Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Člověk jako jedinec Osobnost. Pojem osobnost Napište prosím, co si pod tímto pojmem představujete? Můžete jmenovat nějaké osobnosti?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Člověk jako jedinec Osobnost. Pojem osobnost Napište prosím, co si pod tímto pojmem představujete? Můžete jmenovat nějaké osobnosti?"— Transkript prezentace:

1 Člověk jako jedinec Osobnost

2 Pojem osobnost Napište prosím, co si pod tímto pojmem představujete? Můžete jmenovat nějaké osobnosti?

3 Osobnost Psychické vlastnosti osobnosti: Mezi vlastnosti patří- temperament, schopnosti, charakter, motivy, postoje, volní vlastnosti.

4 Temperament Vyjadřuje nejobecnější charakteristiku každého člověka Je to soubor převážně vrozených psychických vlastností, které určují dynamiku celého chování a prožívání osobnosti, projevuje se zejména způsobem reagování člověka (rychlost a síla reakce), dá se výchovou usměrnit jen částečně. Temperament se dělí dle těchto teorií:

5 HippokratovaHippokratova teorie Sangvinik – živý, čilý, rychle reaguje, snadno se nadchne – netrpělivý Flegmatik – pomalý, rozvážný, klidný, spolehlivý, tolerantní – méně pružný a pohotový, někdy nerozhodný, netečný Cholerik – schopný pracovat s velkým vypětím, iniciativní – nevyrovnaný, proměnlivé nálady, nesnášenlivý, neovládající se Melancholik – vyrovnané tempo, smysl pro pořádek, pečlivost – podceňuje své schopnosti, těžce prožívá neúspěch, přecitlivělý, plachý

6 Kretschmerova Kretschmerova konstituční teorie Piknický typ- obézní, optimistický Astenický typ- vychrtlý, odtažitý Atletický typ- atletický, vyrovnaný Vyzkoušejte si test temperamentu: http://www.iqtesty.wz.cz/IQ%20temperame tu.htm

7 Osobnost

8 Extravert = zaměřen navenek, na realitu, je společenský, otevřený, přizpůsobivý Introvert = zaměřen více na sebe, svůj vnitřní svět, má bohatou fantazii a představivost, uzavřený, nespolečenský, váhavý Stabilita = vyrovnanost Labilita = nevyrovnanost

9 Schopnosti vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti, jsou ukazatelem rozdílu v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení si určitého výkonu u různých lidí za stejných vnějších podmínek. Schopnosti nejsou vrozené. Vyvíjejí se na základě vloh (anatomicko- fyziologických vlastností, které jsou vrozené). Stupně: Nadání- souhrn schopností jednoho druhu, který umožňuje pozoruhodné výkony Talent- zvlášť vysoce rozvinutý souhrn schopností, který umožňuje člověku dosáhnout vynikajících výkonů ve svém oboru Genialita- mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvářet vrcholná díla

10 Charakter soubor psychologických vlastností osobnosti, projevuje se v chování a jednání člověka, projevuje se vždy ve vztahu člověka k člověku, k práci, k sobě formuje se především výchovou, někdy je označován jako emoční inteligence v češtině se setkáváme s označením povaha

11 Vlastnosti osobnosti Stálé a velmi obecné charakteristiky jedince, jimiž se vyznačuje. Na jejich základě můžeme předvídat, jak se asi zachová. Promítá se v ní: Inteligence Stavy osobnosti – rozpoložení, jimiž citově nebo postojem reagujeme na nějakou situaci Zkušenosti Obecně rozlišujeme kladné a záporné vlastnosti. kladné - pocity štěstí, spokojenosti, harmonické vztahy záporné – vlastnosti vedoucí ke konfliktům, neuspokojení, malá výkonnost..

12 Dovednosti Dovednosti- učením získané dispozice k určité činnosti Dělíme je na: Rozumové Smyslově pohybové pohybové

13 Inteligence je schopnost řešit nově vzniklé situace; schopnost učit se ze zkušeností; schopnost přizpůsobit se; schopnost správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích. je vrozená, nemůžeme tedy míru její existence ovlivnit, ale můžeme ji rozvíjet získáváním zkušeností vyjadřuje se hodnotou IQ – inteligenční kvocient, průměrná hodnota 90-100 Vyzkoušejte si inteligenční testy: http://www.iqtesty.wz.cz/hlavni%20strana.htm

14 Chvíle zábavy – Procvičte si mozek 1. Pokračuj v řadě, písmenem nebo číslem, které logicky následuje: A,D,G,J…. 1,3,6,10… 2. Co patří místo otazníku? 198,195,191,?, 180 3. Z uvedených slov vyberte to, které nejvíce nepatří mezi ostatní: Jahody, třešně, brusinky, hrušky, maliny 4.Máte zadány 3 slova (indicie), které slovo(heslo) mají společné – tropy, auto, subtropy 5.Vyberte, která dvojice slov má podobný logický význam jako: Paříž – Eiffelova věž a) Káhira – pyramidy b) Berlín – vysílač c) Praha – Hradčany d) Londýn – Tower 6. Vyberte, co logicky nejvíce nepatří mezi ostatní: kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, koule

15 Motivy Motivy – faktory, které vzbuzují, zaměřují a udržují chování ( příčina chování ) Mezi motivační faktory patří – potřeby, zájmy, pudy, aspirace…

16 Potřeby Nejdůležitější druh motivů Nedostatek nebo nadbytek něčeho, co se snažíme uspokojit

17 Potřeby potřeby biologické = základní dýchání, spánek, jídlo, pití…. psychické potřeba lásky, mateřská láska … kulturní potřeba vnímat hudbu…

