Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Normovaná identifikace v genealogii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Normovaná identifikace v genealogii"— Transkript prezentace:

1 Normovaná identifikace v genealogii
zdroj informace citace archiválie název fotografie název dokumentu

2 Kdo? Tato normovaná identifikace informací:
byla vytvářena cca od roku 2000. prodělala velké změny v průběhu tvorby. pracovalo na tvorbě několik badatelů a profesionálních archivářů zkratky byly konzultovány s Ústavem pro jazyk český

3 Proč? Normovaná identifikace informací je jeden z kroků pro sjednocení práce genealogů. Jednotný systém záznamů v genealogii umožňuje pracovat s genealogickou rešerší více lidem. Co jednou bylo zapsáno není potřeba opisovat.

4 K čemu slouží Mám ve svém počítači cca fotografií a ně-kolik desítek tisíc textových a tabulkových souborů spojených s genealogií. Jsou to kopie různých do-kladů osobních, od příbuzných a zákazníků, archi-válií z různých archivů, odborné knihy, mapy apod. Tyto fotografie a souborů slouží jako podklad pro bádání. Řada fotografií a souborů je navázána na výsledky bádání. Dále mám různé zápisy jak z pohovoru s příbuzný-mi, zápisy z úřadů, moje poznatky a podobně. Označování (hlavně počítačové soubory) musí splňovat určité požadavky

5 Ukázky v počítači 1 Fondy v MZA a Pozemková kniha

6 Ukázky v počítači 2 Okresy a fary okresu Třebíč v MZA

7 Ukázky v počítači 3 Fara Babice a její matriky

8 Ukázky v počítači 4 Záznam bádání v textovém editoru WORD
OL_00004 MO Náklo_(Příkazy_Sv V_Str 362_č 6)_(Weiser+Tauberová) OL_00004 Josef Weiser a Žofie Tauberová zdroj: MO Náklo_(Příkazy_Sv V_Str 362_č 6) datum a místo: Náklo - kostel sv. Jiří ženich: Josef Weiser (* Holba, 28r), vrchní zahradník, zámek Marschlins kanton Graubunden Švýcarsko, o. Norbert Weiser, rolník, Holba a m. Mariana Langrová, om. Josef Langer, rolník, Žibřitovice nevěsta: Žofie Taubrová (* Blatec), industriální učitelka, o. + Ferdinand Tauber, učitel, Blatec a m. Tereza Albrechtová, om. Antonín Albrecht, mlynář, Leštnice svědci: Stanislav Tauber, odborný učitel, Kelč Josef Pospíšil, rolník, Příkazy oddal: Otakar Tauber, kateheta, Strážnice

9 Ukázky v počítači 5 Obrázky k výsledkům bádání

10 Ukázky v počítači 6 Genealogický program AGES

11 Identifikační řetězec 1:
Musí být přehledný i při velmi velkém počtu informací. Musí být použitelný jako název počítačového souboru. Musí být jednoznačný. Musí být jednoduchý a přehledný. Musí být použitelný pro všechny zdroje informací. Musí být použitelný pro výstupní informace bádání. Musí dávat co nejvíce informace o jejím původu. Musí ukazovat kde je informace nyní uložena.

12 Identifikační řetězec 2:
Musí být aplikovatelný i na nearchivní zdroje informací. Musí umět jej vytvořit badatel sám. Musí být univerzální pro všechny archivy (i zahraniční). Musí mýt možnost doplnění badatele o jeho důležité informace. Musí být použitelný všude, kde se potřebujeme odvolat na zdroj informace. Musí systém rychle pochopit druhá osoba.

13 Požadavků dosáhneme: Řetězec musí být hierarchický.
Používat jen obecně známé zkratky. U čísel používat bezvýznamné nuly. Jednotlivé části řetězce musí být odděleny. Používat jen znaky povolené pro názvy souborů v počítači. Vynechat zbytečné přívlastky a přídomky. Řetězec musí být co nejkratší. Jednotlivé položky musí být odděleny oddělovačem.

14 Oddělovač položek Počítač používá u adresářů oddělovač „\“
Internet používá oddělovač adres „/“ Pro Normovanou identifikaci byl zvolen: pro položky oddělovač „_“ pro pomocné informace oddělovač „(„ a „)“ pro rozsah oddělovač „-“ pro výčet oddělovač „,“

15 Hierarchie řetězce Postupujeme od celku k detailu:
Stát_archiv_fond_číslo archiválie_strana_pořadové číslo Archiv_fond_fara_svazek_obec_strana_pořadové číslo Církev_diecéze_fara_obec_strana_pořadové číslo Matriční obvod_svazek_rok_strana_pořadové číslo Vztah k osobě_jméno_datum_o čem

16 Bezvýznamné nuly Třídění bez bezvýznamných nul Třídění s bezvýznamnými nulami I I

17 Jednoznačný řetězec Stejný řetězec musí odpovídat stejné informaci nebo obrázku. Naopak informace může mít víc základních identifikaci. (zdroj, původce, datum a místo, uložení a p.). Základní identifikace je bez pomocných údajů

