Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotlivec v právním řádu EU z perspektivy ochrany lidských práv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotlivec v právním řádu EU z perspektivy ochrany lidských práv"— Transkript prezentace:

1 Jednotlivec v právním řádu EU z perspektivy ochrany lidských práv
4/4/2011 Václav Stehlík Katedra evropského práva Právnická fakulta UP

2 Struktura přednášky A) základy ochrany lidských práv B) právo EU – národní právní řády - jednotlivec C) lidská práva v judikatuře D) činnost politických institucí E) Listina/Charta základních práv EU F) Smlouva o Ústavě G) Lisabonská smlouva a Listina

3 A) základy ochrany lidských práv

4 Lidská práva – úrovně ochrany
národní úroveň mezinárodní úroveň - regionální úroveň – Rada Evropy - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950, účinnost 1953) - Evropský soud pro lidská práva - Evropská sociální charta

5 - univerzální úroveň - Úmluvy v rámci OSN - Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - Mezinárodní pakt o hospodářských a sociálních právech - Úmluvy mezinárodní organizace práce

6 B) právo EU – národní právní řády - jednotlivec

7 1) Založení Evropských společenství
základní ideová východiska role jednotlivce?

8 2) Postavení jednotlivce v právním systému EU – teoretický základ
princip přímé použitelnosti práva EU v členských státech princip přímého účinku práva EU 26/62 Van Gend en Loos „právo ES je přímo zdrojem práv a povinností vynutitelných před národními soudy“

9 - ESD definuje přímý účinek ve vztahu k jednotlivým pramenům práva ES:
- zakládací smlouvy - nařízení - směrnice - rozhodnutí

10 Nadřazenost (aplikační přednost) práva ES
případ 6/64 Costa v. E.N.E.L. - právo ES se odlišuje od běžného mezinárodního práva - závazné jak pro členské státy, tak i pro jednotlivce

11 ESD - Internationale Handelsgesellschaft
„právo ES, včetně sekundární legislativy, je nadřazeno i národnímu ústavnímu právu“ spor o „kompetenční kompetenci“

12 Jak členské státy přijaly doktrínu nadřazenosti práva ES?
Německý ústavní soud rozhodnutí Solange I, 1974 přezkum slučitelnosti aktů komunitárního práva s ohledem na respekt standardů ochrany lidských práv

13 C) lidská práva v judikatuře ESD

14 Evropský soudní dvůr a ochrana lidských práv
50. a 60. léta - ESD – odmítá chránit lidská práva - ESD odmítá aplikovat ustanovení národních ústav ohledně garancí lidských práv

15 Konec 60. let – změna přístupu ESD:
- 29/69 Stauder v. město Ulm (kupónové máslo): - lidská práva jsou součástí obecných zásad právních

16 70. léta – konflikt práva ES s národní ústavní úpravou
Rozhodnutí ESD - 11/70 Internationale Handelsgesellschaft Reakce - rozhodnutí Německého ústavního soudu - Solange I - ohrožení uniformní aplikace práva ES v členských státech - ohrožení postavení ESD jako „ústavního, nejvyššího“ soudu ES

17 Reakce ESD V 70. a 80. letech - ve svých rozhodnutích intenzivně rozvíjí ochranu lidských práv jako součást tzv. obecných zásad právních obecné zásady právní mají stejnou právní sílu jako primární právo ES

18 Jak vymezit obecné zásady právní?
ESD vychází z: ústavních tradic členských států mezinárodních smluv, jichž jsou členské státy signatáři nebo na jejichž přípravě se podílely

19 Nejvýznamnější zdroje inspirace:
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Evropská sociální charta smlouvy v rámci MOP Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Mezinárodní pakt o hospodářských a sociální právech

20 Závaznost standardu ochrany LP pro:
instituce EU členské státy, pokud: aplikují právo EU implementují právo EU uplatňují výjimky z práva EU

21 Reakce národních soudů na rozvoj doktríny ochrany lidských práv v judikatuře ESD
- Německý spolkový ústavní soud - případ Solange II, 1987 - Ústavní soud ČR, případ „Cukerné kvóty“ – nepřípustnost zásahu do materiálního jádra české ústavy

22 D) činnost politických institucí a lidská práva

23 Rozvoj lidských práv – aktivity institucí EU
70. a 80. léta různorodé deklarace, resoluce Evropský parlament: Deklarace základních práv a svobod (1989) Komunitární charta základních sociálních práv pracovníků – podepsána členskými státy (1989)

24 90. léta – Smlouva o EU (Maastrichtská smlouva – 1993)
Občanství EU Jaká mají občané EU práva?

