Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Sociální skupiny Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Sociální skupiny Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Sociální skupiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. SP4. 818 Datum vytvoření: 29. 3. 2013 Vzdělávací oblast: Psychologie S3 Ročník: Sociální činnost – 3. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie.. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie. Prezentace k vysvětlení nových nebo opakování již probraných témat z oblasti sociální psychologie – sociální skupiny. Prezentace k vysvětlení nových nebo opakování již probraných témat z oblasti sociální psychologie – sociální skupiny.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma sociální skupiny. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma sociální skupiny. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje 1. 1. ČECHOVÁ, Věra, Alena MELLANOVÁ a Marie ROZSYPALOVÁ. Speciální psychologie. 3. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. ISBN 50-7013-342-2. 2. NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1999, 287 s. ISBN 80-200-0690-7. 3. 3. ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-48-6.

5 Zdroje 1. 1. http://pixabay.com. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://pixabay.com/cs/kahl-m%C4%9Bs%C3%ADc- lidsk%C3%A9-skupina-silueta-68145/ 2. 2. http://pixabay.com. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://pixabay.com/cs/lidsk%C3%A9- po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D-kl%C3%A1vesnice- siluety-65925 http://pixabay.com/cs/lidsk%C3%A9- po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D-kl%C3%A1vesnice- siluety-65925 3. 3. http://pixabay.com. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://pixabay.com/cs/lidsk%C3%A9-siluety-zelen%C3%A1- neon-green-65932 http://pixabay.com/cs/lidsk%C3%A9-siluety-zelen%C3%A1- neon-green-65932

6 Zdroje 4. 4. http://pixabay.com. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://pixabay.com/cs/rodina-d%C4%9Bti-otec-matka- ochrana-84865 5. 5. http://pixabay.com. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://pixabay.com/cs/lidsk%C3%A9-siluety-facebook- twitter-65930 http://pixabay.com/cs/lidsk%C3%A9-siluety-facebook- twitter-65930

7 Sociální skupiny Člověk žije obklopen lidmi, ke kterým si utváří určité vztahy. Sociální skupina je tvořena třemi a více lidmi. Sociální skupinu charakterizuje to, že její členové jsou navzájem v meziosobních vztazích (interakci), sociální vztahy jsou nějakým způsobem strukturované (organizace) a v neposlední řadě jsou vzájemně závislí.

8 Sociální skupiny Obr. č. 1

9 Význam sociálních skupin Zprostředkovávají působení makrosociálního prostředí. Mají formativní vliv, tedy podílejí se na dotváření sociálních rysů osobnosti. Ovlivňují individuální výkonnost. Posilují sociální identitu jedince – uspokojují důležité sociální potřeby: □ □sounáležitost – být s lidmi □ □být akceptován – přijímán □ □získat uznání, úctu □ □seberealizovat se

10 Druhy (klasifikace sociálních skupin) malé a velké malé a velké formální a neformální formální a neformální primární a sekundární primární a sekundární členské a vztažné (referenční) členské a vztažné (referenční) Obr. č. 2

11 Malé sociální skupiny Jedná se o skupiny: □ □kde se spolu navzájem všichni znají a komunikují tváří v tvář, jsou tedy v přímé interakci □ □mají blízké či shodné cíle a hodnoty □ □jsou vřazeni do skupinové struktury (systém pozic a rolí) □ □respektují normy skupinového života První sociální skupinou, do které se člověk rodí, je rodina, následuje okruh kamarádů, vrstevníků, zájmový kroužek, pracovní skupina atp.

