Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KONKURENCECHOPNÉ PODNIKY, VÝZKUM, INOVACE, EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVU A ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 25.2.2014 Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KONKURENCECHOPNÉ PODNIKY, VÝZKUM, INOVACE, EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVU A ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 25.2.2014 Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KONKURENCECHOPNÉ PODNIKY, VÝZKUM, INOVACE, EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVU A ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Aktuální stav přípravy Dohody o partnerství

3 Postup od listopadu 2013 Zaslání stanoviska ČR k připomínkám EK (podklad na jednání s EK) Zaslání upravené Dohody o partnerství EK (podklad na jednání s EK) Neformální dialog s EK – jednání k připomínkám EK k Dohodě Zaslání Dohody do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ) Termín pro zaslání připomínek v rámci MPŘ Zaslání Dohody pro finální posouzení SEA hodnotiteli Předání Dohody na MŽP spolu s jejím SEA hodnocením Předání upravené Dohody o partnerství Evropské komisi a zaslání souhrnného stanoviska ČR k připomínkám EK z prosince 2013

4 Meziresortní připomínkové řízení k Dohodě o partnerství
– zaslání Dohody i partnerství do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ) – termín pro zaslání připomínek v rámci MPŘ Cca 400 připomínek – z toho 250 od oficiálních připomínkových míst – prezenční vypořádání připomínek neziskového sektoru Vypořádání připomínek resortů a ostatních partnerů (mimo AK ČR, resp. kraje a NNO) akceptováno bez prezenčního vypořádání (vyjma HK ČR – ) – prezenční vypořádání připomínek AK ČR, resp. krajů za účasti ŘO a ostatních regionálních partnerů Nedořešené otázky vůči regionálním partnerům

5 Aktuální stav přípravy Dohody o partnerství
– vládě předložen materiál „Aktuální stav přípravy Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020“ • vzat na vědomí usnesením vlády č. 87/2014 – uloženo všem členům vlády zaslat MMR do 11. února 2014 případné zásadní příspěvky k Dohodě o partnerství • – Dohoda o partnerství zaslána všem členům vlády • Oblasti k dopracování: o Alokace – nutné využít rezervy 14 %, kterou vytvořilo MMR (80 % je alokováno napevno, 6% je výkonnostní rezerva dle nařízení), a to s ohledem na tzv. tematickou koncentraci. o Předběžné podmínky – nutné se zaměřit na nesplněné kondicionality (klíčové: EIA, služební zákon, vodoregulátor, aj.), nutné zajistit, aby byly co nejdříve schváleny resortní strategie o Územní dimenze a integrované nástroje

6 Další postup předložení Dohody o partnerství
Jednání PS Dohoda (předběžný termín) Veřejné projednání Dohody v rámci SEA hodnocení 17. – (termín bude upřesněn) Neformální dialog s EK k Dohodě 24. – (termín bude upřesněn) 4. jednání Rady pro ESI fondy březen 2014 Předložení Dohody včetně stanoviska MŽP k SEA hodnocení Dohody vládě ČR ke schválení duben 2014 Zaslání verze Dohody schválené vládou na EK duben 2014 Zahájení formálního vyjednávání s EK

7 Klíčové milníky 22. dubna 2014 termín pro předložení Dohody o partnerství Evropské komisi (tj. 4 měsíce po schválení nařízení EU) včasné dokončení SEA hodnocení Dohody o partnerství (povinná součást Dohody o partnerství pro její předložení EK) do 3 měsíců termín pro předložení programů po předložení Evropské komisi Dohody o partnerství (výjimka: OP Rybářství, OP Přeshraniční spolupráce ČR-PL)

8 Neformální dialog k Dohodě o partnerství
– dosud poslední jednání s EK v rámci neformálního dialogu • – EK zaslala připomínky vznesené během prosincového jednání • – návrh vypořádání připomínek EK zaslán členům a hostům PS Dohoda • – souhrnné stanovisko ČR k připomínkám EK zasláno zástupcům EK • březen 2014 – plánováno další neformální jednání s EK k aktuální verzi Dohody o partnerství (již po SEA hodnocení)

