Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce“ Analýza a tvorba návrhové části Strategie přeshraniční spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce“ Analýza a tvorba návrhové části Strategie přeshraniční spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského."— Transkript prezentace:

1 „Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce“ Analýza a tvorba návrhové části Strategie přeshraniční spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a Opolského vojvodství pro léta 2010 - 2015 Ostrava, 18. října 2011

2 Strategie systémové spolupráce veřejných institucí MS kraje, Slezského a Opolského vojvodství základní strategický dokument pro budoucí spolupráci, analýza jednotlivých aspektů spolupráce, identifikace témat vhodných pro společný rozvoj, formulace cílů a možných projektových záměrů

3 Metodika tvorby analytické části stanovení 4 hlavních oblastí spolupráce: Energetika (=> Energetika a životní prostředí) Cestovní ruch Doprava, infrastruktura Hospodářská spolupráce sběr a zpracování informací o jednotlivých regionech (data za polská vojvodství dodali partneři z Polska; charakteristika situace v regionech a identifikace společných témat k řešení v jednotlivých hlavních oblastech spolupráce; formulace klíčových zjištění v jednotlivých oblastech spolupráce; tvorba SWOT analýz za každou oblast spolupráce

4 Klíčová zjištění Oblast spolupráce „Energetika a životní prostředí“ Vysoká energetická náročnost výroby vzhledem k ekonomické struktuře řešených regionů, především Slezského vojvodství a Moravskoslezského kraje Subjekty lokalizované v řešených regionech patří k největším evropským producentům kamenného uhlí Potenciál energetického využití důlních plynů a případně také geotermální energie Potenciální oblastí, ve které by mohlo dojít k předávání zkušeností, je oblast energetických úspor ve veřejných budovách i v bytových domech Významným tématem, ve kterém je koordinace aktivit žádoucí, je připravovaný projekt Krajského integrovaného centra likvidace odpadů, s přesahy do oblasti energetiky Vysoký potenciál využívání biomasy k výrobě elektrické energie, tepla a TUV Nízký potenciál využívání větrné energie, s výjimkou Opolského vojvodství Neexistence forem spolupráce klastrových iniciativ lokalizovaných ve Slezském vojvodství s „energetickými klastry“ v Moravskoslezském kraji (Envicrack, Moravskoslezský energetický klastr) a v Opolském vojvodství (klastr „Ekoenergia Opolszczyzny“) Neexistence regionálních energetických koncepcí polských vojvodství Potřeba řešení ekologizace dopravy Nutnost výměny zkušeností při realizaci energeticky úsporných PPP projektů

5 Klíčová zjištění Oblast spolupráce „Energetika a životní prostředí“ Špatná kvalita ovzduší způsobená provozem velkých podniků, lokálními topeništi a dopravou, jako nejvýznamnější společný problém partnerských regionů v oblasti životního prostředí Nezbytnost kooperace institucí z partnerských regionů za účelem společného postupu při stanovování přísných ekologických podmínek pro provoz nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší Plán na zpracování společného programu ochrany ovzduší Existence společných aktivit při zjišťování podílů jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší – nezbytný předpoklad pro identifikaci a realizaci účinných opatření, řešících situaci v kvalitě ovzduší

6 Klíčová zjištění Oblast spolupráce „Cestovní ruch“ Zkušenosti čtyř euroregionů při realizaci aktivit podpory cestovního ruchu v česko-polském příhraničí Navázaná partnerství a neformální vazby institucí, zejména na lokální a subregionální úrovni Potenciál pro společné projekty rozvoje infrastruktury cestovního ruchu spojené s rozvojem turistických stezek a tras, cyklistických stezek a tras, hipostezek a hipotras (například Oderská cyklostezka, Oderská vodní stezka, Jantarová stezka), doprovodné infrastruktury a dalšího vybavení pro volnočasové aktivity Potenciál pro společné marketingové aktivity v oblasti cestovního ruchu Široká nabídka atraktivit pro návštěvníky regionu – příroda, kulturní, historické a technické památky Nedostatečná návaznost veřejné dopravy na obou stranách hranice – překážka pro rozvoj cestovního ruchu v příhraničních oblastech

