Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIMOCELNÍ OPATŘENÍ Mezi nejvýznamnější mimocelní opatření patří bezesporu množstevní omezení a zákazy dovozu, popř. vývozu. Nejčastější formou množstevního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIMOCELNÍ OPATŘENÍ Mezi nejvýznamnější mimocelní opatření patří bezesporu množstevní omezení a zákazy dovozu, popř. vývozu. Nejčastější formou množstevního."— Transkript prezentace:

1 MIMOCELNÍ OPATŘENÍ Mezi nejvýznamnější mimocelní opatření patří bezesporu množstevní omezení a zákazy dovozu, popř. vývozu. Nejčastější formou množstevního omezení dovozu jsou dovozové licence , které mohou být individuální nebo generální. automatické licence podstata je v tom, že dovozce počítá s velkou pravděpodobností udělení licence, ale musí si ji obstarat (opatřit). Neautomatické licence vývozní licence, které mají chránit vývoz strategických surovin nebo materiálu (např. vojenský materiál, suroviny pro energetický a zbrojní průmysl, příp. zemědělská produkce,..). Vývozní licence mohou z politických důvodů vést až k embargu vývozu některého zboží.

2 MIMOCELNÍ OPATŘENÍ Licenční režimy v ČR
Netarifní opatření se uplatňují v ČR formou licenčního režimu ve specifických případech a ve vymezeném rozsahu omezují a regulují pohyb zboží a služeb v hospodářských stycích se zahraničím. Uplatňovaný systém je v souladu s mezinárodními závazky vyplývajícími jak ze vztahu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT), tak z uzavřených mnohostranných a dvoustranných dohod a mezinárodních smluv.

3 Licenční správa MIMOCELNÍ OPATŘENÍ
K zabezpečení kvalifikovaného řízení a výkonu licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím byla na základě usnesení vlády č. 83/1993 zřízena v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu Licenční správa Zpracovává a posuzuje návrh koncepcí vývoje licenčního režimu v celku a v jeho jednotlivých oblastech. Zabezpečuje systémové vedení a koordinaci činnosti odborných týmů zpracovávajících agendu jednotlivých licenčních režimů včetně komisí celostátního a mezinárodního významu. Zpracovává z věcného hlediska návrhy právních předpisů v oblasti licenční politiky.

4 MIMOCELNÍ OPATŘENÍ posuzuje a vyřizuje žádosti o licence k vývozu a dovozu zboží a služeb, případně k obchodu s nimi ve vztahu k zahraničí, v návaznosti na postupy stanovené v součinnosti s příslušnými orgány a dotčenými organizacemi, navrhuje položky zboží podléhající licenčnímu režimu a výši dovozních a vývozních kvót na dané období, připravuje podklady pro vydávání seznamů zboží a služeb určených k licenčnímu režimu , kontroluje dodržování předpisů platných pro licenční režimy a uplatňuje příslušné sankce za jejich porušení, zabezpečuje informační systém v oblasti licencí pro vlastní potřebu, pro informovanost ústředních orgánů republiky, jednotlivých komisí a Koordinační rady, analyzuje účinnost předpisů upravujících licenční režimy v oblasti hospodářských styků se zahraničím, podílí se ve spolupráci s věcně příslušnými ústředními orgány na jejich tvorbě a změnách, zabezpečuje podklady pro jednání na mezistátní úrovni v otázkách spadajících do působnosti Správa, účastní se těchto jednání a v rámci svých kompetencí zajišťuje plnění přijetých závěrů, spolupracuje v rámci své působnosti s příslušnými ústředními orgány státní správy, orgány Celní správy, s Radou celní unie i dalšími nevládními institucemi a organizacemi v České republice a v zahraničí.

5 MIMOCELNÍ OPATŘENÍ K zabezpečení objektivnosti a transparentnosti těchto činností jsou ustaveny ODBORNÉ KOMISE složené ze zástupců zainteresovaných rezortů. - doporučují položky k licenčnímu režimu a výši kvót na dané období - navrhují kritéria a postupy při posuzování žádosti o licence pro dané časové období. - provádějí kontrolu využívání vydaných licencí, navrhují výběrová řízení pro specifické položky a případně spolupracují s dalšími dotčenými orgány. KOORDINAČNÍ RADA - zástupci ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství, zdravotnictví, vnitra, zahraničních věcí, životního prostředí, obrany, financí, práce a sociálních věcí.

