Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelé vs. zaměstnanci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelé vs. zaměstnanci"— Transkript prezentace:

1 Podnikatelé vs. zaměstnanci
Mgr. Michal Oblouk

2 PODNIKATEL fyzická nebo právnická osoba, která podniká (je zapsána do obchodního rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění) pokud je podnikatelem fyzická osoba, jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) – např. živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec nebo soudní znalec kdo se rozhodne podnikat, musí splnit zákonem stanovené podmínky: minimální věk 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost – výpis z Rejstříku trestů nesmí trpět duševní poruchou

3 PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
vydat vnitřní předpis, kterým si může přizpůsobit pravidla vnitřním podmínkám své společnosti určit množství požadované práce a pracovní tempo vyžadovat po zaměstnanci náhradu škody, kterou mu zaměstnanec způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců musí poskytovat zaměstnanci informace musí seznamovat zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy musí se vyhnout všem nečestným způsobům vedení boje o zákazníky musí se postarat o bezpečnou úschovu osobních předmětů a o stravování musí poskytovat ochranné pomůcky

4 Práva a povinnosti zaměstnavatele
je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, ve kterém má místo podnikání, pokud se liší od bydliště v provozovně, která je určená pro prodej zboží a poskytování služeb, musí být během prodejní nebo provozní doby přítomna osoba, která má znalost českého nebo slovenského jazyka je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby musí platit daně a vést řádné účetní záznamy o svém hospodaření musí dodržovat hygienické předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí musí poskytovat zákazníkům své zboží nebo služby včas, v požadované kvalitě, účtovat správnou cenu – při reklamaci vadu odstranit, opravit nebo vrátit peníze musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dobré podmínky pro práci školit zaměstnance vyšetřovat a odškodňovat pracovní úrazy

5 PRÁVA ZAMĚSTNANCE právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením odmítnout výkon práce, u které má odůvodněné obavy, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob na mzdu na přestávky v práci a na nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami na svátky na dovolenou

6 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem, zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele

7 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz a pracovní úraz jiného zaměstnance

8 Pracovní podmínky žen zaměstnavatelé jsou povinni zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro ženy ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, nesmějí být též zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství - těhotná žena nesmí být zaměstnávána pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem výpovědí může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní a se zaměstnankyní trvale pečující o dítě mladší než tři roky jen zcela výjimečně požádá-li žena pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti

9 PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné ženy a ženy, které pečují o dítě mladší než jeden rok, prací přesčas v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou - poskytuje se matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení – započítávají se do pracovní doby

10 PRACOVNÍ PODMÍNKY MLADISTVÝCH
zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců - při řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých zaměstnavatelé úzce spolupracují s rodiči mladistvých k uzavření pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce - výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru musí být dány na vědomí též jeho zákonnému zástupci zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji zákaz prací přesčas a prací v noci nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví, nesmějí zaměstnávat mladistvé pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby mladiství byli vyšetřeni lékařem

11 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
podniku/lidske-zdroje/pracovnepravni-vztahy/prava-a-povinnosti- zamestnavatele-a-zamestnance.aspx prava/


Stáhnout ppt "Podnikatelé vs. zaměstnanci"

Podobné prezentace


Reklamy Google