9 Neformální dialog k programům
28. – – zahájení neformálního dialogu s EK k programům společným jednání • Hlavní závěry obecně: – EK se v hodnocení opírá především o vlastní Poziční dokument – EK klade důraz na: • soulad programů s Dohodou o partnerství a příslušnými strategickými dokumenty • náležité zdůvodnění a správné nastavení intervenční logiky programů • reflexi posunů, ke kterým v nastavení jednotlivých politik Unie dochází • zohlednění zkušeností z programového období • posílení centrální koordinace • zajištění efektivní a řádné správy prostředků (sound financial management) a řádného fungování řídicích a kontrolních mechanismů • další rozpracování promítnutí územní dimenze do programů a to včetně využití integrovaných přístupů • nastavení koordinačních mechanismů nezbytných pro vymezení hraničních oblastí (zabránění překryvům a zajištění synergií); • Další postup vyjednávání programů je v gesci řídicího orgánu každého programu

10 Aktuální otázky přípravy programů

11 Pokrok v přípravě programů
• MMR obdrželo k aktualizované verze programových dokumentů. • Tyto verze byly ze strany MMR hodnoceny v oblastech souladu s DoP, nastavení indikátorové soustavy, milníky a cíle, předběžné podmínky a synergie a komplementarity. • Pokud jde o soulad s DoP, tak: • Na DoP (dostatečně) odkazují OP PIK a OP PPR - obsahují kapitolu Vazba programu na Dohodu. • Některé programy obsahují v úvodních částech pouze krátké sdělení, že je program v souladu s DoP, jedná se o OP D, OP Rybářství, OP Z. • Zbylé programy na Dohodu neodkazují - OP ŽP, OP VVV, IROP

12 Pokrok v přípravě programů
Hodnocen byl i věcný nesoulad programů s DoP • zařazení určité aktivity pod jiný TC • v některých případech slabá vazba na DoP • odlišné vnímání určitého problému (např. výzkumná infrastruktura, služby zaměstnanosti) • odlišné zaměření podpory (např. cestovní ruch) • Na základě ID s EK k DoP a připomínek EK v říjnu a prosinci 2013 byly identifikovány problematické/nejasné intervence z pohledu EK: podpora nadaných dětí (žáků, studentů), nová VaV infrastruktura, podpora velkých podniků, financování nákupu, výstavby a rekonstrukce budov úřadů práce (a další obdobné investice), cestovní ruch, další vzdělávání, systémové projekty ve vzdělávání, vnitrozemská vodní doprava, silnice II. a III. tříd, sociální bydlení, zdravotní služby,

13 Synergie a mechanismy koordinace
Na úrovni DoP stanoveny funkční intervence, které podmiňují naplňování jejich cílů či cílů Strategie Evropa • Synergické cíle – konkurenceschopnost a inkluzívní společnost. Klíčové synergie resp. synergické řetězce; dílčí synergické intervence probíhají uvnitř řetězců (včetně vzájemné funkční či nutné závislosti resp. podmíněnosti). • V aktuální verzi DoP zapracovány připomínky EK; rozpracovány synergické řetězce do většího detailu. • Detail je nezbytné vymezit na úrovni programů, a to kombinací – specifikace aktivit v rámci prioritních os (dojde tak k „vysvětlení“, co konkrétně je podporou myšleno), – uvedení jasného popisu demarkační linie a synergií v rámci kapitol k Mechanismům koordinace, – uvedení detailnější specifikace v rámci příloh programů.

14 Synergie a mechanismy koordinace
• Kromě dílčích pokroků vidí MMR tyto nedostatky: – Neustálá debata nad překryvy, tj. co a který program bude podporovat (včetně nově vznikajících „třecích“ ploch). – U dořešených intervencí chybí v programech jasně popsané rozhraní / hranice. – Ne vždy jsou v programech dopracovány konkrétní synergie a popis užitých nástrojů pro jejich implementaci. – Nedostatečné vymezení funkčních komplementarit programů ESIF k EU a národním programům. – Průřezovým problémem jsou neustálé změny v programech (každá změna vyvolává potřebu revidovat či potvrdit nastavené synergie). • MMR apeluje na zrychlení přípravy stanovení synergií a jejich zakotvení do programů včetně odsouhlasení mechanismů koordinace a nástrojů implementace. • Nutná legitimizace vzájemné spolupráce (memoranda, dohody apod.).

