Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní management nebo management bezpečnosti? Zbyněk PITRA vedoucí katedry marketingu a managementu Soukromé vysoké školy ekonomických studií v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní management nebo management bezpečnosti? Zbyněk PITRA vedoucí katedry marketingu a managementu Soukromé vysoké školy ekonomických studií v."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní management nebo management bezpečnosti? Zbyněk PITRA vedoucí katedry marketingu a managementu Soukromé vysoké školy ekonomických studií v Praze 8 - Libni Tato otázka není jen slovní hříčkou, i když tak na první pohled vypadá. Má hlubší smysl; týká se koncepce přístupu k zajištění vysoké efektivity podnikání organizace v nejistém okolí, které je plné také bezpečnostních hrozeb. Má-li jakýkoliv podnikatelský subjekt nebo instituce dostát svým závazkům společenské zodpovědnosti, musí mj. garantovat také to, že pořízení jím nabízených produktů nebo služeb nevystaví jejich uživatele žádnému ohrožení

2 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň2 Po roce 1989 se situace na celém světě zásadně změnila, ale společnost bere tento zvrat na vědomí jen pomalu a neochotně.  Globalizace: je nevyhnutelná a v moha směrech žádoucí a blahodárná. Ale má i své stinné stránky (svou odvrácenou tvář) - otevírá dveře do epochy, ve které zcela reálně může převládnout násilí a chaos.  Stát (a to musí politici přiznat, i když se toho obávají) nemůže sám zajistit bezpečnost všech subjektů, působících na jeho území.  Podnikatelské subjekty proto dnes musí zajistit vlastní bezpečnost především svými vlastními silami a také s podporou vnějších specialistů.  Musí přitom respektovat tři základní skutečnosti: –mezi vlastní bezpečností a ohrožením zvenčí existuje přímá kauzální vazba; –požadavky zajistit vlastní bezpečnost a dosáhnout vysoké efektivity podnikání jsou často v přímém rozporu; –zdroje ohrožení - nebezpečné entity světového chaosu - jsou málo viditelné a jen obtížně se proti nim zasahuje.

3 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň3 Ilustrativní příklad: Zajištění bezpečnosti informačních systémů organizace  Informační systémy organizace, provozované na počátku 21.století na prostředcích informační a komunikační technologie (ICT), mohou ohrozit její zákazníky chybným zpracováním informací a tím i nesprávným vyřízením objednávky anebo reklamace zboží či špatně provedeným inkasem platby za dodané produkty a služby.  Příčiny nesprávného fungování informačních systémů a s tím spojeného ohrožení zákazníka je možné rozčlenit do tří hlavních kategorií:  fyzické ohrožení - přírodní katastrofy, požáry, poruchy dodávek energie, technické závady;  programové ohrožení - chybná funkčnost, viry, trojské koně či monitorovací programy;  lidské ohrožení - zloději, průnikáři (hackeři), nepoučení uživatelé.

4 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň4  Uplatnění metod bezpečnostního managementu, založené na ochraně technických prostředků ICT proti poškození a odcizení, komunikačních cest proti neoprávněným vstupům nebo monitorování, programových prostředků a datových základen proti neautorizovaným vstupům a cílenému poškození je realizováno z okolí informačního systému.  Využití metod managementu bezpečnosti je rozšířením funkcí systému, vyvolaných doplněním o další prvky, změnou struktury vnitřní organizace systému a zejména jinými přístupy k managementu procesů zpracování informací. Metody managementu bezpečnosti provozu informačního systému organizace se uplatňují jako integrální součást jeho účelového fungování: zajištění jednotlivých podnikatelských procesů potřebným informačním servisem.  Příklad: –Prvky: zdvojení paměťových záznamů, stínění kabelů, záložní procesory, … –Struktura: záložní zpracování výstupů, autentizace vstupů, programové kontroly transakcí, křížový audit, … –Řízení: monitoring stavu transakcí, kontroly mezivýsledků, start záložních zdrojů, restarty transakcí,...

5 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň5 Uplatnění nástrojů bezpečnostního managementu, stejně jako rozšíření funkcí informačního systému o metody managementu bezpečnosti si vyžádá dodatečné náklady: zvýšené pořizovací náklady (kvalitní prostředky ICT, zdvojování prvků systému,...); zvýšené provozní náklady (prodloužení doby zpracování, speciální služby, dodatečné kontrolní funkce,...); a také omezení pohodlí uživatelů informačního systému (složitější přihlašování se do systému, omezení svobody pohybu obsluhy, náročnější kontroly informačních transakcí,.... Za bezpečnost fungování svých informačních systémů musí organizace vždy zaplatit. Její úroveň je proto determinována kompromisem mezi náklady na bezpečnostní management i na procesy managementu bezpečnosti a akceptovatelnou mírou rizika ohrožení funkčnosti systému. Je nutno respektovat skutečnost,že nikdy nelze zajistit 100% bezpečnost funkcí informačního systému v organizaci.

