Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy."— Transkript prezentace:

1 Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

2 Výsledek hospodaření za rok 2006, aktiva ROZVAHA RARSM rok 2006 A K T I V A Stav k prvnímuStav k poslednímu dni účet.období A Dlouhodobý majetek celkem 120 607,5473 189,82 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem60 034,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem1 132 004,541 139 623,82 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem-1 071 431,00-1 126 468,00 B. Krátkodobý majetek celkem 1 706 206,492 290 400,96 I. Zásoby celkem109 900,000,00 II. Pohledávky celkem620 283,631 724 671,29 III. Krátkodobý finanční majetek976 022,86551 449,67 IV. Jiná aktiva celkem0,0014 280,00 A K T I V A C E L K E M1 826 814,032 363 590,78

3 Výsledek hospodaření za rok 2006, pasiva ROZVAHA RARSM rok 2006 P A S I V A Stav k prvnímuStav k poslednímu dni účet.období A. Vlastní zdroje celkem 985 689,63498 722,06 I. Jmění celkem458 948,00 II. Výsledek hospodaření celkem526 741,6339 774,06 B. Cizí zdroje celkem 841 124,401 864 868,72 I. Rezervy celkem0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem0,00 III. Krátkodobé závazky celkem841 124,401 785 657,72 IV. Jiná aktiva celkem0,0079 211,00 P A S I V A C E L K E M1 826 814,032 363 590,78

4 Výkaz zisku a ztrát, náklady VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT RARSM rok 2006 činnosti hlavníhospodářská N Á K L A D Y I.Spotřebované nákupy celkem309 039,580,00 II.Služby celkem2 373 086,560,00 III. Osobní náklady celkem4 011 101,000,00 IV.Daně a poplatky celkem6 728,000,00 V.V.Ostatní náklady celkem22 093,130,00 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol.112 138,000,00 VII.Poskytnuté příspěvky celkem64 916,600,00 VIII.Daň z příjmů celkem44 240,000,00 Náklady celkem6 943 342,870,00

5 Výkaz zisku a ztrát, výnosy VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT RARSM rok 2006 činnosti hlavníhospodářská V Ý N O S Y I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem3 931 722,300,00 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem-109 900,000,00 III.Akivace celkem0,00 IV.Ostatní výnosy celkem78 947,960,00 V.V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv24 248,000,00 VI.Přijaté příspěvky celkem1 500 000,000,00 VII.Provozní dotace celkem1 031 357,040,00 Výnosy celkem6 456 375,300,00 Výsledek hospodaření před zdaněním- 486 967,570,00 Výsledek hospodaření po zdanění- 486 967,570,00

6 Zpráva nezávislého auditora pro členy sdružení Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace zájmového sdružení právnických osob Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy k 3l. prosinci 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy Ing. Petr Vanský auditor

7 Úkoly pro RARSM pro rok 2006 byly následující: Administrace Regionálního fondu pro přípravu projektů na střední Moravě Zpracovat 20 projektů pro obce členy SOSM do 1000 obyvatel Poskytnout bezúplatně 500 hodin konzultací k možnostem čerpání dotací pro obce – členy SOSM Organizačně zabezpečit dva semináře pro samosprávy na téma:  Programovací období 2007 – 2013 a možnosti čerpání dotací  Základy samosprávy

8 Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě Stav na účtu fondu k 31.12.2005920 400 Příspěvky do fondu za rok 2006756 989 Čerpáno z fondu v roce 20061 383 414 Bankovní poplatky186 Bankovní úroky479 Stav na účtu fondu k 31.12.2006294 268 Příspěvky do fondu v roce 2007693 Čerpáno z fondu v roce 2007155 881 Bankovní poplatky6 Aktuální stav na účtu fondu139 074

9 Regional Development Agency for Central Moravia Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě – Seznam žádostí přijatých v roce 2006

10 Regionální fond pro přípravu projektů na Střední Moravě Žádost o dotace, včetně povinných příloh, jakými jsou například: – studie proveditelnosti – logický rámec – soulad s rozvojovou strategií – analýza nákladů a přínosů (CBA) – vyplnění vlastní žádosti – vyplnění formuláře ISPROFIN Strategické rozvojové plány měst, obcí a mikroregionů, včetně jejich aktualizace Technická dokumentace dopravních staveb (např. cyklostezky, mstní komunikace, obytné zóny,…) – Technická studie – Dokumentace pro územní řízení – Dokumentace pro stavební povolení Technická dokumentace pozemních staveb (např. budov, objektů, areálů,…) – Technická studie – Dokumentace pro územní řízení – Dokumentace pro stavební povolení Studie využitelnosti (např. budov, území, areálů, atd.) Pasporty dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí

11 Období 2007 – 2013 nabízí dotace zejména: Tematické operační programy: IOP – Integrovaný operační program Operační program Doprava Operační program Podnikání a Inovace Operační program Životní prostředí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Regionální operační programy: ROP NUTS II Střední Morava Evropská územní spolupráce: Operační program Přeshraniční spolupráce Operační program Meziregionální spolupráce Operační program Nadnárodní spolupráce Program rozvoje venkova Finanční mechanismy EHP / Norska Dotační tituly jednotlivých ministerstev ČR

12 Hlavní cíle agentury v nových podmínkách pro období 2007-2013 plnění role nezastupitelného a silného partnera především pro malé a střední obce při posilování absorpční kapacity v regionu i jako partner ministerstev a řídích orgánů asistence při vyhledávání programů a výzev a především při administraci projektů řešit pro obce strategické plánování s ohledem na období 2007-2013 a aktualizace strategických a rozvojových plánů tam, kde to dosud nebylo učiněno zahrnout do své nabídky zpracování náročných přístupů implementace typu PPP, nových nástrojů Evropské investiční banky, apod.

13 zabývat se přeshraniční spoluprácí v nových podmínkách pro období 2007- 2013 asistovat v novém prostředí fondu pro rozvoj venkova a zemědělství (EAFRD), vytvořením vlastní ŠOV a spolupracovat s místními akčními skupinami v těsné interakci s Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a obcemi sdruženými v SOSM připravovat lokální i integrované rozvojové projekty a strategie poskytovat kvalifikované poradenství a komplexní servis v návaznosti na strategické cíle obcí navázat úzkou spolupráci s významnými regionálními vzdělávacími institucemi podporovat podnikatelský sektor ve spolupráci s Czechinvestem a podílet se na asistenci týkající se vstupu investorů do regionu

14 Děkuji za pozornost. Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Ing. Martin Kučera ředitel Horní náměstí 5 772 00 Olomouc, Česká republika Tel.: +420 58 522 86 98 Fax: +420 58 522 85 81 kucera@rarsm.cz www.rarsm.cz


Stáhnout ppt "Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google