15 Doporučení pro nastavení IS
Vyhodnoceny jednotlivé modely implementace • Navržena administrativně ideální struktura (nemusí platit vždy): – Řídící orgán jediný poskytovatel dotace, stanovuje na principu partnerství strategii a podmínky realizace programu a přímo řídí a kontroluje jediný zprostředkující subjekt. – Zprostředkující subjekt není poskytovatelem dotace, ale odborníkem na řízení a administraci projektů ve všech stupních realizace a disponuje širokou pobočkovou sítí. Doporučení: • Zvážit rozsah delegovaných kompetencí ŘO – ZS. • Minimalizovat počet subjektů zapojených do řízení. • Stanovit minimální požadavky na ZS – zkušená a dostatečná administrativní kapacita, nezávislost na příjemcích dotace. • Srozumitelný systém pro žadatele a příjemce.

16 Implementační struktura – návrh ŘO
Nová IS omezuje počet ZS (IROP, OP Z) nebo zůstává stejná – jediným novým ZS je TA ČR • Odůvodnění navrhované IS s ohledem na zkušenosti z období • Odůvodnění administrativní kapacity s ohledem na zkušenosti z období a plánované alokace • Rozdělení kompetencí/odpovědností mezi ŘO a ZS – důraz na kontrolní systém • Nastavení toku informací mezi ZS a ŘO • Nezkušenost nových ZS s řízením a implementací fondů ESIF • Zefektivnění procesů v rámci ŘO a ZS

17 Zahájení implementace programů
MMR bude definovat kritéria, která musí být splněna před zahájením realizace programů (vyhlášení výzev) • Pokyn bude předložen vládě duben/květen 2014 • Důvod: riziko nezpůsobilých výdajů a předcházení nenaplnění milníků a ztrátě alokace Příklady kritérií: • Schválení Dohody o partnerství • Nastavení implementační struktury s jasně popsanými vazbami a kompetencemi prostřednictvím dohody o delegování • Ošetření problematiky veřejné podpory v programu • Připravení řídící dokumentace a příruček pro žadatele a příjemce • Zřízení platforem pro plánování výzev • Ustavení monitorovacího výboru apod

18 Velmi rizikové předběžné podmínky
Nepřijetí zákona upravujícího postavení úředníků ve státní správě. • Řízení ve věci EIA. • Vodní hospodářství – poplatky, regulátor (EK požaduje nezávislého regulátora). • Problematika související s výší nákladů na zakládání podniku. • Odkládání schválení reformy vysokého školství a s tím související neschválení novely vysokoškolského zákona. • Nenaplnění předpokladů reformy služeb zaměstnanosti a realizace úprav na základě evaluací a vyhodnocení současného stavu. • Neprovedení reformy výzkumu a vývoje. • Energetické infringementy. • Průkaznost intervencí v rámci sledování dílčích ukazatelů s ohledem na dodržování ochrany osobních a citlivých údajů.

19 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV – OP VVV
Klíčové připomínky EK: Celková strategie OP v souladu s doporučeními EK a Dohodou o partnerství, klíčové problémy jasně identifikovány a podpořeny daty. Dotaz na investice do VaV infrastruktury Vysoké školství – zdůvodnění infrastrukt. investic Regionální školství – EK rozporuje oddělení ERDF od ESF investic S3 strategie – nutnost promítnutí do OP

20 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV – OP VVV
Hlavní aktuální problémy/výzvy: Praha – využití flexibility na podporu VaV/vysokých škol Ex-ante kondicionality: Schválení Strategie pro vzdělávací politiku 2020 Projednání a schválení S3 strategie Strategický rámec pro VŠ Finalizace pojetí územní dimenze Postupné zpřesňování intervencí a implementace

21 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV – OP PRAHA
Klíčové připomínky EK: Rozpracování OP pokročilo správným směrem Více zpřesnit podporované aktivity a rozdělení intervencí mezi OP potvrdit písemnou formou dohody/memoranda mezi ŘO Dotaz na investice do infrastruktury ve vzdělávání – neměly by suplovat povinné investice města Problematika childcare 0-3 a její návaznost na TC Nastavení mechanismu zapojení OP do ITI Vyjasnění vazby mezi pražskou RIS a národní S3

