Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika DiV v podmínkách PdF UP Olomouc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika DiV v podmínkách PdF UP Olomouc"— Transkript prezentace:

1 Metodika DiV v podmínkách PdF UP Olomouc
PhDr. Milan Klement, Ph.D. Proděkan pro informační a vzdělávací technologie PdF UP Olomouc

2 Způsob realizace DiV Všechny aktivity spojené s distančními formami výuky je tedy možné v podmínkách PdF UP Olomouc realizovat výlučně v LMS systému Unifor, a to formou e-learningu. E-learning v podmínkách PdF UP je realizován jako moderní didaktická metoda, perspektivní zejména pro distanční formu vzdělávání. Studující získává studijní a informační zdroje prostřednictvím počítačové sítě. Prostřednictvím sítě také komunikuje se vzdělávací institucí, svým tutorem i ostatními studujícími.

3 Základní prvky DiV Základním prvkem distančních forem výuky v e-learningu je multimediální studijní opora. Studijní opora musí být zpracována a vydána v souladu se směrnicí děkanky č. 2S/2008 „Realizace distančních forem výuky na PdF UP Olomouc“ a v souladu se směrnicí č. 3S/2008 „Vznik studijních opor v rámci ediční a projektové činnosti PdF UP Olomouc“. Všechny typy studijních opor jsou primárně vytvářeny v prostředí LMS systému Unifor pomocí aplikace MiniAware, kde jsou také zakomponovány. Použití aplikace musí být v souladu se směrnicí 2S/2008 „Realizace distančních forem výuky na PdF UP Olomouc“. Jiné typy opor (tištěné, CD-ROM) budou generovány na základě elektronické verze publikované v LMS systému.

4 Oblast působnosti DiV Distanční formy výuky jsou na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého (dále jen PdF UP) uplatňovány ve všech bakalářských, magisterských, doktorských a navazujících studijních programech a to v prezenční i kombinované formě studia. Rozsah využití distančních forem výuky v podmínkách výuky realizované v rámci PdF UP Olomouc (v nově připravovaných studijních oborech a ve studijních oborech akreditovaných od ) je stanoven takto: kombinované formy studia: minimálně 40% podílu distanční výuky, formy výuky realizované v rámci Centra celoživotního vzdělávání: min. 70 % podílu distanční výuky,

5 Uživatelské role v DiV Vůči LMS systému Unifor na PdF UP jsou stanoveny tyto uživatelské role, z nichž dále vyplývají práva a povinnosti jednotlivých úrovní uživatelů: úroveň fakulta (příslušný proděkan nebo správce systému LMS Unifor), úroveň pracoviště (koordinátor distanční výuky), úroveň autor studijních opor (akademičtí pracovníci), úrověň administrátor kurzu (akademičtí pracovníci), úroveň tutor (akademičtí pracovníci), úroveň student (studenti prezenčních i kombinovaných forem studia a účastníci kurzů v rámci Centra celoživotního vzdělávání).

6 Správce systému LMS Unifor
komunikuje s koordinátory distanční výuky pracovišť, autory studijních opor, tutory, lektory, studenty a v součinnosti s nimi zjišťuje aktuální potřeby jednotlivých úrovní uživatelů s ohledem na systém Unifor, zajišťuje správu uživatelské databáze v systému Unifor, zajišťuje metodiku implementace dodaných studijních textů ve formátu aplikace MiniAware do systému LMS Unifor, vytváří a upravuje strukturu kurzů v systému LMS Unifor, poskytuje konzultace k použití aplikace MiniAware autorům studijních opor, zajišťuje rozvoj aplikace MiniAware a její distribuci mezi autory distančních textů, zajišťuje školení koordinátorů distanční výuky na jednotlivých pracovištích PdF UP, koordinuje školení pracovníků jednotlivých pracovišť, zastupuje Pedagogickou fakultu při jednáních s CVT a společností Net-University s.r.o.

7 Koordinátor distanční výuky pracoviště
koordinuje činnost jednotlivých pracovníků při přípravě distančních forem výuky, poskytuje podklady pro přípravu a sestavení jednotlivých výukových kurzů za pracoviště, kontroluje dodržování směrnice „Realizace distančních forem výuky na PdF UP Olomouc“ při vytváření studijních opor na pracovišti, stanovuje jednotnou politiku vytváření a správy uživatelských účtů pracovníků a studentů daného pracoviště v systému LMS Unifor v součinnosti se správcem systému LMS Unifor, podílí se na implementaci studijních textů ve formátu aplikace MiniAware do systému LMS Unifor.

