Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace. O čem tato lekce bude: o základních dokumentech v oblasti inovací, o nástrojích podpory inovační činnosti, o inovačním prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace. O čem tato lekce bude: o základních dokumentech v oblasti inovací, o nástrojích podpory inovační činnosti, o inovačním prostředí."— Transkript prezentace:

1 Inovace

2 O čem tato lekce bude: o základních dokumentech v oblasti inovací, o nástrojích podpory inovační činnosti, o inovačním prostředí.

3 1. Inovace, dokumenty „Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.“ Nápad/představa  vývoj  implementace. Přispívají k hospodářskému růstu. Rozhodující pro úspěch na dynamickém trhu. Především záležitosti podniků. Cíl  zvýšit konkurenceschopnost výrobků, zlepšit pozici na thu.

4 Základní dokumenty v oblasti inovací ČR Národní inovační strategie (2004) - cílem vytvořit předpoklady a položit základy inovační politiky ČR. Národní inovační politika ČR na léta 2005-2010 - soubor cílů, úkolů a opatření na podporu inovačních aktivit. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015

5 2. Inovační prostředí Faktor inovačního prostředí nutný k rozvoji aktivit v oblasti inovací. Inovační prostředí vytváří pro tyto aktivity základní právní, programový, systémový a institucionální rámec.

6 3. Národní a regionální inovační systém Národní inovační systém - cíl  propojení inovačních firem a příslušných inovací, a kumulativní proces učení přes výrobu, užívání a vzájemné ovlivňování výrobců a uživatelů. Regionální inovační systém - soubor ekonomických, politických a institucionálních vztahů v určitém regionu, vedoucí k rychlému rozšiřování nejlepších znalostí a zkušeností. Mezi regionálním a národním inovačním systémem mohou být odlišnosti nebo neslučitelnosti, nebo mohou fungovat různé systémy inovací v jednotlivých regionech.

7 Národní a regionální inovační systém Regiony se zpracovanou inovační strategií V ČR jsou to kraje: Moravskoslezský, Jihomoravský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Plzeňský, Praha, Pardubický, Zlínský, Královéhradecký Do budoucna se počítá i s krajem Olomouckým Středočeskému kraji byla Evropskou unii podpora na vypracování inovační strategie zamítnuta. Zbývající region (kraj Vysočina) o toto zpracování zatím nejeví zájem.

8 Národní a regionální inovační systém Nástroje podpory inovačních aktivit podnikatelského sektoru Nástroje finanční, poradenství a další služby, institucionální a organizační nástroje.

9 4. Výzkum a vývoj pro inovace Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR. Rada pro výzkum a vývoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Czechinvest.

10 Inovace pro výzkum a vývoj Stav výzkumu a vývoje v ČR Nevyužívání potenciálu výzkumu, nízké procento využitelnosti výsledků vědy a výzkumu v praxi, legislativní, materiální, finanční a mentální překážky, nechuť k riskování, nedoceňování schopných...  značná závislost ČR na dočasných výhodách. Od r. 2005 přijaty kroky ke zvýšení státní podpory pro oblast VaV (např. daňové zvýhodnění).

11 Inovace pro výzkum a vývoj Výzkum a vývoj v ČR v číslech Základní formy podpory VaV v ČR: Účelová podpora projektů, Institucionální podpora VaV na VŠ, v ústavech Akademie věd ČR a ve výzkumných ústavech odvětvových ministerstev.

12 Inovace pro výzkum a vývoj Účelová podpora projektů VaV Nepříznivá věková struktura výzkumné základny. Rozptýlena do příliš velkého počtu malých projektů. Viník?  Poměrně velký počet poskytovatelů této podpory. Důsledek?  Vysoká administrativní náročnost,  omezený rozsah špičkových a v praxi využitelných výsledků VaV.

13 Inovace pro výzkum a vývoj Institucionální podpora VaV 1. Podpora výzkumných záměrů. 2. Podpora specifického výzkumu na vysokých školách, úhrada některých plateb mezinárodním institucím VaV, také úhrada správních nákladů poskytovatelů finančních prostředků na VaV.

14 Inovace pro výzkum a vývoj Institucionální podpora VaV Vědecko-výzkumná základna rychle stárne. Rozptýlena do výzkumných záměrů s nízkými náklady. Důsledek?  Nedostatečná koncentrace zdrojů,  vysoká administrativní a správní náročnost...

15 Inovace pro výzkum a vývoj Institucionální a účelové financování dle krajů ČR Proč tak nerovnoměrné rozdělování?  nerovnoměrné rozdělení kapacit VaV (Praha, Brno)  svázáno s příchodem investorů, trhem práce, nezaměstnaností... Řešení?  Budovat nové kapacity.  Motivovat vysoké školy k vyšší výzkumné aktivitě.

16 Inovace pro výzkum a vývoj Co vymysleli současní čeští vynálezci? Počítač ovládaný pohybem očí (trojice vynálezců z pražského ČVUT). Počítač, který rozumí mluvené češtině (vědci z Technické univerzity v Liberci). Truvada – dosud nejúčinnější lék proti AIDS (chemik A. Holý spolu s týmem am.vědců). Hepsera – lék proti Hepatitidě B (A. Holý). Technologie pro tkaní nanovláken (vědci z Technické univerzity v Liberci).

