Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov06 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov06 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov06 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Představy, fantazie Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: představy, fantazie, eidetické obrazy, asociace, vzpomínky, snění, sny Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad kognitivního procesu představ a procesu, fantazie, na konci jsou otázky k zařazení do systému psychických jevů a zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 PŘEDSTAVY poznávací proces, obrazy dříve vnímaných věcí a dějů vystupující ve vědomí člověka ať již spontánně či úmyslně jako jejich pamětní stopy, mají centrální původ (tj. vznikají v mozku), mají subjektivní charakter a jsou neskutečné; poznávací proces, obrazy dříve vnímaných věcí a dějů vystupující ve vědomí člověka ať již spontánně či úmyslně jako jejich pamětní stopy, mají centrální původ (tj. vznikají v mozku), mají subjektivní charakter a jsou neskutečné;

3 PŘEDSTAVY poznávací proces, poznávací proces, obrazy dříve vnímaných věcí a dějů vystupující ve vědomí člověka obrazy dříve vnímaných věcí a dějů vystupující ve vědomí člověka spontánně či úmyslně jako spontánně či úmyslně jako pamětní stopy, pamětní stopy, centrální původ (tj. vznikají v mozku), subjektivní charakter a jsou neskutečné; centrální původ (tj. vznikají v mozku), subjektivní charakter a jsou neskutečné;

4 Kontinuum reprezentace objektů v mysli člověka (od vjemu k představě): vjem → vjem → následný obraz → následný obraz → eidetický obraz → eidetický obraz → představa představa

5 Doznívání vjemů: následné obrazy – vjemy doznívají v mysli, např. po odvrácení zraku; následné obrazy – vjemy doznívají v mysli, např. po odvrácení zraku; eidetické obrazy – představy blížící se vjemům, např. fotografická paměť, schopnost zpaměti detailně reprodukovat i velmi komplexní situace; eidetické obrazy – představy blížící se vjemům, např. fotografická paměť, schopnost zpaměti detailně reprodukovat i velmi komplexní situace; paobrazy – komplementární dojmy vznikající po delším působení podnětu na receptor; paobrazy – komplementární dojmy vznikající po delším působení podnětu na receptor; synestezie – spojení představ a vjemů; synestezie – spojení představ a vjemů; fonismy – zrakové vjemy doprovázeny sluchovými představami fonismy – zrakové vjemy doprovázeny sluchovými představami fotismy – barevné slyšení fotismy – barevné slyšení

6 Druhy představ: a) podle smyslové modality (zrakové, sluchové, chuťové, hmatové aj.) a) podle smyslové modality (zrakové, sluchové, chuťové, hmatové aj.) b) představy pamětní (vzpomínky a poznatky) a představy fantazijní; b) představy pamětní (vzpomínky a poznatky) a představy fantazijní;

7 Asociace představ – představy většinou vystupují v řetězcích podle tzv. asociačních zákonů podle následnosti – pokud následují představy krátce po sobě, vynoří se pravděpodobně později při zpřítomnění jedné i ta druhá podle následnosti – pokud následují představy krátce po sobě, vynoří se pravděpodobně později při zpřítomnění jedné i ta druhá podle podobnosti – představa vyvolá představu obsahově podobnou podle podobnosti – představa vyvolá představu obsahově podobnou podle kontrastu (představa vyvolá jinou, obsahově kontrastní) podle kontrastu (představa vyvolá jinou, obsahově kontrastní)

8 Asociace představ substituce – představa A´vyvolaná představou A, jíž je podobná vyvolá ještě představy B, původně spojenou s představou A substituce – představa A´vyvolaná představou A, jíž je podobná vyvolá ještě představy B, původně spojenou s představou A kauzální asociace – vzpomínka na příčinu něčeho vyvolá i vzpomínku na účinek kauzální asociace – vzpomínka na příčinu něčeho vyvolá i vzpomínku na účinek sekundární asociační zákony – podmínky vyvolávání představ (novější představy se vyvolávají lépe než staré, čím častěji se asociace vytvářejí, tím je silnější tendence k jejich vybavování, lépe se vybavují představy emočně silné a spojené s potřebami

9 Funkce představ: a) nástroj myšlení – není nutné provádět všechny úkony, některé si můžeme představit a představy ve formě např. cílů činnosti mohou regulovat chování a) nástroj myšlení – není nutné provádět všechny úkony, některé si můžeme představit a představy ve formě např. cílů činnosti mohou regulovat chování b) kompenzační – návratem do minulosti a projektováním budoucnosti kompenzuje současnost; b) kompenzační – návratem do minulosti a projektováním budoucnosti kompenzuje současnost;

10 Znaky představ: názornost – obraznost, spojuje s myšlením vizuálního typu, zjednodušuje chápání; názornost – obraznost, spojuje s myšlením vizuálního typu, zjednodušuje chápání; představivost – různá intenzita živosti a barevnosti představ – vlastnost osobnosti; představivost – různá intenzita živosti a barevnosti představ – vlastnost osobnosti;

11 Vzpomínky citové podržení minulého v paměti, mají vědomý vztah k minulosti a konkrétní jedinečný obsah; prožitek minulého jako uskutečněného; osobně významné; nejsou reprodukcí minulého, ale přítomným zpracováním minulosti, která může být i deformována; bývají datovány; citové podržení minulého v paměti, mají vědomý vztah k minulosti a konkrétní jedinečný obsah; prožitek minulého jako uskutečněného; osobně významné; nejsou reprodukcí minulého, ale přítomným zpracováním minulosti, která může být i deformována; bývají datovány;

