v rámci cestovního pojištění, ale také jako doplněk například v rámci pojištění motorových vozidel

7 Úrazové pojištění Pojistné plnění může být sjednáno jako jednorázové plnění nebo jako důchod (časově omezený nebo doživotní) Velikost pojistného v úrazovém pojištění závisí na velikosti sjednaných pojistných částech a na druzích sjednaného pojistného plnění a je diferencována podle rizikovosti - pojišťovny zařazují pojištěného do jedné z tarifních skupin

8 Nemocenské pojištění Doplněk povinného všeobecného zdravotní pojištění a sociálního nemocenského pojištění, a to pro případy, kdy nejsou dané potřeby povinným pojištěním kryty, pro případy, kdy jednotlivec má zájem vyššího rozsahu pokrytí potřeb než se uplatňuje v rámci povinného pojištění a pro osoby, které nejsou zahrnuty do povinného pojištění Patří sem tyto pojistné produkty, které kryjí rizika zdravotní: Pojištění léčebných výloh (kryje náklady spojené s léčením v zahraničí) Pojištění nadstandardního vybavení při pobytu v nemocnici Pojištění vážných onemocnění Pojištění stomatologických výkonů nehrazených nebo částečně hrazených veřejným zdravotním pojištěním, apod. Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici Pojištění na denní dávku při pracovní neschopnosti (osoby samostatně výdělečně činné)

9 Nemocenské pojištění Pojistné se odvozuje v rámci nemocenského pojištění zejména od sjednané velikosti pojistného plnění, konkrétního druhu pojištění, vstupního věku a pohlaví pojištěné osoby Další typy pojistných produktů jsou produkty zaměřené na krytí důsledků nemoci, které se projevují ve ztrátě nebo snížení příjmů v souvislosti s pracovní neschopností: Pojištění na denní dávku při pracovní neschopnosti, tedy nemocenské pojištění pro osoby, které nejsou povinně zahrnuty do sociálního nemocenského pojištění Pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici, tedy nemocenské pojištění v případ pobytu v nemocnici Další druhy pojištění, jako například pojištění leasingových splátek

10 Pojištění majetku Zahrnuje krytí rizik, jejichž realizací dochází ke škodám na majetku (poškození, zničení, ztráta věcných hodnot, finanční ztráty). Pojištění majetku zahrnuje krytí celé řady rizik, která lze rozdělit podle jejich důsledků na: Rizika, při jejichž realizaci dochází ke vzniku přímých věcných škod Živelní rizika - rizika přímých škod na majetku způsobených živelní událostí (požár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, krupobití, zemětřesení apod.) Vodovodní rizika - riziko škod způsobených vodou vytékající z vodovodních zařízení, kanalizace nebo topení. Rizika havarijní - rizika vzniku škod na dopravních prostředcích a přepravovaném zboží v souvislosti s nárazem nebo střetem příslušného dopravního prostředku. Rizika odcizení a vandalství - rizika škod na majetku v souvislosti se zásahem třetí osoby (bývají v rámci jednotlivých druhů pojištění majetku v různé šíři kryta, například jako podmínka pojistného plnění se často klade překonání určitého zabezpečení majetku při krádeži nebo zjištění pachatele při vandalství). Strojní rizika – rizika škod v souvislosti s havárií či poruchou strojního zařízení v důsledku chybné technologie, neodborného zacházení,…

11 Pojištění majetku Rizika, při jejichž realizaci dochází ke vzniku finančních ztrát Rizika přerušení provozu - rizika škod v důsledku přerušení provozu nebo výroby v důsledku živelní události, havárie, výpadku dodávky energie. Rizika úvěrová jsou rizika škod v souvislosti s nesplacením úvěru, a to V důsledku nesolventnosti dlužníka (platební neschopnosti) V důsledku platební nevůle (dlužník může zaplatit, ale nechce) V důsledku vnějších podmínek není možné zaplatit (například embargo) Jednotlivé druhy pojištění v rámci pojištění majetku vznikly Podle pojištěných rizik (například požární pojištění Podle pojištěných majetkových předmětů nebo zájmů (například pojištění strojů, pojištění zvířat)

12 Pojištění majetku Rozsah rizik krytých v rámci pojištění majetku vyplývá z konstrukce pojištění- pojištění může být uplatněno jako: Pojištění kryjící jednotlivé určené riziko (pojištění požární) Pojištění kryjící několik vyjmenovaných rizik (například tzv. pojištění FLEXA, které zahrnuje krytí požáru, výbuchu, úderu blesku), Pojištění All risks - pojištění proti všem rizikům( bývají uplatněny výluky z pojistného krytí (válečná rizika nekryta) Pro pojištění majetku je typické využití škodových (zájmových) forem pojištění - je možné využít: Pojištění na časovou hodnotu, tzn. pojištěnému je vyplaceno pojistné plnění ve výši odpovídajícím hodnotě pojištěného poškozeného majetku těsně před pojistnou událostí, Pojištění na novou hodnotu, tzn. že pojištěnému je vyplaceno pojistné plnění, které nahrazuje pořizovací cenu nového předmětu umožňující obnovu majetku nebo cenu opravy pomocí které se uvádí majetek do původního stavu kombinace pojištění na časovou a novou hodnotu

