Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senior Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov35 Autor Mgr. et Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senior Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov35 Autor Mgr. et Mgr."— Transkript prezentace:

1 Senior Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov35 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Senior Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: rané stáří, pravé stáří, pomalost, geriatrická křehkost Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v seniorském věku, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli a zařazení do periodizace lidského věku

2 stáří rané stáří, 60 -75 pravé stáří, 75 - †
„ Stárnutí je působení času na lidskou bytost. Stárneme tak, jak jsme žili.“

3 proces stárnutí je postupný, projevující se fyzickými a psychickými involučními změnami a charakteristickým úbytkem sil a zdraví; nástup stáří je interindividuálně velmi rozdílný;

4 zvýrazňují se některé charakterové vlastnosti, stereotypy, rigidní návyky, dětinskost; senior bilancuje, žije ve vzpomínkách, snížení mentální čilosti;

5 strach ze stáří, ohrožující faktory:
1) závislost, 2) horší fyzický stav, 3) ztráta paměti, 4) samota;

6 pohled na stárnoucí jedince je často negativní, ale i ve stáří lze získat, procesy slábnutí a úpadku lze zpomalit, uvědomit si pozitivní aspekty stáří; změny je třeba brát jako výzvy;

7 člověk neztrácí svou důstojnost tím, že je neproduktivní, omezen;
problém je v okolí – musí připustit, že nějakou má; starý člověk není hotová zbytečná bytost; zdravý člověk vnímá v nemocném a závislém obraz svého možného osudu, ze kterého má strach; často jde o problém odmítání toho, že se může stát závislým, ne nesnášenlivost vůči závislému; stáří není nemocí, ale zdraví je i „být v pohodě“;

8 a) tělesné změny změna vnějšího vzhledu – dbát na oblečení, účes, chrup, upravenost, hygienu; pomalost – znovunalezení původního lidského rytmu; změny fyziologických funkcí, spánek – horší kvalita; teplota – horší termoregulace vzhledem k menšímu pohybu; geriatrická křehkost – porucha adaptačních mechanismů, rovnováhy, odolnosti;

9 b) poznávací procesy zhoršuje se smyslové vnímání, zrak a sluch; nedoslýchavost (nezachycování vysokých tónů), často užívání sluchadla, brýle; zhoršuje se paměť, především krátkodobá;

10 b) poznávací procesy pomalost – v mluvení, myšlení, jednání;
inteligence měřená běžnými inteligenčními testy zřetelně klesá;

11 c) socializace kontakt s druhými se zhoršuje (horší sluch, zrak, paměť); komunikuje pomalu; aspekty blízkých vztahů: odchod dětí, příchod vnoučat, smrt partnera a blízkých, nenavazování nových vztahů (kulturní bariéra „nedělá se to“);

12 c) socializace konec pracovní produktivity, důchod – přechod z dobře naplněného života do života, který je třeba naplnit, může být zatížen komplexem neužitečnosti; často změna bydlení a domácnosti; někdy institucionální péče, schopnost adaptace nesouvisí s věkem;

13 c) socializace afektivní prožívání – nižší intenzita a bezprostřednost; terminální stádium – komunikační izolovanost, banální rozhovory, přestože chtějí mluvit otevřeně o smrti;

14 c) socializace – komunikace:
přizpůsobit se rytmu, správná vzdálenost při naslouchání, vhodná pozice, oční kontakt, hlasitěji, nízký tón, zřetelná artikulace, krátké věty; nedoslýchavost – nezvyšovat hlas; užívání sluchadla – nutnost ovládat přístroj, čištění, baterie;

15 c) socializace – komunikace:
paměť, pomalost – netlačit do zhoršení testujícími otázkami, neodpovídat za seniora; využít neverbální komunikace: mlčení, pohled, úsměv, dotyk, mimika;

16 c) socializace podstatná je kvalita vztahů, ne kvantita; samota je především pocit, je rozdíl mezi být sám a cítit se sám; podstatné je mít pro co být; vyloučit vztahy, které dusí; obrana před samotou: život v rodině, sousedské vztahy, domácí zvíře, telefon, media, organizace dne, kluby seniorů;

17 c) socializace význam jídla: brát v úvahu dietu i sociální dimenzi, společné stolování, symboliku, citový dosah, potěšení;

18 demence – úbytek mentálních schopností
stařecká; zvláštní při Alzheimerově nemoci – degenerativní a vaskulární patologie, výpadková; příznaky: poruchy paměti, agnózie (ztráta poznání) poruchy při poznávání blízkých lidí, poruchy rozumových schopností, potíže s orientací v čase a prostoru, afázie (ztráta řeči), apraxie (ztráta praktických dovedností); deprese;

