Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé aspekty ve sportovních hrách s míčem Katedra základů kinantropologie a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé aspekty ve sportovních hrách s míčem Katedra základů kinantropologie a."— Transkript prezentace:

1 Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé aspekty ve sportovních hrách s míčem Katedra základů kinantropologie a humanitních věd FTVS UK Šárka Honsová školitel: Prof. PhDr. Rudolf Kovář, CSc.

2 Úvod talent je jedním z nezbytných předpokladů každé oblasti lidské činnosti na určité úrovni talent je jedním z nezbytných předpokladů každé oblasti lidské činnosti na určité úrovni talent – vrozený předpoklad, na nejvyšší úrovni obtížně kompenzovatelný talent – vrozený předpoklad, na nejvyšší úrovni obtížně kompenzovatelný při výběru jedinců je talent důležitým kritériem při výběru jedinců je talent důležitým kritériem stále nevíme, jak talent co nejpřesněji popsat a jak ho diagnostikovat stále nevíme, jak talent co nejpřesněji popsat a jak ho diagnostikovat

3 Teoretická východiska široké spektrum užívaných termínů široké spektrum užívaných termínů (Brasseur et al., 2006) Nadaný, velmi nadaný Žádný termín Jiné Talentovaný

4 nadaný = horních 10 % PŘIROZENÉ SCHOPNOSTI INTELEKTOVÉ: fluidní inteligence (indukce/dedukce), krystalická verbální, prostorová paměť, smysl pro pozorování, usuzování, metakognice KREATIVNÍ: invence (řešení problémů), imaginace, originalita SOCIÁLNÍ: Inteligence (vnímavost), komunikace (empatie, takt), vliv (vůdcovství, přesvědčování) SENSOMOTORICKÉ: visuální, auditivní, čichové, atd., silové schopnosti, výdrž, reflexy, koordinační schopnosti atd. KATALYZÁTORY INTRAPERSONÁLNÍ FYZICKÉ: charakteristiky, handicap, zdraví atd. MOTIVAČNÍ: potřeby, zájmy, hodnoty VOLNÍ: síla vůle, vytrvalost atd. SEBEŘÍZENÍ: koncentrace, iniciativa, pracovní návyky, plánování atd. OSOBNOST: temperament, životní spo- kojenost, adaptabilita, sebevědomí atd. NÁHODA pozitivní/negativní účinek VÝVOJOVÝ PROCES formální/neformální učení a procvičování PROSTŘEDÍ fyzikální, kulturní, sociální, rodinné atd. OSOBY: rodiče, učitelé, vrstevníci atd. PODPŮRNÉ PROGRAMY: programy, aktivity, služby atd. UDÁLOSTI: nehody, ocenění, setkání atd. SYSTEMATICKY ROZVÍJENÉ SCHOPNOSTI AKADEMICKÉ: jazyk, vědy humanitní atd. UMĚNÍ: visuální, dramatické, hudební atd. OBCHODNÍ: management, prodej atd. ZÁLIBY: šachy, videohry, puzzle atd. SOCIÁLNÍ AKTIVITY: média, veřejné vystupování atd. SPORTY: individuální, skupinové TECHNOLOGIE: elektronika, počítače, obchod a technika talentovaný = horních 10 % Modely talentovanosti (Gagné, 1993)

5 Determinovanost nadání a talentu (Hříbková, 2005)

6 Společné vlastnosti talentovaných jedinců určitá úroveň inteligence určitá úroveň inteligence výkonová motivace výkonová motivace vůle vůle kreativita kreativita

7 Vztah institucí k talentovanému jedinci v ČR Rodina Veřejná správa Resort kultury Zařízení poskytující stupeň vzdělání Talentovaný jedinec Resort školství mládeže a tělovýchovy Zařízení neposkytující stupeň vzdělání Obce Občanská sdružení Pracující s talenty Ostatní Státní nezisková sféra (nadace, nadační fondy, obecně prosp. společnosti) Soukromá sféra (MŠMT, 2005)