13 Pojištění domácnosti Objektem pojištění je soubor zařízení domácnosti. Obvykle pojištění domácnosti zahrnuje rizika živelní, vodovodní, riziko odcizení (podmínkou pro výplatu pojistného plnění v případě rizika bývá podmínkou překonání zabezpečující překážky). Předměty, které se vymykají svou cenou a svým množstvím standardní výbavě jsou kryty v základním pojištění domácnosti jen do určité výše (např. starožitnosti, předměty sběratelského zájmu, výpočetní technika apod.). Pojistné bývá stanoveno v závislosti na sjednané pojistné částce (ta se odvíjí od hodnoty pojištěného majetku) a bývá diferencováno v závislosti na umístění domácnosti (město, vesnice apod.). V konstrukci pojištění domácnosti je typické využití pojištění na novou hodnotu.

14 Pojištění domácnosti Vztahuje se na škody způsobené:
Požárem, úderem blesku Vichřicí, krupobitím Povodní nebo záplavou Odcizením Pádem letedel, stromů Vodou z vodovodního zařízení Pojistné bývá stanoveno na základě: Pojistné částky Úrovně vybavení domácnosti Velikosti plochy domácnosti Lokality domácnosti Zvolené pojistné spoluúčasti

15 Pojištění budov Objektem pojištění je budova(rodinné domy, nájemné obytné domy a příslušenství, dále rozestavěné domy, rekreační budovy, hospodářské budovy, drobné stavby (garáže, domácí dílny apod.) Pojištění budov obvykle kryje rizika živelní, vodovodní, náraz dopravních prostředků, riziko odcizení (stavebních součástí) Při sjednání pojištěný obvykle stanoví hodnotu pojišťované budovy a dalšího majetku uvedeného v pojistné smlouvě, na základě čehož je stanovena pojistná částka a pojistné (tedy jde o uplatnění pojištění na plnou hodnotu)

16 Pojištění budov Rozsah rizik lze rozdělit do tří modelových variant:
Základní varianta, zahrnující krytí rizik požáru, blesku, výbuchu, vichřice, odcizení, vandalství Širší varianta, zahrnující navíc pád předmětů, zřícení skal, vodovodní rizika Nejširší varianta, která je představována pojištěním All Risks Pojistné plnění se uskutečňuje do výše tzv. nové hodnoty nebo u budov starších než je stanovený počet let (např. 20 let) do výše časové hodnoty. Pojišťovny mohou ovšem v konstrukci pojistného v pojištění budov vycházet i z naturálních ukazatelů (zastavěné plochy budovy, stavebního a technického provedení budovy apod.).

17 Havarijní pojištění (kasko pojištění)
Kryje škody na motorových vozidlech, ať je řidič neovlivnil nebo zcela či částečně ovlivnil. Základem je krytí rizika havárie. Dále krytí rizik živelních, rizika odcizení, mohou být kryta i rizika vandalství, rizika strojní, pojištění asistenčních služeb Začlenění rizik do konkrétní podoby havarijního pojištění může být založeno: Na principu pojištění All Risks Na základě tzv. stavebnicového principu – kdy jsou jednotlivá rizika pojistníkem vybírána ke krytí do konkrétního pojištění podle jeho potřeb a uvážení

18 Havarijní pojištění (kasko pojištění)
Konstrukce havarijního pojištění vychází z principu pojištění nové hodnoty, tedy pojišťovny vyplácí pojistné plnění ve výši nákladů na opravu, pokud nepřekročí cenu vozidla před pojistnou událostí Velikost pojistného závisí na velikosti spoluúčasti,pořizovací ceně vozidla, typu vozidla, jeho obsahu, garážování vozidla, stáří vozidla, uplatnění zabezpečovací zařízení proti krádeži na vozidle, věk řidiče, pohlaví, počet osob využívaných dané vozidlo, délka vlastnictví řidičského průkazu, územní platnost pojištění Typické je uplatnění nástrojů následné diferenciace pojistného, tedy bonusů a malusů

19 Živelní pojištění Kryje škody na majetku, které byly způsobeny realizací živelního rizika, (požár, výbuch, blesk, vichřice, povodeň, krupobití, zřícení skal, zemětřesení atd.) Živelní pojištění bývá konstruováno na principu nové hodnoty, tzn. pojistné plnění je vypláceno ve výši potřebné opravě nebo znovuzřízení pojištěného majetku, který byl poškozen nebo zničen. Je ovšem nutné, aby hodnota pojištěného majetku byla pro potřeby pojištění správně stanovena a v průběhu pojištění aktualizována tak, aby nedocházelo k podpojištění Velikost pojistného závisí na uvedené hodnotě pojišťovaného majetku, na rizikové situaci podniku, tzn. na uspořádání podniku z hlediska možné škody (stavební konstrukce, použité stavební materiály, úroveň zábranných opatření apod.), a velikosti integrální franšízy, spoluúčasti pojištěného podnikatelského subjektu na krytí škody

