Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvo ř áková Zuzana Dymá č ková Radana Fiamoli Michaela Filipcová Pavla Felsinger Michal Fiala Martin Nepravidelnosti menstruačního cyklu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvo ř áková Zuzana Dymá č ková Radana Fiamoli Michaela Filipcová Pavla Felsinger Michal Fiala Martin Nepravidelnosti menstruačního cyklu."— Transkript prezentace:

1 Dvo ř áková Zuzana Dymá č ková Radana Fiamoli Michaela Filipcová Pavla Felsinger Michal Fiala Martin Nepravidelnosti menstruačního cyklu

2 Normální menstruační cyklus (MC) pr ů m ě rná délka: 28 +/- 3 dny krevní ztráta nemá být v ě tší než 1 ml/kg t ě lesné hmotnosti (pokud nep ř esáhne 80 ml, neovlivní koncentraci Hb a plazmatického Fe)

3 Klasifikace poruch MC podle WHO: I. Hypogonadotropní normoprolaktinemická ovariální insuficience - olfaktogenitální dysplázie (Kallman ů v sy) - anorexia nervosa - Sheehan ů v syndrom II. Normogonadotropní normoprolaktinemická ovariální insuficience IIa.- anovula č ní cyklus - insuficience žlutého t ě líska IIb.- normogonad. normoprolakt. amenorea (hyperandrogenemie) III. Hypergonadotropní ovariální insuficience (Turner ů v sy) IV. Anatomicky podmín ě ná amenorea (Rokytanski sy) V. Hyperprolaktinemie (prolaktinomy) VI. Dysfunk č ní hyperprolaktinemie (štítná žláza, stres) VII. Organické postižení hypotalamu (kraniofaryngeom)

4 Poruchy menstruačního krvácení (MK) 1. Poruchy nástupu a ukon č ení menstrua č ního cyklu akcelerace pohlavního dospívání (pubertas a pseudopubertas praecox) retardace pohlavního dospívání (pubertas tarda) p ř ed č asná menopausa (p ř ed 40. rokem) pozdní menopausa (po 55. roce) 2. Cyklus zachován krvácení mimo cyklus (pre, post a intermenstrua č ní krvácení) poruchy rytmu krvácení (oligo a polymenorrhoea) poruchy intenzity krvácení (hypo a hypermenorrhoea) 3. Dysfunk č ní acyklické krvácení

5 ad2) Poruchy MK při zachovalém cyklu – Krvácení mimo cyklus: Intermenstrua č ní krvácení - slabé krvácení v období ovulace - zp ů sobeno poklesem hladiny E Th.: estrogeny v p ř edovula č ním období, HAK Premenstrua č ní krvácení - špin ě ní (spotting) p ř ed nástupem menses - d ů sledek luteální insuficience, pomalý a p ř ed č asný pokles E a P Th.: gestageny ve 2. fázi cyklu, HAK Postmenstrua č ní krvácení - špin ě ní navazující na menstruaci - prodloužené odlu č ování endometria a zánik žlutého t ě líska, myom Th.: E+ P ve 2. fázi cyklu, HAK

6 ad2) Poruchy MK při zachovalém cyklu – Poruchy rytmu krvácení: Oligomenorrhoea - cyklus prodloužen nad 35 dní - prodloužená prolifera č ní fáze a normální fáze sekre č ní - prodloužená prolifera č ní fáze a zkrácená fáze sekre č ní - anovulace s chyb ě jící luteální funkcí Th.: v p ř ípad ě cht ě ného ot ě hotn ě ní, p ř i insuf. luteální fáze a anovulaci hormonální úprava, HAK Polymenorrhoea - cyklus kratší než 22 dní - zkrácení jak prolifera č ní, tak i sekre č ní fáze (zkrácení č ast ě ji na úkor porlifera č ní fáze), anovula č ní cyklus Th.: E+ P, HAK

7 ad2) Poruchy MK při zachovalém cyklu – Poruchy intenzity krvácení: Hypomenorrhoea - slabé krvácení trvající 1- 2 dny (spot ř eba vložek/tampon ů mén ě než 2/den) - porucha výstavby endometria (porody, potraty, zán ě ty, abraze) - funk č ní ovariální poruchy Th.: - je-li cyklus ovula č ní, th. není nutná - je-li anovula č ní - P nebo E+ P Hypermenorrhoea - pravidelné, silné krvácení délky do 7 dní (spot ř eba vložek/tampon ů více než 5/den) - endometriosa, myomatosa, polyp, zán ě t, hemokoagula č ní poruchy Th.: kyretáž - diagnosticky i lé č ebn ě, uterotonika, HAK Menorrhagia- silné krvácení delší 7 dní