6 Organizace licenční správy
MIMOCELNÍ OPATŘENÍ Organizace licenční správy 1. odbor zboží a služeb s odděleními: zboží a služeb pracovních sil 2. odbor speciálního materiálu s odděleními: vojenského materiálu zbraní, střeliva a výbušnin nevojenského charakteru mezinárodních kontrolních režimů Jednotlivé obory plní specifické nezaměnitelné úkoly na úseku licenčních režimů v rámci platné legislativy.

7 MIMOCELNÍ OPATŘENÍ je upraveno
Vydávání ústředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb ( dále jen "licence" ) je upraveno vyhláškou č. 560/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. zákonem č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem ČSFR. ustanovením § 56 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím. vyhláškou č. 300/1993 Sb. , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 560/1991 Sb..

8 MIMOCELNÍ OPATŘENÍ přílohy A a B příloha C příloha D příloha E
zboží z oblasti neobnovitelných zdrojů, suroviny a polotovary a vybrané produkty zemědělské prvovýroby a potravinářského průmyslu . příloha C položky obsažené v bilaterálních dohodách s Norskem, USA a Kanadou o textilu, skopovém mase a oceli s cílem zabezpečit dodržování převzatých autolimitačních závazků příloha D jedy, omamné a psychotropní látky a prekursory, zařazené komisí OSN pro omamné látky do Úmluvy z roku 1988 příloha E seznam zbraní, střeliva a výbušnin nevojenského charakteru. příloha F vzorové formuláře a návod na jejich vyplnění.

9 Udělení licencí - podmínky
Zboží, jehož seznam je uveden v přílohách B, C, D a E vyhlášky, mohou podnikatelé vyvážet z České republiky jen na základě: v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci Vývozní licence se udělují na určité zboží, v určitém množství nebo hodnotě, v určitém časovém období. souhrn vývozu povoleného množství nebo hodnoty určitého zboží nesmí přesáhnout roční kvótu stanovenou po projednání s příslušnými ústředními orgány státní správy ČR. Podnikatel v případech specifického zacházení u vybraných položek musí splňovat požadavky zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, tj. musí prokázat, že je osobou oprávněnou k výkonu určité činnosti ve smyslu tohoto zákona ( viz vázané a koncesované činnosti). Pokud činnost, kterou provozuje, není živností, musí se prokázat povolením příslušného státního orgánu.

10 Udělování licence Žádost o udělení licence musí být předložena na předepsaném formuláři, řádně vyplněná a podepsaná oprávněnou osobou resp. zplnomocněným zástupcem. Žádosti o udělení licence k vývozu zboží na jednotlivá pololetí musí být předloženy nejpozději 15 dní před začátkem tohoto období. U žádostí předložených po stanovené lhůtě lze udělit licenci pouze v případě, kdy limit na příslušné pololetí nebyl vyčerpán. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o udělení licence činí 15 dní od začátku příslušného pololetí kalendářního roku. U zboží uvedeného v příloze D a položek zboží, u kterého nejsou limity vyčerpány, resp. ostatních položek zboží přílohy B množstevně neomezených kvótou, je lhůta pro rozhodnutí o žádosti 15 dní od doručení žádosti. U zboží uvedeného v příloze E činí tato lhůta 60 dní.

11 Udělování licencí Licence zní na obchodní jméno žadatele Žadatel odpovídá za dodržování podmínek uvedených v licenci. Nedodržování podmínek stanovených v licenci je důvodem k jejímu odejmutí. Zamítnutí žádosti o vydání licence je správní orgán povinen zdůvodnit. Žadatel, který obdržel licenci k vývozu zboží, je povinen do 15 dnů od okamžiku, kdy se dozví o okolnostech bránících provedení vývozu, sdělit tuto skutečnost Licenční správě. Toto ustanovení je obzvlášť významné u položek zboží množstevně omezených kvótou. Licenci lze odejmout, pokud byla udělena na základě nepravdivých údajů, nebo vyžadují-li to obchodně politické, ekologické, zdravotní, bezpečnostní a jiné důležité zájmy České republiky, dále v případě nedodržení stanovených podmínek nebo rozsahu. Licenci lze i odejmout v případě okolností bránících uskutečnění vývozu, nebo když žadatel poruší při vývozu nebo v souvislosti s ním právní předpisy České republiky.