22 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV – OP PRAHA
Hlavní aktuální problémy/výzvy: Navýšení 3% flexibility vs. koncept pro-rata v národních OP Ex-ante kondicionality: Projednání a schválení S3 strategie Finalizace pojetí územní dimenze – využití integrovaných přístupů na území Prahy Postupné zpřesňování intervencí Implementace – koordinační mechanismus s ostatními OP, multifondovost, administrace malých projektů, atd. Hlavní aktuální problémy/výzvy – včetně ex-ante kondicionalit

23 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV – OP PRAHA
Hlavní aktuální problémy/výzvy: Potvrdit rozdělení intervencí mezi OP písemnou formou dohody/memoranda mezi ŘO - témata: regionální školství sociální podnikání energetické úspory výzkum, vývoj, inovace P+R Hlavní aktuální problémy/výzvy – včetně ex-ante kondicionalit

24 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV – OP Z (TRH PRÁCE, VEŘEJNÁ SPRÁVA)
Významné připomínky EK: Systémové projekty Pro rata Nedostatečná alokace na PO Efektivní veřejná správa, soulad opatření s doporučeními PP Financování NSK, NSP a Sektorových rad Předškolní péče Menší alokace na rekvalifikace a vzdělávání, větší na péči o děti a SZ

25 AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAV – OP Z (TRH PRÁCE, VEŘEJNÁ SPRÁVA)
Hlavní aktuální problémy/výzvy: Flexibility vs. koncept pro-rata Veřejná správa a příslušná ex-ante kondicionalita Územní dimenze intervencí Implementace a koordinační mechanismy s ostatními OP Hlavní aktuální problémy/výzvy – včetně ex-ante kondicionalit

26 Diskuze

27 OECD: LOCAL JOB CREATION

28 Local Job Creation – Popis projektu 1
Projekt v rámci programu OECD Local Economic and Employment Development Programme (LEED). Realizátor OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development. Cíle projektu Poskytnout mezinárodní srovnání toho, jak přispívají místní instituce k posilování místní ekonomiky a k růstu kvalifikace pracovní síly a kvality pracovních míst. Představit fakty podložená (evidence-based) a praktická doporučení, jak lépe podporovat zaměstnanost a hospodářský rozvoj na místní úrovni.

29 Local Job Creation – Popis projektu 2
Zadavatelem za ČR jsou MMR (koordinátor), MPSV, MŠMT a MZV. Projekt v ČR probíhal v období 10/2012 – 2/2014 Účastníci 12 zemí - Austrálie, Belgie (Vlámsko), Kanada (Ontario a Quebec), Česká republika, Francie, Irsko, Izrael, Itálie (Trento), Jižní Korea, Švédsko, Spojené království a Spojené státy (státy Kalifornie a Michigan). Záměrem ČR bylo získat náměty z praxe zemí OECD k tvorbě strategických dokumentů na národní a regionální úrovni, zejména v rámci příprav nového programového období EU. V ČR realizován v Ústeckém a Jihomoravském regionu.

30 Local Job Creation – metodika a výstupy
Závěrečná zpráva „Local Job Creation: How Employment and Training Agencies Can Help - Czech Republic“ - bude oficiálně publikována OECD v květnu 2014. Akční plán - série konkrétních implementačních doporučení, neveřejný dokument sloužící ke komunikaci s adresáty doporučení Metodika projektu Výběr pilotních regionů Kvantitativní analýza dat o trhu práce v ČR Zmapování klíčových hráčů v oblasti místní tvorby pracovních míst v ČR Kvantitativní diagnostický nástroj OECD LEED k identifikaci regionálních nesouladů v nabídce a poptávce po kvalifikacích/dovednostech (skills) Kvalitativní šetření (hloubkové rozhovory) mezi klíčovými hráči Dotazníkové šetření na úřadech práce Kulaté stoly (národní, regionální) k ověření předběžných závěrů. Doporučení na bázi dobré praxe v zemích OECD

31 Local Job Creation Dashboard
1. Better aligning policies and programmes to local economic development 1.1. Flexibility in the delivery of employment and vocational training policies 1.2. Capacities within employment and VET sectors 1.3. Policy co-ordination, policy integration and co-operation with other sectors 1.4. Evidence based policy making 2. Adding value through skills 2.1. Flexible training open to all in a broad range of sectors 2.2. Working with employers on training 2.3. Matching people to jobs and facilitating progression 2.4. Joined up approaches to skills 3. Targeting policy to local employment sectors and investing in quality jobs 3.1. Relevance of provision to important local employment sectors and global trends and challenges 3.2. Working with employers on skills utilisation and productivity 3.3. Promotion of skills for entrepreneurship 3.4. Promoting quality jobs through local economic development 4. Inclusion 4.1. Employment and training programmes geared to local “at-risk” groups 4.2. Childcare and family friendly policies to support women’s participation in employment 4.3. Tackling youth unemployment 4.4. Openness to immigration