7 Klíčová zjištění Oblast spolupráce „Doprava, infrastruktura“ nedostatečné pokrytí území řešených regionů kvalitní příhraniční silniční infrastrukturou, včetně dálničního typu problém propojení Katowice-Ostrava nejsou řešeny vzájemné strategické vazby kolem hranic (např. průchodnost hraničního mostu v Chotěbuzi) pomalé řešení vedení frekventovaných komunikací zástavbou měst a obcí, způsobující významnou zátěž pro životní prostředí v dotčených lokalitách (znečištění ovzduší, hluk) (např. E75 Třinec) nedostatečné přeshraniční dopravní propojení (nejezdí zde téměř žádné vlaky) na PL straně prozatím nenalezen partner pro jednání o větším dopravním propojení neexistence iniciativ souvisejících s integrací (tarifů, jízdenek) systémů železniční a autobusové veřejné dopravy na trojmezí Slezského a Opolského vojvodství a Moravskoslezského kraje - hlavní příčina potíží při realizaci přeshraniční hromadné (především železniční) dopravy neexistence studií souvisejících s dopravou v příhraničních oblastech

8 Klíčová zjištění Oblast spolupráce „Hospodářská spolupráce“ územní koncentrace výrobců nadnárodních automobilových koncernů konkurenční boj o investory a možnost vytváření dodavatelských sítí kolem mezinárodních korporací včetně automobilových firem (např. Hyundai) je jednou z nejzávažnějších překážek hospodářské spolupráce regionů dlouholetá tradice těžby uhlí a výroby a zpracování oceli (Sl. voj., MSK) vznikající snahy o vytvoření přeshraničních podpůrných struktur (projekt CERADA – Central European Research and Development Area, iniciativa euroregionů, iniciativa Těšínský hrad) klastrové iniciativy koncentrují aktivitu obchodních subjektů na kooperaci uvnitř skupiny a na konkurenci vůči okolí - letecký a automobilový sektor, ICT, výroba lékařských zařízení a plastů – oblasti přinášející příležitost spolupráce, přesahující územní hranice stávající lidský a infrastrukturální potenciál a aktivity v oblasti výzkumů souvisejících s materiálovými technologiemi, automobilovým a leteckým průmyslem tvoří perspektivní pole pro spolupráci partnerské vztahy mezi regiony mohou mít kladné hospodářské dopady pod podmínkou zvýšení společné angažovanosti při realizaci konkrétních infrastrukturálních nebo organizačních řešení

9 Výstupy analytické části mapovací studie zaměřená na všechny aspekty přeshraniční spolupráce s důrazem na hlavní oblasti, kterými jsou doprava a infrastruktura, hospodářská spolupráce, cestovní ruch, energetika a životní prostředí – včetně identifikace klíčových zjištění; SWOT analýza; komparativní studie, zaměřená na situaci ve francouzsko-belgické Eurometropoli

10 Návrhová část strategie Metodika tvorby: Vznik 4 základních pracovních skupin: PS Energetika a životní prostředí PS Cestovní ruch PS Doprava, infrastruktura PS Hospodářská spolupráce => Vznik rozšířených pracovních skupin: Důvody: Při zpracování vznikla nutnost rozšíření o další členy - odborníky a další osoby k dosažení konsensu regionálních aktérů

11 Struktura navržených opatření

12 Prioritní oblast 1 Doprava, infrastruktura Opatření 1.1 Definice společných dopravních priorit Opatření 1.2 Zlepšování dopravní dostupnosti Opatření 1.3 Dopravní dostupnost budoucnosti

13 Opatření 1.1 Definice společných dopravních priorit: např. tyto projekty a aktivity: Koncepce rozvoje nadřazené dopravní infrastruktury Příležitosti dopravního propojení regionů Příležitosti dopravní integrace regionů

14 Opatření 1.2 Zlepšování dopravní dostupnosti: např. tyto projekty a aktivity: Rekonstrukce a modernizace regionální a lokální příhraniční dopravní infrastruktury Modernizace systémů veřejné dopravy