20 Strojní pojištění Kryje rizika havárie strojů (viz strojní rizika) nebo celých strojních souborů a zařízení Pojišťovny obvykle kryjí škody vzniklé: nesprávnou obsluhou, nedbalostí, konstrukční, materiálovou nebo výrobní vadou, selháním měřících, regulačních a zabezpečovacích zařízení, zkratem, pádem nebo vniknutím cizího předmětu, přetlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo podtlakem Základem pro výpočet pojistného je pojistná hodnota udaná pojistníkem, dále se vychází z ohodnocení rizika (rizikových faktorů působících na realizaci strojních rizik) a velikosti uplatněné integrální franšízy, případně spoluúčasti

21 Strojní pojištění Strojní pojištění lze modelově vymezit do následujících podob: Klasické strojní pojištění (navazující na pojištění živelní a kryjící pouze rizika havárie strojů nebo strojních zařízení) Strojní pojištění mobilních strojů a strojních zařízení /kryjící vedle čistě strojních rizik i rizika živelního charakteru vzhledem k potřebám komplexnějších pokrytí rizik u mobilních strojních zařízení Pojištění elektronických zařízení

22 Pojištění montážních a stavebních rizik
Pojištění montážních rizik kryje všechna rizika spojená s montáží strojů a strojních zařízení. Může být koncipováno na principu All Risks pojištění nebo tak, že krytá rizika budou přesně vyjmenována Pojištění stavebních rizik kryje všechna rizika působící škody na stavebních dílech a materiálu po dobu výstavby Často se stavební a montážní pojištění kombinují v rámci jednoho produktu – stavebně-montážní pojištění. Tento typ pojištění se obvykle vztahuje na výstavbu a montáž objektu, včetně krytí škod na materiálu, který budou použit pro budovaných objekt. Pojištění obvykle nekryje nepřímé škody a škody vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací. Někdy bývá tento typ pojištění doplněn ještě tzv. garančním pojištěním /krytí strojních rizik v záruční době)

23 Pojištění pro případ přerušení provozu (šomážní poj.)
Kryje tzv. následné škody, tedy zabezpečuje náhradu finanční újmy, která vzniká v důsledku přerušení provozu, ke kterému dochází na základě poškození pojištěného majetku živelní událostí Pojištění pro případ přerušení zahrnuje především Pojištění ušlého zisku, Pojištění nákladů, které podnik musí vynaložit i když provoz byl přerušen (mzdy pracovníků, nájemné, penále odběratelům za nesplněné dodávky) Toto pojištění je provozováno buď jako samostatný druh pojištění nebo v návaznosti na prvotní riziko (živelní, strojní) Dodatečné náklady (náklady, které podnik vynakládá při náhradním řešení situace při přerušení provozu)

24 Pojištění pro případ přerušení provozu (šomážní poj.)
Pojistné plnění (suma fixních nákladů a očekávaného zisku v daném období) se vyplácí po určitou sjednanou dobu, obvykle po dobu jednoho roku V rámci tohoto pojištění je typické uplatňovat také časovou franšízu Toto pojištění je často využíváno v návaznosti na využití pojistného produktu kryjícího přímé věcné škody. Vyskytuje se v různých podobách (nejčastěji: požární pojištění přerušení provozu, strojní pojištění přerušení provozu,…)

25 Pojištění úvěru Krytí ztrát v případě nesplacení poskytnutého úvěru. pro krytí úvěrového rizika mimo pojištění úvěru se využívá řada dalších nástrojů: ručení, směnečné ručení, bankovní záruka, zástava, faktoring, forfaiting apod. Úvěrové riziko je kryto v rámci celé řady pojistných produktů. Řadí se k nim: Životní pojištění, které kryje úvěrové riziko v souvislosti s úmrtím dlužníka Nemocenské pojištění, invalidní pojištění apod., která kryjí úvěrové riziko v návaznosti na pracovní neschopnost dlužníka Majetkové pojištění zástav Úvěrové pojištění: Pojištění obchodního úvěru Pojištění bankovního úvěru Pojištění vývozních úvěrů Pojištění zemědělských úvěrů