8 Autor studijních opor vytváří studijní opory primárně v aplikaci MiniAware, popřípadě ve schválené aplikaci, která je kompatibilní se systémem LMS Unifor, plně odpovídá za obsahovou, formální, metodickou i technickou správnost vytvořené studijní opory, jednotlivé složky je oprávněn konzultovat s koordinátorem distanční výuky pracoviště, dodržuje směrnici „Realizace distančních forem výuky na PdF UP Olomouc“ při vytváření studijních opor, vytvořenou studijní oporu předkládá ke schválení správci systému LMS Unifor.

9 Administrátor kurzu deleguje oprávnění uživatelských účtů pracovníků a studentů participujících na daném výukovém kurzu, vede evidenci studentů v daném výukovém kurzu a zajišťuje evidenci studijních výsledků s ohledem na systém studijní agendy STAG, plně odpovídá za formální, metodickou i technickou správnost jednotlivých modulů a disciplín v daném výukovém kurzu, jednotlivé složky je oprávněn konzultovat s koordinátorem distanční výuky pracoviště, je garantem realizované výuky v kurzu a poskytuje tudíž administrativní podporu studentům a pracovníkům participujícím na daném výukovém kurzu a jeho disciplínách a to i vůči studijnímu oddělení PdF UP Olomouc.

10 Tutor realizuje výuku v dané výukové skupině v systému LMS Unifor na úrovni dané disciplíny či disciplín, komunikuje se studenty dané disciplíny a řídí tak jejich proces vzdělávání, spolupodílí se s autorem distančního textu na aktualizaci obsahu disciplíny na základě podnětů ze strany jednotlivých studentů, kontroluje dosažené studijní výsledky studentů, eviduje dosažené studijní výsledky v systému studijní agendy STAG v součinnosti s daným administrátorem kurzu, spolupodílí se společně s administrátorem kurzu na přípravě a realizaci elektronického testování a to jak po obsahové, ale i dislokační stránce, zajišťuje evaluaci realizovaných disciplín studenty přidělené studijní skupiny.

11 Student Student se přihlašuje k systému LMS Unifor prostřednictvím nativního webového klienta (prostřednictvím sítě Internet). Využívá systém LMS Unifor k plnění svých studijních povinností vyplývajících z přiřazení k dané studijní skupině, a z požadavků na výuku uvedenou v disciplíně či kurzu. V průběhu svého studia má student právo konzultovat s administrátorem kurzu záležitosti týkající se jeho zařazení do daného výukového kurzu a evidenci s tím spojenou. Student je zodpovědný za plnění všech povinností vůči systému LMS Unifor a systému studijní agendy STAG, vyplývajících ze Studijního a zkušebního řádu, včetně ostatních souvisejících předpisů.

12 Vymezení vzájemných vazeb uživatelů DiV

13 Realizace DiV v podmínkách PdF UP Olomouc
PhDr. Milan Klement, Ph.D. Proděkan pro informační a vzdělávací technologie PdF UP Olomouc

14 Struktura distanční výuky
Souvislost jednotlivých části struktury distanční výuky realizované v podmínkách PdF UP Olomouc v návaznosti na použití systému LMS Unifor prezentuje následující schéma:

15 Hlavní složky DiV Základní jednotkou realizace distanční výuky je disciplína. Další povinné prvky struktury distanční výuky jsou organizačního charakteru a slouží jako podpůrné prostředky pro zakomponování disciplíny do schématu organizace distanční výuky realizované v podmínkách PdF UP Olomouc. Hlavní složkou distanční výuky disciplíny je využití všech prostředků zakomponovaných v systému LMS Unifor pro dosažení výukových cílů bez nutnosti prezenční účasti na výuce. Pokud je tato účast nutná, pak pouze formou tutoriálů. Tutoriál je didaktická metoda, specifická pro distanční výuku. Jde o prezenční setkání studujícího a tutora, jejichž cílem je získat přehled o studijních povinnostech, charakteru a nárocích na samostatné práce, o závazných termínech plnění, zodpovídání individuálních dotazů ke studiu nebo k určitým částem učiva.