15 Opatření 1.3 Dopravní dostupnost budoucnosti: např. tyto projekty a aktivity: Nové prvky příhraniční dopravní infrastruktury Využití technologického foresightingu pro určení rozvoje dopravy a turismu mezi regiony s využitím vodních cest

16 Prioritní oblast 2 Hospodářská spolupráce Opatření 2.1 Spolupráce Opatření 2.2 Služby pro firmy Opatření 2.3 Věda, výzkum a inovace

17 Opatření 2.1 Spolupráce: např. tyto projekty a aktivity: Iniciativa a spolupráce klastrů Spolupráce institucí podporujících podnikání Spolupráce škol (VŠ, odborné školy) – oblast podnikání

18 Opatření 2.2 Služby pro firmy: např. tyto projekty a aktivity: Poradenství (podnikání v příhraničí, legislativa, pobídky atp.) Vzdělávání (měkké dovednosti, podpora podnikavosti atp.) Služby v oblasti trhu práce (Pakty zaměstnanosti) Finanční nástroje (zejm. návratné) Podnikatelská setkání a akce (Brokerage Events)

19 Opatření 2.3 Věda, výzkum a inovace: např. tyto projekty a aktivity: Podpora aplikovaného výzkumu ve vybraných oborech Spolupráce firem a univerzit

20 Prioritní oblast 3 Cestovní ruch Opatření 3.1 Infrastruktura pro cestovní ruch Opatření 3.2 Marketing a propagace Opatření 3.3 Společná řešení podpory cestovního ruchu

21 Opatření 3.1 Infrastruktura pro cestovní ruch: např. tyto projekty a aktivity: Běžkařská stezka Vodní stezka Cyklostezky a in-line stezky Optimalizace / sjednocení turistického značení v příhraničních oblastech

22 Opatření 3.2 Marketing a propagace např. tyto projekty a aktivity: Stezka technických památek Stezka dřevěné architektury Gastronomická stezka Společně koordinované marketingové průzkumy Společná propagace cykloturistiky

23 Opatření 3.3 Společná řešení podpory cestovního ruchu: např. tyto projekty a aktivity: Specializovaný cestovní ruch (např. bezbariérový) Systém poskytování informací o cestovním ruchu Vzdělávání pracovníků cestovních kanceláří a turistických center

24 Prioritní oblast 4 Energetika a životní prostředí Opatření 4.1 Společné aktivity při zlepšování kvality ovzduší Opatření 4.2 Společné aktivity v oblasti energetiky a nakládání s odpady Opatření 4.3 Spolupráce energetických klastrů

25 Opatření 4.1 Společné aktivity při zlepšování kvality ovzduší: např. tyto projekty a aktivity: Program řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, Slezském Vojvodství a Opolském vojvodství

26 Opatření 4.2 Společné aktivity v oblasti energetiky a nakládání s odpady: např. tyto projekty a aktivity: Společné vytváření energetických koncepcí Výměna zkušeností v oblasti energetiky a nakládání s odpady Propagace a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)

27 Opatření 4.3 Spolupráce energetických klastrů: např. tyto projekty a aktivity: Standardizace služeb v rozsahu energeticky úsporného stavebnictví

28 Výstupy návrhové části strategie formulace rozvojové vize spolupráce partnerských regionů; identifikace konkrétních opatření a na ně navazujících projektů; detailní rozpracování 4 projektových záměrů (jeden pro každou oblast spolupráce).

29 Tvorba strategie ESÚS TRITIA vznikají „bilaterální“ strategie na území: CZ – PL (zpracovatel ARR) SK – CZ (zpracovatel RA ŽSK) PL – SK (zpracovatel A. Drobniak (Uniwersytet Ekonomiczny v Katowicach) na jejich základě vznikne společný syntetický dokument (do konce r. 2011 bude vysoutěžen zpracovatel této syntézy) podklad pro budoucí finanční nástroj v říjnu proběhne koordinační workshop zpracovatelů => kompatibilita dokumentů

30 Bc. Nikola Gelová E-mail: gelova@arr.cz


Stáhnout ppt "„Budoucnost česko-polské přeshraniční spolupráce“ Analýza a tvorba návrhové části Strategie přeshraniční spolupráce veřejných institucí Moravskoslezského."

Podobné prezentace


Reklamy Google