6 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň6 Koncepční (sémantické) východisko: BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT je souborem samostatných (nezávislých) činností, jejichž účelem je předejít bezpečnostní hrozbě nebo minimalizovat její následky, pokud se hrozba naplní, pracuje s vlastními nástroji a využívá speciální metodologii, zaměřuje se spíše na objekty a zdroje než na procesy, je zabezpečován autonomně - v nezávislých organizačních strukturách. --------------------------------------------------------------------------------------------- MANAGEMENT BEZPEČNOSTI je (či by měl být) integrální součástí managementu podnikání jakéhokoliv subjektu, je primárně orientován na procesy, je realizován ve stejných organizačních strukturách jako je zabezpečován management jednotlivých podnikatelských aktivit.

7 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň7 Podnikatelský subjekt nikdy nepůsobí izolovaně od vývoje, probíhajícího ve společnosti. Je proto zcela zákonitě vystaven vnějším ohrožením.  Podnikatelský subjekt se musí vyrovnat nejenom s podnikatelskými riziky (nespolehlivost dodavatelů, výkyvy na finančních trzích, fluktuace zákaznických potřeb a přání apod.), ale také s riziky, vznikajícími v okolí (terorismus, pandemie chorob jako SARS, AIDS, ptačí chřipka aj., globální oteplování, ….). Jeho vedoucí představitelé jsou postaveni před otázku: Jak se vyrovnat s významnými hrozbami, jejichž vznik prakticky nelze ovlivnit a za které v podstatě nikdo nemá přímou zodpovědnost?  Žádná hrozba však není nezávislou entitou! Vzniká jako důsledek změn probíhajících v okolí organizace.  Hrozby, způsobené člověkem, vždy vznikají v určitém společenském kontextu stejně jako reakce na ně. Naše rozhodnutí o tom, jak hrozbu vnímat a jak na ni reagovat ovlivňuje naše sociální kultura.

8 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň8 Při volbě reakci na vnější hrozby organizace nevystačí s tradičními postupy managementu rizika Významné světové hrozby zatěžují podnikání organizace mnohem větším rozsahem zodpovědnosti než si to její vedení dokáže připustit. –Efekt „ mávnutí motýlího křídla“: Teroristický útok z 11.září 2001 vyvolal ekonomickou a finanční řetězovou reakci, která výrazně vystupňovala jeho primární ničivý účinek. –V éře informační technologie využívají dnešní teroristé moderní techniku (včetně zbraní hromadného ničení) k provedení archaických teroristických akcí. –Podcenění hrozby (mnohdy vyvolané neochotou vynaložit na její odvrácení potřebné náklady) je často důsledkem neochoty podnikatelských subjektů přiznat si vlastní bezbrannost vůči hrozbám dnešního globálního světa. CO S TÍM AKTUÁLNĚ UDĚLAT?

9 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň9 Může subjekt podnikat, aniž by uplatňoval bezpečnostní management? Teoreticky ano, v ideálním světě. Ale v ideálním světě nežijeme. Proto společnost trvá na dodržování bezpečnostních předpisů a norem. A metodologie bezpečnostního managementu - ve své podstatě - vychází z respektování těchto předpisů a norem. Může subjekt podnikat, aniž by uplatňoval management bezpečnosti? Nemůže, ani teoreticky. Je proto s podivem, kolik představitelů dnešních firem se domnívá, že se bez uceleného konceptu komplexního managementu bezpečnosti obejdou. Management bezpečnosti není - až na výjimky - legislativně striktně vymezen. Jeho potřeba je determinována požadavky plnění závazků společenské zodpovědnosti firem.

10 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň10 Management bezpečnosti má v podnikání strategickou roli: zvyšuje konkurenceschopnost nabízených produktů a služeb PRODUKT SLUŽBA Na čem je založena jeho konkurenceschopnost? Zákazník chce, aby pro něj vykonal určitou „práci“ či vyřešil jeho problém v odpovídající kvalitě, za přijatelnou cenu, při snadné dostupnosti a bez jakýchkoliv problémů (hrozeb). TQM - management kvality Management rentability provozního kapitálu Management distribuční cesty MANAGEMENT BEZPEČNOSTI

11 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň11 Bude vhodné formálně upravit postupy managementu bezpečnosti analogicky jako jsou postupy managementu kvality upraveny normou 1. úroveň: strategie 2. úroveň: systém 3. úroveň: prvky 4. úroveň: evidence POLITIKA JAKOSTIPOLITIKA BEZPEČNOSTI PŘÍRUČKA KVALITY (popis vazeb a rozhraní mezi prvky systémů) SPECIFIKACE PROCESŮ (podrobný popis vlastností jednotlivých prvků) ZÁZNAMY O NESHODÁCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ „PŘÍRUČKABEZPEČNOSTI“ (popis vazeb a rozhraní mezi prvky systémů) SPECIFIKACE OCHRAN (podrobný popis vlastností jednotlivých prvků) ZÁZNAMY O PORUCHÁCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ ISO 9000 ISO xxxx

12 20.5.2005SVŠES, Praha - Libeň12 DĚKUJI ZA POZORNOST Prof. ing. Zbyněk Pitra, DrSc tel.: +420-605961208 e-mail: pitra@svses.cz


Stáhnout ppt "Bezpečnostní management nebo management bezpečnosti? Zbyněk PITRA vedoucí katedry marketingu a managementu Soukromé vysoké školy ekonomických studií v."

Podobné prezentace


Reklamy Google