Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak postupovat při přípravě průzkumů mezi čtenáři knihovny Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR Výzkumné oddělení Lokálních a regionálních studií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak postupovat při přípravě průzkumů mezi čtenáři knihovny Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR Výzkumné oddělení Lokálních a regionálních studií."— Transkript prezentace:

1 Jak postupovat při přípravě průzkumů mezi čtenáři knihovny Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR Výzkumné oddělení Lokálních a regionálních studií

2 Cíle přednášky Určena především pro laiky Seznámit se s některými úskalími, jež mohou nastat při tvorbě a vyhodnocování šetření mezi čtenáři.

3 Příprava výzkumu – co si předem rozmyslet Rozmyslit si výzkum jako celek. Jaký má cíl, co chceme zjistit. Připravit jednotlivé okruhy a témata, na které se chceme ptát. Potom teprve formulovat konkrétní otázky. Jaké médium využijeme. Jak vybereme čtenáře/respondenty. Teprve poté můžeme přistoupit ke tvorbě dotazníku

4 Stanovení cíle výzkumu Otázka, jež stojí na počátku: –spokojenost s elektronickými databázemi –či spokojenost s dalšími nabízenými službami a prostředím-studovna, personál, kvalita knihovního fondu –čtenářská vyspělost Objekt výzkumu: –čtenáři

5 Hypotézy Předpoklady o vztahu mezi skutečnostmi (proměnnými) zjišťovanými pomocí otázek v dotazníku Zdroje hypotéz: –Běžná zkušenost –Literatura –Seznámení s prostředím (splývá s běžnou zkušeností) –Operacionalizace z teorie

6 Operacionalizace hypotéz Převedení pojmů do konkrétních otázek v dotazníku např. Spokojenost s knihovními online databázemi x věk čtenáře –Spokojenost s knihovními online databázemi: Zda je čtenář spokojený či ne Jak často využívá těchto databází Zda si myslí, že jsou užitečné Jaké další zdroje pro hledání relevantních informací využívá a jak často –Věk Kolik je vám let Případně ročník

7 Operacionalizace hypotéz 2 Všechny otázky by měly mít svůj odraz v hypotézách Vztah mezi proměnnými má obvykle pouze stochastický charakter

8 Typy otázek Uzavřené –Baterie otázek Polouzavřené (polootevřené) Otevřené

9 Uzavřená otázka 1) Líbí se Vám prostředí v univerzitní knihovně či nelíbí? Určitě ne ………….. 1 Spíše ne ………...… 2 Spíše ano ………….3 Rozhodně ano …….. 4 Nevím …………….. 0

10 Baterie otázek 2) Jak jste spokojen(a) s následujícími službami v knihovně 1 Velmi spokojen(a) 2 Spíše spokojen(a) 3 Nemám žádný vyhraněný názor 4 Spíše nespokojen(a) 5 Velmi nespokojen(a) A)Možnosti rezervace 1 2 3 4 5 B)Dostupnost online databází 1 2 3 4 5 C) Meziknihovní výpůjčky 1 2 3 4 5 D) Přístup k internetu 1 2 3 4 5

11 Polouzavřená (polootevřená) otázka V nabídce naší knihovny byste ocenil(a) více odborných knih, které tématicky patří do (je možné zaškrtnout více možností): a)Biologie b)Filozofie c)Sociologie ….. z) Knihy jinak tématicky zaměřené, napište prosím jaké …………………………………………….

12 Otevřená otázka Existuje nějaká služba, která Vám v naší knihovně chybí? Pokud ano, napište, prosím, jaká. ………………………………………………… ……………………………………………….

13 Reliabilita (spolehlivost) Situace, kdy bychom na stále stejné otázky měly dostávat stejné odpovědi, pokud se stav pozorovaného objektu nezměnil. Např. Online databáze využíváte? –Často –Ne tak často –Občas –Zřídka –Vůbec ne

14 Validita (platnost) Naše otázka musí měřit skutečně to, co měřit chceme. Např. Je uspokojivě saturována Vaše potřeba seberealizace? Např. Měření IQ jakožto rozhodující charakteristika pro kandidáta na vybrané kvalifikované místo. –Neměříme jeho zkušenosti, schopnosti, obeznámenost s daným prostředím, kontakty.

