Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou"— Transkript prezentace:

1 IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou
Veřejná beseda

2 IS – IPRÚ - IP Integrovaná strategie rozvoje území (IS) - vyhodnocuje problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Má analytickou, strategickou (návrhovou) a implementační část. IPRÚ je nástroj pro realizaci IS území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí operačních programů Integrovaný projekt – projekt realizovaný v rámci IPRÚ a naplňující cíle IS

3 Čím je nutné se řídit? Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období Národní dokument k územní dimenzi – OP x ÚD (kde lze použít IPRÚ a integrované projekty a kde individuální projekty vč. vazeb na dokumenty národní) Manuál IPRÚ OP (PRV, OPZ, IROP, OPVVV, OPD, OPŽP, OPPIK, OPTP) Pravidla spolufinancování ESIF v

4 Pravidlo N + 3 Z dosavadních 22 programů počet snížen na 14: Osm národních operačních programů šest programů územní spolupráce + Program rozvoje venkova a OP Rybářství Spolufinancování EU ve výši 85 %, max. podíl SR na spolufinancování a min. podíl příjemce

5 Spolufinancování EU, Stát, Příjemce
Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu-85, 15, 0 Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení-85,5,10 u EFRR (inv.p.) Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení-85,10,5 u ESF a lze i 85,15,0 z rozhodnutí ŘO (měkké p.) Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace-85,5,10 u EFRR a FS (inv.p) a 85,10,5 u ESF (měkké p.) Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace -85,10,5 EFRR i ESF ( měkké i inv.pr.) Soukromoprávní subjekty vykonávající veř.prosp.činnost -85,10,5 ( i 85,15,0) – měkké i inv.projekty Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích- 85,0,15 Max. intenzita veřejné podpory velké podniky 25%; střední 35 % (o 10 % výše), malé na 45 % (o 20 % výše)

6 čl 46 Nařízení EK č.651/2014 ze dne , kterým se v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení 1.Investiční podpora na zavedení soustavy energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I. 2.Způsobilými náklady na výrobní soustavu jsou dodatečné náklady, které jsou ve srovnání s běžnou soustavou potřebné k výstavbě, rozšíření a rekonstrukci jedné či více výrobních jednotek, které mají fungovat jako soustava energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení. Investice musí být nedílnou součástí této soustavy energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení. 3.Intenzita podpory na výrobní soustavu nesmí přesáhnout 45 % způsobilých nákladů. Intenzitu podpory lze navýšit o 20 procentních bodů v případě podpory poskytnuté malým podnikům a o 10 procentních bodů v případě podpory poskytnuté středním podnikům.

7 4.V případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy, lze intenzitu podpory na výrobní soustavu navýšit o 15 procentních bodů a v případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy, o 5 procentních bodů. 5.Způsobilými náklady v případě distribuční sítě jsou investiční náklady. 6.Výše podpory určené pro distribuční sítě nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory. Finální verze Pokynů umožňuje poskytnout podporu velkým podnikům v uvedených regionech, i když s určitými omezeními. Nadále tedy bude možno poskytnout regionální podporu velkým podnikům v regionech dle čl. 107 (3) (c) SFEU pouze na počáteční investici ve prospěch nové činnosti v dotyčné oblasti nebo na rozšíření činnosti stávající provozovny o nové výrobky nebo o nové inovační postupy. velký podnik podpora 45 % střední až 55 % malý podnik až 65 %

8 Příloha I Nařízení 651/2014 MSP : méně než 250 zaměstnanců a roční obrat méně než 50 mil. EUR nebo jejichž bilanční suma ročné rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR malý podnik: méně než 50 osob a ročné obrat nebo bilanční suma ročné rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR Mikropodnik: méně než 10 osob a roč.obrat a bil.suma nevíc ne 2 mil-EUR Výjimka- podnik nemůže být považován za malý nebo střední, pokud je 25 % a více základního kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno, společně nebo jednotlivě jedním či více z veřejných subjektů… Teplárna Liberec i Jablonecká energetická jsou vnímány jako velké podniky

9 OPD užití IPRÚ 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veř.hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 1.5 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech

10 OPVVV užití IPRÚ 1.1 (IP1) Posílit excelenci ve výzkumu
1.2 (IP1) Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost 2.1 ( IP1)Zvýšení kvality vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro potřeby trhu práce a společnosti 2.2 (IP1) Zvýšení účasti studentů se psecif.potřebami a ze socio-ek.znevýhodněných skupin na VŠ vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti 2.3 (IP1) Zkvalitnit podm.pro celoživotní vzdělávání na VŠ 2.4 (IP1) Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení VŠ 2.5 (IP1) Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lids.zdrojů v oblasti V a V 2.1 (IP2) Zkvalitnit vzděl.infrastruktury na VŠ za účelem zajištění kvality výuky, zlepš.přístupu znevýhodn. skupin a zvýšení otevřenosti VŠ

11 OPPIK užití IPRÚ 1.1 (IP1) Zvýšit inovační výkonnost podniků
1.2 ( IP1) Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 2.1 (IP1) Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků 4.2 (IP1) Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání 2.2 (IP2) Zvýšit internacionalizaci MSP 2.3 (IP3) Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 2.4 (IP3) Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělání 3.5 (IP5) Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizovat soustavy zásobování teplem (ITI)

12 IROP užití IPRÚ 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – cyklorozvoj –cyklo, kt. jsou součástí páteřní sítě dálk.cyklotras v ČR (Nár.strategie rozvoje cyklodopravy ČR ) 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (sociální bydlení v místech, kde jsou soc.vyloučené lokality, 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

