Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regulace obchodování s OTC deriváty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regulace obchodování s OTC deriváty"— Transkript prezentace:

1 Regulace obchodování s OTC deriváty
Základní přehled Petr Gavlas Odbor regulace finančního trhu Česká národní banka

2 European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4.července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů - publikováno 16. srpna 2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) – 19. prosince 2012 1247/2012 – struktura hlášení do registru obchodních údajů, začátek hlášení 1248/2012 – žádost o licenci registru obchodních údajů 1249/2012 – formát údajů uchovávaných ústřední protistranou Nařízení Komise v přenesené pravomoci – 15. března 2013 148/2013 – obsah hlášení do registru obchodních údajů 149/2013 – nepřímý clearing, nefinanční protistrany, řízení rizik, atd. 150/2013 – náležitosti žádosti o licenci registru obchodních údajů 151/2013 – údaje zveřejňované registrem obchodních údajů 152/2013 – kapitálové požadavky na ústřední protistrany 153/2013 – obezřetnostní požadavky na ústřední protistrany

3 EMIR – další zdroje informací
EK nejčastější dotazy FAQ ESMA FAQ k implementaci EMIR Předpokládaný časový harmonogram Informace pro nefinanční instituce ČNB – Dohled a regulace – Legislativní základna – Obchodování s OTC deriváty Odkazy na všechny uvedené dokumenty Národní FAQ Aktuality

4 EMIR – předmět a oblast působnosti
Finanční protistrany a nadlimitní nefinanční protistrany Oznamovací povinnost Požadavky na řízení rizik Povinnost clearingu Podlimitní nefinanční protistrany Některé požadavky na řízení rizik Nástroje OTC deriváty (MiFID) Všechny deriváty Ústřední protistrany Podmínky udělení povolení k činnosti Obezřetnostní pravidla činnosti Povolení uděluje národní orgán dohledu Registry obchodních údajů Povolení uděluje ESMA Pravidla pro povolení a obezřetnostní pravidla činnosti

5 EMIR – Oznamovací povinnosti
Ad 1) Povinnost oznámit obchody s deriváty do registrů obchodních údajů (Reporting obligation) Reportují se všechny deriváty, tzn. i burzovní Povinnost mají obě strany transakce, resp. mají povinnost zajistit, že jsou informace oznámeny do registru, je nutno zamezit duplicitám, takže se musí dohodnout, kdo transakci oznámí reporting je možno delegovat: Jedna protistrana na druhou protistranu Jedna protistrana deleguje na třetí stranu Obě protistrany delegují na stejnou třetí stranu Obě protistrany delegují na různé třetí strany Technické detaily Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 148/2013 Pro identifikaci všech subjektů v oznámení bude využíván LEI – Legal Entity Identifier Předpokládaný časový harmonogram ESMA uděluje povolení k činnosti registru – předpoklad červen/červenec 2013 Zahájení reportingu Úvěrové a úrokové deriváty do 90 dnů od registrace registru (září/říjen 2013) Ostatní deriváty od 1. ledna 2014

6 EMIR – řízení rizik Ad 2) Požadavky na řízení rizik u OTC derivátů, které nejsou clearovány prostřednictvím CCP (Risk mitigation techniques) - viz nařízení 149/2013 Včasné potvrzení (konfirmace) – od 15. března 2013 Sesouhlasení portfolií (rekonciliace) – od 15. září 2013 Komprese portfolií – od 15. září 2013 Postupy pro řešení sporů – od 15. září 2013 Oceňování kontraktů – od 15. března 2013 Požadavky na kolaterál – od 15. března 2013

7 EMIR – řízení rizik 1) Včasné potvrzení (konfirmace)
Pokud možno elektronicky OTC derivát s mezi finančními protistranami a s nadlimitní nefinanční protistranou OTC derivát s nefinanční protistranou Finanční protistrany oznamují ČNB počet nepotvrzených obchodů s OTC deriváty konfirmace, které nejsou potvrzeny déle než 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro potvrzení Pouze Ad hoc, viz též formulář a FAQ na webu ČNB CDS a IRS < 28/2/2014 > 28/2/2014 T+2 T+1 Ostatní deriváty < 31/8/2014 > 1/9/2014 T+3 CDS a IRS < 31/8/2014 > 1/9/2014 T+5 T+3 T+2 Ostatní deriváty T+7 T+4

8 EMIR – řízení rizik Rekonciliace portfolií
Písemná/elektronická dohoda na rekonciliacích Finanční a nadlimitní protistrany Každý pracovní den při 500 a více OTC derivátech uzavřených mezi sebou 1x týdně při 51 – 499 OTC derivátech 1x čtvrtletně do 50 OTC derivátů Podlimitní protistrany 1x čtvrtletně při 100 a více OTC derivátech 1x ročně při 100 a méně Komprese portfolia Při 500 a více derivátech, alespoň 2x ročně zvážit možnost provést kompresi portfolia za účelem snížení rizika protistrany Řešení sporů Měli by být dohodnuty procesy řešení sporů. Finanční protistrany informují ČNB o sporech větších než 15 mil EUR a nevyřešených déle než 15 dnů Oceňování kontraktů Týká si finančních protistrana a nadlimitních nefinančních protistran Marking-to market – je-li aktivní trh Maring-to-model – nařízení 149/2013 stanoví podmínky pro model

