Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ PRAVOMOC DLE BRUSEL I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ PRAVOMOC DLE BRUSEL I"— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ PRAVOMOC DLE BRUSEL I
PŘEDNÁŠKA Č. 3

2 PRAVOMOC ZÁKLADNÍ ČLÁNEK 2 – OBECNÉ PRAVIDLO, OSTATNÍ PRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ VÝJIMKY VŮČI NĚMU VYJÁDŘENÍ OBECNÉHO PRAVIDLA: ACTOR SEQUITER FORUM REI STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST A DOMICIL ČLENSKÉHO STÁTU: V MÍSTĚ DOMICILU NEBO DLE DALŠÍCH PRAVIDEL NAŘÍZENÍ. DOMICIL DÁN V ČLÁNCÍCH 59 A 60 CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI S DOMICILEM NA ÚZEMÍ ČLENSKÉHO STÁTU: TOTÉŽ POSTAVENÍ JAKO TUZEMCI OSOBA S DOMICILEM MIMO EU: JINÁ PRAVIDLA. VÝJIMKA ČLÁNEK 22,23. OSOBA S DOMICILEM V RÁMCI EU SE MŮŽE DOMÁHAT PROTI NIM PRAVIDEL DLE PŘÍLOHY 1

3 PŘÍLOHA 1 – ODKAZ ČL. 3.2 A 4.2. ZNĚNÍ PRO ČR: ČL. 86 OSŘ
HODNOCENÍ: NENÍ ZŘETELNÉ, PROČ NENÍ VYLOUČEN SPÍŠE ZMPS DŮSLEDEK: NE ZCELA JASNÉ, NAHRAZENA NORMA NAVAZUJÍCÍ, NIKOLI ZÁKLADNÍ

4 PŘÍKLAD FIRMA MAJÍCÍ SÍDLO NA ÚZEMÍ NĚMECKA UZAVŘELA SMLOUVU S FIRMOU MAJÍCÍ SÍDLO NA ÚZEMÍ ČR. PŘEDMĚTEM SMLOUVY JE KOUPĚ-PRODEJ ZBOŽÍ ZA PODMÍNKY EX WORKS ZÁVOD PRODÁVAJÍCÍHO V ČR. NĚMECKÁ FIRMA NEZAPLATILA ZBOŽÍ. KDE BUDE ČESKÁ FIRMA ŽALOVAT ? ZÁKLADNÍ POZICE: ČLÁNEK 2 2. ZMĚNA: NAMÍSTO FIRMY, TURECKÝ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍK MAJÍCÍ DOMICIL V NĚMECKU. 3. ZMĚNA: NAMÍSTO NĚMECKÉ FIRMY, UKRAJINSKÁ FIRMA

5 PRAVOMOC ALTERNATIVNÍ I
NUTNO SPLNIT PODMÍNKU DLE ČL. 2, POTOM SE MŮŽE UPLATNIT ČLÁNEK 5 S NÁSLEDUJÍCÍMI PRAVIDLY: SMLOUVA - MÍSTO PLNĚNÍ VÝŽIVNÉ – DOMICIL OSOBY OPRÁVNĚNÉ CIVILNÍ DELIKTY – MÍSTO ŠKODNÉHO JEDNÁNÍ ADHÉZNÍ ŘÍZENÍ – MÍSTO, KDE BYLA PODÁNA ŽALOBA V TRESTNÍ VĚCI POBOČKA, ZASTOUPENÍ, ATD. – MÍSTO POLOHY TĚCHTO ÚTVARŮ TRUSTEE –DOMICIL TRUSTU ZÁCHRANNÉ PRÁCE – MÍSTO, KDE BYLY VĚCI ZADRŽENY ČI ZAJIŠTĚNY

6 SMLOUVY MÍSTO PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVA: DOMNĚNKA, ŽE JDE O MÍSTO DODÁNÍ, RESP. KDE MĚLO BÝT DODÁNO POSKYTNUTÍ SLUŽEB: DOMNĚNKA, ŽE JDE O MÍSTO POSKYTNUTÍ, RESP. KDE MĚLY BÝT POSKYTNUTY