18 Úkol: Přiřaď následující potřeby do kategorií: biologické, kulturní, psychické - tvořit -odpočinku -vidět dobrodružný film -rozmnožování -společenské uznání -ochrana před zimou -přátelství

19 Zájmy Zájmy – představují relativně trvalé zaměření lidí na určité oblasti předmětů předmět zájmu je vždy spojen s hodnotou

20 Hodnoty Hodnoty – vyjadřují subjektivní hodnocení vlastností objektů, jevů a činností, které mají vztah k uspokojování potřeb (motivů)

21 Test: Osobnost- 1.část 1.Jak lze charakterizovat melancholika? a) rychlý, výbušný, společenský b) klidný, vyrovnaný, společenský c) přecitlivělý, plachý, nespolečenský d) klidný, pomalý, nespolečenský 2. Kam zařadíš pojem klidný? a) charakterová vlastnost b) schopnost c) zájem d) dovednost 3. Co z níže uvedeného nepatří mezi charakteristiky pojmu inteligence? a) řešit nové situace b) poučit se ze zkušeností c) orientace v problémech d)výborné studijní výsledky

22 Test – Osobnost 2. část 4. Co z uvedených temperamentů odpovídá následující charakteristice: výbušný, společenský, rychlý, nevyrovnaný, prudký a)sangvinik b)cholerik c)flegmatik d)melancholik 5. Jaká je průměrná inteligence ? – průměrný IQ a)50-100 b)70-80 c)130 a více d)90-100 6. Kam zařadíš pojem – práce s počítačem a)charakterová vlastnost b)inteligence c)dovednost d)temperament

23 Postoje Postoje – relativně stálý stav pohotovosti k určitému chování, jsou ovlivňovány potřebami, zájmy, osobností a její rolí ve skupině

24 Chování Odpovědi organismu na změny v jeho okolí Projevy chování: -Řeč – hlasitost, tempo, forma (hovorový, nářečí) -Výraz – těla – pantomimika - tváře – mimika - gestikulace - vegetativní změny- červenání, blednutí -Jednání – úkon (jednorázové), konání, činnost (dlouhodobé)

25 City naše chování tvoří jednotu s prožíváním cit = prožitek našeho vztahu ke skutečnosti ( lidem, věcem,..) může být příjemný – nepříjemný -mluvíme o kladných – záporných citech -kladné city – např. radost, sympatie, láska, nadšení.. -záporné city – např. strach, smutek, zlost, závist..

26 Rozdělení citů kromě základního rozdělení citů na kladné a záporné, můžeme city dělit podle délky trvání a intenzity: nálady – dlouhodobé, nepříliš intenzivní afekty – krátkodobé, intenzivní, spojené s výraznými vnějšími projevy vášně – dlouhodobé, intenzivní

27 Druhy citů – podle zaměření, trvání, obsahu a zdroje podnětu: Tělesné city – prožívání aktuálního stavu našeho těla (bolest, únava, hlad, žízeň,..) Citové reakce – krátkodobé stavy, reakce na podnět vlivu prostředí, mohou být útočné (hněv), obranné (strach, pláč, rozhořčení), sociální (obdiv, úcta, závislost) Citové stavy – nálady Citové vztahy – kladné (láska), neutrální(lhostejnost), záporné(nepřátelství) Vyšší city = city společenského vědomí, vznikají v průběhu začleňování jedince do společnosti

28 Těžké životní situace Člověk si při velkém tlaku, zátěži dostává do situace, kterou označujeme pojmem stres Faktory které u člověka vyvolávají stres nazýváme stresory Rozlišujeme stresory:  individuální  z nemoci  skupinové  sociální

29 Těžké životní situace Při překročení míry únosnosti stresu se může objevit tzv. stresová reakce Nejčastější formy stresové reakce:  deprese – velmi hluboký, dlouhodobý smutek  agrese – výhružná gesta, útok  toxikomanická reakce – alkohol, drogy

30 Úkol: Těžké životní situace Dokážete uvést příklady, co mezi ně patří? Dokážete zařadit o jaký druh stresoru se jedná? Jak dané situace co nejlépe řešit?

31 Test: Osobnost a citový život 1.Co z uvedeného popisuje nejlépe cit? a)naše osobní vlastnosti b)naše láska k rodičům c)souhrn všech našich vlastností, schopností a dovedností d)prožívání našeho vztahu ke skutečnosti – k lidem, věcem, zvířatům… 2.Jak zjednodušeně podle charakteru dělíme city? a)kladné, záporné b)osobní, obecné c)hluboké, nízké d)dlouhé, krátké 3. Nálady jsou podle délky trvání a intenzity citovým stavem: a)dlouhodobým a velmi silným b)krátkodobým a hlubokým c)dlouhodobým, ale nepříliš intenzivním (hlubokým) d)krátkodobým, nepříliš silným

32 Test – osobnost a citový život 2. část 4. Mezi jaký druh potřeby patří potřeba uznání? a)biologická b)kulturní c)psychická d)skupinová 5.Co z uvedených typů temperamentů odpovídá následující charakteristice: klidný, vyrovnaný, společenský, rozhodný a)sangvinik b)flegmatik c)melancholik d)cholerik 6. Co nepatří mezi motivační činitele (faktory)? a)potřeby b)zájmy c) aspirace d) inteligence


Stáhnout ppt "Člověk jako jedinec Osobnost. Pojem osobnost Napište prosím, co si pod tímto pojmem představujete? Můžete jmenovat nějaké osobnosti?"

Podobné prezentace


Reklamy Google