26 Pojištění úvěru Úvěrová rizika lze z pohledu úvěrového pojištění rozdělit na: Komerční úvěrová rizika Platební neschopnost (konkurs, soudní a mimosoudní vyrovnání,..) Platební nevůle (nezaplacení ve stanovené lhůtě) Kursová rizika Politická (teritoriální) rizika Platební potíže vyvolané politickými událostmi Nemožnost transferu úhrad do zem vývozce z důvodu politických událostí v zemi dovozce – válka, revoluce, občanské nepokoje Administrativní rozhodnutí orgánů státu dlužník Administrativní a politická opatření ve třetích zemích Přírodní katastrofa v zemi dovozce Nezaplacení pohledávky veřejnoprávním dovozcem

27 Pojištění úvěru Při ohodnocování rizika se snaží pojistitel analyzovat schopnost splatit závazky ze strany dlužníka. Při hodnocení komerčního úvěrového rizika se vychází zejména z následujících informací: smlouvy o úvěrovém pojištění, velikost firmy, obrat,… Výsledky ohodnocení konkrétního úvěrového rizika se odrážejí: V rozhodnutí, zda pojistitel přijme úvěrové riziko ke krytí V ceně pojištění Ve výši spoluúčasti (obvykle v rozmezí 20 – 25%, někdy až 50%) V délce karenční doby (časové franšízy) – obvykle 6 – 12 měsíců

28 Pojištění úvěru Významnější v ČR je v našich podmínkách pojištění vývozních úvěrů - kryje riziko platební neschopnosti zahraničního dovozce českého zboží V zájmu podpory exportu je obvyklé, že státy podporují existenci úvěrového pojištění zaměřeného na krytí politických rizik U nás založena Exportní a garanční pojišťovací společnost za účelem vytvoření obdobných podmínek pro naše vývozce, jako mají vývozci v zahraničí. EGAP provozuje dva základní typy úvěrových pojištění: Pojištění komerčních rizik (oblast pojištění, ve které EGAP konkuruje ostatním úvěrovým pojišťovnám) Pojištění politických teritoriální rizik – pojištění se státní podporou, zaměřené na provozování druhů úvěrových pojištění, která krytí teritoriální rizika

29 Pojištění úvěru Mezi úvěrová pojištění lze zahrnout i tzv. pojištění dokumentárního inkasa (náhrada se neposkytuje za ztrátu pohledávky, ale za výlohy, které vzniknou dodavateli nepřevzetím dodavatelských dokumentů kupujícím a odmítnutím jejich proplacení při platební podmínce inkaso proti dokumentům Pojistná náhrada spojena s úhradou výloh spojených s vyhledáváním nového kupujícího, případně slevami poskytnutími novému kupujícímu, s náklady na dopravu do nového místa určení nebo náklady vrácení zpět prodávajícímu

30 Pojištění proti odcizení
Kryje odcizení nebo poškození a zničení majetku jednáním pachatele, které směřovalo ke krádeži vloupáním nebo loupežnému přepadení Rozsah pojištění je určen pojistným podmínkami, podmínkou pojistného plnění je odcizení nebo poškození způsobem, při kterém pachatel musel překonat překážky nebo opatření chránící majetek Pojištění bývá diferencováno podle úrovně zabezpečujících opatření, kterými je majetek chráně – použití bezpečnostních zámků, elektronických alarm, stálá bezpečnostní služba.

31 Pojištění proti odcizení
Pojištění proti odcizení může obsahovat různý rozsah krytí rizika odcizení. Teoreticky lze tento rozsah vymezit následovně: Odcizení vloupáním Loupež v rámci budovy nebo pozemku Loupež při přepravě Vandalismus v souvislosti s vloupáním

32 Pojištění dopravní Pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty věci při dopravě (vnitrostátní i zahraniční) Kromě rizika havárie kryje i živelní rizika a rizika odcizení. Zahrnuje jednak pojištění kaska, tj. pojištění škod na dopravních prostředcích a jednak pojištění karga, tj. pojištění škod na přepravovaných věcech a předmětech

33 Pojištění dopravní Pojistné podmínky zahraničního dopravního pojištění vychází z anglických pojistných podmínek – rozlišujeme: Pojištění s vyloučením tzv.zvláštní havárie (částečné poškození) - pojistné plnění se poskytuje při celkových (totálních) škodách (například při potopení lodi) a částečné škody jsou uhrazovány pouze tehdy, jsou-li důsledkem mimořádné události (například ztroskotání) –používá se při přepravě uhlí, rudy apod. Pojištění včetně zvláštní havárie (kryje i částečné škody při normální průběhu dopravy (tedy škody v souvislosti s riziky typickými pro daný druh dopravy), vyloučeny jsou škody plynoucí z přirozené povahy zásilky)) Pojištění proti všem rizikům (znamená nejširší pojistné krytí při dopravě (obvykle s vyloučením politických a válečných rizik))