7 PŘÍKLAD KDE DÁLE MŮŽE STRANA ŽALOVAT?
V MÍSTĚ PLNĚNÍ, KTERÉ JE U KUPNÍ SMLOUVY MÍSTEM DODÁNÍ. DODACÍ PODMÍNKA EX WORKS, MÍSTO DODÁNÍ ZÁVOD PRODÁVAJÍCÍHO ZÁVĚR: LZE ŽALOVAT I U ČESKÝCH SOUDŮ. OSŘ URČÍ MÍSTNÍ, FUNKČNÍ, VĚCNOU PŘÍSLUŠNOST

8 JUDIKATURA – MÍSTO PLNĚNÍ, AUTONOMNÍ NEBO NÁRODNÍ TERMÍN (NAVÁZÁNÍ NA PRÁVNÍ ŘÁD)
12/76 Tessili v. Dunlop - místo plnění závazku ve smyslu článku 5 odst. 1 je určeno právním řádem určeným kolizními normami státu soudu, kde je podána žaloba.  C-288/92 Custom Made v. Stawa - stejné ve vztahu k hmotněprávní úpravě. C-440/97 Groupe Concorde v. The Master of the Vessel Suhadiwarno Panjan - odmítnuto autonomní určení místa plnění a přijato kolizní určení. 14/76 de Bloos v. Bouyer - totéž

9 JUDIKATURA – MNOHOST MÍST PLNĚNÍ
266/85 Shenavai v. Kreischer - rozhodující pro určení místa plnění je závazek, který je pro plnění charakteristický C-256/00 Besix v. Kretzschmar - v případě geograficky neomezených závazků k plnění a v důsledku toho k mnohosti míst, v nichž má být plněno je nutno určit pravomoc dle článku 2, nikoli dle článku 5 odst. 1. C-420/97 Lethertex v. Bodetex - jedná-li se od dvě rovnocenné povinnosti vzniklé z jedné smlouvy, a dle kolizních pravidel soudu má jeden místo plnění v jednom státě a druhý ve druhém, nemá tento soud pravomoc dle článku 5 odst. 1 ke slyšení celé žaloby.

10 JUDIKATURA - OSTATNÍ 56/79 Zelger v. Salinitri - je-li místo plnění obsaženo v doložce, která je dle rozhodného národního práva platná, s ohledem na článek 5 odst. 1, resp. bez ohledu na požadavky článku 17 (dnes článek 23, ustanovení o prorogaci), má soud tohoto místa dánu pravomoc. 38/81 Effer v. Kantner - pravomoc dle článku 5 odst. 1 je dána i tehdy, kdy je sporná existence smlouvy, na níž je postaven závazek. C-26/91 Handte v. Traitements Mecano-Chimique nelze aplikovat článek 5 odst. 1 na situace, kde není přímý smluvní závazek. Jednalo se o odpovědnost za výrobek.

11 VÝŽIVNÉ MÍSTO DOMICILU OPRÁVNĚNÉHO
ZDŮVODNĚNO SLABŠÍ POZICÍ STRANY ŽALUJÍCÍ AUTOMNĚ POJATÝ TERMÍN „VÝŽIVNÉ“ PŘÍPADY: 120/79 CAVEL V. CAVEL C-433/01 Freistaat Bayern v. Jan Blijdenstein).

12 CIVILNÍ DELIKTY soud místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události. PROBLÉM: MÍSTO, KDE DOŠLO KE ŠKODĚ (loci damni infecti), NEBO MÍSTO, KDE DOŠLO K JEDNÁNÍ, KTERÉ ZPŮSOBILO VZNIK ŠKODY (loci delicti). Tato dvě místa se mohou nacházet na území různých států.

13 JUDIKATURA – MÍSTO ŠKODNÉ UDÁLOSTI
C-21/76 Biera Reinwater v. Mines de Potasse d´Alcase - zvláštní příslušnost podle článku 5 odst. 3 je založena na úzkém vztahu mezi soudem místa, ve kterém nastala škodná událost, a sporem z této události C-364/93 Marinari v. Lloyd’s Bank. Zde ESD stanovil i určitá omezení v určení pravomoci ( místo, kde došlo ke škodné události, nemůže zahrnovat každé místo, kde bylo možné pocítit nepříznivé důsledky deliktního jednání).

