Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práva osob zbavených svobody v judikatuře ESLP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práva osob zbavených svobody v judikatuře ESLP"— Transkript prezentace:

1 Práva osob zbavených svobody v judikatuře ESLP
Petr Konůpka Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva Konference Aktuální problémy vězeňství Kancelář veřejného ochránce práv, Brno,

2 Osnova příspěvku úloha Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a význam jeho rozsudků a rozhodnutí čím se ESLP v oblasti vězeňství zabývá podrobnější výklad: podmínky ve věznicích povinnost vyšetřit úmrtí a špatné zacházení v době zbavení svobody osobní prohlídky dosavadní bilance České republiky před ESLP v oblasti vězeňství zdroje informací o judikatuře ESLP

3 ESLP a EÚLP Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Evropská úmluva o lidských právech; č. 209/1992 Sb.) je součástí ústavního pořádku (nález sp. zn. Pl. ÚS 36/01) minimální evropský standard ochrany lidských práv význam judikatury ESLP závaznost v dané věci – závaznost „věci rozhodnuté“ povinnost vykonat rozsudek (čl. 46 Úmluvy) individuální opatření obecná opatření dohled Výboru ministrů Rady Evropy procedura „pilotního rozsudku“ (Ananyev a další proti Rusku, ) širší normativní závaznost – závaznost „věci vyložené“ autoritativní výklad Úmluvy (čl. 32 Úmluvy) nález sp. zn. I. ÚS 310/05

4 Judikatura ESLP v oblasti vězeňství (1)
podmínky ve vězení (čl. 3 Úmluvy) Orchowski proti Polsku, Iacov Stanciu proti Rumunsku, Štrucl a další proti Slovinsku, poskytování adekvátní zdravotní péče (čl. 3 Úmluvy) Paladi proti Moldavsku, velký senát, (předběžné opatření) Stepankiv proti České republice (komunikovaná stížnost) specifické zacházení se zranitelnými skupinami osob (čl. 2 či 3 Úmluvy, event. ve spojení s článkem 14 Úmluvy) zdravotně postižení (Cara-Damiani proti Itálii, ) homosexuálové (X. proti Turecku, ) prevence sebevražd (De Donder a De Clippel proti Belgii, ) a sebepoškození (Eremiášová a Pechová proti České republice, )

5 Judikatura ESLP v oblasti vězeňství (2)
vyšetřování úmrtí či špatného zacházení (čl. 2 či 3 Úmluvy) Paul a Audrey Edwards proti Spojenému království, umístění do izolace (čl. 3 Úmluvy) Ramirez Sanchez proti Francii, velký senát, Renolde proti Francii, osobní prohlídky (čl. 3 či 8 Úmluvy) Iwańczuk proti Polsku, návštěvy (čl. 8 Úmluvy) Hilgartner proti Polsku, Enea proti Itálii, velký senát, korespondence (čl. 8 Úmluvy) Niedbala proti Polsku, Cotleţ proti Rumunsku,

6 Judikatura ESLP v oblasti vězeňství (3)
svoboda náboženského vyznání (čl. 9 Úmluvy) Jakóbski proti Polsku, volební právo (čl. 3 Protokolu č. 1 k Úmluvě) Scoppola (č. 3) proti Itálii, velký senát, Hirst (č. 2) proti Spojenému království, velký senát, možnost dočasně opustit věznici (čl. 8 Úmluvy) Giszczak proti Polsku, neumožnění stát se rodičem (čl. 8 Úmluvy) Dickson proti Spojenému království, velký senát, celá řada dalších oblastí, např.: možnost natáčet reportáž ve věznici (článek 10 Úmluvy): Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG proti Švýcarsku, aplikovatelnost článku 6 Úmluvy: Boulois proti Lucembursku, velký senát,

7 Podmínky ve věznicích z pohledu článku 3 Úmluvy (1)
Článek 3 Úmluvy: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu“ obecné zásady vyplývající z judikatury ESLP: podmínky zbavení svobody musí respektovat lidskou důstojnost strádání spojené se zbavením svobody nesmí přesáhnout určitou nevyhnutelnou úroveň, která je danému trestu či opatření vlastní úmysl ponížit danou osobu ze strany státních orgánů není podmínkou nelidské či ponižující podmínky nelze ospravedlnit nedostatkem finančních prostředků kritéria rozhodování ESLP kumulativní účinek všech relevantních faktorů obytný prostor na jednoho odsouzeného minimální prostor, který je třeba k souladu s čl. 3 Úmluvy, ESLP nestanoví méně než 3 m2 (Sulejmanovic proti Itálii, ) 3-4 m2 (Jirsák proti České republice, ) více než 4 m2 (Rodić a další proti Bosně a Hercegovině, )