8 Determinanty úspěšnosti ve sportovních hrách Obecné hledisko: anatomicko-fyziologické vlastnosti anatomicko-fyziologické vlastnosti aktuální vývojová úroveň organismu aktuální vývojová úroveň organismu motorická docilita motorická docilita psychosociální předpoklady psychosociální předpoklady Speciální hledisko: předpoklad pro manipulaci s míčem – cit pro míč předpoklad pro manipulaci s míčem – cit pro míč

9 Cíle analyzovat projevy talentovanosti v různých oblastech lidské činnosti a určit jejich společné znaky analyzovat projevy talentovanosti v různých oblastech lidské činnosti a určit jejich společné znaky charakterizovat sledované jedince s ohledem na předpoklady pro manipulaci s míčem charakterizovat sledované jedince s ohledem na předpoklady pro manipulaci s míčem vymezit vztahy mezi výsledky hodnocení dovedností manipulace s míčem pomocí škály a kritériem, tj. úrovní volejbalových dovedností vymezit vztahy mezi výsledky hodnocení dovedností manipulace s míčem pomocí škály a kritériem, tj. úrovní volejbalových dovedností

10 Hypotézy H1: Jedinci s nadprůměrnou úrovní výkonů ve vybraných motorických testech (hranice cca 16 %) budou nadprůměrní i při hodnocení dovedností manipulace s míčem. H1: Jedinci s nadprůměrnou úrovní výkonů ve vybraných motorických testech (hranice cca 16 %) budou nadprůměrní i při hodnocení dovedností manipulace s míčem. H2: Somatotyp žáků navštěvujících třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal budou odpovídat zařazení do kategorie D (ektomorfní mezomorfové). H2: Somatotyp žáků navštěvujících třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal budou odpovídat zařazení do kategorie D (ektomorfní mezomorfové).

11 Hypotézy H3: Mezi jedinci, kteří se nacházejí v období pubescence, budou v testech volejbalových dovedností významné intersexuální rozdíly (větší než kritický rozdíl výkonů). H3: Mezi jedinci, kteří se nacházejí v období pubescence, budou v testech volejbalových dovedností významné intersexuální rozdíly (větší než kritický rozdíl výkonů). H4: (Nadpoloviční) Většina jedinců s nadprůměrnou úrovní dovedností manipulace s míčem bude biologicky akcelerována. H4: (Nadpoloviční) Většina jedinců s nadprůměrnou úrovní dovedností manipulace s míčem bude biologicky akcelerována.

12 Hypotézy H5: Úroveň dovedností manipulace s míčem hodnocená na začátku školního roku pozitivně souvisí s úrovní volejbalových dovedností na konci školního roku, což se projeví jak obecně, tak i u výběru nadprůměrných jedinců. H5: Úroveň dovedností manipulace s míčem hodnocená na začátku školního roku pozitivně souvisí s úrovní volejbalových dovedností na konci školního roku, což se projeví jak obecně, tak i u výběru nadprůměrných jedinců. H6: Předchozí pohybové zkušenosti monitorované dotazníkem budou pozitivně souviset s výsledky testů motorických schopností a s úrovní dovedností manipulace s míčem. H6: Předchozí pohybové zkušenosti monitorované dotazníkem budou pozitivně souviset s výsledky testů motorických schopností a s úrovní dovedností manipulace s míčem.