32 Local Job Creation Dashboard

33 Local Job Creation Dashboard
Oblast 1 Slaďování politik a programů s místním hospodářským rozvojem Posílení strategického řízení služeb zaměstnanosti na místní úrovni Posílení kapacit služeb zaměstnanosti (kompetence, spolupráce se soukromým sektorem) Lepší využití možností lokální spolupráce (zainteresovanost institucí, šíření dobré praxe) Posílení věrohodných podkladů (evidence base) pro politiky Klíčový vstup (zpětná vazba) pro zkvalitňování veřejných politik, stále aktuální téma pro ČR Regionální data o TP – ČSÚ, kraje, ÚP – předpoklad evaluací Aplikovaný výzkum, evaluace dopadu nikoliv jen vstupů, výstupů a výsledků – zvýšit expertní znalost veřejné správy – pro interní/externí evaluace Validní indikátory – vypovídací schopnost o intervenci (např. APZ po rekvalifikaci), větší zapojení expertů na statistiku Manažerská zodpovědnost za výsledky (fakta podepřená indikátory) Těsnější vazba evaluace - program

34 Local Job Creation Dashboard
Oblast 2 Zvyšování přidané hodnoty skrze dovednosti Udržitelnost NSK a NSP Posílení vyšších obecných dovedností a kompetencí podnikavosti Rozvoj kompetencí a kvalifikací pro nízkokvalifikované zaměstnance Posílit přenos požadavků trhu práce do vzdělávacích programů Rychlejší odezva programů na požadavky zaměstnavatelů Optimalizace kapacit středního školství více skrze „měkká opatření“ (informovanost) Rozvoj rovného přístupu ke kariérovému poradenství (školy, úřady práce, regionální informační centra)

35 Local Job Creation Dashboard
Oblast 2 Zacílení politik na místní odvětví a investice do kvalitních míst Lepší identifikace příležitostí expandujících sektorů (zdravotní a sociální péče) Více podporovat vzdělávání na pracovišti. Systematické předvídání kvalifikačních potřeb Národní strategie dovedností a příslušné koordinační mechanismy Využití sociální potenciálu veřejných zakázek Lepší využití dovedností (skills utilization) pracovní síly Skills utilization – téměř neznámý termín mezi tvůrci a realizátory politik v ČR Nejen posilovat kvalifikovanost a dovednosti, ale zajistit také jejich efektivní využití na TP 90 % pracovní síly (zaměstnaní) má také rezervy ve využití dovedností Odráží se v produktivitě práce a konkurenceschopnosti ekonomiky Omezit ztráty z investic do vzdělání Některé země OECD (například UKCES)mapují a podporují využívání nástrojů pro lepší organizaci práce (optimální využití dovedností ve firmě za účelem zvyšování produktivity práce)

36 Local Job Creation Dashboard
Oblast 4 Sociální začleňování Podpora flexibilních forem práce pro osoby pečující o závislého člena rodiny (nižší administrativní zátěž) Podporovat odstraňování společenských stereotypů a diskriminace (podle věku, pohlaví …) Optimalizace kapacit předškolních zařízení podpůrná role pro návrat rodiče na TP a vzdělávací role pro děti dočasný nedostatek kapacit může být kompenzován alternativami s menší vzdělávací rolí, dlouhodobě je vhodné usilovat spíše o rovný přístup k předškolnímu vzdělávání spíše optimalizace kapacit (demografické trendy lze předvídat) než dlouhodobé rozšiřování Explicitní strategie předškolní vzdělávání

37 Závěrečné shrnutí

38 ... v zájmu rozvoje a růstu České republiky
Díky za pozornost Tým GS ... v zájmu rozvoje a růstu České republiky


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KONKURENCECHOPNÉ PODNIKY, VÝZKUM, INOVACE, EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVU A ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 25.2.2014 Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google