8 Podmínky ve věznicích z pohledu článku 3 Úmluvy (2)
kritéria rozhodování ESLP (pokračování) možnosti kompenzace nedostatečného prostoru v cele celkový rozměr cely a volnost pohybu (Valašinas proti Litvě, ) doba pobytu v cele (Jeong proti České republice, ) možnost větrání cely přístup denního světla vytápění hygienické podmínky a možnost použít toalety v soukromí (Melnîtis proti Lotyšsku, ) délka zbavení svobody v daných podmínkách v některých případech i pohlaví, věk a zdravotní stav

9 Podmínky ve věznicích z pohledu článku 3 Úmluvy (3)
Jirsák proti České republice (č. 8968/08, ) skutkové okolnosti: listopad 2000 – leden 2001 (2,5 měsíce) cela ve Věznici Valdice o rozměru 36 m2 celkem 10 odsouzených, tj. 3,6 m2 na jednoho odsouzeného v cele: 10 paland, 10 skříněk, 2 stoly, 10 židlí, umyvadlo se studenou vodou, stěnou s funkčními dveřmi oddělená toaleta před okny ve vzdálenosti 1,5 m zábrana ze žlutého průhledného sklolaminátu stěžovatel pracovně zařazen 1 hodina denně na vycházkovém dvoře zlomenina kotníku při slézání z horního patra palandy nahlášena až druhý den ráno lékař shledal, že kvůli těžké intoxikaci je stěžovatel nezpůsobilý převozu do nemocnice; obsluha RTG ve věznici na dovolené RTG a léčba, zahrnující i operaci, zahájena až následující den

10 Podmínky ve věznicích z pohledu článku 3 Úmluvy (4)
odůvodnění rozhodnutí ESLP (podmínky ve věznici): 2,5 měsíce – značná doba 3,6 m2 – nutno důkladně zkoumat ostatní podmínky detence celkový rozměr cely umožňoval dostatečný pohyb (nebyl nucen se zdržovat na lůžku, a contrario Peers proti Řecku, ) každý den mimo celu 9 hodin v souvislosti s prací a hodinu na vycházkovém dvoře; navíc možnost sledovat televizi a vykonávat další aktivity mimo celu v cele dvě velká okna, které bylo lze kdykoli otevřít sklolaminát nebránil zcela přístupu denního světla, stěžovatel nic zvláštního v tomto směru nenamítal tvrzení o nedostatečném vytápění jsou nevěrohodná, jelikož je neuplatnil v žádné z početných stížností a žalob na vnitrostátní úrovni jedna toaleta pro deset osob může způsobit nepohodlí, ale poskytovala dostatečné soukromí dostatečné hygienické podmínky; umyvadlo s tekoucí vodou na cele; nemohl se sice sprchovat kdykoli, ale mohl se umýt každý den po práci

11 Podmínky ve věznicích z pohledu článku 3 Úmluvy (5)
odůvodnění rozhodnutí ESLP (lékařská péče): povinnost poskytnout adekvátní a rychlou léčbu ne každé prodlení s poskytnutím léčby je porušením článku 3 Úmluvy: vyvolané utrpení musí dosáhnout určité minimální závažnosti charakter nemoci či zranění délka prodlení (u nemocí jde spíše o týdny: Koval proti Ukrajině, , u zranění o dny: Hurtado proti Švýcarsku, ) kvalita následné péče následky pro pacienta důvody prodlení ESLP vyhodnotil jako zcela nepřijatelné avšak: nelze spekulovat o intenzitě bolesti způsobené prodlením následná léčba (operace, kontroly, rehabilitace) byla náležitá neexistují důkazy o tom, že tvrzené zdravotní následky jsou důsledkem zpoždění s léčbou článek 3 Úmluvy nebyl porušen

12 Podmínky ve věznicích z pohledu článku 3 Úmluvy (6)
nově (listopad 2012) komunikované případy: Brandejs proti České republice (č /09) tvrzení stěžovatele: 6 let ( ) v cele ve Věznici Rýnovice o rozměru 32 m2 celkem ve 14 odsouzených, tj. 2,3 m2 na jednoho odsouzeného palanda umístěná před oknem zabraňující jeho otevření Holoubek proti České republice (č /09) 1,5 roku ( ) ve Věznici Kynšperk nad Ohří v cele o rozměru 30 m2 celkem 13 odsouzených, tj. 2,3 m2 na jednoho odsouzeného v cele: 7 skříní, 1 běžné lůžko, 6 paland, 1 stůl a 6 židlí, v důsledku čehož měl každý vězeň k dispozici zhruba 0,5 m2 nezastavěného místa na patře bylo celkem 105 vězňů, kteří měli k dispozici 8 toalet a 8 pisoárů