12 Snění zabývání se v představách tím, co bude (nebo mohlo být), plánovací představy, vychází z napětí, z přímé konfrontace subjektu s jeho životní situací; projekce přání a očekávání; východiskem frustrace i plánování; zabývání se v představách tím, co bude (nebo mohlo být), plánovací představy, vychází z napětí, z přímé konfrontace subjektu s jeho životní situací; projekce přání a očekávání; východiskem frustrace i plánování; faktory ovlivňující snění: pohlaví (ženy více o vztazích), věk (staří více vzpomínají), rodinné prostředí (vazba na otce, méně snění), vzdělání a socioekonomický status (střední vrstvy, realismus), městské či venkovní prostředí (nejvíce lidé z velkoměst), společensko- kulturní původ (častěji sní příslušníci menšin);

13 FANTAZIE tvůrčí proces, pamětní jevy, kdy je materiál získaný ze zkušenosti přeskupován do kombinací, které samy ze zkušenosti nepocházejí, oblast představ, které nesouhlasí s objektivním světem, kreativní činnost; tvůrčí proces, pamětní jevy, kdy je materiál získaný ze zkušenosti přeskupován do kombinací, které samy ze zkušenosti nepocházejí, oblast představ, které nesouhlasí s objektivním světem, kreativní činnost;

14 FANTAZIE tvůrčí proces, tvůrčí proces, pamětní jevy, pamětní jevy, materiál získaný ze zkušenosti je přeskupován do kombinací, které samy ze zkušenosti nepocházejí, materiál získaný ze zkušenosti je přeskupován do kombinací, které samy ze zkušenosti nepocházejí, oblast představ, které nesouhlasí s objektivním světem, oblast představ, které nesouhlasí s objektivním světem, kreativní činnost; kreativní činnost;

15 Funkce fantazie: a) úniková – odpoutání se od objektivní skutečnosti; a) úniková – odpoutání se od objektivní skutečnosti; b) tvořivá – vytvoření alternativního objektu, fantazijního modelu skutečnosti; b) tvořivá – vytvoření alternativního objektu, fantazijního modelu skutečnosti; není funkcí kognitivní, protože se primárně projevuje jako prožitek nikoliv jako poznání;

16 Druhy fantazie: hravá hravá přání a strachu přání a strachu plánující plánující tvořivá tvořivá projektivní projektivní volná volná

17 Sny charakteristický produkt fantazie mající původ v nevědomí; obsah vědomí vystupuje během paradoxní fáze spánku, mozek vykazuje určitou spontánní aktivitu, symptomem jsou rychlé oční pohyby R.E.M. (asi 20% spánku); charakteristický produkt fantazie mající původ v nevědomí; obsah vědomí vystupuje během paradoxní fáze spánku, mozek vykazuje určitou spontánní aktivitu, symptomem jsou rychlé oční pohyby R.E.M. (asi 20% spánku);

18 Sny výklad snů – převedení manifestovaného obsahu snu (většinou je symbolizován) na latentní myšlenku snu odhalením symbolu výklad snů – převedení manifestovaného obsahu snu (většinou je symbolizován) na latentní myšlenku snu odhalením symbolu

19 Principy fantazijní činnosti: vysvětlují vznik fantazijních forem v dimenzích imaginace – práce s obrazy aglutinace (spojování znaků např. kentauři); aglutinace (spojování znaků např. kentauři); kombinace (spojování znaků u jediného objektu např. trojhlavý pes); kombinace (spojování znaků u jediného objektu např. trojhlavý pes); schematizace (redukce na základní podobu např. matrjošky); schematizace (redukce na základní podobu např. matrjošky); stylizace (charakteristické. znaky stylizovány např. lidová výtvarná tvorba); stylizace (charakteristické. znaky stylizovány např. lidová výtvarná tvorba); zvětšování a zmenšování objektů (obři a trpaslíci); zvětšování a zmenšování objektů (obři a trpaslíci); transdukce (převedení objektu např. keramika ve formě obličeje); transdukce (převedení objektu např. keramika ve formě obličeje);

20 Principy fantazijního - magického myšlení synkretizace (spojování mentálních prvků bez rozlišení detailů např. surrealismus); synkretizace (spojování mentálních prvků bez rozlišení detailů např. surrealismus); symbolizace (předmětu je připsán zvláštní význam); symbolizace (předmětu je připsán zvláštní význam); animismus (oživování neživých předmětů); animismus (oživování neživých předmětů); magismus (kauzalita je nahrazována magickou či okultní logikou např. víra v démony aj.); magismus (kauzalita je nahrazována magickou či okultní logikou např. víra v démony aj.);

21 zařaď psychický jev PŘEDSTAVY proces proces probíhá v čase probíhá v čase stav stav je udržován je udržován vlastnost vlastnost stálá součást psychiky stálá součást psychiky

22 zařaď psychický jev PŘEDSTAVIVOST proces probíhá v čase stav je udržován vlastnost stálá součást psychiky

23 PŘEDSTAVA FANTAZIE nosorožec nosorožec kočkopes kočkopes co jsem dělal včera co jsem dělal včera co bych dělal na Kanárských ostrovech co bych dělal na Kanárských ostrovech představa fantazie

24 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov06 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google