Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ"— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Informační systémy veřejné správy INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ

2 INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Informační systémy veřejné správy INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ KN je jedním z datově nejrozsáhlejších informačních systémů státní správy. ISKN je integrovaný IS pro podporu výkonu státní správy KN a pro zajištění uživatelských služeb KN V roce 1998 dokončena digitalizace SPI Do konce roku 2015 dokončit digitalizaci SGI

3 Informační systémy veřejné správy
Systém ISKN ISKN obsahuje prostředky pro vedení: Souborů popisných informací Souborů geodetických informací ISKN obsahuje prostředky pro podporu: Správních a administrativních činností při vedení KN Správy dokumentačních fondů

4 Informační systémy veřejné správy
Vývoj ISKN Vytvořen a implementován v letech Za spolupráce ČUZK, APP Czech, s.r.o. Oracle Czech, s.r.o., Bentley Systems, s.r.o., atd. V září 2001 uveden do provozu na všech KÚ ISKN integroval vedení a správu KN do jediného IS společného pro všechna pracoviště KÚ 2003 ukončena atestace pro shodu produktu se Standardy ISVS ( 2 - Splňuje bez výhrad )

5 Informační systémy veřejné správy
Celkové řešení ISKN Obsahovalo: Vývoj nového aplikačního programového vybavení Obnovu HW pracovišť KÚ Vybudování nového centra Propojení všech pracovišť privátní sítí WAN Spojení všech komponent do funkčního celku Migraci dat z dosavadního systému Školení zaměstanců

6 Optimalizace uložení dat
Informační systémy veřejné správy Optimalizace uložení dat byl zvolen jediný datový model pro uložení popisných a prostorových dat v databázi Oracle byla přijata koncepce samostatné evidence budov a bezešvé digitální katastrální mapy uchovávají se také veškerá historická data, takže je možné sestavovat data do potřebných výstupů k historickému datu (časový vývoj). Změnil se i pohled na pojem "list vlastnictví" – Výpis z KN

7 Optimalizace procesů při správě KN
Informační systémy veřejné správy Optimalizace procesů při správě KN Hlavní předností ISKN je zavedení řady automatických kontrol do procesu zapsání změny do KN a možnost převzetí aktuálních dat z registru obyvatel Jednotná centrální správa číselníků, která je také součástí ISKN, do procesů zpracování změn na katastrálních úřadech vnáší jednotnost a zvyšuje tím kvalitu a konzistenci datové základny

8 Informační systémy veřejné správy
Poskytování údajů z KN všechna pracoviště jsou spojena s centrem prostřednictvím sítě WAN a data jsou z jednotlivých lokálních pracovišť v pravidelných dvouhodinových intervalech replikována do centrální databáze, Tím bylo umožněno zavedení dálkového přístupu k veškerým digitálním datům KN prostřednictvím veřejné sítě Internet. Údaje, poskytované dálkovým přístupem, nemají charakter veřejných listin. Pomocí tzv. interního dálkového přístupu jsou též katastrální pracoviště schopna poskytovat informativní údaje katastru nemovitostí z celého území státu.

9 Informační systémy veřejné správy
Výměnný formát ISKN Data KN jsou poskytována veřejnosti také ve formě souborů s definovaným obsahem v popise nového výměnného formátu tak, aby tato data co nejúplnější Popis nového výměnného formátu (NVF) je uveřejněn ve Zpravodaji ČÚZK číslo 4 z roku 2002 dokument Struktura výměnného formátu ISKN ČR v plném znění, tj. se zapracovanými změnami popsanými v Dodatku č.1 a v Dodatku č.2 lze získat na WWW stránkách ČÚZK

10 Budoucnost a rozvoj ISKN
Informační systémy veřejné správy Budoucnost a rozvoj ISKN především zajištění provozu systému a jeho údržby modifikace částí existujícího systému zejména v důsledku legislativních změn, přizpůsobování obecnému vývoji v oblasti ISVS, Nejaktuálnějším úkolem rozvoje ISKN v současné době jsou úpravy dálkového přístupu k datům KN v souvislosti s nečekanou novelou katastrálního zákona s účinností od , dle které se údaje katastru poskytují územně samosprávným celkům k výkonu jejich působnosti bezúplatně.