34 Pojištění dopravní Rozsahy krytí v rámci dopravního pojištění vycházející z nové anglické podmínky dopravního pojištění: Klauzule C – zahrnuje tato rizika: požár nebo výbuch, ztroskotání, potopení nebo převržení lodi, převrácení nebo vykolejení na souši, kolize s jiným předmětem Klauzule B – zahrnuje nad rámec klauzule C krytí rizik: zemětřesení, výbuch sopky a úder blesku, smetení s paluby, vniknutí vody do dopravního prostředku, úplná ztráta celých zásilek při nakládání lodi Klauzule A – jde o pojištění proti všem rizikům (obvykle s vyloučením válečných a politických rizik)

35 Pojištění dopravní Dopravní pojištění kryje:
Škody při ztrátě nebo poškození a zničení přepravovaného majetku, Náklady spojené se zjišťováním škod a případné náklady spojené s opatřeními na záchranu přepravovaného majetku (například náklady na dopravu do místa, kde platnost pojištění končí), Příspěvek ke společné havárii, tedy podíl na ztrátách (společná havárie je institut mezinárodního námořního práva, který vznikl ve snaze spravedlivě rozvrhnout ztráty v případě kolize námořní lodi mezi majitele lodi, přepravce, majitele přepravovaného zboží).

36 Pojištění plodin Kryje majetkové škody na rostlinné produkci. První podobou pojištění plodin a také nejčastěji používanou je tzv. krupobitní pojištění, které kryje pouze riziko zničení nebo poškození plodin krupobitím (krupobití přitom představuje z celkového objemu rizik ohrožujících rostlinnou produkci přibližně 10 %). Pojišťovny se zaměřují na krytí právě rizika krupobití z důvodu snadné prokazatelnosti a nezaměnitelnosti škod způsobených tímto rizikem s jinými škodami na plodinách. Dalším druhem je tzv. pojištění proti vybraným rizikům (vedle rizika krupobití kryje i další rizika jako povodeň, vichřice, jarní mráz). Tento druh pojištění plodin kryje přibližné 25 % rizik ohrožujících pěstování plodin.

37 Pojištění plodin Nejširší je tzv. pojištění úrody plodin - kryje ztráty na produkci rostlinné výroby vzniklé v důsledku působení celého souboru vlivů (s výjimkou nekvalitní práce). Základem pro posuzování škody je konečný finanční výsledek rostlinné výroby zemědělského podniku Nezjišťuje se vliv každého jednotlivého činitele na výrobu plodin, ale bere se v úvahu souhrn vzájemně působících vlivů

38 Pojištění plodin Při uplatnění této podoby pojištění plodin je třeba řešit tyto otázky: Způsob krytí škod na rostlinné produkci: buď je možné uplatnit pojištění celkové úrody nebo pojištění úrody jednotlivých plodin Volba souměřitele – stanovení normální velikosti úrody, která je důležitá pro stanovení velikosti pojistné částky a následně pojistného plnění Stanovení vhodné spoluúčasti V ČR se uplatňuje i pojištění proti vybraným rizikům. Státy v řadě případů přistupují k určité podpoře krytí rizik v rámci rostlinné produkce. Podpora může mít podobu: Zřízení fondu nepojistitelných škod, státní pojištění úrody, povinné pojištění plodin, příspěvek státu na pojistné pojištění plodin

39 Pojištění hospodářských zvířat
Se vztahuje na soubory hospodářských zvířat (krav, ovcí, koní, drůbeže) a kryje škody v souvislosti s uhynutím, utracením nebo nutnou porážkou v důsledku těchto rizik: infekční nemoc (je zde nejvýznamnějším rizikem), rizika živelní, úraz a neinfekční nemoc Pojišťují se i jednotlivá hospodářská zvířata, které se chovají ke specifickým účelům (např. závodní koně) S ohledem na rozsáhlost škod v souvislosti s realizací rizika nákazy, komerční pojišťovny často zvažují krytí rizik nákazy, která se v posledních obdobích stávají stále větším problémem

40 Pojištění hospodářských zvířat
Státy v rámci pojištění hospodářských zvířat při krytí nákaz uplatňují specifické přístupy, které se projevují v oblasti veterinární péče, ale také v oblasti finanční podpory: Krytí nákazových škod státem Krytí nákazových škod prostřednictvím nákazových pokladen Komerční pojištění, kde existuje záruka státu Podpora komerčního pojištění pomocí příspěvku na pojistné

41 Pojištění odpovědnosti za škodu
Kryje rizika souvisící s tím, že pojištěný subjekt může způsobit svou činností škody jinému subjektu (škody na majetku, na zdraví a na životě nebo finanční škody Předmětem pojištění je právní vztah (odpovědnost za škodu). Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu (o této povinnosti často rozhoduje soud nebo jiný orgán) Pojišťovna vyplácí pojistné plnění až na základě rozhodnutí o povinnosti nahradit škodu, a to obvykle nikoli pojištěnému, ale subjektu (subjektům), který má právo na náhradu škody (tedy poškozenému) Škoda je poškozenému hrazena v rozsahu, v jakém za ni pojištěný odpovídá.

