Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy."— Transkript prezentace:

1 Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

2 Výsledek hospodaření za rok 2006, aktiva ROZVAHA RARSM rok 2006 A K T I V A Stav k prvnímuStav k poslednímu dni účet.období A Dlouhodobý majetek celkem , ,82 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem60 034,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,82 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem , ,00 B. Krátkodobý majetek celkem , ,96 I. Zásoby celkem ,000,00 II. Pohledávky celkem , ,29 III. Krátkodobý finanční majetek , ,67 IV. Jiná aktiva celkem0, ,00 A K T I V A C E L K E M , ,78

3 Výsledek hospodaření za rok 2006, pasiva ROZVAHA RARSM rok 2006 P A S I V A Stav k prvnímuStav k poslednímu dni účet.období A. Vlastní zdroje celkem , ,06 I. Jmění celkem ,00 II. Výsledek hospodaření celkem , ,06 B. Cizí zdroje celkem , ,72 I. Rezervy celkem0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem0,00 III. Krátkodobé závazky celkem , ,72 IV. Jiná aktiva celkem0, ,00 P A S I V A C E L K E M , ,78

4 Výkaz zisku a ztrát, náklady VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT RARSM rok 2006 činnosti hlavníhospodářská N Á K L A D Y I.Spotřebované nákupy celkem ,580,00 II.Služby celkem ,560,00 III. Osobní náklady celkem ,000,00 IV.Daně a poplatky celkem6 728,000,00 V.V.Ostatní náklady celkem22 093,130,00 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol ,000,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem64 916,600,00 VIII.Daň z příjmů celkem44 240,000,00 Náklady celkem ,870,00

5 Výkaz zisku a ztrát, výnosy VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT RARSM rok 2006 činnosti hlavníhospodářská V Ý N O S Y I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ,300,00 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ,000,00 III.Akivace celkem0,00 IV.Ostatní výnosy celkem78 947,960,00 V.V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv24 248,000,00 VI.Přijaté příspěvky celkem ,000,00 VII.Provozní dotace celkem ,040,00 Výnosy celkem ,300,00 Výsledek hospodaření před zdaněním ,570,00 Výsledek hospodaření po zdanění ,570,00

6 Zpráva nezávislého auditora pro členy sdružení Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace zájmového sdružení právnických osob Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy k 3l. prosinci 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy Ing. Petr Vanský auditor

7 Úkoly pro RARSM pro rok 2006 byly následující: Administrace Regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě Zpracovat 20 projektů pro obce členy SOSM do 1000 obyvatel Poskytnout bezúplatně 500 hodin konzultací k možnostem čerpání dotací pro obce – členy SOSM Organizačně zabezpečit dva semináře pro samosprávy na téma:  Programovací období 2007 – 2013 a možnosti čerpání dotací  Základy samosprávy

8 Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě Stav na účtu fondu k Příspěvky do fondu za rok Čerpáno z fondu v roce Bankovní poplatky186 Bankovní úroky479 Stav na účtu fondu k Příspěvky do fondu v roce Čerpáno z fondu v roce Bankovní poplatky6 Aktuální stav na účtu fondu

9 Regional Development Agency for Central Moravia Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě – Seznam žádostí přijatých v roce 2006

10 Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě Žádost o dotace, včetně povinných příloh, jakými jsou například: – studie proveditelnosti – logický rámec – soulad s rozvojovou strategií – analýza nákladů a přínosů (CBA) – vyplnění vlastní žádosti – vyplnění formuláře ISPROFIN Strategické rozvojové plány měst, obcí a mikroregionů, včetně jejich aktualizace Technická dokumentace dopravních staveb (např. cyklostezky, mstní komunikace, obytné zóny,…) – Technická studie – Dokumentace pro územní řízení – Dokumentace pro stavební povolení Technická dokumentace pozemních staveb (např. budov, objektů, areálů,…) – Technická studie – Dokumentace pro územní řízení – Dokumentace pro stavební povolení Studie využitelnosti (např. budov, území, areálů, atd.) Pasporty dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí

11 Období 2007 – 2013 nabízí dotace zejména: Tematické operační programy: IOP – Integrovaný operační program Operační program Doprava Operační program Podnikání a Inovace Operační program Životní prostředí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Regionální operační programy: ROP NUTS II Střední Morava Evropská územní spolupráce: Operační program Přeshraniční spolupráce Operační program Meziregionální spolupráce Operační program Nadnárodní spolupráce Program rozvoje venkova Finanční mechanismy EHP / Norska Dotační tituly jednotlivých ministerstev ČR

12 Hlavní cíle agentury v nových podmínkách pro období plnění role nezastupitelného a silného partnera především pro malé a střední obce při posilování absorpční kapacity v regionu i jako partner ministerstev a řídích orgánů asistence při vyhledávání programů a výzev a především při administraci projektů řešit pro obce strategické plánování s ohledem na období a aktualizace strategických a rozvojových plánů tam, kde to dosud nebylo učiněno zahrnout do své nabídky zpracování náročných přístupů implementace typu PPP, nových nástrojů Evropské investiční banky, apod.

13 zabývat se přeshraniční spoluprácí v nových podmínkách pro období asistovat v novém prostředí fondu pro rozvoj venkova a zemědělství (EAFRD), vytvořením vlastní ŠOV a spolupracovat s místními akčními skupinami v těsné interakci s Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a obcemi sdruženými v SOSM připravovat lokální i integrované rozvojové projekty a strategie poskytovat kvalifikované poradenství a komplexní servis v návaznosti na strategické cíle obcí navázat úzkou spolupráci s významnými regionálními vzdělávacími institucemi podporovat podnikatelský sektor ve spolupráci s Czechinvestem a podílet se na asistenci týkající se vstupu investorů do regionu

14 Děkuji za pozornost. Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Ing. Martin Kučera ředitel Horní náměstí Olomouc, Česká republika Tel.: Fax:


Stáhnout ppt "Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google