13 Vyšetřování úmrtí a špatného zacházení v době zbavení svobody
procesní povinnost státu vyplývající z článků 2 a 3 Úmluvy požadavky kladené na vyšetřování neprodlené zahájení z vlastní iniciativy účinnost nezávislost a nestrannost rychlost veřejnost dodatečná povinnost prověřit případný diskriminační motiv a postupovat při vyšetřování nediskriminačním způsobem (čl. 14 Úmluvy) Ramsahai a další proti Nizozemí, velký senát, Eremiášová a Pechová proti České republice,

14 Požadavek účinnosti vyšetřování musí být způsobilé vést k objasnění události a identifikaci a eventuálnímu potrestání viníků musí být zahájeno okamžitě a z úřední povinnosti, či na základě „hájitelného tvrzení“ nejedná se o povinnost dosáhnout výsledku, ale o povinnost zvolit náležité prostředky, tj. provést všechny dostupné a rozumné kroky k opatření důkazů jaké konkrétní vyšetřovací kroky je třeba vykonat, však vždy záleží na konkrétních okolnostech případu, není možné sestavit jeden univerzálně platný seznam takových kroků závěry musejí být založeny na důkladné, objektivní a nestranné analýze všech relevantních skutečností; nelze pominout žádnou rozumně možnou vyšetřovací verzi jakýkoli nedostatek vyšetřování, který je způsobilý ohrozit schopnost vyšetřování dosáhnout svého cíle, znamená porušení Úmluvy – důkladný a podrobný přezkum ESLP

15 Požadavek nestrannosti a nezávislosti
usmrcení či špatné zacházení ze strany státních orgánů osoby, které jsou odpovědné za vyšetřování a ty, které provádějí vyšetřovací úkony, musejí být nezávislé na osobách, které byly zapojeny do vyšetřované události absence hierarchického a institucionálního propojení nezávislost nejen v teorii, ale i v praxi: např. dozorující státní zástupce by neměl být v úzkém pracovním vztahu s dotčeným policejním útvarem dozor nezávislé instituce nad vyšetřováním není sám o sobě dostatečnou zárukou Inspekce ministra vnitra, později Inspekce policie, byla nahrazena Generální inspekcí bezpečnostních sborů (zákon č. 241/2011 Sb.)

16 Požadavek veřejnosti (transparentnosti)
dostatečná kontrola nad vyšetřováním ze strany veřejnosti nutno však dbát ochrany zájmů poškozených či svědků (McKerr proti Spojenému království, ) zveřejnění je tak možné provést v pozdějších stadiích řízení, postačí např. zpřístupnění příbuzným oběti, kteří mohou veřejnost informovat (Ramsahai a další proti Nizozemí, velký senát, ) přístup poškozených ke spisu: příbuzní oběti musejí být zapojení do vyšetřování v míře, která je nezbytná pro ochranu jejich legitimních zájmů (Paul a Audrey Edwards proti Spojenému království, ) nemusejí mít nicméně přístup ke spisu již v úvodním stadiu vyšetřování (riziko zmaření vyšetřování) – může být zajištěno až v dalších fázích, např. v řízení před soudem (Ramsahai a další proti Nizozemí, velký senát, )

17 Požadavek rychlosti vyšetřování musí být ukončeno v přiměřené době (hrozí eroze kvality důkazů) nedostatek úsilí vrhá stín pochybnosti na věrohodnost vyšetřování a prodlužuje utrpení rodiny oběti kritéria víceméně obdobná těm na poli článku 6 Úmluvy složitost věci jednání příslušných orgánů chování poškozeného význam věci pro poškozeného obzvláště rychlý postup při vyšetřování událostí, které se mohou opakovat (např. železniční neštěstí: Kalender proti Turecku, , nesprávný postup lékařského personálu: Eugenia Lazar proti Rumunsku, )

18 Eremiášová a Pechová proti České republice (1)
č /04, skutkové okolnosti: červen 2002 zadržení mladého muže na policejní stanici pro podezření z vloupání po skončení výslechu a zahájení trestního stíhání eskorta na WC do přízemí budovy (v 2. patře nebyly mříže na oknech) po cestě zpět v podestě mezi prvním a druhým patrem se zadržený vytrhl policistům a proskočil zavřeným oknem druhý den na následky zranění v nemocnici zemřel Inspekce ministra vnitra případ převzala až po trestním oznámení příbuzných věc prověřovali policisté z daného oddělení a Skupina kontroly a stížností Policie ČR věc odložena