42 Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojistné plnění v rámci odpovědnostních pojištění zahrnuje: Náhradu škody Náklady na obhajobu pojištěného v souvislosti se škodou, kterou má pojišťovna uhradit Náklady na soudní řízení o náhradě škody, pokud bylo nutné ke zjištění odpovědnost pojištěného a výše plnění pojišťovny Odpovědnost může být pojata jako: Odpovědnost subjektivní (odpovědnost za zavinění) - předpokladem vzniku odpovědnosti ekonomického subjektu za škoduje zavinění škody Odpovědnost objektivní (odpovědnost za výsledek) - odpovědnost za škodu vzniká bez ohledu na zavinění nebo nezavinění Do pojištění by měla být zahrnována pouze odpovědnost mající charakter nahodilosti.

43 Pojištění odpovědnosti za škodu
V rámci odpovědnostních pojištění se obvykle vychází z pojetí objektivní odpovědnosti Odpovědnostní pojištění se vyskytuje v celé řadě konkrétních pojistných produktů. Tyto produkty lze podle charakteru odpovědnostních rizik rozdělit do následujících oblastí: Odpovědnostní pojištění vozidel Odpovědnostní pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání Profesní odpovědnostní pojištění Obecné odpovědnostní pojištění

44 Pojištění odpovědnosti za škodu
Výplaty z pojištění jsou představovány náhradami: Náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na důchodu Bolestné (jednorázová dávka za bolest způsobenou poškozením zdraví a léčením Náhrada za ztížení společenského uplatnění Náhrada za náklady spojené s léčením (úhrada nákladů na léčení pokud nebyly hrazeny z povinného zdravotního pojištění Náhrada za věcnou škodu Náhrada za přiměřené náklady spojené s pohřbem Jednorázové odškodnění pozůstalých

45 Odpovědnostní pojištění za škody při provozu vozidel
Ochrana poškozených při dopravních nehodách je považována za společensky závažnou, proto je toto pojištění provozováno jako pojištění povinné - pojištěný má právo, aby za něho pojišťovna uhradila škodu, za kterou pojištěný odpovídá těm, kteří utrpěli škodu v souvislosti s provozem motorového vozidla pojištěného. Na základě Zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (z roku 1999) je vlastník vozidla povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti, a to u některého z pojistitelů, který obdržel licenci k provozování daného pojištění. Přitom pojištění odpovědnosti se vztahuje na všechny osoby, které odpovídají za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného ve smlouvě.

46 Odpovědnostní pojištění za škody při provozu vozidel
Pojištěný má na základě tohoto pojištění nárok, aby pojistitel za něho hradil škody vzniklé v souvislosti s provozem vozidla, a to: Škody na zdraví nebo usmrcením Škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci Škody mající povahu ušlého zisku Účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením Přitom pojistitel nehradí: Škody, které utrpěl řidič vozidla Majetkové škody, za které pojištěný odpovídá svým příbuzným Škody na vozidle, na které se vztahuje pojištění

47 Odpovědnostní pojištění za škody při provozu vozidel
Pro velikost pojistného plnění sjednávaného pojistitelem v pojistné smlouvě jsou v zákoně uvedeny minimální limity, a to pro škodu na zdraví nebo usmrcením 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného, při škodě na majetku 18 mil. Kč V návaznosti na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pojistníci využívají tzv. zelené karty tj.mezinárodní karty automobilového pojištění

48 Odpovědnostní pojištění za škody při provozu vozidel
Česká kancelář pojistitelů Sdružuje pojistitele provozující pojištění odpovědnosti, provozuje tzv.hraniční pojištění, které sjednávají řidiči cizozemských vozidel, pokud nejsou držiteli zelené karty, pro krytí odpovědnostního pojištění na území ČR,spravuje garanční fond, který se tvoří z příspěvků pojistitelů a z pojistného za hraniční pojištění a hradí se z něho pojistné plnění za škody způsobené nepojištěnými, nezjištěnými vozidly, škody v souvislosti s existencí hraničního pojištění, uzavírá dohody s kanceláří pojistitelů cizích států a vede statistiky.