13 Soubor a metody soubor 42 žáků navštěvujících třídy s rozšířeno výukou TV se zaměřením na volejbal soubor 42 žáků navštěvujících třídy s rozšířeno výukou TV se zaměřením na volejbal Metody zjišťování empirických dat testy motorických schopností (reakční r., člun. běh 4 x 10 m, obrat ve výskoku, výkrut) testy motorických schopností (reakční r., člun. běh 4 x 10 m, obrat ve výskoku, výkrut) škála pro hodnocení dovedností manipulace s míčem škála pro hodnocení dovedností manipulace s míčem somatické charakteristiky a biologický věk (tělesná výška, hmotnost, tloušťka kožních řas, somatotyp...) somatické charakteristiky a biologický věk (tělesná výška, hmotnost, tloušťka kožních řas, somatotyp...) testy motorických dovedností ve volejbalu (odbíjení obouruč vrchem, spodem, umístěné podání) testy motorických dovedností ve volejbalu (odbíjení obouruč vrchem, spodem, umístěné podání) dotazník pohybové anamnézy dotazník pohybové anamnézy

14 Metody Statistické metody zpracování dat míry polohy a variability míry polohy a variability kritický rozdíl výkonů /x 1 -x 2 / krit kritický rozdíl výkonů /x 1 -x 2 / krit Raschův model Raschův model typy korelačních koeficientů podle charakteru proměnných (biseriální, Kendallův, koeficient vícenásobné a kanonické korelace) typy korelačních koeficientů podle charakteru proměnných (biseriální, Kendallův, koeficient vícenásobné a kanonické korelace) parciální korelace parciální korelace stanovení faktorových skórů metodou nejmenších čtverců a metodou regrese stanovení faktorových skórů metodou nejmenších čtverců a metodou regrese koeficient predikční validity koeficient predikční validity

15 Metody škála pro hodnocení dovedností manipulace s míčem úroveň volejbalových dovedností odbíjení obouruč spodem umístěné podání odbíjení obouruč vrchem testkritérium faktorový skór FAC1  faktorová hodnota jednotlivých osob ve společném faktoru

16 Výsledky většina jedinců s nadprůměrnou úrovní výkonů ve vybraných motorických testech nebyla nadprůměrná i při hodnocení dovedností manipulace s míčem většina jedinců s nadprůměrnou úrovní výkonů ve vybraných motorických testech nebyla nadprůměrná i při hodnocení dovedností manipulace s míčem pouze jedinci hodnocení jako nadprůměrní v dovednostech manipulace s míčem, byli nejčastěji nadprůměrní také v testech obrat ve výskoku a výkrut pouze jedinci hodnocení jako nadprůměrní v dovednostech manipulace s míčem, byli nejčastěji nadprůměrní také v testech obrat ve výskoku a výkrut hypotéza H1 zamítnuta hypotéza H1 zamítnuta

17 Výsledky nadpoloviční většina jedinců ze sledovaných tříd se v kategorii D nenachází, ale pokud jde o motoricky nadprůměrné jedince, tak ti do kategorie D buď patří, nebo se nacházejí v její blízkosti nadpoloviční většina jedinců ze sledovaných tříd se v kategorii D nenachází, ale pokud jde o motoricky nadprůměrné jedince, tak ti do kategorie D buď patří, nebo se nacházejí v její blízkosti hypotézu H2 nezamítáme hypotézu H2 nezamítáme

18 Výsledky při hodnocení intersexuálních rozdílů ve výsledcích testů volejbalových dovedností a škály byly zaznamenány malé rozdíly mezi středními a maximálními hodnotami při hodnocení intersexuálních rozdílů ve výsledcích testů volejbalových dovedností a škály byly zaznamenány malé rozdíly mezi středními a maximálními hodnotami tendence k vyšším hodnotám se objevuje u chlapců, rozdíl však nepřekračuje /x 1 -x 2 / krit tendence k vyšším hodnotám se objevuje u chlapců, rozdíl však nepřekračuje /x 1 -x 2 / krit u testu umístěné podání je rozdíl mezi chlapci a dívkami značný, avšak nepřekračuje kritický rozdíl výkonů u testu umístěné podání je rozdíl mezi chlapci a dívkami značný, avšak nepřekračuje kritický rozdíl výkonů hypotézu H3 nezamítáme hypotézu H3 nezamítáme