19 demence nutno zabezpečit péči: fyzický stav (pitný režim), osobní prostor (fotky, památky), stimulovat (čichat vůni, časopis), zabránit izolaci, zachovat autonomii (nechat projít), udržovat dobrý vzhled, zvířátko;

20 osobní potřeby seniorů, dešifrovat žádosti
a)  fyziologické potřeby b) potřeba bezpečí c) sociální potřeby d) potřeby autonomie e) potřeba seberealizace

21 osobní potřeby seniorů
a)  fyziologické potřeby: výživa (dieta), spánek (horší kvalita), teplota (horší termoregulace vzhledem k menšímu pohybu), vylučování, pohyb (mnohdy náročný, ale nutný pro celkovou kondici); b) potřeba bezpečí: ekonomického zabezpečení (trocha mouky na zimu); fyzického bezpečí (ruka, opřít se); psychického bezpečí (časové orientační body dne), ne vyloučit veškeré riziko – nadměrná ochrana;

22 osobní potřeby seniorů
c) sociální potřeby: informovanost; náležet k nějaké skupině; láska – přijímat, dávat; vyjadřovat se a být vyslechnut; d) potřeby autonomie: uznání, vážnost; pocit užitečnosti, neviditelné práce (malé nic); umožnit, aby si co nejvíc věcí dělal senior sám, vést život podle vlastních pravidel, pánem svého způsobu života; e) potřeba seberealizace – nalezení konkrétního smyslu života; podmínky: mít schopnost sebeurčení, chtít ji uplatnit – motivace, mít možnost ji uplatnit;

23 strategie vyrovnávání se se stářím
1) konstruktivní strategie (aktivita); 2) strategie závislosti; 3) obranná strategie (kontrola emocí); 4) hostilita (nepřátelství); 5) strategie sebenenávisti (smrt je vykoupením);

24 modely přístupu k seniorům
a) deficitní model b) teorie nepřemáhání se, odpočinku c) aktivizační teorie, model aktivního stáří d) gerontologická teorie kontinuity

25 modely přístupu k seniorům
a) deficitní model – senior není schopen, má deficit, pečující přejímá úkoly za seniora; negativní vnímání seniora – je agresivní, asexuální, není schopen artikulovat své potřeby, neodhadne nebezpečí; vedlo k unifikaci v péči a odmítnutí práva na sebeurčení; b) teorie nepřemáhání se, odpočinku – senior si potřebuje odpočinout, často vnucovaný klid; 80. léta;

26 modely přístupu k seniorům
c) aktivizační teorie, model aktivního stáří – senior by měl být aktivní, animace, akce, směřování k výkonu, nechce-li být aktivní, pak je terapeutizován jako depresivní; 90. léta;

27 modely přístupu k seniorům
d) gerontologická teorie kontinuity – senior prožívá stáří tak, jak žil, záleží na jeho biografii, je třeba dodržovat biologické cykly – útlum, aktivita, např. podzim spíše doba odpočinku, nám začíná školní rok; zásada kompetence – pomoci jen tolik, kolik je to nutné a jen tak málo, jak je zapotřebí;

28 otázky pomalost životního tempa závislost, horší fyzický stav, ztráta paměti, samota; teorie kontinuity – senior prožívá stáří tak, jak žil pro seniory je charakteristická (z hlediska komunikace, myšlení, životního tempa) proč se lidé bojí stáří jaký je v současnosti vhodný přístup k seniorům

29 periodizace lidského věku
prenatální období kojenecké období novorozenec batolecí období předškolní období mladší školní období adolescence dospělost stáří

30 periodizace lidského věku
prenatální období kojenecké období novorozenec batolecí období mladší batole starší batole předškolní období mladší školní období adolescence prepuberta, starší školní období střední adolescence, puberta pozdní adolescence, dospívání dospělost mladá dospělost střední dospělost starší dospělost stáří rané stáří pravé stáří

31 periodizace lidského věku
početí – narození 1. rok života 1. měsíc 1-3 roky 1-2 roky 2-3 roky 3-6 let 6-11 let ( ročník ZŠ) prenatální období kojenecké období novorozenec batolecí období mladší batole starší batole předškolní období mladší školní období

32 periodizace lidského věku
raná adolescence, starší školní období, prepuberta střední adolescence, puberta pozdní adolescence, dospívání mladá dospělost střední dospělost starší dospělost rané stáří pravé stáří 11-13 let ( ročník ZŠ) 13-15 let ( ročník ZŠ) 15-18/21 let (střední škola-maturita) 20-35 let 35-45 let 45-60 let 60-75 let 75 let - †

33 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha ISBN LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha ISBN X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Senior Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov35 Autor Mgr. et Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google