12 Správní poplatky Ministerstvo průmyslu a obchodu vyměřuje za vydanou licenci správní poplatek v souladu se zákonem č. 85/1994 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky ve znění pozdějších změn a doplňků. Sazby poplatků za úřední povolení - vývozní licence - jsou dány sazebníkem výše uvedeného zákona vývozní licence - je sazba 0,5 % z hodnoty vyváženého zboží nebo služby mimo vývoz oceli, uhlí a koksu, kde je sazba 0,1 % a mimo vývozní licence na zboží uvedené v příloze C v rámci autolimitační dohody, kde je sazba 500,- Kč. Licenční správa vydá vývozní licenci, až žadatel prokáže, že vyměřený poplatek zaplatil. Nezaplatí-li žadatel poplatek ve lhůtě stanovené v platebním výměru, Licenční správa má právo správní úkon neprovést, nebo zahájené řízení o žádosti zastavit. Poplatky ve výši 500,- Kč jsou placeny kolkovými známkami.

13 Vrácení poplatků za licence
v případech, kdy žadatel zaplatil více, než byl povinen, resp. když zaplatil a k vydání licence bez jeho zavinění nedošlo. Vývozní množstevní kvóty jsou v zásadě rozdělovány metodou přidělování úměrně množstvím požadovaným při předkládání žádosti. Metoda vycházející z pořadí, v němž jsou žádosti předkládány, je málo využívaná. Po dohodě se státními orgány a dotčenými organizacemi se volí postupy kombinující tyto metody nebo postupy, které přihlížejí k výši podílu na produkci určitého výrobku, nebo se přímo stanoví procento vývozu z produkce. Při rozdělování kvót se vychází ze základní premisy, že za výrobek je odpovědný výrobce, který má právo určit obchodní toky svého zboží. Zavedený systém rozdělování kvót tak napomáhá eliminovat spekulace se zbožím, cenové podbízení a poškozování zájmů producentů na zahraničních trzích.

14 Specifika udělování licencí
Specifickým problémem je vývoz vybraných druhů hutních materiálů do zemí EU. CELNÍ KVÓTY do výše stanovené celní kvóty lze vyvážet s uplatňováním dohodnutého cla. Při překročení stanoveného objemu je uplatňováno dodatkové clo. Vyvážené zboží musí doprovázet tzv. vývozní certifikát, který potvrzuje, že toto zboží je vyváženo v rámci stanovené celní kvóty. Tyto certifikáty vydává Licenční správa do výše kvót, které jsou přiděleny výrobcům, resp. Jimi pověřeným organizacím. V těchto dohodách jsou stanoveny množstevní kontingenty, které nemohou být vývozem z ČR překročeny. Celní úřady země dovozce nepropustí do volného oběhu, jestliže nebyla ze strany ČR vystavena vývozní licence oproti stanovenému množstevnímu kontingentu. Licenční správa má povinnost vydávat vývozní licence a sledovat jejich nepřekročení.

15 Zpřísněný režim správního řízení
žádosti o vývozní licence na zboží, které je uvedeno v příloze E vyhlášky č. 300/1993 Sb. ve znění pozdějších úprav a znění. žadatel musí být držitelem platné koncesní listiny ve stanovených případech, resp. živnostenského listu na zboží, které podléhá licenčnímu řízení. Licence na vývoz jsou většinou udělovány na jednotlivé obchodní případy, nejsou však vyloučeny obecnější licence velkým dodavatelům na určité časové období, obvykle 1 rok, s vymezením teritoria a zahraničních partnerů. Jedním z důležitých dokumentů je doklad o oprávněnosti zahraničního partnera k tomuto druhu obchodu ( vydává domovský stát zahraničního zákazníka) .

16 Kontrola vývozu existence dvou relativně samostatných systémů: Þ  jeden v oblasti mezinárodních kontrolních režimů, který je upraven zákonem č. 547/1990 Sb. o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole s prováděcími vyhláškami č. 50/1992 Sb. , č. 505/1992 Sb. a č. 22/1994 Sb. Þ  druhý v oblasti vojenského materiálu, který je upraven zákonem č. 38/1994 Sb. , o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. K jeho provedení je vydána vyhláška č. 89/1994 Sb. Vyhláška obsahuje seznam vojenského materiálu, který plně odpovídá mezinárodnímu seznamu International Munition List ( IML) . Vyhláška obsahuje vzor žádosti o vydání povolení k obchodu s vojenským materiálem a vzor žádosti o udělení licence. K citlivým položkám zboží je nutno přičíst oblast zbraní, střeliva a výbušnin nevojenského charakteru, upravenou vyhláškou č. 560/1991 Sb.,ve znění pozdějších změn a doplňků

17 COCOM Kontrolní režimy v ČR
Kontrolní režim v ČR zahrnuje kontrolu nakládání s některými druhy zboží a technologií, většinou označované jako položky "dvojího užití" . Kontrolní režim v ČR je prakticky prováděn a zdokonalován od roku 1991. COCOM –      seznam průmyslových výrobků –      atomový seznam –      zbrojní seznam

18 Zpřísněný režim kontroly
Kontrola nešíření ZHN je činnost mezinárodních organizací zaměřena především na: –  oblast kontroly nešíření chemických a biologických zbraní - tzv. Australská skupina – oblast kontroly technologií raketových nosičů - MTCR ( Missile Technology Control Regime) – oblast kontroly nešíření jaderných zbraní - Zanggerův výbor a tzv. skupina dodavatelů jaderných zařízení a materiálů (NSG - Nuclear Suppliers Group).