25 - svoboda pohybu a bydliště na území EU
- právo volit a být volen v místních volbách a ve volbách do EP v místě bydliště - právo na diplomatickou ochranu ve třetích zemích - právo podávat petice k EU - právo předkládat své stížnosti Evropskému ombudsmanovi - právo oslovit jakoukoliv instituci nebo orgán EU v jednom z úředních jazyků EU (jazyky všech členských zemí EU) a obdržet odpověď ve stejném jazyce

26 - změny v primárním právu – čl. 6 a 7 SEU
- výslovný odkaz na ochranu lidských práv jako obecných zásad právních - procesní nástroje proti státu, který vážně narušuje lidská práva

27 Diskuze o přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
ESD - posudek 2/94 o přistoupení EU k EÚLP - ve smlouvách neexistuje žádný právní základ k přistoupení

28 E) Charta/Listina základních práv EU

29 Vývoj po roce 2000 - přijata v Nice v prosinci 2000
Charta základních práv EU - přijata v Nice v prosinci 2000 - deklarace orgánů EU - bez právní závaznosti Charta - poskytuje seznam základních práv, jež mají být respektována v aktivitách EU - orgány EU - členskými státy, pokud aplikují právo EU - pokrývá politická, sociální a hospodářská práva občanů EU

30 - jaké jsou její účinky ve vztahu k institucím EU?
Otázky spojené s Chartou: - jaké jsou její účinky ve vztahu k institucím EU? - jaké jsou její účinky pro členské státy? - jaké jsou její účinky ve vztahu k jednotlivcům?

31 Otázky spojené s Chartou:
- jaká je její vazba na Evropskou úmluvu na ochranu lidských práv? - zda vůbec či jak se Charta promítne do judikatury unijních soudů? - jaká je budoucnost Charty?

32 F) Smlouva o Ústavě pro Evropu

33 Smlouva o ústavě pro Evropu (2004)
- Charta se stala částí II Ústavy - Charta by se stala součástí primárního práva - Charta by se stala závaznou pro instituce EU a členské státy Jaký byl osud Smlouvy o ústavě?

34 G) Lisabonská smlouva a Listina

35 Lisabonská smlouva (2007, účinnost 2009) – současný stav
Čl. 6 SEU 1. Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku, jež má stejnou právní sílu jako Smlouvy. Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené ve Smlouvách. 2. Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Přistoupení k této úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami. 3. Základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie. Čl. 7 SEU - umožňuje suspendovat práva států, jež porušují zásady obsažené v čl. 6

36 Struktura Listiny HLAVA I DŮSTOJNOST HLAVA II SVOBODY HLAVA III
ROVNOST HLAVA IV SOLIDARITA HLAVA V OBČANSKÁ PRÁVA HLAVA VI SOUDNICTVÍ HLAVA VII OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY

37 Použití Listiny 1. Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v souladu se svými pravomocemi, při zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve Smlouvách. 2. Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly stanovené ve Smlouvách.

38 Protokoly o aplikaci Listiny – Polsko, VB
Článek 1 1. Listina nerozšiřuje možnost Soudního dvora Evropské unie ani jakéhokoliv soudu Polska či Spojeného království shledat, že právní a správní předpisy, zvyklosti nebo postupy Polska či Spojeného království nejsou v souladu se základními právy, svobodami nebo zásadami, které Listina potvrzuje. 2. Zejména, a aby se předešlo jakékoliv pochybnosti, nic v hlavě IV Listiny nezakládá soudně vymahatelná práva platná v Polsku či ve Spojeném království, pokud tato práva nejsou stanovena ve vnitrostátním právu Polska či Spojeného království.

39 Prohlášení Polské republiky k Listině základních práv Evropské unie
Listina se nijak nedotýká práva členských států přijímat právní předpisy v oblasti veřejné mravnosti, rodinného práva, jakož i ochrany lidské důstojnosti a dodržování fyzické a mravní integrity člověka.

40 Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie
1. Česká republika připomíná, že ustanovení Listiny základních práv Evropské unie jsou určena orgánům a institucím Evropské unie v souladu se zásadou subsidiarity a rozdělením pravomocí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, jak bylo znovu potvrzeno v prohlášení (č. 18) o vymezení pravomocí. Česká republika zdůrazňuje, že její ustanovení jsou určena členským státům pouze tehdy, pokud provádějí právo Unie, a nikoli tehdy, když přijímají nebo provádějí vnitrostátní právo nezávisle na právu Unie. 2. Česká republika rovněž zdůrazňuje, že Listina nerozšiřuje oblast uplatňování práva Unie a nezakládá žádnou novou pravomoc Unie. Listina nezužuje oblast uplatňování vnitrostátního práva a neomezuje žádné současné pravomoci vnitrostátních orgánů v této oblasti.

41 3. Česká republika podtrhuje, že pokud Listina uznává základní práva a zásady, které vyplývají z ústavních zvyklostí společných členským státům, tato práva a zásady musí být vykládány v souladu s těmito zvyklostmi. 4. Česká republika dále zdůrazňuje, že žádné ustanovení této Listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod, které jsou v oblasti své působnosti uznávány právem Unie a mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Unie nebo všechny její členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavami členských států.

42 Budoucnost ochrany LP v EU?
- aplikace Listiny? - státy s výhradou aplikace Listiny? - přistoupení k Evropské úmluvě?

43 Shrnutí v otázkách Co to je přímý účinek práva EU a jaký má význam pro ochranu LP? Proč se retrospektivně v EU začala prosazovat ochrana LP? Na jakých pilířích stojích ochrana LP? Jak se ochrana LP dotýká národního (ústavního) práva? Co nám přináší Listina? Proč EU usiluje o přistoupení EU k Evropské úmluvě?

44 Děkuji za pozornost Pěkné odpoledne


Stáhnout ppt "Jednotlivec v právním řádu EU z perspektivy ochrany lidských práv"

Podobné prezentace


Reklamy Google