Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

The Historical Jesus Historický Ježíš Meaning and sources Význam a prameny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "The Historical Jesus Historický Ježíš Meaning and sources Význam a prameny."— Transkript prezentace:

1 The Historical Jesus Historický Ježíš Meaning and sources Význam a prameny

2 Different meanings Rozdílný význam Real Jesus –What Jesus felt and wanted: Jesus’ conscience, Jesus’ Ego –Not approachable Reálný Ježíš –To, co Ježíš prožíval navenek i v nitru, co pociťoval : Ježíšovo vědomí, Ježíšova bytostná identita –Není dosažitelný

3 Historical Jesus –What we can know about Jesus from historical evidence (writtens, epigraphy and archeological sites …) –Approachable in minimal part Historický Ježíš –To, co jsme schopni rekonstruovat z Ježíšova života, vycházíme přitom z historických dokladů (texty, nápisy, archeologické nálezy…) –Dosažitelný jen z velmi malé části

4 Theological Jesus –What we say about Jesus from faith’s perspective Be careful: do not divide the HJ and TJ: they must be connected; the first without the second is meaningless, the second without the first is ideology Teologický Ježíš –To, co se o Ježíšovi říká z pohledu křesťanské víry Pozor, abychom příliš neoddělili TJ od HJ: první bez druhého je pouhou ideologií, druhý bez prvního nemá smysl

5 The sources Sources from inside -They come from the ancient christian communitie -Canonical Gospels -Letters of St. Paul -importance (the oldest texts) -A problem with Paul (He never met the historical Jesus) ) Interní prameny -Pochází zevnitř prvních křesťanských komunit -Kanonická evangelia -Některé listy sv. Pavla -Jsou velmi důležité (nejstarší texty) -Problém: Pavel se nesetkal s historickým Ježíšem … odkud čerpá svou znalost?

6 Sources from outside -They come from external contests -Tacitus, Suetonius (Roman world) -Flavius Josephus (Jew world) Externí prameny -Pochází z nekřesťanského prostředí -Tacitus, Suetonius, (římský svět) -Flavius Josephus (židovský svět)

7 Intermediate sources -They come from marginal christian communities and they were used with a particular purpose -apocryphal Gospels (Protoevangelium of James,Gospel of Thomas, Gospel of Peter, Gospels of childhood… Intermediální prameny -Pochází zevnitř marginálních křesťanských komunit: texty jsou užívány pro zcela specifické účely konkrétní komunity -Apokryfní evangelia (Tomášovo evangelium, Petrovo evangelium, Protoevangelium podle sv. Jakuba, evangelia Ježíšova dětství…)

8 Il “Testimonium Flavianum” Verso questo tempo visse Gesù, uomo saggio, ammesso che lo si possa chiamare uomo. Egli infatti compiva opere straordinarie, ammaestrava gli uomini che con piacere accolgono la verità, e convinse molti Giudei e Greci. Egli era chiamato il Cristo. E dopo che Pilato, dietro accusa dei maggiori responsabili del nostro popolo lo condannò alla croce, non vennero meno coloro che fin dall’inizio lo amarono. Inatti apparve loro il terzo giorno, di nuovo vivo, avendo i divini profeti detto queste cose su di lui e moltissime altre meraviglie. E ancor fino al giorno d’oggi continua a esistere la tribù dei cristiani che da lui prende il nome.» „V té době žil moudrý muž (smíme-li ho nazvat mužem) jménem Ježíš. Konal podivuhodné skutky a učil lidi, kteří jsou otevření pravdě a mnoho židů i Řeků se stalo jeho učedníky. Byl nazýván Kristus. Když ho Pilát odsoudil k smrti na kříži na základě obvinění našich předáků, ti, kdo ho od počátku milovali, ho neopustili ani po jeho smrti. On se jim totiž zjevil živý třetí den po svém umučení, jak o něm předpověděli svatí proroci toto a velké množství dalších zázraků). Až dodnes existuje kmen křesťanů, který se tak po něm nazývá.“

9 Probable original version Verso questo tempo visse Gesù, uomo saggio. Egli infatti compiva opere straordinarie, ammaestrava gli uomini che con piacere accolgono la verità, e convinse molti Giudei e Greci. Egli era chiamato il Cristo. E dopo che Pilato, dietro accusa dei maggiori responsabili del nostro popolo lo condannò alla croce, non vennero meno coloro che fin dall’inizio lo amarono. E ancor fino al giorno d’oggi continua a esistere la tribù dei cristiani che da lui prende il nome.» „V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Konal podivuhodné skutky a učil lidi, kteří jsou otevření pravdě a mnoho židů i Řeků se stalo jeho učedníky. Byl nazýván Kristus. Když ho Pilát odsoudil k smrti na kříži na základě obvinění našich předáků, ti, kdo ho od počátku milovali, ho neopustili ani po jeho smrti. On se jim totiž zjevil živý třetí den po svém umučení. Až dodnes existuje kmen křesťanů, který se tak po něm nazývá.“

10 Important elements for Historical Research Prvky důležité pro historické bádání o Ježíšovi Jesus existed and made great things (gestures and words) Existoval muž jménem Ježíš, který konal „podivuhodné skutky“ (činy a slova) was followed by a group of disciples from different part of the ancient world Měl kolem sebe skupinu učedníků složenou z lidí různé provenience

11 He was killed by Roman authority for the accusation of Jew estabilishment Byl zabit římskými autoritami na základě obvinění židovských předáků A group of followers was existing after his death Po jeho smrti dále existovala komunita jeho učedníků

12 Credibility Criteria Kritéria věrohodnosti Today’s news V současnosti posuzujeme zprávu jako věrohodnou, když splňuje tato kritéria: -Proximity to the event(space and time) -Blízkost události (prostorová a časová) -Spread in the media -Rozšíření prostřednictvím médií -Authority of the source -Autorita zdroje

13 Canonical sources Kanonické zdroje -Composition time (most recent canonical Gospel is from the I century, the oldest apocryphal Gospel is from the second half of the II century) -Doba vzniku (nejmladší kanonické evangelium pochází z konce 1. století, nejstarší apokryfní celek z druhé poloviny 2. století)

14 -Spread in the Ancient Church(the Canonical Gospels spread in the whole Mediterranean world, the Apocryph ones, instead, only in few and closed communities) -Rozšíření v církvi (kanonická evangelia se rozšířila rychle po celém Středomoří, apokryfní se omezila na několik malých komunit) -Apostolicity (to the Canonical Gospel was recognized an authority without a lot of discussions because of the presence of a guarantee by an apostle, to the apocryphs it was not) -Apoštolskost (kanonickým evangeliím byla bez větších problémů přiznávána autorita, protože mají za zády konkrétního „garanta“ - apoštola, apokryfům tato autorita nebyla nikdy v takovém rozsahu přiznána)


Stáhnout ppt "The Historical Jesus Historický Ježíš Meaning and sources Význam a prameny."

Podobné prezentace


Reklamy Google