19 Kontrolní činnost státu
Povolovací řízení Žadatel musí nejdříve získat obecné povolení, aby vůbec mohl vstupovat do oblasti obchodu s vojenským materiálem. Povolení může získat pouze česká právnická osoba s majoritním podílem českého kapitálu, která je pro tuto činnost dostatečně vybavená po stránce materiální, technické, finanční i personální. Na statutární orgány této právnické osoby jsou kladeny další požadavky po stránce věku, občanství, trvalého pobytu, způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti a spolehlivosti ve vztahu k předmětu podnikání. Povolení k obchodu s vojenským materiálem vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu po souhlasném vyjádření Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů státu, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra z hlediska bezpečnostních zájmů státu, a to s přihlédnutím k obchodním zájmům.

20 Kontrolní činnost státu
VLASTNÍ LICENČNÍ ŘÍZENÍ výsledkem je udělení či neudělení licence na konkrétní dovoz, vývoz nebo nakládání s vojenským materiálem v cizině, odpovídající rozsahu jedné smlouvy. U dodávek vojenského materiálu významného z hlediska efektivnosti jeho bojového použití nebo množství se zohledňuje i stanovisko Ministerstva obrany vydané z hlediska zabezpečení obranyschopnosti České republiky. Žádosti o licence se posuzují systém případ od případu, a to včetně zahraničně politických dopadů. Důležitým dokladem k posouzení je vedle příslušné smlouvy i potvrzení o konečném užití ( End User Certificate ). Zákon vylučuje z obchodu s vojenským materiálem zbraně hromadného ničení. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodne o žádosti o povolení do 60 dnů ode dne jejího doručení. Proti rozhodnutí není odvolání. Zákon uvádí sankce za porušení pravidel ve formě finančních pokut podnikatelům.

21 Zoo-veterinární opatření
Princip veterinárních opatření při mezinárodním obchodu Při mezinárodním obchodu se zvířaty, surovinami a potravinami živočišného původu,krmivy a předměty, které mohou být nositeli původců nákaz ( tj. veterinární zboží dle § 3 odst. 1 pís. zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ) se všeobecně nad rámec běžných náležitostí vyžaduje zvláštní veterinární režim, jehož podstatou jsou garance, které země určení tohoto zboží vyžaduje od země původu,kde bylo zboží vyrobeno ( či zvíře odchováno). Rozsah garancí - je dán vždy požadavky země určení. záruky z oblastí: I. ZDRAVÍ ZVÍŘAT ( ANIMAL HEALTIT) - týkající se nákazové situace v chovech zvířat v zemi původu II. ZDRAVÍ LIDÍ ( PUBLIC HEALTIT) - požadavky na zdravotní nezávadnost produktů pro člověka , odpovídající zdravotní legislativě země určení. FORMA GARANCÍ - veterinární certifikát ze země původu, kde poskytuje garanci stát prostřednictvím své veterinární služby a úředních veterinářů. veterinární režim při mezinárodním obchodu tedy chrání dovozní zemi před zavlečením nákaz zvířat i ohrožením zdraví lidí ze zdravotně závadných potravin. Zároveň se využívá jako netarifní opatření v mezinárodním obchodu.

22 Forma garancí veterinární certifikát ze země původu, kde poskytuje garanci stát prostřednictvím své veterinární služby a úředních veterinářů. Veterinární režim při mezinárodním obchodu tedy chrání dovozní zemi před zavlečením nákaz zvířat i ohrožením zdraví lidí ze zdravotně závadných potravin. Zároveň se využívá jako netarifní opatření v mezinárodním obchodu.

