Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDSTAVY, FANTAZIE Škola:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDSTAVY, FANTAZIE Škola:"— Transkript prezentace:

1 PŘEDSTAVY, FANTAZIE Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov06 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Představy, fantazie Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: Klíčová slova: představy, fantazie, eidetické obrazy, asociace, vzpomínky, snění, sny Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad kognitivního procesu představ a procesu , fantazie, na konci jsou otázky k zařazení do systému psychických jevů a zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 PŘEDSTAVY poznávací proces, obrazy dříve vnímaných věcí a dějů vystupující ve vědomí člověka ať již spontánně či úmyslně jako jejich pamětní stopy, mají centrální původ (tj. vznikají v mozku), mají subjektivní charakter a jsou neskutečné;

3 PŘEDSTAVY poznávací proces,
obrazy dříve vnímaných věcí a dějů vystupující ve vědomí člověka spontánně či úmyslně jako pamětní stopy, centrální původ (tj. vznikají v mozku), subjektivní charakter a jsou neskutečné;

4 Kontinuum reprezentace objektů v mysli člověka (od vjemu k představě):
následný obraz → eidetický obraz → představa

5 Doznívání vjemů: následné obrazy – vjemy doznívají v mysli, např. po odvrácení zraku; eidetické obrazy – představy blížící se vjemům, např. fotografická paměť, schopnost zpaměti detailně reprodukovat i velmi komplexní situace; paobrazy – komplementární dojmy vznikající po delším působení podnětu na receptor; synestezie – spojení představ a vjemů; fonismy – zrakové vjemy doprovázeny sluchovými představami fotismy – barevné slyšení

6 Druhy představ: a) podle smyslové modality (zrakové, sluchové, chuťové, hmatové aj.) b) představy pamětní (vzpomínky a poznatky) a představy fantazijní;

7 Asociace představ – představy většinou vystupují v řetězcích podle tzv
Asociace představ – představy většinou vystupují v řetězcích podle tzv. asociačních zákonů podle následnosti – pokud následují představy krátce po sobě, vynoří se pravděpodobně později při zpřítomnění jedné i ta druhá podle podobnosti – představa vyvolá představu obsahově podobnou podle kontrastu (představa vyvolá jinou, obsahově kontrastní)

8 Asociace představ substituce – představa A´vyvolaná představou A, jíž je podobná vyvolá ještě představy B, původně spojenou s představou A kauzální asociace – vzpomínka na příčinu něčeho vyvolá i vzpomínku na účinek sekundární asociační zákony – podmínky vyvolávání představ (novější představy se vyvolávají lépe než staré, čím častěji se asociace vytvářejí, tím je silnější tendence k jejich vybavování, lépe se vybavují představy emočně silné a spojené s potřebami

9 Funkce představ: a) nástroj myšlení – není nutné provádět všechny úkony, některé si můžeme představit a představy ve formě např. cílů činnosti mohou regulovat chování b) kompenzační – návratem do minulosti a projektováním budoucnosti kompenzuje současnost;

10 Znaky představ: názornost – obraznost, spojuje s myšlením vizuálního typu, zjednodušuje chápání; představivost – různá intenzita živosti a barevnosti představ – vlastnost osobnosti;

11 Vzpomínky citové podržení minulého v paměti, mají vědomý vztah k minulosti a konkrétní jedinečný obsah; prožitek minulého jako uskutečněného; osobně významné; nejsou reprodukcí minulého, ale přítomným zpracováním minulosti, která může být i deformována; bývají datovány;

12 Snění zabývání se v představách tím, co bude (nebo mohlo být), plánovací představy, vychází z napětí, z přímé konfrontace subjektu s jeho životní situací; projekce přání a očekávání; východiskem frustrace i plánování; faktory ovlivňující snění: pohlaví (ženy více o vztazích), věk (staří více vzpomínají), rodinné prostředí (vazba na otce, méně snění), vzdělání a socioekonomický status (střední vrstvy, realismus), městské či venkovní prostředí (nejvíce lidé z velkoměst), společensko-kulturní původ (častěji sní příslušníci menšin);

13 FANTAZIE tvůrčí proces, pamětní jevy, kdy je materiál získaný ze zkušenosti přeskupován do kombinací, které samy ze zkušenosti nepocházejí, oblast představ, které nesouhlasí s objektivním světem, kreativní činnost;

14 FANTAZIE tvůrčí proces, pamětní jevy,
materiál získaný ze zkušenosti je přeskupován do kombinací, které samy ze zkušenosti nepocházejí, oblast představ, které nesouhlasí s objektivním světem, kreativní činnost;

15 Funkce fantazie: a) úniková – odpoutání se od objektivní skutečnosti;
b) tvořivá – vytvoření alternativního objektu, fantazijního modelu skutečnosti; není funkcí kognitivní, protože se primárně projevuje jako prožitek nikoliv jako poznání;

16 Druhy fantazie: hravá přání a strachu plánující tvořivá projektivní
volná

17 Sny charakteristický produkt fantazie mající původ v nevědomí; obsah vědomí vystupuje během paradoxní fáze spánku, mozek vykazuje určitou spontánní aktivitu, symptomem jsou rychlé oční pohyby R.E.M. (asi 20% spánku);

18 Sny výklad snů – převedení manifestovaného obsahu snu (většinou je symbolizován) na latentní myšlenku snu odhalením symbolu

19 Principy fantazijní činnosti: vysvětlují vznik fantazijních forem v dimenzích imaginace – práce s obrazy aglutinace (spojování znaků např. kentauři); kombinace (spojování znaků u jediného objektu např. trojhlavý pes); schematizace (redukce na základní podobu např. matrjošky); stylizace (charakteristické. znaky stylizovány např. lidová výtvarná tvorba); zvětšování a zmenšování objektů (obři a trpaslíci); transdukce (převedení objektu např. keramika ve formě obličeje);

20 Principy fantazijního - magického myšlení
synkretizace (spojování mentálních prvků bez rozlišení detailů např. surrealismus); symbolizace (předmětu je připsán zvláštní význam); animismus (oživování neživých předmětů); magismus (kauzalita je nahrazována magickou či okultní logikou např. víra v démony aj.);

21 zařaď psychický jev PŘEDSTAVY
proces probíhá v čase stav je udržován vlastnost stálá součást psychiky

22 zařaď psychický jev PŘEDSTAVIVOST
proces probíhá v čase stav je udržován vlastnost stálá součást psychiky

23 PŘEDSTAVA FANTAZIE nosorožec kočkopes co jsem dělal včera
co bych dělal na Kanárských ostrovech představa fantazie

24 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha ISBN VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha ISBN osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "PŘEDSTAVY, FANTAZIE Škola:"

Podobné prezentace


Reklamy Google