19 Výsledky všichni chlapci, kteří jsou v dovednostech manipulace s míčem nadprůměrní, jsou biologicky retardovaní všichni chlapci, kteří jsou v dovednostech manipulace s míčem nadprůměrní, jsou biologicky retardovaní u nadprůměrných dívek je biologicky retardovaná polovina těchto dívek u nadprůměrných dívek je biologicky retardovaná polovina těchto dívek z hlediska normativního hodnocení KEI indexu jsme ve všech věkových kategoriích zaznamenali nejvyšší četnost podprůměrných a průměrných jedinců z hlediska normativního hodnocení KEI indexu jsme ve všech věkových kategoriích zaznamenali nejvyšší četnost podprůměrných a průměrných jedinců hypotéza H4 zamítnuta hypotéza H4 zamítnuta

20 Výsledky hodnocení souvislosti úrovně dovedností manipulace s míčem hodnocené na začátku školního roku s úrovní volejbalových dovedností hodnocených na konci školního roku nedovoluje jednoznačný závěr hodnocení souvislosti úrovně dovedností manipulace s míčem hodnocené na začátku školního roku s úrovní volejbalových dovedností hodnocených na konci školního roku nedovoluje jednoznačný závěr predikční validita vykazuje střední hodnotu, ale vysokou mezní chybu predikce (obecně i u nadprůměrných jedinců) predikční validita vykazuje střední hodnotu, ale vysokou mezní chybu predikce (obecně i u nadprůměrných jedinců) hypotézu H5 nezamítáme hypotézu H5 nezamítáme Test – kritérium (škála –FAC1) r xy mezní chyba predikce ± d max obecně0,5499±1,820802 nadprůměrní0,427±1,8808

21 Výsledky předchozí pohybové zkušenosti, monitorované dotazníkem ovlivňují výsledky motorických testů pozitivně předchozí pohybové zkušenosti, monitorované dotazníkem ovlivňují výsledky motorických testů pozitivně velikost závislostí hodnocená prostřednictvím koeficientu vícenásobné korelace byla nejčastěji střední (0,4 - 0,5) velikost závislostí hodnocená prostřednictvím koeficientu vícenásobné korelace byla nejčastěji střední (0,4 - 0,5) koeficient kanonické korelace ukazuje mezi testy motorických schopností a dovedností a pohybovými zkušenostmi těsnější závislost (0,7) koeficient kanonické korelace ukazuje mezi testy motorických schopností a dovedností a pohybovými zkušenostmi těsnější závislost (0,7) hypotéza H6 byla potvrzena hypotéza H6 byla potvrzena

22 Přínos práce tuto práci chápeme především jako další příspěvek k problematice talentovanosti, speciálně pak k tvorbě uceleného systému výběru talentovaných dětí do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal tuto práci chápeme především jako další příspěvek k problematice talentovanosti, speciálně pak k tvorbě uceleného systému výběru talentovaných dětí do tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na volejbal konkrétně práce přináší: utříděné informace o problematice talentovanosti utříděné informace o problematice talentovanosti další poznatky o možnostech a úskalích hodnocení předpokladu pro manipulaci s míčem další poznatky o možnostech a úskalích hodnocení předpokladu pro manipulaci s míčem motorickou a somatickou charakteristiku jedinců, která ukazuje, jací jedinci v současné době navštěvují třídy s rozšířenou výukou TV se zaměřením na volejbal, tedy jaká je základna pro výběr budoucích volejbalových elit motorickou a somatickou charakteristiku jedinců, která ukazuje, jací jedinci v současné době navštěvují třídy s rozšířenou výukou TV se zaměřením na volejbal, tedy jaká je základna pro výběr budoucích volejbalových elit


Stáhnout ppt "Charakter a projevy talentovanosti jako obecného fenoménu s aplikací na některé aspekty ve sportovních hrách s míčem Katedra základů kinantropologie a."

Podobné prezentace


Reklamy Google