15 Jak (ne)formulovat otázky I. Velmi důležitý okamžik přípravy dotazníku. Nevhodně položená otázka vede ke špatné, zkreslené nebo odmítnuté odpovědi. Respondent nemusí otázce porozumět a pak odmítne odpovědět. Či odpoví a to je ještě horší… Může mít pocit, že otázka zasahuje do jeho soukromí a odmítne odpovědět na danou otázku či v horším případě na celý dotazník.

16 Jak (ne)formulovat otázky II. Sugestivní otázky –Určitě jste spokojen s vybavením naší studovny, že? –Většina studentů si myslí, že potřebujeme rozšířit nabídku knih o filozofii, souhlasíte?

17 Jak (ne)formulovat otázky III. Otázky náročné na paměť či extenzivní –Jaké knihy jste četl v uplynulém roce, můžete je vyjmenovat? –Kolikrát týdně vyhledáváte v online databázích? Otázky prestižní –Čtete pravidelně knihy? Bijete svoje děti?

18 Jak (ne)formulovat otázky IV. Otázky multielementní –Čtete rád odborné knihy a odborné články? Otázky hypotetické –Co byste dělal, kdyby …

19 Volba vhodných kategorií odpovědí Kategorie se nesmí navzájem překrývat Kategorie musí pokrýt celou škálu možných odpovědí Pokud volíme odpovědi na otázku – Kolik knih za měsíc přečtete? Tak počty knih volíme podle toho, jakou máme vlastní evidenci výpůjček čtenářů, pokud zvolíme nevhodně kategorie, mohou nám všechny nebo většina odpovědi spadnout do jedné kategorie.

20 Předvýzkum Občas je vhodné u některých otázek ověřit, zda jim čtenář-respondent porozumí. - ověřujeme předvýzkumem - např. vyzkoušet připravený dotazník na několika náhodně vybraných čtenářích ještě před definitivním schválením.

21 Anketa a výběrové šetření Rozdíl mezi anketou a výběrovým šetřením. –Anketa –samovýběr – spíše nereprezentativní –Výběrové šetření – reprezentativní, ale potřebuje oporu výběru Pro malé knihovny stačí anketa, u velkých je teoreticky možné obojí.

22 Reprezentativita Cílová populace

23 Reprezentativita Cílová populace Reprezentativní vzorek

24 Reprezentativita Cílová populace Anketa-samovýběr-nahodilý nereprezentativní vzorek

25 Výběrové procedury Důležitá opora výběru – seznam čtenářů, spolu s dalšími údaji o nich…. Ze zvoleného seznamu můžeme náhodně vylosovat 100 čtenářů… Či rozlišit např. podle ročníku, pozice na VŠ, věku apod. a z každé této skupiny vylosovat náhodně 5% čtenářů, kteří budou osloveni…

26 Motivace – zajištění návratnosti Zejména při využití ankety je nutné čtenáře motivovat, aby vyplnili dotazník, protože návratnost anket je velmi nízká. Jak motivovat? Odměna vylosovaným čtenářům - kniha, poplatek za 1rok… Důležité zaručit anonymitu-jinak demotivující. Hlasování v soutěži o nejsympatičtějšího knihovníka/knihovnici

27 Zajištění návratnosti II. Délka dotazníku – čím kratší, tím lepší, ale na druhou stranu nezapomenout se na nic důležitého zeptat.

28 Jaká média pro šetření využít Papírové dotazníky Dotazníky rozesílané emailem Dotazníky vyplňované přes webové rozhraní

29 Výhody a nevýhody dotazníku Klady –Relativně nízké náklady –Můžeme postihnout mnoho lidí –Relativně rychlý sběr Zápory –Dají se přeskočit otázky –Nízká návratnost –Nevíme, kdo vyplňuje

30 Zkreslení vzniklá při sbírání dat Efekt morčete – respondent si je vědom, že je zkoumán a reaguje na to. Výběr role – interviewer bias Měření je zdrojem změny – vytváří si názory a postoje na věci, které předtím neexistovaly. Stereotyp ve volbě odpovědí.

31 V jakém pořadí skládat otázky? Měly by podporovat podmínky pro jeho úspěšné dokončení. Složeny podle jednotlivých tématických bloků. Na začátek je lepší uvést jednoduché a srozumitelné otázky. Citlivé a identifikační otázky je lépe uvést na závěr.

