Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilance banky a její řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilance banky a její řízení"— Transkript prezentace:

1 Bilance banky a její řízení
Ekonomika a řízení poskytovatelů bankovních a investičních služeb zimní semestr 2010 Bilance banky a její řízení Přednáška 4 Vysoká škola finanční a správní Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví telefon: Bořivoj Pražák – UČO 5947

2 Balanced Scorecard ve strategickém řízení
Koncept řízení – Balanced Scorecard Metoda Balanced Scorecard se uplatňuje ve strategickém řízení společnosti a propojuje dlouhodbé strategické řízení s operativním řízením ze čtyř perspektiv Balanced Scorecard ve strategickém řízení POSLÁNÍ Proč existujeme? ZÁKLADNÍ SDÍLENÉ HODNOTY V co věříme? VIZE Jakými chceme být? STRATEGIE Výběr aktivit, kterými se odlišíme od konkurence ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE NA IMPLEMENTACI STRATEGIE Balanced Scorecard (Vyvážená karta výsledků) - BSC STRATEGICKÉ INICIATIVY Co a jak je třeba udělat pro zajištění strategických cílů ? OSOBNÍ CÍLE MANAŽERŮ A ZAMĚSTNANCŮ Co mám udělat „já“, týmy a kolektivy zaměstnanců pro úspěch společnosti ? STRATEGICKÉ VÝSTUPY Spokojení akcionáři Spokojení zákazníci Efektivní vnitřní procesy Motivovaní a připravení zaměstnanci

3 Podnikatelský model Externí a interní faktory ovlivňující podnikání univerzální banky se obvykle popisují ve formě podnikatelského modelu, jehož součástí je i procesní model Stakeholders and external forces Customers, Competitors, Regulators, Community, Shareholders/Owners, Suppliers, Financial Markets, Economy, International and Local Business Environment Markets Regions: Europe, Asia, Middle East,... Client segments: Retail, Corporate, Multinational, Banks, … Process Model Governance/ Steering Corporate Governance, Strategic Management, Financial Management, Risk Management Revenue Generation/ Business Lines Research and Product Development, Marketing, Sales, Service and Customer Maintenance Internal Services/ Support HR Management, ICT Management, Facility Management, Operations Distribution channels Branch, PC banking, Call Center, Internet Banking, GSM, Video-kiosk Customers Retail, SME, Private Wealth, Corporate, Financial Institutions, International Companies Products and Services Transactions, Current Acc., Term Deposits, Saving acc., Loans, L/C, Mortgages, Leasing, Cash Mgmt, Structured Finance, Project Finance, Leasing, Insurance, ... Alliances Dealers, Brokers, Insurance companies, Distributors, Credit card issuers, IT vendors, Developers, ...

4 Procesní model – Popis procesního modelu ve formě funkčního stromu
Grafické znázornění procesního modelu zachycuje úroveň bloků procesů, hlavních procesů, procesů a subprocesů v obvyklé formě funkčního stromu (1) Příklad Strategické procesy Řízení banky Strategické řízení Finanční řízení Řízení rizik Corporate governance Externí komunikace Strategický marketing Řízení aktiv a pasiv Řízení rizik banky Řízení tržního rizika Interní audit Výkaznictví Strategické plánování Podnikatelský plán, finanční plán a rozpočet Řízení kreditního rizika Úrokové riziko Compliance Výkaznictví pro regulátory Nastavení systémů řízení banky Finanční controlling Kreditní riziko - metodologie Měnové riziko Interní komunikace Interní finanční výkaznictví Definování strategie banky Daňová problematika Správa informací o subjektech Ostatní tržní rizika Vztahy se zainteresovanými skupinami Interní obchodní výkaznictví Strategický controlling Účetnictví Provádění ratingu a hodnocení subjektů Řízení rizika likvidity Posuzování obchodních případů Řízení operačního rizika Správa úvěrového portfolia Operační rizika banky Správa a vymáhání rizikových pohledávek Řízení rizik IT Řízení kontinuity podnikání Proces Subproces Hlavní proces Legenda:

5 Podnikatelské procesy Podpůrné procesy
Procesní model – Popis procesního modelu ve formě funkčního stromu Grafické znázornění procesního modelu zachycuje úroveň bloků procesů, hlavních procesů, procesů a subprocesů v obvyklé formě funkčního stromu (2) Příklad Podnikatelské procesy Podpůrné procesy Retail banking Corporate banking Operace na finančních trzích Řízení lidských zdrojů Řízení ICT Podpůrné služby Obchodní a finanční plánování Obchodní a finanční plánování Řízení vztahů s bankami Řízení HR Rozvoj prostředků ICT Správa majetku Bezpečnost (fyzická) Řízení produktů Řízení služeb Získávání zdrojů Administrativní podpora HR Řízení ICT Právní služby Zpracování produktů Průzkum a vývoj produktů Průzkum a vývoj produktů a služeb Stanovení strategie získávání zdrojů Vývoj ICT Nákup a zásobování Vedení běžných a vkladových účtů Údržba a rozvoj produktů Údržba a rozvoj produktů a služeb Sestavení plánu získávání zdrojů Nákup ICT Administrativní podpora Platební styk Marketing a prodej Marketing a prodej Příprava a schválení zdrojové obchodů Provoz prostředků ICT Administrativa oběhu dokumentů Správa nostro účtů Marketing Marketing Správa zdrojových obchodů Podpora uživatelů Administrativa provoz. výdajů a plateb Prodej Prodej Trading Ostatní administrativní podpora Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Front office Řízení distribučních kanálů Middle office Back office Proces Subproces Hlavní proces Legenda:

6 Potřeba kapitálu Zdroje kapitálu Typy kapitálu
Kapitál banky Rozeznáváme čtyři druhy kapitálu, které se liší podle účelu, pro který je kapitál stanoven a hodnocena jeho výše Potřeba kapitálu Zdroje kapitálu Kapitál je vlastní zdroj zabezpečující základní solventnost banky Slouží jako polštář pro pokrytí rizik, kterým banka čelí Základní kapitál – akciový kapitál, fondy a rezervy ze zisku Dodatkový kapitál – podřízený dluh, dluhové nástroje, rezervy Typy kapitálu Účetní kapitál Tržní kapitalizace Regulatorní kapitál Rizikový kapitál účetní hodnota kapitálu počet akcií x nominální hodnota akcie stabilní hodnota, pokud nedojde k nové emisi nebo ke stažení akcií tržní hodnota kapitálu jak je společnost hodnocena na trhu počet akcií x tržní cena akcie neustále se měnící hodnota kapitál, který požaduje regulátor pravidla po stanovení kapitálové přiměřenosti Basel I a II kapitál, který banka potřebuje pro pokrytí neočekávaného rizika stanoví se komplexním výpočtem slouží pro rozhodování, do kterých aktivit je výhodné kapitál alokovat

7 Alokace kapitálových fondů
Model kapitálových fondů Kapitálové fondy, které jsou tvořeny akciovým kapitálem a emitovanými dluhopisy, je alokován do jednotlivých oblastí podnikání Alokace kapitálových fondů Akcionáři Investoři Akciový kapitál Emitované dluhopisy Kapitálové fondy Kapitál Emitované dluhopisy Treasury Hodnototvorná střediska Majetkové účasti Portfoliové investice Volný kapitál - Kapitál cizí - Dluhopisy cizí Alokovaný rizikový / regulatorní kapitál Kapitál v dceřiných společnostech Kapitál uložený v investicích portfolia Kapitálové fondy jsou alokovány do jednotlivých oblastí, kde je kapitál využit za účelem jeho zhodnocení

8 Výnosy z kapitálových fondů
Model kapitálových fondů Z alokovaného kapitálu z kapitálových fondů jsou tvořeny výnosy, které jsou následně rozděleny mezi akcionáře a investory jako poskytovale kapitálu Výnosy z kapitálových fondů Akcionáři Investoři Dividendy Dluhová služba (úroky) Kapitálové fondy Příjmy z kapitálu Příjmy z dluhopisů Treasury Hodnototvorná střediska Majetkové účasti Portfoliové investice Stanovený podíl z výnosů odpovídající kapitálovým fondům (transfer zdrojů) Návratnost rizikového kapitálu Dividendy z kapitálových účastí v dceřiných společnostech TSR Jednotlivé oblasti, do kterých byly kapitálové fondy alokovány, generují výnosy, které se zpětně přerozdělují poskytovalům kapitálu, tedy mezi akcionářë a investory