19 Eremiášová a Pechová proti České republice (2)
odůvodnění rozhodnutí ESLP: substantivní porušení článku 2 Úmluvy: policisté věděli, že existuje určité riziko, že se zadržený pokusí o útěk (nepovolili použití WC v 2. patře, kde nebyly mříže na oknech, na WC v přízemí zadrženému nepovolili zavřít dveře) na podestě nebyly v okně mříže, měli proto v daný okamžik postupovat pečlivěji (policista vedl zadrženého za zápěstí, před nimi šla druhá policistka) nedostatečná a nepřiměřená ochrana života zadrženého

20 Eremiášová a Pechová proti České republice (3)
odůvodnění rozhodnutí ESLP: procesní porušení článku 2 Úmluvy: účinnost vyšetřování: v počáteční fázi zvažována pouze účast na sebevraždě důležité důkazy zajištěny pozdě, některé vůbec nedostatečně objasněna příčina úmrtí nepřijetí opatření k zabránění možného spolčení mezi policisty veřejnost vyšetřování: bezdůvodné odepření přístupu do spisu rychlost vyšetřování: rok a 5 měsíců (dvojí vrácení věci k došetření) nestrannost a nezávislost vyšetřování: policie i inspekce podřízeny ministru vnitra klíčové úkony provedli kolegové dotčených policistů

21 Osobní prohlídky zásady vyplývající z judikatury ESLP:
musejí sledovat legitimní cíl (zajištění bezpečnosti či předcházení zločinnosti či nepokojů) a být odůvodněné konkrétními skutečnostmi Van der Ven proti Nizozemí, (3,5 roku trvající rutinní praxe pravidelných týdenních prohlídek) Iwańczuk proti Polsku, (ve vazbě pro nenásilný trestný čin, dosud netrestán, klidné chování, chtěl volit v parlamentních volbách) musejí být provedeny vhodným způsobem náležitě respektujícím lidskou důstojnost; způsob provedení nesmí obsahovat ponižující prvky, které zvýší určité ponížení, jež je nevyhnutelně s tělesnou prohlídkou spjaté Iwańczuk proti Polsku, (zesměšňující poznámky o stěžovatelově těle) Valašinas proti Litvě, (dotyky intimních partií bez rukavic, přítomnost dozorkyně při prohlídce vězně) prohlídky návštěv – zvláště rigorózní dodržování zásady ochrany důstojnosti (Wainwright proti Spojenému království, )

22 Dosavadní bilance ČR před ESLP týkající se zacházení ve věznicích (1)
6 rozhodnutí; nezjištěno žádné porušení Úmluvy 3 komunikované případy (2 podmínky ve věznicích, 1 odepření lékařské péče) Manoussos proti České republice a Německu (č /99, ) omezení návštěv, monitorování korespondence, nahrávání telefonického rozhovoru s kanceláří ESLP, ponižující podmínky ve věznici, nedostatečná léčba ekzému (čl. 3 a 8 Úmluvy) nepřijatelné pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy, především ústavní stížnosti Hadžiu proti České republice (č /99, ) zbití čtyřmi dozorci při eskortě ze soudu do věznice (čl. 3 Úmluvy) nepřijatelné pro zjevnou neopodstatněnost

23 Dosavadní bilance ČR před ESLP týkající se zacházení ve věznicích (2)
Žirovnický proti České republice (č /99, ) zadržení 18 dopisů svědkům během vazby (čl. 8 Úmluvy) nepřijatelné pro zjevnou neopodstatněnost Hýbner proti České republice (č /04, ) výkon trestu odnětí svobody v přísnějším režimu, než který byl určen v odsuzujícím rozsudku (čl. 5 a 14 Úmluvy) Jirsák proti České republice (č. 8968/09, ) podmínky a zdravotní péče ve věznici neporušení článku 3 Úmluvy Miler proti České republice (č /10, ) předání k výkonu trestu do Polska, kde žije rodina (čl. 8 a 14 Úmluvy) nepřijatelné pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy – ústavní stížnosti

24 Zdroje informací Kmec J., Kosař D., Kratochvíl J., Bobek M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 1678 s. databáze judikatury ESLP: tematické listy shrnující judikaturu ESLP („factsheets“; dostupné v angl., fr., něm, rus. a pol.): podmínky ve věznicích a zacházení s vězni právo vězňů na ochranu zdraví volební právo vězňů zbavení svobody a mentální zdraví překlady rozsudků proti České republice: ASPI časopisy: překlady, komentáře a monitoring: Přehled rozsudků ESLP monitoring: Jurisprudence, Soudní rozhledy kancelář vládního zmocněnce:

25 E-mail: pkonupka@msp.justice.cz
Děkuji za pozornost. Tel.:


Stáhnout ppt "Práva osob zbavených svobody v judikatuře ESLP"

Podobné prezentace


Reklamy Google