49 Odpovědnostní pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Riziko pracovního úrazu a nemoci z povolání je velice významné riziko, proto je řešeno povinnou podobou pojištění V našich podmínkách má podobu pojištění zákonného, což znamená, že každá organizace, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je povinna hradit pojistné zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání Pojistné se vypočítává za základu pro určení výše pojistného na sociální pojištění, sazby jsou diferencované podle vykonávané činnosti organizace

50 Odpovědnostní pojištění při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Na základě vyhlášky se sazby pohybují v rozmezí 2,8 až 50,4 promile a výši pojistného si vypočítává každý zaměstnavatel sám Na základě existence pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání má zaměstnavatel právo, aby pojišťovna za něho nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v rozsahu, v jakém škodu odpovídá zaměstnavatel podle zákoníku práce Výplaty pojištění této odpovědnosti jsou představovány náhradami především v případě poškození zdraví zaměstnance pojištěného zaměstnavatele, případně náhradami za věcné škody

51 Profesní odpovědnostní pojištění
Zahrnuje řadu druhů pojištění určených pro jednotlivé profese, kdy osoby provozující dané profese jsou ze zákona odpovědné za profesionální chyby a omyly (sjednání pojištění je podmínkou pro výkon povolání), patří k nim: Odpovědnostní pojištění advokátů Odpovědnostní pojištění stomatologů, lékařů a lékárníků Odpovědnostní pojištění veterinárních lékařů Odpovědnostní pojištění notářů Odpovědnostní pojištění daňových poradců Odpovědnostní pojištění auditorů Odpovědnostní pojištění autorizovaných architektů, inženýrů a techniků Odpovědnostní pojištění patentových zástupců Odpovědnostní pojištění komerčních právníků Odpovědnostní pojištění pojišťovacích zprostředkovatelů

52 Obecné odpovědnostní pojištění
Zahrnuje celou řadu druhů pojištění odpovědnosti za škody jednak pro jednotlivce, jednak pro podnikatelské subjekty. K pojištěním odpovědnosti za škody jednotlivců patří například: pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě (kryje škody vzniklé třetí osobě v souvislosti s běžnou činností občana, tzn. jako uživatele bytu z provozu domácnosti, zjednání nezletilých dětí apod.), pojištění odpovědnosti za škody vlastníka nemovitosti, odpovědnostní pojištění držitelů zvířat, odpovědnostní pojištění z výkonu povolání (pro případ, že zaměstnanec z nedbalosti zaviní škodu svému zaměstnavateli), pojištění odpovědnosti za škodu občana podnikatele. Vedle obecného odpovědnostního pojištění podniků, které kryje škody vyplývající z obecné odpovědnosti vůči třetím osobám, se vyskytují speciální druhy odpovědnostního pojištění a to pojištění odpovědnosti za výrobek, pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí, pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků podniku

53 Pojištění odpovědnosti za výrobek
Jsou kryty škody vzniklé na životech, na zdraví a na majetku při používání určitého výrobku. Konstrukce tohoto pojištění může vycházet ze dvou základních principů: Loss Occurence – z pojištění kryty škody vzniklé v době platnosti pojistné smlouvy Claims Made – z pojištění kryty škody, které mohly nastat v minulosti, ale jejich následky, tzn. uplatnění nároku na náhradu škody, se projeví až v průběhu pojistného období platné pojistné smlouvy

54 Pojištění odpovědnosti za škodu manažerů
Zahrnuje krytí škod v souvislosti s odpovědností těchto osob v důsledku: Jejich jednání nebo nečinností jednání Porušením zásad nebo pokynů schválených orgány společnosti Porušení rozsahu svého jednatelského oprávnění nebo vztahu z doby trvání pojištění

55 Pojištění právní ochrany
Zahrnuje krytí nákladů pojištěného v souvislosti s právními úkony a nákladů spojených s prosazením požadavků na náhrad škod pojištěného V rámci pojištění právní ochrany jsou obvykle kryty: Soudní výdaje a náklady Náklady na svědky a soudní znalce povolané soudem Odměny a náklady zvoleného právního zástupce Náklady na provedení výkonu rozhodnutí Výdaje pojištěného za cesty k soudnímu řízení Služby pojišťovny spočívající v objasnění skutečnosti, ověření existence pojistné události, jmenování advokáta, dohled nad průběhem procesu

56 Pojištění právní ochrany
Pojištění právní ochrany se uplatňuje ve třech základních podobách, s to pojištění právní ochrany motorového vozidla, pojištění právní ochrany rodiny, pojištění právní ochrany podniků Pojištění právní ochrany motorových vozidel se může uplatnit jako pojištění právní ochrany motorového vozidla nebo jako pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla

57 Pojištění právní ochrany
V rámci pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla je pojištěn pouze řidič. Pojišťovna poskytuje v rámci pojištění motorových vozidel právní ochranu: V občanskoprávním řízení o náhradu škody z dopravní nehody V trestním nebo správním řízení zahájeném z důvodu, že došlo ke spáchání trestního činu z nedbalosti nebo přestupku z nedbalosti při řízení vozidla V trestním nebo správním řízení o odebrání nebo navrácení řidičského průkazu nebo osvědčení o technickém průkazu vozidla Ve smluvních sporech souvisejících s provedenou opravou nebo odtahem vozidla, při nákupu nebo prodeji vozidla,…