16 Typy disciplín v DiV Disciplíny jsou tedy s ohledem na jejich realizaci rozčleněny do čtyř forem. Z tohoto dělení dále vyplývají požadavky na časovou a prostorou dislokaci realizované výuky v dané disciplíně:

17 Vymezení pojmu DISTANČNÍ VÝUKA
Za distanční výuku v podmínkách PdF UP Olomouc může být označen pouze takový modul, který obsahuje minimálně 70 % disciplín, které jsou realizovány plně distanční či distanční formou. Za distanční výuku v podmínkách PdF UP Olomouc může být označen pouze takový kurz, jehož moduly obsahují minimálně 70% disciplín, které jsou realizovány plně distanční či distanční formou. Odchylky od výše popsané organizace distanční výuky, jsou přípustné pouze v tom případě, že jsou písemně schváleny proděkanem pro studijní záležitosti a proděkanem pro informační a vzdělávací technologie PdF UP Olomouc

18 Požadavky na obsah kurzu v distanční výuce
Povinné náležitosti, které jsou nutné pro zařazení kurzu do distanční výuky (realizované v podmínkách PdF UP Olomouc) zajišťuje a garantuje administrátor příslušného kurzu. Povinnými náležitostmi kurzu jsou:

19 Požadavky na obsah modulu v distanční výuce
Povinné náležitosti, které jsou nutné pro zařazení modulu do distanční výuky (realizované v podmínkách PdF UP Olomouc) zajišťuje a garantuje administrátor příslušného kurzu. Povinnými náležitostmi modulu jsou:

20 Požadavky na obsah disciplíny v distanční výuce
Povinné náležitosti, které jsou nutné pro zařazení disciplíny do distanční výuky (realizované v podmínkách PdF UP Olomouc) zajišťuje a garantuje po obsahové stránce autor studijní opory, po stránce metodické ji zajišťuje a garantuje tutor disciplíny. Povinnými náležitostmi disciplíny jsou:

21 Požadavky na obsah kapitoly v distanční výuce
Povinné náležitosti, které jsou nutné pro zařazení kapitoly do distanční výuky (realizované v podmínkách PdF UP Olomouc) zajišťuje a garantuje autor studijní opory. Povinnými náležitostmi kapitoly jsou:

22 Požadavky na obsah kapitoly v distanční výuce
Nepovinnými náležitostmi kapitoly jsou:

23 Disciplíny DiV (studijní opory) v podmínkách PdF UP Olomouc
PhDr. Milan Klement, Ph.D. Proděkan pro informační a vzdělávací technologie PdF UP Olomouc

24 Vymezení pojmu Disciplína
Disciplína je v podmínkách PdF UP Olomouc rovna rozsahu jedné studijní opory. Rozsah standardní studijní opory je stanoven na 60 stran, přičemž tohoto objemu může být dosaženo i použitím multimediálních souborů (dále jen MM souborů). U multimediální studijní opory může být rozsah větší, ale pouze v tom případě, pokud je rozsah zvýšen podílem MM souborů. Multimediálním souborem jsou zejména statické soubory (formátu jpg, gif, bmp apod.), dynamické obrazové a zvukové soubory (formátu avi, mpg, mp3, swf apod.), multiformátové prezentační soubory (formátu pdf, ppt, xls apod.) a ostatní podpůrné typy souborů (formátu html, php, xml apod.). Každý multimediální soubor musí být zakomponován do struktury studijní opory tak, aby sloužil jako podpůrný prostředek pro prezentaci obsahu samotné opory.

25 Modulární uspořádání disciplín
Modulární uspořádání vychází z faktu, že jedné disciplíně v tomto uspořádání odpovídá v distanční formě 14 hodin výuky v prezenční formě studia. Platí tedy, že na 1 vyučovací jednotku (1 hodina výuky týdně po dobu celého semestru – 14 hod./sem.) připadá 1 studijní opora. Počet studijních opor pro jednotlivé disciplíny, včleněné do modulárního uspořádání, zohledňuje níže uvedená tabulka.

26 Typy disciplín (studijních opor)
Disciplíny (studijní opory) je možné s ohledem na jejich obsah rozčlenit do čtyř skupin. Z tohoto dělení dále vyplývají požadavky na strukturu a obsah jednotlivých typů studijních opor:

27 Požadavky na disciplíny
Všechny typy studijních opor jsou primárně vytvářeny v prostředí systému LMS Unifor pomocí aplikace MiniAware, kde jsou také zakomponovány. Podrobný metodický materiál pro potřebu tvorby studijní opor prostřednictvím aplikace MiniAware je přílohou č. 1 této směrnice. Disciplína (studijní opora) se dále dělí na jednotlivé kapitoly. Kapitola je základní výukovou, jednoznačně časově vymezenou jednotkou (délka kapitoly odpovídá 30 až 120 minutám samostudia). Každá kapitola je při výuce dále členěna na výukové činnosti, které slouží ke splnění konkrétních výukových cílů. Jednotlivé výukové činnosti v kapitole jsou doprovázeny sadou ikon, které umožňují rychlou orientaci v textu kapitoly. Sada ikon je v podmínkách PdF UP Olomouc rozdělena do dvou skupin (seznam povinných a nepovinných ikon je přílohou č. 2 této směrnice): povinné ikony, které musí být vždy použity, neboť části textu kapitoly, které doprovázejí, jsou vždy povinné a kapitola je tudíž musí obsahovat. nepovinné ikony, které se použijí pouze v tom případě, pokud je text kapitoly rozšířen o nepovinné části textu.

