Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technologie staveb 20 TS 20, Vnitřní kanalizace, Vojtěch Král Vypracoval: Vojtěch Král Technologický postup provádění vnitřní kanalizace DYKA PVC vnitřní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technologie staveb 20 TS 20, Vnitřní kanalizace, Vojtěch Král Vypracoval: Vojtěch Král Technologický postup provádění vnitřní kanalizace DYKA PVC vnitřní."— Transkript prezentace:

1 Technologie staveb 20 TS 20, Vnitřní kanalizace, Vojtěch Král Vypracoval: Vojtěch Král Technologický postup provádění vnitřní kanalizace DYKA PVC vnitřní odpady

2 Základní údaje Jedná se o dvojpodlažní podsklepený bytový dům. Půdní prostor je neobydlený. Dům má 4 bytové jednotky. Přípojka je provedena z PVC DN 150. Veškeré potrubí je od firmy DYKA, PVC, DN 32 - 150. Připojovací potrubí je vedeno v drážkách ve zdech, svislé potrubí je umístěno v instalační šachtě.

3 Vstupní materiály a výrobky materiál je složen z polyvinylchloridu (PVC-U, tvrdé PVC) a dále z barviv a stabilizátorů proti UV záření a tepelné degradaci. U PVC-U je předpokládaná životnost minimálně 50 let. PVC-U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti povrchu). PVC-U je při hoření na vzduchu nesnadno hořlavý. Materiál: materiál je složen z polyvinylchloridu (PVC-U, tvrdé PVC) a dále z barviv a stabilizátorů proti UV záření a tepelné degradaci. U PVC-U je předpokládaná životnost minimálně 50 let. PVC-U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi (minimalizuje se tvorba usazenin vzhledem k hladkosti povrchu). PVC-U je při hoření na vzduchu nesnadno hořlavý.

4 z PVC-U o vnějším průměru 32, 40, 50, 75, 110, 125, 160 mm a tloušťce stěn 3,2 mm (32-125 mm), resp. 4,0 mm (160 mm). Potrubí je bezhrdlé s využitím vícehrdlých tvarovek, program však obsahuje i klasické hrdlované tvarovky.Teplotní odolnost 75/90°C. Trubky: z PVC-U o vnějším průměru 32, 40, 50, 75, 110, 125, 160 mm a tloušťce stěn 3,2 mm (32-125 mm), resp. 4,0 mm (160 mm). Potrubí je bezhrdlé s využitím vícehrdlých tvarovek, program však obsahuje i klasické hrdlované tvarovky.Teplotní odolnost 75/90°C. Kolena, odbočky, t-kusy, t-kusy s náběhem, čistící kusy, sifony, trubní objímky, spojovací materiál. Nářadí: nůž na řezání trubek nebo jemně ozubenou pilku, brusku (nebo pilník), škrabku, tužku, čistý hadřík nebo nepotištěný krepový papír, lepidlo, štětce, čistící prostředek, vrtačka, šroubovák. Vstupní materiály a výrobky

5 Výrobky Dyka pro vnitřní odpady z PVC-U prošly povinným schválením pro použití v ČR v Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín (státní zkušebna č. 224) a obdržely Rozhodnutí o schválení výrobku (trubky a tvarovky) a (trubky Sotracel).

6 Balení: trubky jsou připraveny k okamžitému použití. Jsou baleny buď v paletách standardních rozměrů, nebo v menších počtech vázací páskou. Tvarovky jsou baleny v plastových transportních pytlích. Tvarovky a pryžová těsnění by měly být skladovány tak, aby se zabránilo jejich poškození a znečištění oleji a tuky. Doprava: trubky a tvarovky mohou být během transportu nebo manipulace poškozeny. Velmi důležité je proto používat pouze nepoškozené díly, poškozené části trubek je nutno před instalací vyříznout. Doprava a skladování

7 Skladování: trubky a tvarovky nesmějí být nikdy při vykládání z kamionu házeny, trubky se vykládají buď ručně nebo pomocí manipulační techniky. Při ukládání je vhodné trubky podkládat po celé jejich délce, případně na příčné trámky o šířce min. 7,5 cm ve vzdálenostech do 1 m. Výška vrstvy trubek by neměla přesáhnout 1m. Při krátkodobém skladování na volné ploše by pod trubkami neměly být ostré předměty. Skladovací doba trubek je za standardních podmínek cca 2 roky. Doprava a skladování