11 Dálkový přístup k datům KN ČR
Informační systémy veřejné správy Dálkový přístup k datům KN ČR Dálkový přístup je placená www služba, dostupná na adrese: která umožňuje registrovaným uživatelům on-line přístup k údajům KN. Zájemci o tuto službu se s ní mohou seznámit bezplatně, prostřednictvím funkční ukázky DP na zkoušku. Pro práci se skutečnou databází KN je třeba registrace a přidělení přístupových kódů.

12 Poskytování údajů z KN ( 1)
Informační systémy veřejné správy Poskytování údajů z KN ( 1) Vedle webových služeb Dálkového přístupu k datům KN (placená služba) a Nahlížení do KN (omezený rozsah informací, zdarma) zajišťují resortní organizace celou řadu dalších datových služeb. Jednou z nejdůležitějších je poskytování dat KN v elektronické podobě. Tyto výstupy z databází katastru nemovitostí lze získat za legislativně stanovených podmínek.

13 Poskytování údajů z KN ( 2)
Informační systémy veřejné správy Poskytování údajů z KN ( 2) Daty v elektronické podobě se rozumí: data KN ve stanovených výměnných formátech, obsahující údaje souboru popisných informací (SPI), digitální katastrální mapy (DKM) a rastrová data skenovaných katastrálních map. Další požadovanou službou je přehled evidovaných vlastnických práv k nemovitostem v rozsahu celé ČR.

14 Digitalizace katastrálních map
Informační systémy veřejné správy Digitalizace katastrálních map Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KM-D). V současné době je touto mapou pokryto cca 26 % území. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. Přehled o dostupných digitálních podkladech pro celé území ČR je zde k dispozici ve formě podrobných seznamů a www aplikace Archiv-WEB.

15 Informační systémy veřejné správy
Nahlížení do KN ( 1 ) Aplikace "Nahlížení do katastru nemovitostí" umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Na rozdíl od "Dálkového přístupu do KN" je "Nahlížení" volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti DP omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace "Nahlížení" neumožňuje.

16 Informační systémy veřejné správy
Nahlížení do KN ( 2 ) Výstupy, které je možno v rámci "Nahlížením" zadat a spustit jsou volitelné odkazy seskupené do tří sekcí: Řízení o vkladech - inforamce o řízení - přehled řízení - seznam přijatých řízení Ostatní řízení Informace o KN - parcela, budova, jednotka

17 Informační systémy veřejné správy
SMD v digitální podobě Státní mapa 1 : Státní mapa 1 : rastrová Státní mapa 1 : odvozená Rastrová Základní mapa ČR 1 : Rastrová Základní mapa ČR 1 : Rastrová Základní mapa ČR 1 : Rastrová Základní mapa ČR 1 : Rastrová Mapa České republiky 1 : Rastrová Mapa České republiky 1 : PŘÍSTUP K DIGITÁLNÍM MAPÁM NA INTERNETU Zeměměřický úřad poskytuje digitální data veřejnosti též prostřednictvím služeb Terramapserveru. Dále poskytuje specifikovaným uživatelům přístup k datům v rámci mapových služeb prostřednictvím pilotního projektu Státního mapového centra.

18 Informační systémy veřejné správy
SMD v tištěné podobě Základní sortiment prodejen map resortu ČÚZK Mapy velkých měřítek Katastrální mapa 1:2 880 Katastrální mapy v dekadických měřítkách Státní mapa 1:5 000 - odvozená Základní mapy středních měřítek Základní mapa ČR 1:10 000 Základní mapa ČR 1:10 000, s doplňkovým obsahem NOVÁ Základní mapa ČR 1:10 000 z dat ZABAGED® Základní mapa ČR 1:25 000 Základní mapa ČR 1:50 000 NOVÁ Základní mapa ČR 1:50 000 z dat ZABAGED® Základní mapa ČR 1:100 000 Základní mapa ČR 1:200 000