9 EMIR – řízení rizik Kolaterál Finanční protistrany
U OTC derivátů uzavřených od 16. srpna 2012 nebo později zavedeny postupy řízení rizik pro výměnu kolaterálu Vhodný a přiměřený kapitál k řízení rizika nekrytého vhodnou výměnou kolaterálu Nadlimitní nefinanční protistrany Zavedeny postupy řízení rizik pro výměnu kolaterálu při překročení clearingového prahu Bude upřesněno technickým standardem (EBA, ESMA, EIOPA) Doporučení IOSCO publikováno 2. září 2013 Předpokládaný časový harmonogram pro řízení rizik Účinné od 15. března 2013 6 měsíční přechodné období pro rekonciliaci, kompresi a řešení sporů (do 15. září 2013)

10 EMIR – clearing Ad 3) Povinnost clearovat některé OTC derivátové kontrakty prostřednictví ústředních protistran (Clearing obligation) pouze pro některé kategorie OTC derivátů Stanoví ESMA, prostřednictvím technického standardu bude vyhlášeno prostřednictvím Nařízení EK ESMA povede jejich seznam Při posuzování kategorie OTC derivátu za účelem jeho povinného clearingu ESMA zohlední: Míru standardizace smluvních podmínek, Objem a likviditu příslušné kategorie OTC derivátů, Dostupnost cenových informací Předpokládaný časový harmonogram Dosavadní protistrany mají 6 měsíců na podání žádosti o povolení k činnosti dle EMIR (od 15. března 2013). Národní orgány dohledu mají 6 měsíců na posouzení žádosti. ESMA - 6 měsíců na veřejné konzultace a rozhodnutí o: povinném clearingu pro určitou kategorii OTC derivátů, datu účinnosti povinného clearingu existujících smlouvách, které budou muset být clearovány

11 EMIR – clearing, nefinanční instituce
Clearingové prahy 1 mld. EUR pro OTC kreditní deriváty 1 mld. EUR pro OTC akciové deriváty 3 mld. EUR pro OTC úrokové deriváty 3 mld. EUR pro OTC měnové deriváty 3 mld. EUR pro OTC komoditní a další deriváty Počítáno v hrubé jmenovité hodnotě.. Překročení prahu v jedné kategorii spustí povinnost clearingu pro všechny kategorie. Do výpočtu se započítávají veškeré OTC deriváty uzavřené uvnitř skupiny, k níž nefinanční protistrana náleží. Do limitu se počítají pouze OTC deriváty, které nejsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním nefinanční protistrany nebo skupiny (viz dále). O překroční limitu musí být informována ČNB a ESMA, formuláře jsou na webových stránkách ČNB

12 EMIR – clearing, nefinanční instituce
Kritéria pro stanovení toho, které OTC derivátové smlouvy objektivně snižují rizika OTC derivátová smlouva je objektivně měřitelná jako snižující rizika přímo související s obchodní činností nebo korporátním financováním nefinanční smluvní strany nebo skupiny, pokud splňuje, sama o sobě nebo v kombinaci s jinými derivátovými smlouvami a přímo nebo prostřednictvím úzce korelovaných nástrojů, jedno z těchto kritérií: a) kryje rizika vyplývající z možné změny hodnoty aktiv, služeb, vstupů, produktů, komodit nebo závazků, které nefinanční smluvní strana nebo její skupina vlastní, produkuje, vyrábí, zpracovává, poskytuje, nakupuje, uvádí na trh, pronajímá, prodává nebo které jí vznikají nebo o nichž důvodně předpokládá, že je v rámci své běžné obchodní činnosti bude vlastnit, produkovat, vyrábět, zpracovávat, poskytovat, nakupovat, uvádět na trh, pronajímat, prodávat nebo že jí vzniknou; b) kryje rizika vyplývající z možného nepřímého vlivu na hodnotu aktiv, služeb, vstupů, produktů, komodit nebo závazků uvedených v písmeni a), jež jsou způsobena kolísáním úrokových sazeb, míry inflace, směnných kurzů nebo úvěrového rizika; c) splňuje parametry zajišťovací smlouvy podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) přijatých v souladu s článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 [7].

13 EMIR – výjimky Do 15.8.2015, souhlas národního orgánu dohledu Výjimky
Vnitroskupinové transakce Clearing Smluvní strany v EU, patřící do stejné skupiny Oznámení orgánu dohledu před první transakcí (dohled má 30 dnů na námitky) Řízení rizik – výměna kolaterálu Není nutné u smluvních stran, patřících do stejné skupiny, pokud jsou usazeny ve stejném členském státě Finanční smluvní strany v různých členských státech Souhlas obou orgánů dohledu Nefinanční protistrany oznámení orgánům dohledu (3 měsíce na námitky) Složky penzijního systému (vč. Životního pojištění) Do , souhlas národního orgánu dohledu

14 EMIR – prováděcí technické standardy
ESMA a ostatní ESA´s (EBA, EIOPA) nepředložily návrhy týkající se Postupů řízení rizik včetně úrovní a typu kolaterálu a způsobu jeho oddělení. Úroveň kapitálu k řízení rizika nekrytého vhodnou výměnou kolaterálu Smlouvy, u nichž se má za to, že mají přímý a podstatný a předvídatelný vliv v Unii nebo případy, kdy je nutné či vhodné předejít vyhýbání se požadavkům tohoto nařízení. (Čl. 11 odst. 14 písm. e), čl. 11 odst. 15) Ad Smlouvy, u nichž se má za to, že mají přímý a podstatný a předvídatelný vliv v EU nebo případy, kdy je to nutné či vhodné předejít vyhýbání se požadavkům tohoto nařízení Týká clearingu mezi dvěma subjekty usazenými v jedné nebo více třetích zemí slide 7

15 EMIR – časový harmonogram

16 Petr Gavlas Odbor regulace finančního trhu


Stáhnout ppt "Regulace obchodování s OTC deriváty"

Podobné prezentace


Reklamy Google