Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKATELÉ VS. ZAMĚSTNANCI Mgr. Michal Oblouk. PODNIKATEL  fyzická nebo právnická osoba, která podniká (je zapsána do obchodního rejstříku nebo podniká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKATELÉ VS. ZAMĚSTNANCI Mgr. Michal Oblouk. PODNIKATEL  fyzická nebo právnická osoba, která podniká (je zapsána do obchodního rejstříku nebo podniká."— Transkript prezentace:

1 PODNIKATELÉ VS. ZAMĚSTNANCI Mgr. Michal Oblouk

2 PODNIKATEL  fyzická nebo právnická osoba, která podniká (je zapsána do obchodního rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění)  pokud je podnikatelem fyzická osoba, jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) – např. živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec nebo soudní znalec  kdo se rozhodne podnikat, musí splnit zákonem stanovené podmínky: a) minimální věk 18 let b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnost – výpis z Rejstříku trestů d) nesmí trpět duševní poruchou

3 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE  vydat vnitřní předpis, kterým si může přizpůsobit pravidla vnitřním podmínkám své společnosti  určit množství požadované práce a pracovní tempo  vyžadovat po zaměstnanci náhradu škody, kterou mu zaměstnanec způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů  nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance  musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců  musí poskytovat zaměstnanci informace  musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy  musí se vyhnout všem nečestným způsobům vedení boje o zákazníky  musí se postarat o bezpečnou úschovu osobních předmětů a o stravování  musí poskytovat ochranné pomůcky

4 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE  je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, ve kterém má místo podnikání, pokud se liší od bydliště  v provozovně, která je určená pro prodej zboží a poskytování služeb, musí být během prodejní nebo provozní doby přítomna osoba, která má znalost českého nebo slovenského jazyka  je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby  musí platit daně a vést řádné účetní záznamy o svém hospodaření  musí dodržovat hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí  musí poskytovat zákazníkům své zboží nebo služby včas, v požadované kvalitě, účtovat správnou cenu – při reklamaci vadu odstranit, opravit nebo vrátit peníze  musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dobré podmínky pro práci  školit zaměstnance  vyšetřovat a odškodňovat pracovní úrazy

5 PRÁVA ZAMĚSTNANCE  právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením  odmítnout výkon práce, u které má odůvodněné obavy, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob  na mzdu  na přestávky v práci a na nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  na svátky  na dovolenou

6 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE  pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci  využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly  řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele  účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem, zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy  dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele

7 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE  dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu  nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích  oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti  bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz a pracovní úraz jiného zaměstnance

8 PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN  zaměstnavatelé jsou povinni zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro ženy  ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, nesmějí být též zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství - těhotná žena nesmí být zaměstnávána pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství  koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci  těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem  výpovědí může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní a se zaměstnankyní trvale pečující o dítě mladší než tři roky jen zcela výjimečně  požádá-li žena pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti

9 PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN  zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné ženy a ženy, které pečují o dítě mladší než jeden rok, prací přesčas  v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů  k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou - poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let  matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení – započítávají se do pracovní doby

10 PRACOVNÍ PODMÍNKY MLADISTVÝCH  zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců - při řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých zaměstnavatelé úzce spolupracují s rodiči mladistvých  k uzavření pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce - výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru musí být dány na vědomí též jeho zákonnému zástupci  zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji  zákaz prací přesčas a prací v noci  nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví, nesmějí zaměstnávat mladistvé pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu  zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby mladiství byli vyšetřeni lékařem

11 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel  http://www.komora.cz/inmp/knihovna-informaci-pro-podnikani/provoz- podniku/lidske-zdroje/pracovnepravni-vztahy/prava-a-povinnosti- zamestnavatele-a-zamestnance.aspx http://www.komora.cz/inmp/knihovna-informaci-pro-podnikani/provoz- podniku/lidske-zdroje/pracovnepravni-vztahy/prava-a-povinnosti- zamestnavatele-a-zamestnance.aspx  http://firmy.finance.cz/zivot-podnikatele/informace/zivnost/povinnosti- prava/ http://firmy.finance.cz/zivot-podnikatele/informace/zivnost/povinnosti- prava/  http://www.obezpecnostiprace.cz/prava-povinnosti-zamestnance/ http://www.obezpecnostiprace.cz/prava-povinnosti-zamestnance/  http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/cast2h7.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/cast2h7.aspx


Stáhnout ppt "PODNIKATELÉ VS. ZAMĚSTNANCI Mgr. Michal Oblouk. PODNIKATEL  fyzická nebo právnická osoba, která podniká (je zapsána do obchodního rejstříku nebo podniká."

Podobné prezentace


Reklamy Google