Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
CHARAKTERISTIKA DOBY SECESE MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY Mgr. Michal Oblouk

2 SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE
složitost doby: boj o trhy, expanzivita, dokončeno koloniální dělení světa (velmoci x koloniální země + rozpory mezi velmocemi – mocenské zájmy) počátkem 20. století vznikly 2 nepřátelské bloky: Trojspolek (Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie) a Trojdohoda (Velká Británie, Francie, Rusko), mimo Evropu nejvýznamnější USA a Japonsko optimismus a víra v pokrok, demokratizace x kolonialismus, nacionalismus – napětí, zbrojení – 1. světová válka (1914 – 1918) a revoluční události, porážka Německa, rozpad Rakouska-Uherska

3 SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE
poválečná konjunktura vystřídána světovou hospodářskou krizí (1929 – 1933) extrémní politické proudy – fašismus v Itálii, Španělsku, Portugalsku, nacionální socialismus v Německu, komunistický režim v SSSR – rozdělení světa na státy s totalitními režimy a státy demokratické sociální nepokoje, úsilí o fyzickou likvidaci židů, militarizace, otevřená agrese, zvl. Německa a Japonska španělská občanská válka (1936 – 1939), 2. světová válka (1939 – 1945)

4 SPOLEČENSKO-HISTORICKÁ SITUACE
rozvoj vědy (zvl. Einsteinova teorie relativity, Freudova psychoanalýza) rozvoj techniky a civilizace – automobilový a letecký průmysl, komunikace (telefon, telegraf, rozhlas) film – ve 20. letech němý (bratři Lumiérové), pak ozvučený, ve 30. letech barevný, Sergej Ejzenštejn, Charlie Chaplin, Walt Disney, dokumentární film

5 FILOZOFIE OVLIVŇUJÍCÍ LITERATURU
pragmatismus – filozofie praktického života, za dobré a pravdivé je považováno to, co se osvědčí v praxi unanimismus – víra v přirozený kolektivismus, jednotnou mysl a lidské společenství marxismus – sociální a politické zaměření, německý filozof Karel Marx, vliv na levicově orientovanou literaturu

6 S E C E S E z lat. secessio = odloučení, odstoupení, oddělení se od celku přelom 19. a 20. století poslední univerzální umělecký sloh – ve všech oblastech kultury (v umění i životním stylu) reakce na rozvoj vědy, techniky a civilizace výzva k návratu k přírodě, rozchod s dosavadními tradicemi, úsilí o celistvou kultivaci moderního prostředí ornamentálnost, dekorativnost, stylizované rostlinné motivy, asymetričnost

7 S E C E S E v architektuře – přemíra dekoru (fasády, mříže, zábradlí s rostlinnými motivy), kombinace nových materiálů (sklo, keramika, kovy, dřevo), tvarová pestrost, Antonio Gaudí, Jan Kotěra v malířství a sochařství – rostlinné motivy, ornament, geometrické tvary (leknín, lilie), krása ženské postavy, Gustav Klimt, Alfons Mucha, Max Švabinský

8 S E C E S E

9 AVANTGARDA z francouzštiny l´avant-garde = přední stráž, předvoj
kulturní a umělecké hnutí v 1. polovině 20. století uplatňuje se současně ve výtvarném umění, literatuře, divadle a filmu úsilí o experiment hledání nového tvaru i obsahu sdělení

10 VITALISMUS z lat. vita = život, vitalis = životní
projev hledání nové životní orientace v přírodě a společnosti reakce na prožitou válku, ztrátu ideálů a krizi všech hodnot – umění radovat se z maličkostí, z pouhé existence a elementárních životních prožitků srozumitelnost – obraz každodenního života, vřelých vztahů k lidem a věcem okouzlení životem – proti násilí, válce a smrti

11 FAUVISMUS z lat. les fauves = dravé šelmy
počátek 20. století ve Francii výtvarný směr prosazuje svobodu malby, užití divokých, nelomených barevných tónů Henri Matisse, Emil Filla, Václav Špála

12 EXPRESIONISMUS z lat. expressio = výraz vzniká kolem r. 1910 v Německu
avantgardní umělecký směr v malířství: zvýraznění citového vyjádření, zaměření na vnitřní psychické stavy, zdůraznění pocitů úzkosti, osamění, obavy, znepokojení, tísně, Edvard Munch, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Marc Chagall v literatuře: opozice proti naturalismu a impresionismu, snaha zachytit intenzivní prožitek, umění jako přímý výraz citových reakcí, vyjádření duševních pocitů, zejména v lyrice a v dramatu