13 OPŽP užití IPRÚ 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a podzemních vod 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek 3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

14 OPZ užití IPRÚ IP1.1 SC 1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob
IP 2.1 SC 1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

15 OPTP užití pro IPRÚ PO 1 SPECIFICKÝ CÍL 4: Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni Nositelé IS na provozní náklady (na tvorbu, realizaci a průběžnou aktualizaci kvalitní integrované strategie) provozní náklady, personální náklady z hlediska mezd a s nimi souvisejících zákonných odvodů, odborné vzdělávání a proškolení administrativních kapacit, včetně výměny zkušeností a dobré praxe, náklady na styk s veřejností, finanční náklady, náklady související s monitorováním a hodnocením strategie a náklady na vytvoření kvalitních pracovních podmínek a zajištění odpovídajícího technického a materiálního vybavení (IT vybavení, pomůcky atp.). Metodická podpora a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými nositeli integrovaných nástrojů (sdílená webová platforma, pracovní skupiny, semináře).

16 Regionální stálá konference, které se budou podílet na koordinaci územní dimenze implementace ESIF
zajištění propojenosti mezi ŘO, integrovanými strategiemi tzv. regionálních stálých konferencí, které budou zřízeny v každém kraji za účelem efektivní implementace územní dimenze v souladu s Národním dokumentem k územní dimenzi Zajištění chodu regionální stálé konference (zejm. činnost sekretariátu včetně personálního zajištění, zajištění zasedání regionálních stálých konferencí). Příjemci: Nositelé integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ); organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stálé konference;

17 CLLD: pro MAS (Místní akční skupiny) Komunitně vedený místní rozvoj
Národní stálá konference Regionální stálá konference Alokace na ÚD v jednotlivých OP k datu návrh: ITI-65 mld IPRÚ-10 mld CLLD - 20 mld ITI : Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústecko-Chomutovsko, Hradecko-Pardubicko a Olomoucko IPRÚ: České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec-Jablonec, Mladá Boleslav, Zlín CLLD: pro MAS (Místní akční skupiny) Komunitně vedený místní rozvoj

18 Dohoda o partnerství OPTP Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
Účinná podpora sociálního začleňování, boje s chudobou Rozvoj dopravní a technické infrastruktury a ochrana životního prostředí Vyvážený rozvoj území Dohoda o partnerství Řízení a koordinace DoP a vysoký standard administrativní kapacity. Dostupný jednotný monitorovací systém OPZ OP VVV OP PPR OP PIK OP ŽP OPD IROP PRV OPR Programy EÚS OPTP prostředí pro implementaci ESIF

19 Legislativní změny Dne 1. července 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení EK č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, které nahradilo Nařízení EK č. 800/2008 a jímž se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. Obecné nařízení o blokových výjimkách). čl.58 - V zájmu snazšího dosažení těchto cílů by se měla na opatření k podpoře energetické účinnosti, vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny a energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení vztahovat bloková výjimka. Dne 1. července 2014 rovněž vstoupilo v účinnost Nařízení EK č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis s limitem EUR za rozhodné období tří účetních let. Změna se týká aplikace pojmu „jeden podnik" z pohledu pravidel podpory de minimis.

20 Malými a středními podniky“ se rozumějí podniky, které splňují kritéria stanovená v příloze I;
„energeticky účinným dálkovým vytápěním a chlazením“ se rozumí soustava dálkového vytápění a chlazení, která splňuje definici soustavy účinného dálkového vytápění a chlazení v čl. 2 bodech 41 a 42 směrnice 2012/27/EU; definice zahrnuje i zařízení pro výrobu tepla/chladicí zařízení a síť (včetně souvisejících zařízení) pro rozvod tepla/chladu z výrobních zařízení do prostor zákazníka; Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení 1.Investiční podpora na zavedení soustavy energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v tomto článku a v kapitole I. 2.Způsobilými náklady na výrobní soustavu jsou dodatečné náklady, které jsou ve srovnání s běžnou soustavou potřebné k výstavbě, rozšíření a rekonstrukci jedné či více výrobních jednotek, které mají fungovat jako soustava energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení. Investice musí být nedílnou součástí této soustavy energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení. 3.Intenzita podpory na výrobní soustavu nesmí přesáhnout 45 % způsobilých nákladů. Intenzitu podpory lze navýšit o 20 procentních bodů v případě podpory poskytnuté malým podnikům a o 10 procentních bodů v případě podpory poskytnuté středním podnikům. 4.V případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy, lze intenzitu podpory na výrobní soustavu navýšit o 15 procentních bodů a v případě investic, které jsou realizovány v podporovaných oblastech splňujících podmínky čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy, o 5 procentních bodů. 5.Způsobilými náklady v případě distribuční sítě jsou investiční náklady. 6.Výše podpory určené pro distribuční sítě nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory.

21 IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou
Příklady výchozích či nadřazených strategických dokumentů, které budou podkladem pro zpracování IPRÚ: Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020 Strategický plán statutárního města Jablonce nad Nisou – 2020 Politika územního rozvoje ČR (PÚR) Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK) Strategie rozvoje LK a Plán rozvoje LK

22 Za přípravný tým IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou:
Ing. Dana Štefanová vedoucí oddělení rozvojové koncepce a koordinátor Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec a členka PV IPRÚ Tel.: ,


Stáhnout ppt "IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou"

Podobné prezentace


Reklamy Google