9 Výnosy z kapitálových fondů
Model kapitálových fondů Z alokovaného kapitálu z kapitálových fondů jsou tvořeny výnosy, které jsou rozděleny mezi akcionáře a investory jako poskytovale kapitálu Příklad Výnosy z kapitálových fondů Rozdělení objemu Požadované % návratnosti Skutečné % návratnosti Odchylka Závěr Kapitálové fondy 100 % 12 % 10 % ( 2 % ) nevyhovuje Treasury investice (volný kapitál) 35 % 12 % 0 % vyhovuje Výtěžek z kapitálu alokovaného do hodnototvorných s. 25 % 8 % ( 4 % ) nevyhovuje Dividendy z majetkových účastí 30 % 9 % ( 3 % ) nevyhovuje Dividendy z portfoliových investic 10 % 10 % ( 2 % ) nevyhovuje Jednotlivé oblasti, do kterých byly kapitálové fondy alokovány, musí přinést odpovídající výnosy k pokrytí ceny kapitálu poskytnutého akcionáři a investory

10 Faktory ovlivňující složení aktiv
Aktiva banky Možnost nastavit složení aktiv je ovlivňována celou řadou faktorů, které je při finančním řízení banky nutné respektovat Příklad Faktory ovlivňující složení aktiv Příklad složení aktiv Složení aktiv je ovlivněno řadou faktorů tržní prostředí prostor na trhu, klienti, konkurence – objem, sazby kvalita portfolia výnosovost výdělečná x nevýdělečná úrokový a neúrokový výnos, míra výnosovosti nákladovost krytí pasivy – likvidita, ceny zdrojů požadavek na kapitál – cena kapitálu odpisy x nájem rizikovost požadavky regulátora krytí rizik – kreditní, úrokové, kursové, operační - dopad do nákladů (rezervy, opr. položky) Aktiva univerzální banky se skládají z typických skupin aktiv, jejichž vzájemný poměr reflektuje strategii a zaměření banky Aktiva hotovost 10% pohl.za bankami 14% pokl.poukázky 6% pohl.za klienty 57% inv.portfolio 8% ostatní aktiva 2% hm.majetek 3% Source: Complete if required

11 Faktory ovlivňující složení pasiv
Pasiva banky Možnost nastavit složení pasiv je ovlivňována celou řadou faktorů, které je při finančním řízení banky nutné respektovat Příklad Faktory ovlivňující složení pasiv Příklad složení pasiv Složení aktiv je ovlivněno řadou faktorů tržní prostředí prostor na trhu, klienti, konkurence – objem, sazby nákladovost kapitál, depozita, CP rizikovost likviditní, úrokové, kursové Pasiva univerzální banky se skládají z typických skupin pasiv, jejichž vzájemný poměr reflektuje strategii a zaměření banky Pasiva klienti 63% banky 19% ostatní 11% rezervy 2% kapitál rez.fondy kap.fondy 1% Source: Complete if required

12 Potenciální noví konkurenti Stávající konkurence)
Porterovy síly Podnikatelské prostředí ovlivňují síly, které M.E. Porter popsal jako pět sil spojených vždy s daným oborem podnikání strategická bariéra strukturální bariéra nižší počet zákazníků nižší stupeň diferenciace výrobků vyšší závislost zákazníka na výrobku Potenciální noví konkurenti Dodavatelé Zákazníci Podnikání nižší počet dodavatelů nižší výběr nahraditelných dílů a subdodávek Stávající konkurence) Substituční výrobky stupeň koncentrace diferenciace výrobků změna velikosti trhu struktura nákladů nárůst výr. kapacit zlepšení poměru kvalita / cena u substitutu přístupnost zákazníka ke změně snížení investic zákazníka Zdroj: Porter, 1980