28 Složky DiV v podmínkách PdF UP Olomouc
PhDr. Milan Klement, Ph.D. Proděkan pro informační a vzdělávací technologie PdF UP Olomouc

29 Komunikační složky distanční výuky
Jedním ze základních požadavků na realizaci distanční výuky v podmínkách PdF UP Olomouc je zprostředkování kontaktu mezi studentem a tutorem. K tomuto účelu slouží celá řada nástrojů. Každý uživatel systému (student, tutor, administrátor kurzu) má se svým uživatelským kontem zřízenu také svou osobní stránku. Povinnou komunikační složkou, kterou využívají všichni uživatelé systému LMS Unifor je Interkom. Všechny komunikační činnosti při realizaci distanční výuky (v podmínkách PdF UP Olomouc) jsou realizovány pomocí této komunikační složky systému LMS Unifor. Interkom je obdoba pošty ( u), jen s tou výhodou, že je řízen přímo systémem a není tedy vázán na možné výpadky ových serverů. Další výhodou je dokonalá provázanost, která se projeví okamžitým hlášením na nejpoužívanějších stránkách o tom, že jste dostali novou zprávu. Na zprávy lze podobně jako u u odpovídat, předávat je dál, ukládat do archívu nebo mazat.

30 Examinační složky distanční výuky
Nezbytnou součástí studia je celá řada prověřování nabytých znalostí a dovedností studentů. Za tímto účelem jsou při realizaci distanční výuky (v podmínkách PdF UP Olomouc) při examinaci připisovány body prostřednictvím systému LMS Unifor.  Po získání požadovaného počtu bodů jsou splněny studijní povinnosti studenta v dané disciplíně, modulu či kurzu a je možné v systému studijní agendy STAG přidělit příslušný počet kreditů za absolvování dané disciplíny, modulu či kurzu. Přidělování kreditů za absolvování studijní disciplíny, modulu či kurzu, včetně počtu opakování termínů zkoušek, kolokvií a zápočtů se řídí „Studijním a zkušebním řádem UP Olomouc“ v jeho platném znění.

31 Examinační složky distanční výuky 1
Každá disciplína má možnost vyhlašovat tzv. dlouhé a krátké úkoly. Tyto úkoly slouží k průběžné kontrole dosažených studijních výsledků a mohou se tudíž započítávat do konečného výsledku o absolvování disciplíny, modulu či kurzu. Dlouhý úkol je k dispozici v sylabu disciplíny nikoliv v jejím textu. Jeho zadání vyžaduje písemnou odpověď, kterou student napíše do souboru (doc, xls, txt a další) a ten potom odešle tutorovi prostřednictvím „Odeslání práce k disciplíně“. Zde určí pouze úkol, který odesílá. Práci může smazat jen do doby, než ji zkontroluje tutor. Jakmile se tak stane, dojde k zamezení možnosti výmazu. Současně s odesláním úkolu je tutor automaticky informován Interkomem.  Při schválení jsou automaticky připisovány body, provedeno zaevidování práce jako schválené a dále vygenerována zpráva pro studenta. Ta je generována i v případě nechválení práce. Student má možnost sledovat průběh hodnocení práce prostřednictvím několika ikon indikujících momentální stav práce.

32 Examinační složky distanční výuky 2
Krátký úkol je možné použít přímo ve vlastním studijním textu. Vedle zadání úkolu je umístěna ikona, která po kliku otevře okno, do kterého se zadává odpověď na otázku. Student má možnost své odpovědi doplňovat až do vypršení stanoveného termínu. Tutor potom na hodnotící stránce zkontroluje všechny odpovědi a na jeho posouzení je, zda přizná studentovi body, nebo jej požádá například o doplnění. Každá disciplína může obsahovat online testy. Tyto testy mohou být zadány buď pouze pro třídu, jejíž tutor test zadal (privátní) nebo mohou být vyhlášeny jako veřejné.  Testy lze označit i jako zkušební. Ten se od plnohodnotného testu liší tím, že po skončení lze tento test znovu zahájit a zkusit znovu.

33 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Metodika DiV v podmínkách PdF UP Olomouc"

Podobné prezentace


Reklamy Google