19 Informační systémy veřejné správy
SMD v tištěné podobě Základní sortiment prodejen map resortu ČÚZK Mapy územních celků Mapa okresů ČR 1:100 000 Mapa krajů ČR 1:200 000 Česká republika 1:500 000 Česká republika - Fyzickogeografická mapa 1:500 000 Česká republika 1:1 000 000 Mapy správního rozdělení Mapa správního rozdělení ČR 1:200 000 Česká republika - Mapa správního rozdělění 1:500 000 Mapa správního rozdělení ČR 1:1 000 000 Mapa správního rozdělení ČR 1:2 000 000

20 Informační systémy veřejné správy
SMD v tištěné podobě Základní sortiment prodejen map resortu ČÚZK Přehledy kladů mapových listů státních mapových děl Česká republika - Klad listů Státní mapy 1:5 000 - odvozené v měřítku 1:500 000 Česká republika - Klad listů základních map středních měřítek v měřítku 1:500 000 Česká republika - klad listů Státní mapy 1:5 000 - odvozené a základních map středních měřítek, v měřítku 1:500 000 Klad listů základních map středních měřítek, v měřítku 1:1 000 000 Klad listů základních map středních měřítek, v měřítku 1:2 000 000 Tematická státní mapová díla Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1:50 000 Přehled výškové (nivelační) sítě 1:50 000 Mapa základních sídelních jednotek ČR 1:50 000 Silniční mapa ČR 1:50 000 Silniční mapa krajů ČR 1:200 000 Česká republika - Česká státní nivelační síť I.-III. řád 1:500 000, I.-III. řád Praha a okolí 1:100 000 Podkladová mapa ČR 1:1 000 000

21 Informační systémy veřejné správy
SMD v tištěné podobě Seznam prodejen a kontaktní údaje · Opava Praskova 11, Opava tel.: fax.: Vedoucí: Drahomíra Kreciochová · Brno Běhounská 26, Brno, tel.: , fax.: Vedoucí: Karel Rolný

22 Informační systémy veřejné správy
SMD v tištěné podobě Základní sortiment prodejen map resortu ČÚZK Seznam prodejen a kontaktní údaje Zajišťování prodeje map do zahraničí

23 Informační systémy veřejné správy
ZABAGED ( 1 ) je digitální topografický model území ČR odvozený z mapového obrazu Základní mapy České republiky 1: v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému baltském - po vyrovnání. Správcem a poskytovatelem dat ZABAGED je ZÚ. ZABAGED má charakter GIS integrujícího prostorovou složku vektorové grafiky s topografickými relacemi objektů a složku atributovou obsahující popisy a další informace o objektech. Obsah ZABAGED tvoří 106 typů objektů strukturovaných v databázi do 60 grafických vrstev vektorových (DGN) souborů. Doplňkové informace resp. identifikátory některých typů objektů (vodstvo, komunikace) jsou přebírány z databází jejich odborných správců. Výškopisná složka vybavená vektorovým souborem vrstevnic umožňuje vytvářet účelově digitální model terénu.

24 Informační systémy veřejné správy
ZABAGED ( 2 ) ZABAGED® je tvořena a provozována v grafickém prostředí MicroStation a GIS prostředí MGE (Intergraph) využívající relační databázi ORACLE. Prostorově organizačními jednotkami ZABAGED® jsou mapové listy 1: v kladu listů Základních map středních měřítek České republiky. Tvorba ZABAGED® byla v Zeměměřickém úřadu dokončena v rozsahu celého území ČR, včetně zástavby sídel a připojení popisných informací (atributů) k objektům, v exportních souborech MPD (MGE/MGDM).

25 Informační systémy veřejné správy
ZABAGED ( 3 ) Data ZABAGED® se v současné době dodávají po celých mapových listech jako vektorové soubory polohopisu (2D) a výškopisu (3D nebo 2D) ve formátu DGN (příp. DXF) bez popisné složky (atributů), přičemž polohopisná a výškopisná složka mohou být poskytnuty společně nebo odděleně. Vektorová data společně s atributy lze exportovat ve formátu MPD projektu MGE. Data ZABAGED® je možno nyní exportovat také ve formě Shapefiles (ESRI prostředí). Od druhého pololetí 2004 bude Zeměměřický úřad tato data poskytovat též ve formátu GML. První celoplošná fotogrammetrická aktualizace bude dokončena v závěru roku 2005.