14 JUDIKATURA – DELIKT ČI QUASIDELIKT
AUTONOMNÍ DEFINICE C-96/00 GABRIEL – C-27/02 ENGLER -

15 PRAVOMOC ALTERNATIVNÍ II
ALTERNATIVA K ČL. 2 I ČLÁNKU 5 CÍL: ZABRÁNIT VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ V RŮZNÝCH STÁTECH TAM, KDE BY OSTATNÍ PRAVIDLA K TÉTO SITUACI VEDLA DŮVOD: PROCESNÍ EKONOMIE, ZABRÁNIT DŮSLEDKŮM TAKOVÝCHTO SITUACÍ

16 JUDIKATURA 189/87 Kalfelis v. Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst and Co. - pro aplikaci článku 6 odst. 1 musí existovat mezi různými žalobami vznesenými týmž žalujícím proti různým žalovaným spojení takového druhu, že je prospěšné rozhodnout žaloby společně za účelem odstranění rizika, že by vznikla neslučitelná rozhodnutí vycházející z různých řízení.

17 PRAVOMOCI SPECIÁLNÍ UPLATNÍ SE PŘED PRAVOMOCÍ ZÁKLADNÍ A ALTERNATIVNÍ
VĚCI POJIŠŤOVACÍ (ČL.9-14) VĚCI SPOTŘEBITELSKÉ (ČL ) VĚCI PRACOVNÍ (ČL )

18 PRAVOMOC VÝLUČNÁ PŘEDNOST PŘED OSTATNÍMI PRAVOMOCEMI, DOHODA JI NEMŮŽE VYLOUČIT VZTAHUJE SE I NA ŽALOVANÉ MIMO ÚZEMÍ EU, ROZHODUJÍCÍ JSOU VĚCNÉ PRVKY, NIKOLI PERSONÁLNÍ VZTAH K ČLÁNKŮM 1 (NEPŘÍMÉ ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU ÚPRAVY), 25 (ZKOUMÁNÍ EX OFFO), 29 (STŘETY), 35 (NERESPEKTOVÁNÍ – NELZE UZNAT ROZHODNUTÍ)

19 JEDNOTLIVÉ SITUACE VĚCNÁ PRÁVA K VĚCEM NEMOVITÝM A NÁJEM K NIM – MÍSTO POLOHY NEMOVITOSTI NÁJEM PO DOBU NEJVÍCE 6 PO SOBĚ JDOUCÍCH MĚSÍCŮ, SPOLEČNÝ DOMICIL OSOB V JEDNOM STÁTĚ, SOUKROMÝ ÚČEL, NÁJEMCE FYZICKÁ OSOBA – DOMICIL ŽALOVANÉHO

20 JUDIKATURA VĚCNÁ PRÁVA, NÁJEM ATD. – AUTONOMNÍ TERMÍN
C-292/93 Lieber V. Gobel – kompenzace za dobu následující po anulování převodu nespadá pod ustanovení o výlučné pravomoci. 115/88 Reichert v. Dresdner Bank 241/83 Rosler v. Rottwinkel

21 JEDNOTLIVÉ SITUACE PLATNOST, NEPLATNOST VZNIKU NEBO ZRUŠENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB – MÍSTO SÍDLA PLATNOST ZÁPISU DO VEŘEJNÉHO REGISTRU – MÍSTO, KDE JE TENTO VEDEN ZÁPISY ČI PLATNOST PRÁV PRŮMYSLVÝCH – MÍSTO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY, UDĚLENÍ NEBO ZAPSÁNÍ PRÁVA, NEBO KDE SE DLE KOMUNITÁRNÍCH INSTITUTŮ ČI MS MÁ ZA TO, ŽE SE TAK STALO NUCENÝ VÝKON ROZHODNUTÍ – MÍSTO REALIZACE EXEKUCE


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ PRAVOMOC DLE BRUSEL I"

Podobné prezentace


Reklamy Google