8 ad3) Dysfunkční acyklické krvácení Metrorrhagia irregularis - nepravidelné krvácení - organické p ř í č iny: myomy, polypy, endometritis, porucha koagulace, rezidua po porodu č i potratu - funk č ní poruchy: perzistence anovula č ního folikulu -> zvýšená nepravidelná sekrece E -> hyperproliferace endometria -> protrahované krvácení Th.: hormonální, opera č ní, ATB Metrorrhagia juvenilis - dlouhé protrahované krvácení nestejné intenzity, do 3 let po menarche - anovula č ní cykly, hyperestrismus Th.: hormonální, hemostyptika, uterotonika, antianemika Prevence: gestageny ve 2. fázi cyklu 3- 6 m ě s.

9 Dysmenorrhoea: v širším smyslu jakákoliv porucha cyklu v užším smyslu - menstruace spojená s bolestmi a celkovými p ř íznaky za č ínajícími nejd ř íve den p ř ed menses a kon č ícími nejpozd ě ji den po menses (až 20 (50)% žen) - primární (po č átek do 2 let od menarché), vazba na ovula č ní cyklus Th.: psychoterapie, blokáda ovulace (HAK), analgetika - sekundární (organický p ů vod) - endometrióza, adenomyóza, hypoplázie d ě lohy, PID, stenóza cervixu, myomatóza, RV uteri Th.: kausální th. Algomenorrhoea - bolesti p ř i menses Molimina menstrualia- psychické potíže

10 Premenstruační syndrom obtíže ustávají s nástupem prvního dne krvácení za č átek 7-10 (5-14) dní p ř ed menses - psychické nap ě tí, agresivita, deprese, nespavost, bolesti hlavy, palpitace, edémy, bolesti b ř icha Th.: sedativa, psychofarmaka, blokáda ovulace HAK

11 Amenorrhoea: - vynechání menses déle než 3 m ě s. (dnes v ě tš. nad 14 dní) fyziologická (p ř ed menarche, gravidita, po menopause) patologická: o- amenorrhoea primaria (od 15 let) o- amenorrhoea secundaria (absence MK po r ů zn ě dlouhém období spontánních cykl ů s výjimkou gravidity)

12 Amenorrhoea: I. dle etáže, na které je porucha - poruchy vývodného traktu č i cílových uterinních orgán ů - ovariální poruchy - hypofyzární poruchy - poruchy CNS (hypothalamické, suprahypothalamické) II. dle struktury ovárií - normální ovulující ovária - anovula č ní ovária (porucha vztahu mezi regula č ními centry) - afunk č ní ovária (dysgenetická, afunkce folikulárního aparátu)

13 Amenorrhoea: poruchy cílového orgánu: syndrom Rokytanski (-Mayer- Küster- Hauser), uterinní synechie (Aschermann ů v sy), defekt androgenního receptoru (sy testikulární feminizace), defekty steroidní syntézy ovariální poruchy: Turner ů v sy, sy č isté gonadální dysgeneze, p ř ed č asné ovariální selhání (POF), sy rezistentního ovaria hypofyzární dysfunkce: adenomy secernující prolaktin /ACTH / r ů stový hormon, kranyofaryngeom, Sheehan ů v sy, primární hypopituitarismus hypotalamické dyfunkce: olfaktogenitální dysplazie (Kallman ů v sy), Lawrence-Moon-Biedl sy, anorexia nervosa (p ř i úbytku t ě lesné hmotnosti o více než 15%), amenorea sportovky ň, stresová amenorea, post-pill amenorea (po vysazení HAK), pseudocyesis (nepravé t ě hotenství – psychogenní amenorea)

14 Použité zdroje: Citterbart, K. et al.: Gynekologie, 1. vydání, Galén, Praha, 2001 Gynekologická endokrinologie - p ř ednáška As. MUDr. I. Rejdové


Stáhnout ppt "Dvo ř áková Zuzana Dymá č ková Radana Fiamoli Michaela Filipcová Pavla Felsinger Michal Fiala Martin Nepravidelnosti menstruačního cyklu."

Podobné prezentace


Reklamy Google