Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRIP_IT Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools. Structural Funds implementation in an integrated approach. Řízení Regionálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRIP_IT Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools. Structural Funds implementation in an integrated approach. Řízení Regionálních."— Transkript prezentace:

1 GRIP_IT Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools. Structural Funds implementation in an integrated approach. Řízení Regionálních Integrovaných Projektů s využitím Inovativních Nástrojů. Implementace strukturálních fondů prostřednictvím integrovaného přístupu.

2 Partners/Partneři Lead Partner: Hradec Kralove Region Project partners: Basilicata Region West -Transdanubian Regional Development Agency Friuli Venezia Giulia Region Vedoucí partner: Královéhradecký kraj Projektoví partneři: Region Basilicata Regionální rozvojová agentura regionu West Panon Region Friuli Venezia Giulia

3

4 Objectives of the operation Cíle projektu To promote integrated projects for the implementation of Structural funds To develop preparation and governance of integrated projects To develop local partnership for integrated projects To find a way of financing integrated projects from Structural funds Podpořit integrované projekty realizovatelné v rámci Strukturálních fondů Podpořit přípravu a řízení integrovaných projektů Zlepšit místní partnerství pro integrované projekty Nalézt způsob financování integrovaných projektů ze Strukturálních fondů

5 Components Komponenty 1.Management and Coordination Responsible partner: Hradec Kralove Region 2.Realization of Subprojects - regionally integrated projects Responsible partner: Basilicata Region 3.Innovative methodologies and tools for programming and management. Responsible partner: West – Transdanubian RDA 4. Info and publicity. Dissemination of results Responsible partner: Fruilly Venezia Giulia Region 1.Řízení a koordinace zodpovědný partner: Královéhradecký kraj 2.Realizace subprojektů – regionální integrované projekty zodpovědný partner: Region Basilicata 3.Inovativní metodologie a nástroje pro programování a řízení. zodpovědný partner: West Panon - RRA 4.Informování a publicita. Šíření výsledků. zodpovědný partner: Region Fruilly Venezia Giulia

6 Planned results Plánované výsledky 1.Effective management procedures and coordination of activities 2.Subprojects for integrated projects realised in partner regions. 3.Documentation showing the transferrence of good practises in integrated projects. Document about implementation of integrated project: preparation, managing, finding local partners and finance. 4.Informing partners and public about project progress. Publicity and dissemination of results and outputs project. 1.Zajištění managementu projektu, koordinace všech činností a aktivit 2.Realizované integrované projekty v regionech partnerů 3.Sumář dobré praxe v oblasti integrovaných projektů. Dokument spojují informace o přípravě a řízení integrovaných projektů a nalezení partnerů a zdrojů financování. 4.Informování partnerů a veřejnosti o postupu projektu. Propagování a šíření informací o výsledcích a výstupech projektu.

7 RFO (Regional Framework Operation)

8 Grantové schéma

9 First steps for successful subprojects První kroky k úspěšnému subprojektu To find at least one foreign partner from GRIP_IT project partner regions To find common interest in some kind of integrated projects To establish Lead participant and project participants To prepare application form for subprojects Nalézt nejméně 1 zahraničního partnera z partnerských regionů projektu GRIP_IT Nalézt společné zájmy v některém z druhů integrovaných projektů Stanovit Vedoucího a projektové partnery subprojektu Připravit žádost na subprojekt

10 What you can gain? Co můžete získat? Experiences of foreign partners with integrated projects Information to show the preparation of integrated projects, finding suitable partners Information about management of integrated projects To be able to prepare your own concreate integrated project application form Zkušenosti zahraničních partnerů v oblasti integrovaných projektů Informace o přípravě integrovaných projektů,nalezení vhodných partnerů pro tyto projekty Informace o řízení integrovaných projektů Připravit si vlastní konkrétní integrovaný projekt tzn. projektovou žádost

11 Duration Doba trvání Start month/year: 04/2005 Final month/year: 12/2007 Start of subprojects 03-04/2005 Final of subprojects 09/2007 Začátek měsíc/rok 04/2005 Konec měsíc/rok 12/2007 Začátek subprojektů 03-04/2005 Konec subprojektů 09/2007

12 Budget Rozpočet Contribution of ERDF/příspěvek ERDF 1 500 000 EUR EURSub projects Hradec Králové Region 775 000415 000 Region Basilicata 775 000397 000 West –Transdanubian RDA 200 000115 500 Region Friuli Venezia Giulia375 000225 000 TOTAL2 125 0001 152 600

13

14 Finanční toky

15 Project control Kontrola projektu Subprojects will be controled by an independent auditor firm Project will be controlled by Centre for Regional Development Projects as a whole is controled by Joint Technical Secretariat Interreg IIIC East Subprojekty budou kontrolovany nezávislou auditorskou firmou Projekt bude kontrolován Centrem pro regionální rozvoj Projekt jako celek bude kontrolovat Společný technický sekretariát Interregu IIIC Východní zóny

16 System of management Systém řízení Steering Committee Technical Coordination Group Project coordinator Financial manager Component coordinators Working group for each component Řídící výbor Technická pracovní skupina Koordinátor projektu Finanční manažer Koordinátoři komponent Pracovní skupiny pro každou komponentu

17 Czech project team I Český projektový tým I Steering Committee/Řídící výbor Rostislav Všetečka Vicepresident/ náměstek hejtmana Tomáš Šubert Councillor/radní Klára Dostálová Director of CEP/ředitelka CEP

18 Czech project team II Český projektový tým II Technical Coordination Group/Technická koordinační skupina Klára Dostálová Director of CEP/ředitelka CEP Iva Krunčíková Head of Individual Project Section CEP/Vedoucí oddělení individuálních projektů CEP Zdeněk Semorád Head of Regional Council NUTS II Northeast Secretariat/Vedoucí sekretariátu NUTS II Severovýchod

19 Czech project team III Český projektový tým III Working Groups members /Členové pracovních skupin Martina Pipková Financial manager CEP/finanční manažer CEP Veronika Vídenská Project manager CEP/Projektová manažerka Tomáš Trunec Project manager CEP/Projektová manažer Jaroslav Sibera Regional Council NUTS II Northeast Secretariat/Sekretariát NUTS II Severovýchod Lenka Pytlíková Project manager CEP/Projektová manažerka

20 Czech project team IV Český projektový tým IV Working Groups members /Členové pracovních skupin Alice Nováková assistant of vice-president/asistentka náměstka hejtmana Michal Pultar Project manager CEP/Projektový manažer Lada Nevečeřalová Project manager CEP/Projektová manažerka Helena Kubíčková Regional Council NUTS II Northeast Secretariat/Sekretariát NUTS II Severovýchod Vlastimil Klíma IT specialist CEP/Informatik CEP

21 Thank you for your attention Děkuji za pozornost Iva Krunčíková Tel: +420 495 361 GSM: +420 724 540 542 E-mail: kruncikova@cep-rra.cz


Stáhnout ppt "GRIP_IT Governance of Regionally Integrated Projects using Innovative Tools. Structural Funds implementation in an integrated approach. Řízení Regionálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google