12 Velké sociální skupiny Velké sociální skupiny mají velký počet členů, vzájemně se obvykle neznají, nekomunikují každý s každým a již vyžadují určitou formu organizace. Velké sociální skupiny mají velký počet členů, vzájemně se obvykle neznají, nekomunikují každý s každým a již vyžadují určitou formu organizace. Mají však společný cíl, názor, přesvědčení, ideologii, symboly (odznaky, vlajky, stejnokroje, obřady). Mají však společný cíl, názor, přesvědčení, ideologii, symboly (odznaky, vlajky, stejnokroje, obřady). Takovou skupinou je např. velká škola, větší závod, politická strana, velká nemocnice, vojenský pluk, národ… Takovou skupinou je např. velká škola, větší závod, politická strana, velká nemocnice, vojenský pluk, národ… Obr. č. 3

13 Formální a neformální skupiny Formální skupiny: Formální skupiny: □Vznikají zpravidla administrativní cestou a jsou vytvářeny za určitým účelem. □Je to např. studijní skupina (třída), vojenská jednotka, sportovní oddíl, nemocniční oddělení. Neformální skupiny: Neformální skupiny: □Jsou takové, které jsou založeny na skutečných osobních vztazích, vznikají tedy spontánně, na základě vzájemných sympatií. □Nemají zpravidla stanovený cíl, pokud ano, vytváří si jej samotná skupina, vztahy zde mohou být proměnlivé □Je to např. parta přátel na večírku, skupina dětí na hřišti.

14 Primární skupiny Za základní znaky primární skupiny je považován intimní kontakt tváří v tvář a kooperace (spolupráce, součinnost), dále potom relativní stálost, sympatie, malý počet členů a intenzivní vliv na člena. Za základní znaky primární skupiny je považován intimní kontakt tváří v tvář a kooperace (spolupráce, součinnost), dále potom relativní stálost, sympatie, malý počet členů a intenzivní vliv na člena. Příkladem je rodina. Příkladem je rodina. Obr. č. 4

15 Sekundární skupiny Sekundární (druhotná skupina) většinou následuje v čase za primární skupinou, tedy každá další skupina, do které se jedinec během života dostane. Sekundární (druhotná skupina) většinou následuje v čase za primární skupinou, tedy každá další skupina, do které se jedinec během života dostane. Má druhotný význam pro socializaci jedince. Má druhotný význam pro socializaci jedince. Jedná se například o zájmové skupiny, sportovní družstva apod. Jedná se například o zájmové skupiny, sportovní družstva apod.

16 Členské a referenční skupiny Členské skupiny jsou skupiny, jejichž jsem členem Členské skupiny jsou skupiny, jejichž jsem členem Referenční nebo-li vztažné, zase ty, jejichž členem bych chtěl být. Referenční nebo-li vztažné, zase ty, jejichž členem bych chtěl být. Obr. č. 5

17 Vliv skupiny na jednotlivce Skupina může působit na jedince jak kladně, tak i negativně. Skupina může působit na jedince jak kladně, tak i negativně. Za kladné působení považujeme: Za kladné působení považujeme: □Ovlivňuje utváření osobnosti □Uspokojuje psychosociální potřeby □Ovlivňuje výkonnost a vede k osvojení nových vědomostí a dovedností □Učí lepší spolupráci a komunikaci s druhými Nepříznivý vliv skupiny Nepříznivý vliv skupiny □Nekritické přijímání názorů skupiny □Podlehnutí tlaku skupiny (predelikventní party, náboženské sekty)

18 Test 1. Sociální skupina je: a.každé seskupení nejméně 3 lidí b. b.nemá formativní vliv, tedy nepodílí se na dotváření sociálních rysů osobnosti c. c.členové nejsou navzájem v meziosobních vztazích (interakci) 2. Malá sociální skupina je: a.seskupení 2–3 členů b.seskupení 30–40čelenů c.seskupení 50 a více členů

19 Test 3. Primární sociální skupina a.navazuje na každou prvotní skupinu b.je to sociální skupina, do níž se člověk rodí – rodina c.je stanovena na základě vzájemných sympatií 4. Vztažná neboli referenční skupiny a.skupina, které jsem členem b.skupina daná na základě formálních pravidel c.skupina, jejíž členem bych chtěl být

20 Test 5. Formální skupina: a.je dána administrativní cestou b.náhodné se skupení lidí – fotbalový zápas, diváci v divadle c.má malý počet členů, kteří se ale navzájem neznají

21 Vyhodnocení testu 1. a. 2. b. 3. b. 4. c. 5. a.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Sociální skupiny Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google