8 Kontrola materiálu Počet kusůPočet kusů Poškození (poškozené díly okamžitě odstranit)Poškození (poškozené díly okamžitě odstranit) Znečištění materiáluZnečištění materiálu

9 Připravenost pracoviště Hotová přípojka včetně revizní šachtyHotová přípojka včetně revizní šachty Pro položení ležatého svodu musí být připraveny rýhy, dno upravené pískemPro položení ležatého svodu musí být připraveny rýhy, dno upravené pískem Základy a prostupy základůZáklady a prostupy základů Pro montáž svislých svodů musí být dokončená hrubá stavbaPro montáž svislých svodů musí být dokončená hrubá stavba Připravené drážky a prostupy pro vedení potrubíPřipravené drážky a prostupy pro vedení potrubí

10 Struktura pracovní čety Pro pokládání ležatého i svislého potrubí doporučuji četu alespoň 3-4 pracovníků.Pro pokládání ležatého i svislého potrubí doporučuji četu alespoň 3-4 pracovníků. Činnosti:Činnosti: –Vyměření a zajištění sklonu. –Lepení potrubí. –Uložení a zabezpečení potrubí.

11 Pracovní podmínky Vzhledem k obtížnému lepení spojů za nižších teplot se nedoporučuje montáž při teplotách vzduchu nižších než +5°C. Spojování tvarovek s pryžovým těsněním lze provádět do 0°C.Vzhledem k obtížnému lepení spojů za nižších teplot se nedoporučuje montáž při teplotách vzduchu nižších než +5°C. Spojování tvarovek s pryžovým těsněním lze provádět do 0°C. PVC materiál při teplotách okolo 0°C křehne.PVC materiál při teplotách okolo 0°C křehne.

12 Technologický postup 1. Etapa Převzetí pracovištěPřevzetí pracoviště Příprava pracoviště a materiáluPříprava pracoviště a materiálu Položení ležatého rozvoduPoložení ležatého rozvodu –Vyměření –Lepení trubek a tvarovek dle PD –Položení rozvodů –Ukotvení a zajištění Kontrola a předání pracovištěKontrola a předání pracoviště 2. Etapa Převzetí pracoviště Příprava pracoviště a materiálu Montáž svislého a připojovacího potrubí –Vyměření –Lepení trubek a tvarovek dle PD –Položení rozvodů –Ukotvení a zajištění Kontrola a předání pracoviště

13 Technologický postup - podrobnosti 1. Příprava potřebné délky trubního materiálu odříznutím pilkou nebo řezačkou, příprava spojované tvarovky. 2. Očištění slepované plochy trubky a tvarovky nemastným rozpouštědlem (Dyka čistidlo). 3. Zkušební sesazení slepovaných dílů, označení hloubky zasunutí. 4. Nanesení lepidla na obě slepované plochy - lepidlo nesmí před spojením zaschnout. 5. Sesazení dílů do sebe a krátké přidržení po dobu 10-15 sekund. Otření přebytku lepidla. 6. Je nezbytně nutné dodržet minimální doporučené časy schnutí.

14 Technologický postup - podrobnosti U PVC-U dochází při změnách teplot k délkovým dilatacím (0,6 mm na 1 m délky při rozdílu teplot 10°C), proto je nutno delší úseky potrubí fixovat v kluzných bodech, kdy je zajištěn pohyb potrubí v objímce nebo pomocí dilatačních tvarovek. Vždy musí být umožněna dilatace potrubí.