32 Okruhy otázek Všechny otázky jdou rozdělit do několika tématických bloků. Např.: –Nabídka knih –Prostředí knihovny –Personál knihovny –Knihovní služby –Doplňkové služby –Pořádání různých akcí –Další náměty –Informace o čtenářích

33 Od studentů – knihovní služby Další náměty od studentů: –Dětský koutek –Bezbariérový přístup –Fronty při čekání na knihy –Jsou-li čtenáři ochotni sponzorovat knihovnu –Schopnost získat knihu z jiné knihovny pokud není v nabídce –Rychlost uvádění nových titulů

34 Od studentů – čtenářské návyky Většina dává přednost papírové podobě Čtou nejčastěji 1. doma, 2. v dopravních prostředích

35 Jak vyhodnocovat dotazník I.- návratnost a reprezentativita Návratnost – –V případě výběrového šetření = kolik z rozdaných dotazníků se nám vrátilo. –V případě ankety = jaké procento všech čtenářů nám vyplnilo dotazníky. Návratnost nám přímo ovlivňuje reprezentativitu – jak v případě ankety jsme si již řekli v úvodu a u výběrových šetření je to obdobné – nějaký specifický typ čtenářů nám odmítl vyplnit dotazník.

36 Jak vyhodnocovat dotazník II.- odpovědi na otázky Odpovědi na jednotlivé otázky mohou být zkreslené, neboť nám na ně většina respondentů odmítla odpovědět či odpověděla nevím. Logická kontrola – např. věk nižší než 15 let a rodinný stav – ženatý.

37 Kódování

38 Tabulky třídění I. stupně Jak jste spokojený se celkovou úrovní nabízených služeb v naší knihovně? N%kum % a) velmi spokojený 2316,0 16,7 b) spíše spokojený 4128,544,429,7 c) ani spokojený, ani nespokojený 3524,368,825,4 d) spíše nespokojený 2819,488,220,3 e) velmi nespokojený 117,695,88,0 f) nevím, nedokážu posoudit 64,2100,0 Celkem 144100,0

39 Tabulky třídění I. stupně – slučování kategorií Jak jste spokojený se celkovou úrovní nabízených služeb v naší knihovně? N%kum % a) spokojený 6446,4 c) ani spokojený, ani nespokojený 3525,471,7 e) nespokojený 3928,3100,0 Celkem 138100,0

40 Tabulky třídění II. stupně (absolutní počet) Jak mnoho čtete? (absolutně) Pohlaví 2 a více knih za týden 1 knihu za týden 1-2 knihy za měsíc Méně než 1 knihu měsíčně Celkem Muž12254750134 Žena14273332106 Celke m 26528082240

41 Tabulky třídění II. stupně (procenta) Jak mnoho čtete? (procenta) Pohlaví 2 a více knih za týden 1 knihu za týden 1-2 knihy za měsíc Méně než 1 knihu měsíčně Celkem Muž5,010,419,620,855,8 Žena5,811,313,813,344,2 Celke m 10,821,733,334,2100,0

42 Tabulky třídění II. stupně (sloupcová procenta) Jak mnoho čtete? (sloupcová procenta) Pohlaví 2 a více knih za týden 1 knihu za týden 1-2 knihy za měsíc Méně než 1 knihu měsíčně Celkem Muž46,248,158,861,055,8 Žena53,851,941,339,044,2 Celke m 100,0

43 Tabulky třídění II. stupně (řádková procenta) Jak mnoho čtete? (řádková procenta) Pohlaví 2 a více knih za týden 1 knihu za týden 1-2 knihy za měsíc Méně než 1 knihu měsíčně Celkem Muž9,018,735,137,3100,0 Žena13,225,531,130,2100,0 Celkem10,821,733,334,2100,0

44 Tabulky třídění II. stupně- pokračování Studenti podle fakult * vypůjčovaná literatura… –Můžeme testovat hypotézy např. že si vypůjčují literaturu pouze podle svého studijního zaměření, či že překračují hranice svých specializovaných oborů… Čtenáři ochotní přistoupit na zvýšení poplatku * požadující nadstandardní služby…

45 Závěr Výzkumy v knihovnách jsou specifickým případem ankety či výběrového šetření. Vhodná konzultace se sociologem nebo jiným odborníkem, majícím zkušenosti s přípravou a distribucí dotazníků, který může zhodnotit připravený dotazník či spolupracovat na jeho tvorbě.

46 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jak postupovat při přípravě průzkumů mezi čtenáři knihovny Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR Výzkumné oddělení Lokálních a regionálních studií."

Podobné prezentace


Reklamy Google