18 Jednoduchý řetězec Neobsahuje žádné zbytečné informace
příklad: Velmi krásný pohled na obec Želetavu nahradíme: Pohled_Želetava Používá vžité a známé zkratky příklady: SOA, MZA, ZAO Opa, ZAO Olo, Oka BL, MO apod. Stejná syntaxe řetězce

19 Aplikovatelný na všechny zdroje
Rozhovor s osobami. (příbuzní, pamětníci atd.) Archivy jsou nejčastější zdroje informací. Tisky (noviny, časopisy a p.) Rodinný archiv

20 Kompletní identifikační informace
To je informace podle které nalezneme jen jeden doklad příklad: Matriční zápis nemůže být identifikován jen odkazem na matriku, ale musí obsahovat i stranu a pořadí zápisu na straně

21 Stejná syntaxe Přesné dodržování syntaxe řetězce nám
Umožní vynechat popis položky. Archiv MZA_fond E67_inv č 00237_str 090_(internet 089)_pč 02 MZA_E67_00237_090_(i089)_02 _(ŘK_fara Černá Hora_obec Černá Hora_typ O_roky ) _(ŘK_Černá Hora_Černá Hora_O_ ) Umožní nám vynechat některou položku CZ_MZA_E67_00237_090_(i089)_02_(ŘK_Černá Hora_Černá Hora_O_ ) CZ_MZA_E67_16766_120_(Ev_Sněžné_Sněžné_N_ ) CZ – stát vynecháme při bádání v jednom státě ŘK – církev vynecháme jedná-li se o ŘK církev ŘK církev je původcem 90% matričních zápisů

22 Začínáme tvořit Pokud možno převezmeme hotový systém.
Ujasníme si jaká je hierarchie uložení. Ujasníme si jaké použijeme zkratky. Ujasníme si co na odkazu je nejdůležitější. Ujasníme si jaké informace potřebujeme. Ujasníme si pro kterou příležitost budeme mít jakou syntaxi. (Archiválie, doklad nebo výstup bádáná, matrika, Originál, matriční úřad a p.). Ujasníme si jaké pomocné informace použijeme. (pozice v bádání, uložení, původce, zpřehlednění orientace v bádání, osoby v zápisu a p.).

23 Badatel tvoří řetězec sám
Musí znát potřebné obecně užívané zkratky. znát hierarchii zdroje a uložení informace. mít jednotný systém. popsat svůj systém jako součást badatelské dokumentace.

24 Stát Zásadně k označení státu používáme meziná-rodní zkratky. Jsou shodné s mezinárodním oz-načením aut a také domén na internetu. příklady: CZ (cz) – Česká republika AU (au) – Rakousko SK (sk) – Slovensko DE (de) – Německo PL (pl) – Polsko HU (hu) – Maďarsko Označení státu nemusíme používat bádáme-li jen v jednom státě.

25 K označení archivu zásadně používáme vžité zkratky

26 MZA - Moravský zemský archiv v Brně
SOA Lit Státní oblastní archiv v Litoměřicích SOA Zam Statní oblastní archiv v Zámrsku SOA Tre Statní oblastní archiv v Třeboni SOA Plz Státní oblastní archiv v Plzni OZA Opavský zemský archiv OZA_Opa Opavský zemský archiv v Opavě OZA_Olo Opavský zemský archiv v Olomouci SOA_Pha Státní oblastní archiv v Praze AhmP Archiv hlavního města Prahy

27 AmB - Archiv města Brna Soka BL - Státní okresní archiv v Blansku vždy zkratka okresu i když archiv není v okresním městě SOA Tre JHr - SOA Třeboň – pobočka v Jindřichově Hradci zkratka města pobočky vždy 3 písmena Soka TR MBu - Státní okresní archiv v Třebíči – pobočka v Moravských Budějovicích NA ČR - Národní archiv České republiky v Praze

28 Fondy v archivech MZA_E67
Fond Originály matrik v Moravském zemském archivu v Brně MZA_C17 Fond Pozemkové knihy v Moravském zemském archivu v Brně SOA Lit_M Fond matriky ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích SOA Tre_KM Fond katolických matrik ve Státním oblastním archivu v Třeboni

29 Ukázky z různých archivů
SK_ŠOA Nit_ZCM_01835 CZ_MZA_E67_07708 SOA Lit_ŘKM_L112_03 SOA Tre_KM_Pritivín_10 SOA Pha_ŘKM_Říčany_13_058_02 Originál OL_(Brno_sv. Tomáš_sv XI_str 297) SOA Zam_KM_07503_(film 3558)_(s6522) _(Přelouč_Přelouč_N_ ) ZAO_ŘKM_07030_(Mh II 2)_104_(i203)_01 MZA_E67_00371_121_(i061)_04