58 Pojištění právní ochrany
Pojištění právní ochrany rodiny zahrnuje do krytí pojištěnou osobu, manžela (manželku), druha (družku), nezletilé děti, další osoby žijící v domácnosti (např. v opatrovnictví,…). Tento druh pojištění poskytuje právní ochranu v oblasti: Občanskoprávních vztahů, trestní a přestupkové právo, pojistné právo, smluvní spory, nájemní právo, vlastnické právo, sousedské právo

59 Cestovní pojištění Oblast pojištění, kde dochází ke kombinování pojistných produktů různého typu. Do cestovního pojištění jsou zařazovány následující pojistné produkty: Pojištění zdravotní, kryjící náklady na lékařskou péči, ošetření,… Pojištění úrazové Pojištění storna zájezdu Pojištění zavazadel Pojištění odpovědnosti za škody Pojištění právní ochrany

60 Pojištění cestovních kanceláří
Slouží ke krytí škod, které vznikají v souvislosti s finančními problémy v hospodaření cestovních kanceláří a jejich negativním dopadem na klienty cestovních kanceláří. Pojistné plnění v rámci pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku je vypláceno v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: Neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR Nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil Nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případ, se se zájezd uskutečnil pouze z části

61 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních
Složitější proces než u životního pojištění(rizikovost v majetkových a odpovědnostních pojištěních je obtížnější předem odhadnout) Při konstrukci ryzího pojistného v pojištění majetku a odpovědností se vychází ze statistických údajů, které zachycují škodní vývoj Kalkulace pojistného zahrnuje: Trvalé pozorování a statistické využití výplat z pojistných událostí a nákladů pojišťovny Vyhodnocení údajů statistiky pro výpočet pojistného

62 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních
Pro kvalifikovaný odhad budoucí škodovosti je nutné dostupné statistické údaje o škodním vývoji upravovat vzhledem k očekávaným odchylkám od minulého vývoje (např. vzhledem k očekávané inflaci, změnám v legislativě apod.) Pro účely stanovení netto pojistného v pojišťovnách obvykle sledují údaje o vývoji škodovosti seřazené podle roku pojistné události

63 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních
Pro účely stanovení ryzího pojistného v pojišťovnách obvykle sledují údaje o vývoji škodovosti seřazené podle roku pojistné události Pojistné v neživotním pojištění má následující strukturu: Rizikové netto pojistné + bezpečnostní přirážka netto pojistné + přirážka na provozní náklady + zisková přirážka brutto pojistné

64 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních
Při určování rizikového netto pojistného je snaha vycházet z průměrných údajů o velikosti pojistných plnění Důležitým prvkem je vytvoření vhodných tarifních tříd Tarifní třída je homogenní skupina pojistných smluv, pro které je přibližně stejné pojištěné riziko. Každé tarifní třídě potom odpovídá určité úrovni rizikových faktorů. Čím více tarifních tříd v rámci určitého druhu pojištění, tím více je pojistné individualizované

65 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních
Při sledování statistických dat lze pro jednotlivé tarifní třídy sestavit v jednotlivých letech údaje jako: Počet pojištění v daném roce, Počet pojistných událostí (škod) v daném roce, Celková pojistná částka v daném roce, Celkové pojistné v daném roce, Celkové pojistné plnění v daném roce, Maximální pojistné plnění (škoda) v daném roce.

66 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních
Ze kterých se zjišťují ukazatelé sloužící k hodnocení škodního průběhu: Průměrná pojistná částka = celková pojistná částka / počet pojištění Průměrná škoda = celkové pojistné plnění / počet pojistných událostí Škodní frekvence = počet pojistných událostí / počet pojištění Pojistná sazba = celkové pojistné / celková pojistná částka Škodní sazba = celkové pojistné plnění / celková pojistná částka Škodní kvóta = celkové pojistné plnění / celkové pojistné Škodní stupeň = průměrná škoda / průměrná pojistná částka

67 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních
Vzhledem k potřebě ekvivalence mezi pojistným a pojistným plněním by mělo platit (roční netto pojistné by mělo odpovídat průměrnému pojistnému plnění): celkové pojistné plnění NP = průměrné pojistné plnění = počet pojištění tedy, při stanovení velikosti netto pojistného se vychází především z ukazatele škodní sazby. Škodní sazba = škodní frekvence x škodní stupeň = počet pojistných událostí průměrná škoda = x počet pojištění průměrná pojistná částka

68 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních
Pro stanovení ryzího pojistného se užívají škodní tabulky (obsahují rozdělení do škodných skupin Z – relativní škody 0,1 = 0-10%; počet škod ve skupině TZ; relativní četnost škod tZ; relativní výši parciálních škod gZ) T – celkový počet škod

69 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních

70 Stanovení pojistného v majetkových a odpovědnostních pojištěních
Výpočet ryzího pojistného Vychází ze vztahu: NP = g.ŠF.S Kde ŠF – škodní frekvence (pravděpodobnost výskytu škod) S – výška pojistného plnění v případě celkové škody

71 Děkuji za pozornost … 


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google