26 Informační systémy veřejné správy
Polohopis - detail

27 Informační systémy veřejné správy
Výškopis

28 Informační systémy veřejné správy
RZM 10

29 Informační systémy veřejné správy
Vektorové soubory správních a katastrálních hranic s databází pro měřítka 1 : a 1 : Informační systémy veřejné správy Vektorové soubory správních a katastrálních hranic s databází pro měřítka 1 : a 1 : Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikají digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1:10 000, resp. 1: a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek. Data jsou aktualizována jednou ročně a zobrazují vždy stav k 1. lednu toho roku. Grafické soubory jsou georeferencovány v souřadnicovém systému S-JTSK. Obsah souborů je členěn do vrstev.

30 Informační systémy veřejné správy
Vektorové soubory správních a katastrálních hranic s databází pro měřítka 1 : a 1 :

31 Digitální ortofoto České republiky
Informační systémy veřejné správy Digitální ortofoto České republiky Data jsou poskytována ve dvou formách : 1. Ortofoto v šedé škále Tato data jsou k dispozici z celého území ČR. Aktuálnost dat - přehledka snímkování v šedé škále. 2. Barevná ortofota Přehledka snímkování části území v roce Přehledka nového barevného snímkování v letech Ortofota Pásma Východ (snímkování viz přehledka) jsou již k dispozici. Barevná ortofota z celého území ČR budou k dispozici v závěru roku 2005.

32 Digitální ortofoto České republiky
Informační systémy veřejné správy Digitální ortofoto České republiky Ortofoto v šedé škále, v kladu listů ZM 10 Měrná jednotka: 1 mapový list v kladu Základní mapy ČR 1: ( cca 18 km2 ) Formát: TIFF Rozlišení: 0,5 m Data jsou georeferencována po mapových listech v souřadnicovém systému S-JTSK pomocí textového souboru tfw. Klad listů Základní mapy 1:10 000

33 Digitální ortofoto České republiky
Informační systémy veřejné správy Digitální ortofoto České republiky Ukázka ortofota v šedé škále

34 Digitální ortofoto České republiky
Informační systémy veřejné správy Digitální ortofoto České republiky Barevné ortofoto, v kladu listů SM5 Měrná jednotka: 1 mapový list v kladu Státní mapy 1:5 000 ( 5 km2 ) Formát: TIFF nebo MrSID Rozlišení: 0,5 m Data jsou georeferencována po mapových listech v souřadnicovém systému S-JTSK pomocí textového souboru tfw (sdw).

35 Digitální ortofoto České republiky
Informační systémy veřejné správy Digitální ortofoto České republiky Ukázka barevného ortofota

36 Informační systémy veřejné správy
Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů - DATAZ DATAZ jako součást Národní geoinformační infrastruktury je vedena v odboru triangulace ZÚ. V DATAZ jsou uloženy všechny trigonometrické a zhušťovací body z území celé České republiky s přesahem na území sousedních států. DATAZ v současné době obsahuje přes center trigonometrických a zhušťovacích bodů a přes k nim přidružených bodů Poskytnuté údaje z DATAZ mají informativní charakter (prozatím není v plném rozsahu zaručena správnost a aktuálnost zveřejněných údajů) a jsou bezúplatné

37 Informační systémy veřejné správy
Databáze bodů ČSNS Databáze ČSNS je jako součást Národní geoinformační infrastruktury vedena v odboru nivelace a gravimetrie Zeměměřického úřadu. Databáze obsahuje body Základního výškového bodového pole (ZVBP) z území celé České republiky, to znamená 12 základních nivelačních bodů (ZNB), 16 tisíc bodů I. řádu ČSNS, 20 tisíc bodů II. řádu ČSNS a 47 tisíc bodů III. řádu ČSNS. Správu databáze a její průběžnou aktualizaci zajišťuje Zeměměřický úřad.


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google