30 Původce matrik ŘKF_Olomouc_Nová ulice_N _sv.29_str 280
ŘKF_Kninice_Šebetov_N_tom 7_pag 133 MO Kyjov_sv 15_rok 1968_str 73_pč 353 EVF_Jimramov_farnost_O_ MZA_E67_16697 MZA_E67_16697_(EVF_Jimramov_farnost_O_ )

31 Levá strana 025L (left) Pravá strana 025R (right)

32 Levá strana 024R (revers) Pravá strana 025A (avers)

33 Chyby v originálním číslování
Čísla stránek chybí vložíme fotografii s oznámením chybějících stran Dvě čísla se opakují označíme je buď jako dvoustranu nebo číslování listů Opakuje se více čísel označíme jednotliví strany a, b, c, ………… Opakuje se řada čísel Původní číslování …, 050, 051, 052, , , 052, , , , , 057, … Číslování fotografií …, 050, 051, 051+1, 051+2, 051+3, 051+4, 056, 057, … Opakuje-li se více stran jak 9 nezapomenout na bezvýznamnou nulu

34 Více číselných řad v jedné matrice
(například narození- svatby – úmrtí, jednotlivé obce a podobně) Před každou číselnou řadu zařadíme velké písmeno A, B, C, D, E, … Matrika nemá původní číslování Použijeme číslování archivu pro fotografa na spodní části stran (dvoustran) Matrika nemá ani číslování pro fotografa Použijeme číslování vlastní a musíme provést kontrolu podle datumu. Číselná řada rejstříků Číselnou řadu rejstříku označujeme písmenem R a číslo strany nebo příslušné písmeno - písmena

35 MZA_E67_16451_(Velké Meziříčí_farnost_N_1843-1850) (část)
Matrika narozených Řada A - Velké Meziříčí (Gross Meseritsch) Originální číslování A000-A Řada B - Baliny (Ballin) B000-B Originální číslování Řada C - Hrbov (Hrbein) C000-C Řada D - Lavičky (Lawitzk) D000-D Řada E - Lhotky a Kousky (Lhotk und Kusk) Originální číslování E000-E

36 MZA_E67_16451_(Velké Meziříčí_farnost_N_1843-1850) (vymyšleno)
(pro všechny obce jedna číselná řada) Matrika narozených Řada A - Velké Meziříčí (Gross Meseritsch) Originální číslování A000-A Řada B - Baliny (Ballin) B317-B Originální číslování Řada C - Hrbov (Hrbein) C335-C Řada D - Lavičky (Lawitzk) D355-D Řada E - Lhotky a Kousky (Lhotk und Kusk) Originální číslování E363-E

37 MZA_E67_16451_(Velké Meziříčí_farnost_N_1843-1850) (vymyšleno)
(pro všechny obce jedna číselná řada) Matrika narozených Obce jsou psány odděleně Velké Meziříčí, Baliny, Hrbov, Lavičky a Lhotky a Kousky Řada Originální číslování

38 MZA_E67_16446_(Velké Meziříčí_farnost_N_1784-1804) (vymyšlené)
(dvě řady pro jednu obec) Matrika narozených Originální číslování stran Řada A - farnost A__A-A_Ji Řada B - Velké Meziříčí B000-B Řada C - Baliny 1 C000-C Řada D - Hrbov D000-D Řada E - Lhotky a Kousky E001-E Řada F - Baliny 2 F015-F

39

40

41 MZA_C17_00241_233_03 Třetí zápis na straně 233 v pozemkové knize 241 ŠOA-NIT_ZCM_01835_092_01_D1 Třetí detail prvního zápisu v matrice 1835 na straně 092 MZA_E67_10241_B045_L2a První strana druhého lístku v matrice u stránky B045

42 SK_ŠOA-NIT_ZCM_01835_060.jpg Soubor v počítači odkazující na celou stránku CZ_MZA_E67_07708_063_02.jpg Soubor v počítači odkazující na jeden zápis SOA-ZAM_M9_1642_139a_03_D1.jpg Soubor v počítači odkazující na detail

43 MZA_E67_10241_B045_L2b SOA Lit_M_L160_41_A115_02 SOA Zam_MPE_4241_D257R_02 SK_ŠOA Nit_ZCM_01835_092_01-03 SOA Tre_KM_Bechyně_02_153_D1

44 Pomocné informace MZA_E67_16470 MZA_E67_16470_011 MZA_E67_16470_011_02
MZA_E67_16470_011_02_(Velké Meziříčí_Mostiště_O_ ) MZA_E67_16470_011_02_(Antonín Homola-Františka Štěpánková)_(Mostiště) OL 0006 MZA_E67_16470_011_02_(Velké Meziříčí_Mostiště_O_ ) _(Homola+Štěpánková) _(Antonín Homola-Františka Štěpánková)_(Mostiště)


Stáhnout ppt "Normovaná identifikace v genealogii"

Podobné prezentace


Reklamy Google