13 KUBISMUS z lat. cubus = krychle
v malířství: změna přístupu ke skutečnosti, obrazy jako mozaika pohledů na tutéž věc, zpočátku zjednodušování tvarů zobrazovaných věcí (geometrické tvary), princip mnohopohledovosti, rozklad předmětů na jednotlivé prvky, šedé tóny barev, Pablo Picasso, Georges Braque, Bohumil Kubišta, Otto Gutfreund v architektuře 20. a 30. let byl vystřídán konstruktivismem a funkcionalismem (Le Corbusier, Jan Kotěra, Josef Gočár)

14 FUTURISMUS z lat. futurus = budoucí 1. čtvrtina 20. století
destrukce dosavadních norem a tradic, důraz na novost formy, orientace na přítomnost a budoucnost, okouzlení světem techniky a civilizace, ruchem velkoměsta dynamismus (rychlost pohybu a změna) – pohyb zachycen do časově následných fází – zkratkovitost dominantní postavení poezie – izolace slov a vět (tzv. osvobozená slova), uvolnění grafické podoby básně, volné sdružování představ, odstranění interpunkce

15 KUBOFUTURISMUS spojení kubismu (skladebnost) a futuristického dynamismu (tempo moderního světa) zachycení skutečnosti z mnoha úhlů pohledu polytematičnost (uvolnění dějových souvislostí, prolínání časových rovin, spontánní proud představ) básně = obrazy (kaligramy)

16 DADAISMUS - z francouzštiny dada = koníček, hračka, slovo nalezené po náhodném otevření slovníku špičkou nože reakce na válečný absurdní svět (odpor k válce), negace všech dosavadních hodnot, revolta proti dosavadnímu umění, morálce, rozumu důraz na absurditu, nelogičnost, nesmysl, naivitu a primitivitu snaha šokovat, provokovat, mystifikovat princip montáže a náhody, volné asociace (automatické texty) anarchie v životě i umění, absolutní svoboda Marcel Duchamp, Max Ernst

17 SURREALISMUS z francouzštiny surréalisme = nadrealismus
staví na spontánnosti, obrazotvornosti a fantazii zachycení proudu představ, pocitů, snů, bezprostředních subjektivních dojmů vliv psychoanalýzy S. Freuda (teorie snu) odmítnutí realismu, logiky absence pravidelného rytmu, rýmu metoda automatického textu (psychický automatismus) – volný tok obrazů bez rozumové kontroly Salvador Dalí, Luis Buňuel

18 EXISTENCIALISMUS z francouzštiny existence = bytí, jsoucno
filozofické výklady člověka jako osamoceného a odcizeného jedince obraz mezních životních situací, ohrožení, pocitu beznaděje, zoufalství, odporu – snaha osvobodit se život chápán jako směřování k smrti návaznost na filozofii F. Niezscheho, S. Kierkegaarda, E. Husserla a M. Heideggera

19 IMAGISMUS z angličtiny image = obraz v anglickém a americkém prostředí
konkrétnost a maximální zhuštěnost obrazu rozvinutá obrazotvornost, hovorové obraty, volný verš inspirace v antice a francouzském symbolismu v Rusku navazuje imažinismus – návaznost na ruský kubofuturismus, osvobození slov z metrických a gramatických konvencí, volný verš, trsy metafor, důraz na úlohu básnického obrazu

20 SOCIALISTICKÝ REALISMUS
vyhlášen v r na ustavujícím sjezdu Svazu spisovatelů SSSR Maximem Gorkým úsilí o zobrazení skutečnosti ve společenském vývoji a třídních rozporech odmítnutí formalismu, subjektivismu, naturalismu ideál nového hrdiny – pracovníka a bojovníka, tvůrce a budovatele nové spravedlivé společnosti sny o spravedlivější společnosti, patos, hrdinství, optimismus, kolektivismus, angažovanost a politizace tvorby v duchu stalinského režimu spojení realismu s revolučním romantismem sjednocení stylu a témat (předem dané schéma), konec tvůrčí svobody vliv levicových filozofií, zvl. marxismu

21 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Secese


Stáhnout ppt "SVĚTOVÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google