13 Akcionáři (investice)
Relativnost vytváření hodnoty Hodnota vytvářená pro jednotlivé zájmové skupiny je relativní a vztahuje se k určitému srovnávacímu základu Hodnota je relativní Akcionáři (investice) Cash flow vs. Investice Produktivita vs. Náklady Cena vs. Kvalita Hodnota banky Zaměstnanci (náklady) Zákazníci (Obrat) Hodnota pro akcionáře vztažená k alternativní investici při srovnatelném riziku Hodnota pro zákazníka vztažená ke konkurenci a substitutům Hodnota pro zaměstnance vztažená k alternativním možnostem uplatnění

14 Dimenze měření vytváření hodnoty
Měření hodnoty Hodnota je měřena v několika dimenzích, což umožňuje sledovat její tvorbu ve vztahu k jednotlivým faktorům, které se na její tvorbě podílejí Dimenze měření vytváření hodnoty Oblast podnikání Produkt Distribuční kanál Banka Zákazník Region V každé dimenzi se měří dva ukazatele rizikově upravená návratnost ve srovnání s náklady na kapitál objem zisku / hotovosti ve srovnání se ziskem / hotovostí požadovanými akcionářem Uvedený koncept měření hodnoty v uvedených dimenzích: zohledňuje cíle akcionáře / investora je tržně orientovaný bere v úvahu riziko podporuje hodnocení jednotlivých oblastí podnikání (retail, corporate, …)

15 Měřítka výkonnosti a vytváření hodnoty
Zaměření na tvorbu hodnoty se promítá do sledových veličin a ukazatelů, které se odlišují od tradičních parametrů orientovaných zejména na objemy Tradiční veličiny Veličiny zaměřené na tvorbu hodnoty Podíl na trhu Aktiva, bilance Výnosy, návratnost Počty zaměstnanců Růst v různých objemových veličinách Příspěvek k tvorbě hodnoty Současné a budoucí cash flow Finanční ocenění rizika Náklady na rizikový kapitál Strategie růstu vytváření hodnoty Zaměření na tvorbu hodnoty se promítá do sledových veličin a ukazatelů Ukazatele tradičních veličin Ukazatele tvorby hodnoty RAROC EVA RAVA SVA, CFROI TSR ROA, ROE Počet klientů, produktů služeb EPS (Earnings per Share) Price / Earning ratio Source: Complete if required

16 Tradiční ukazatele výkonnosti bank
Ukazatele pro měření výkonnosti Stávající praxe se při hodnocení bank opírá spíše o tradiční ukazatele, které postihují návratnost aktiv a kapitálu bez přihlédnutím ke zvyšování hodnoty pro akcionáře Example Tradiční ukazatele výkonnosti bank Návratnost kapitálu: ROE = čistý zisk po zdanění / průměr fondů akcionářů (za rok) Porovnání s COE - Cost of Equity – cena kapitálu COE = (bezriziková cena na trhu * riziková prémie) + tržní prémie Je omezováno regulátorem Návratnost aktiv: ROA = čistý zisk po zdanění / průměrná aktiva (za rok) Výtěžnost aktiv banky Nutno posuzovat v souvislosti s ROE Dekompozice zisku: Podrobnější rozklad ROE a ROA na ukazatele charakterizující činitele ovlivňující výkonnost banky Omezený přístup nekalkulující s rizikem a alokací kapitálu

17 Dekompozice zisku (1) Pro podrobnější posouzení faktorů ovlivňujících vrcholový ukazetel ROE se používá metoda dekompozice zisku umožňující podrobnější analýzu výkonnosti banky Kapitálový multiplikátor ROE ROA Celková úroková marže neúroková ostatní Daňová Čistá Ukazatel výnosových aktiv Čisté úrokové rozpětí Zisk z čisté pozice Prům.sazba úročených pasiv Čistá úrok. pozice vztaž. na úročená aktiva Průměrná sazba x + -