23 Veterinární právní úprava
Veškeré veterinární požadavky na dovoz, vývoz i tranzit řeší zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a transitu. Tyto legislativní normy řeší všechny povinnosti dovozce při dovozu do ČR nebo transitu a lhůty pro podání žádosti o stanovení dovozních podmínek. VETERINÁRNÍ ZÁKON definuje veterinární zboží a veterinární režim stanoví případy, kdy se veterinární režim nevyžaduje vymezuje povinnosti osob zúčastněných na dovozu, vývozu a transitu určuje způsob provádění pohraniční veterinární kontroly i kontroly provedené v místě určení dovozové zásilky.

24 Veterinární náležitosti při importu do ČR
K dovozu zboží, které vyžaduje veterinární kontrolu, musí dovozce požádat: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVU CR, Praha 1, Těšnov 17 o stanovení veterinárních podmínek dovozu (transitu). Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 10 vyhlášky č. 286/1999 Sb., a to označení dovozce, sídlo, IČO, zemi původu zboží, druh zboží, označení výrobce, způsob přepravy, místo určení. Lhůta pro podání je 30 dnů před plánovaným dovozem. MĚSTSKOU VETERINÁRNÍ SPRÁVU nebo OKRESNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVU v místě určení o souhlas s místem a způsobem karantény zvířat nebo skladování potravin dle § 30 veterinárního zákona. Pokud nebrání závažné důvody - nákazová situace v místě původu ( OIE Paříž) a jiné, jsou vydané dovozní podmínky vzorem veterinárního certifikátu, který potvrdí úřední veterinář v zemi původu.Tento potvrzený ( platný) veterinární certifikát v originále a minimálně dvoujazyčné verzi musí doprovázet každou zásilku ( kamion, lod', letadlo) při dovozu do CR.

25 Kontroly při dovozu propuštění do navrženého celního režimu
Pohraniční veterinární kontrola - na určených hraničních přechodech se provádí dokumentační, identifikační, případně fyzická kontrola. Na základě splnění dovozních podmínek se rozhodne o: propuštění do navrženého celního režimu nepropuštění zásilky a vrácení do země původu, případně doplnění chybějící dokumentace. Zboží propuštěné do ČR podléhá před uvedením do oběhu veterinární kontrole v “místě určení" dle § 34 veterinárního zákona.

26 Veterinární kontrola Dovozce nebo příjemce zásilky je povinen okamžitě pro příchodu zásilky uvědomit příslušnou veterinární správu ( MěVS , OVS) a uložit ji ve schváleném prostoru ( karanténě). Příslušná veterinární správa je povinna do 24 hodin provést kontrolu v místě určení ( dokumentační, identifikační a fyzickou). Na základě výsledku kontroly v místě určení se zboží uvolňuje do oběhu. Zde se kromě výše uvedené kontroly provádí rovněž kontrola dle požadavku zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, u zboží určeného pro maloobchodní prodej z hlediska správnosti označování. Nesplnění požadavků na označení je nejčastější závada při dovozu.

27 Veterinární náležitosti při exportu
Vyvážet lze jen živočišné produkty vyrobené v provozech, které pro tento účel schválila Státní veterinární správa ČR, tzn. produkty, které jsou vyráběny pod dozorem orgánů veterinární správy. Dle požadavků dovozních zemí ,např. EU, USA aj. lze do těchto zemí vyvážet pouze živočišné produkty, které byly vyrobeny v závodech, které jsou na seznamu závodů schválených pro export do těchto zemí nebo společenství ( např. pro EU OFFICIAL JOURNAL). Zařazení na seznam předchází náročný a dlouhodobý proces schvalování s prováděním kontrol veterinárními orgány EU přímo v těchto závodech. K exportu se nevydává žádné zvláštní vývozní povolení. Vývozci musí požádat o vystavení veterinárního certifikátu ( osvědčení) - musí předložit úřední doklad o veterinárních podmínkách dovozní země (vzor veterinárního osvědčení) v ověřeném překladu. Lhůta pro podání žádosti o vystavení veterinárního osvědčení pro vývoz je nejméně 14 dnů před předpokládaným vývozem ( s ohledem na veterinární podmínky dovozní země např. laboratorní vyšetření).

28 ZÁVĚR Veterinární opatření při dovozu, vývozu a transitu mají velký význam při ochraně území dovozních států před zavlečením nákaz i před ohrožením zdraví lidí. Zároveň jsou často používány jako netarifní ochranářská opatření. Základní znalost této problematiky je naprosto nezbytná pro obchodování se živočišnými produkty.


Stáhnout ppt "MIMOCELNÍ OPATŘENÍ Mezi nejvýznamnější mimocelní opatření patří bezesporu množstevní omezení a zákazy dovozu, popř. vývozu. Nejčastější formou množstevního."

Podobné prezentace


Reklamy Google