15 Orientační rozpočet

16 Postupový diagram

17 Kontroly K1 -kontrola věcné správnosti -základy s prostupy, potrubí nesmí být zabetonovány -kontrola podkladní konstrukce K2 -šířka rýhy je průměr potrubí + 0,6 m -minimální světlost musí být o 1 světlost vyšší než odpadní potrubí a minimálně 100 mm -svody se spojují pod úhlem 60° a poloměr oblouku je min 1 m -min. Sklon pro potrubí o průměru 100 mm….3% -min. Sklon pro potrubí o průměru 100 mm….2% -max. Sklon je 30%, jinak se dělají svislé stupně -zaústění svou různých větví vedlejšího ležatého svodu do hlavního ležatého svodu nesmí být naproti sobě K3 -při průchodu potrubí stropem, musí být upevněno na dvou místech -je-li část potrubí pod stropem delší než 3 m, musí mít minimální sklon 3% a být dvakrát zalomeno. Od prvního zalomení pak musí být světlost potrubí o 1 stupeň vyšší -drážka pro potrubí 70……..150x150 -drážka pro potrubí 100……200x200 -použití vhodného materiálu k4 -použití vhodného materiálu -minimální spád 3% -vodorovná vzdálenost nesmí být větší než 3 m u WC 1,5 m

18 Bezpečnost práce Zajištění rýh výkopů proti sesunutí v souladu s normou ČSN 73 3050.Zajištění rýh výkopů proti sesunutí v souladu s normou ČSN 73 3050. Dbejte na to, aby lepidlo nebo čistidlo nepřišlo do styku s pokožkou a aby se nedostalo do očí.Dbejte na to, aby lepidlo nebo čistidlo nepřišlo do styku s pokožkou a aby se nedostalo do očí. Pokud pracujete v uzavřené místnosti, dostatečně větrejte nebo zapněte ventilaci.Pokud pracujete v uzavřené místnosti, dostatečně větrejte nebo zapněte ventilaci. Lepidlo a čistidlo chraňte před otevřeným ohněm a při práci nekuřte - lepidlo a čistící prostředek na bázi.Lepidlo a čistidlo chraňte před otevřeným ohněm a při práci nekuřte - lepidlo a čistící prostředek na bázi. methylethylketonu (MEK) a tetrahydrofuranu (THF) jsou hořlaviny.methylethylketonu (MEK) a tetrahydrofuranu (THF) jsou hořlaviny. Pokud nelepíte, mějte nádobu od lepidla dobře uzavřenu.Pokud nelepíte, mějte nádobu od lepidla dobře uzavřenu. Vyhazujte použité vlhké hadry od čistícího prostředku do kontejnerů pro chemický odpad.Vyhazujte použité vlhké hadry od čistícího prostředku do kontejnerů pro chemický odpad.

19 Vliv na životní prostředí Lepidla a jiné chemikálie se musí zlikvidovat jako chemický odpadLepidla a jiné chemikálie se musí zlikvidovat jako chemický odpad Stavbyvedoucí zajistí třídění odpadu a jeho likvidaciStavbyvedoucí zajistí třídění odpadu a jeho likvidaci

20 Závěr Normy a předpisy ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace. ČSN EN 274 - Zdravotní technické armatury. Odpadové armatury pro umyvadla, bidety a koupací vany. Všeobecné technické požadavky (13 7202). ČSN 75 6081 - Žumpy. ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky. ČSN ISO 717 - Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. NEN 7045 - Trubky pro vnitřní a vnější odpady z PVC-U. NEN 7046 - Tvarovky pro vnitřní odpady z PVC-U. NEN 7013 - Dilatační kusy z PVC-U a ABS pro vnitřní odpady. NEN 7033 - Lepidla pro spojování vnitřních odpadních systém z PVC-U. NEN 2672 - Montáž vnitřních odpadů z PVC-U. NEN 3213 - Vnitřní odpady v bytech a obytných budovách. Navrhování, instalace, požadavky. NEN 3215 - Vnitřní odpady v bytech a obytných budovách. Zkoušení, požadavky. NPR 3216 - Vnitřní odpady v bytech a obytných budovách. Navrhování, zásady. Literatura: www.dyka.cz, www.danex.cz, fsv.cvut.cz


Stáhnout ppt "Technologie staveb 20 TS 20, Vnitřní kanalizace, Vojtěch Král Vypracoval: Vojtěch Král Technologický postup provádění vnitřní kanalizace DYKA PVC vnitřní."

Podobné prezentace


Reklamy Google