18 Tradiční ukazatele výkonnosti bank
Dekompozice zisku (2) Pro podrobnější posouzení faktorů ovlivňujících vrcholový ukazetel ROE se používá metoda dekompozice zisku umožňující podrobnější analýzu výkonnosti banky Tradiční ukazatele výkonnosti bank Složení ROE: ROE = KP * ROA , kde KP Kapitálový multiplikátor = průměrná celková aktiva / průměrný celkový kapitál Složení ROA: ROA = CÚM + CNM + COM + DM , kde CÚM = Celková úroková marže = (úrokové výnosy celkem – úrokové náklady celkem) / průměrná celková aktiva CNM = Celková neúroková marže = (neúrokové výnosy – neúrokové náklady) / průměrná celková aktiva COM = Celková ostatní marže = (ostatní výnosy – ostatní náklady) / průměrná celková aktiva DM = Daňová marže = placená daň z příjmu / průměrná celková aktiva

19 Tradiční ukazatele výkonnosti bank
Dekompozice zisku (3) Pro podrobnější posouzení faktorů ovlivňujících vrcholový ukazetel ROE se používá metoda dekompozice zisku umožňující podrobnější analýzu výkonnosti banky Tradiční ukazatele výkonnosti bank Složení celkové úrokové marže: CÚM = ČÚM * UVA, kde ČÚM = Čistá úroková marže = (úrokové výnosy celkem – úrokové náklady celkem) / průměrná úročená aktiva UVA = Ukazatel výnosových aktiv = průměrná úročená aktiva / průměrná celková aktiva Složení čisté úrokové marže: ČÚM = ČÚR + ZČÚP, kde ČÚR = Čisté úrokové rozpětí (spread) = průměrná sazba úročených aktiv – průměrná sazba úročených pasiv ZČÚP = Zisk / ztráta z čisté úrokové pozice = čistá úroková pozice vztažená na úročená aktiva * úrokové náklady úročených pasiv

20 Tradiční ukazatele výkonnosti bank
Dekompozice zisku (4) Pro podrobnější posouzení faktorů ovlivňujících vrcholový ukazetel ROE se používá metoda dekompozice zisku umožňující podrobnější analýzu výkonnosti banky Tradiční ukazatele výkonnosti bank Složení čistého úrokového rozpětí: ČÚR = PSÚA – PSÚP, kde PSÚA = Průměrná sazba úročených aktiv = celkové úrokové výnosy / průměrná úročená aktiva PSÚP = Průměrná sazba úročených pasiv = celkové úrokové náklady / průměrná úročená pasiva Složení zisku/ ztráty z čisté úrokové pozice: ZČÚP = ČÚPVÚA x PSÚP, kde ČÚPVÚA = Čistá úroková pozice vztažená na úročená aktiva = (celková úročená aktiva – celková úročená pasiva) / celková úročená aktiva

21 Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy
Vybrané pojmy Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy Kapitálové fondy Typy kapitálu – Účetní, Tržní, Rizikový, Regulatorní Ukazatele: ROA ROE, COE Dekompozice zisku Celková úroková marže Čistá úroková marže Čisté úrokové rozpětí EPS P/E Porterovy síly

22 Shrnutí Banky systematicky řídí strukturu svých aktiv a pasiv, aby dosáhly maximálního využití kapitálu a cílevědomě vytvářely pro akcionáře hodnotu z obchodu s klienty Při vytváření hodnoty posuzujeme její relaci ve vztahu k okolí Koncept měření tvorby hodnoty je vícedimenzionální Tvorba hodnoty je sledována z několika pohledů umožňujících komplexní posouzení Finanční řízení optimalizuje složení aktiv a pasiv při zohlednění rizika V bance pracujeme s několika typy kapitálu Zapojení a využití kapitálu se vyhodnocuje v modelu kapitálových fondů Tradiční ukazatele finanční výkonnosti banky jsou doplňovány o ukazatele charakterizující tvorbu hodnoty Ukazatele ROA a ROE je nutno posuzovat komplexně Dekompozice zisku pomocí určitého modelu umožňuje identifikovat faktory ovlivňující finanční výkonnost


Stáhnout ppt "Bilance banky a její řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google