17 Inovace pro výzkum a vývoj Čeští vynálezci mají dobré nápady, ale neumějí je prodat České vynálezy mají velký tržní potenciál. Do výroby a na světové trhy se ale ještě neprobojovaly - Češi postrádají marketingové a obchodní zkušenosti a schopnost svůj nápad prodat. Například… Jak je drahé seznámit svět s novinkou? Čtyři dny světové výstavy v Německu mohou firmu stát i jeden a půl milionu korun. Pomohla by finanční pomoc od státu, podpora výzkumu je ale zastaralá. Některé české společnosti si proto našly jinou cestu, jak své vynálezy prodat - ve spojení s renomovanou zahraniční společností.

18 5. Inovace pro průmysl a podnikání Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání 2005 – 2008 Cíle a opatření této koncepce naplňují cíle Lisabonské strategie z roku 2000

19 Stav inovací v oblasti průmyslu a podnikání – období 1999 - 2001 V ČR není význam inovací zcela doceněn Malý počet podniků, které inovují Nízký objem finančních prostředků věnovaný na inovační činnost inovujícími podniky

20 Priority koncepce inovací Rozvoj infrastruktura pro růmyslový výzkum, vývoj a inovace Vznik, rozvoj a spolupráce inovačních podniků Rozvoj lidských zdrojů Realizace výsledků výzkumu a vývoje

21 Nástroje podpory inovačních aktivit podnikatelského sektoru Nástroje finanční Poradenství a další služby Institucionální a organizační nástroje Nástroje přímé Nástroje nepřímé

22 Nástroje přímé Jeden z pilířů nástrojů národní inovační politiky Peněžní prostředky na přímé nástroje čerpány ze SR a z Evropského fondu pro regionální rozvoj A to ve formě: dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk

23 Dotace poskytovány na inovační projekty a projekty rozvíjející inovační infrastrukturu českého podnikatelského prostředí vytvořeny programy Prosperita a Inovace v rámci Operačního programu průmysl a podnikání z prostředků těchto programů podporoványzejména projekty na výstavbu vědeckotechnických parků, podnikatelských center pro transfer technologií a pro nákup moderních technologií, patentů a know – how Zvýhodněné úvěry Výhodné pro malé a střední podniky, které mají obtížnější přístup k fin. Úvěrovým zdrojům, než větší podniky v ČR poskytovány prostřednictvím programů Smart a Kredit Záruky Výhodné pro malé a střední podniky u kterých kompenzuje nedostatek vlastního kapitálu

24 Nástroje nepřímé Podporují pružnou tržní alokaci investic do VaV a inovací na konkurenceschopné technologie a sektory Nevyžadují moc přímých zásahů do trhu Daňová politika, rizikový kapitál, ochrana duševního a průmyslového vlastnictví,

25 Daňová politika Zahrnutí podnikových inovací jako položky odpočitatelné ze základu daně Vytváření daňově uznatelných rezerv na rizikový výzkum Daňové úlevy na příjem z prodeje ráv duševního vlastnictví daňová stimulace rizikového kapitálu na VaV Rizikový kapitál V ČR je orientován na financování již rozšíření již existující firmy Společnosti zabívající se rizikovým kapitálem: Czech Venture Partners Czech Venture Capital Association

26 Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví Současný stav v ČR je alarmující Do budoucna by mělo dojít ke zjednodušení, zrychlení a zlevnění patentového řízení

27 6. Přiblížení a srovnání inovačních politik zemí EU EU klade stále větší důraz na inovace (prostředek zvyšování konkurenceschopnosti). Inovační politika chápána ne jako jeden určitý strategický dokument, ale jako přístup k podpoře (rozličné národní inovační politiky evropských zemí).

28 Přiblížení a srovnání inovačních politik zemí EU Pro potřeby srovnání inovačních politik členské země rozděleny na dvě skupiny: Skupina EU10 - nově přistoupivši země. Posuzovány pouze trendy a hodnocena daná inovační politika či systém (řada z nových členů inovační politiku ještě neimplementovala či ji teprve připravuje). Skupina EU15 – členové EU před jejím rozšířením v roce 2004, mají inovace zahrnuty ve svých programech.

29 Přiblížení a srovnání inovačních politik zemí EU EU10 Dle hodnocení inovačních trendů vyšlo najevo:  nejsilnější inovační trendy - Lotyšsko, Estonsko a Kypr,  Malta vykazuje téměř nepatrný trend. (inovační trend podle indikátorů zahrnujících počty absolventů technických a přírodovědeckých oborů, podílu populace v terciálním vzděláním, možnosti celoživotního vzdělávání, soukromých a veřejných výdajích na VaV, přístupu k internetu apod.)

30 Přiblížení a srovnání inovačních politik zemí EU EU15 Ve stupni vývoje fungujícího inovačního systému rozdílnost.  Dobře fungující inovační systém: Finsko, Švédsko.  Dále významné: Nizozemí, Německo a Dánsko.  Ostatní země se nejeví z pohledu inovací jako inspirativní.

31 Závěr Český výzkum a vývoj nedostatečně produkuje nové poznatky. Závažným problémem rovněž nedostatečná podpora průmyslového výzkumu a vývoje. V současnosti existuje v ČR program: Národní inovační politika. Tento dokument je důležitý a potřebný, nelze jej však považovat za univerzální lék a konečné řešení nedobré situace ve využívání znalostí v ČR. Velký význam pro úspěšnou inovační politiku má její provázání na ostatní politické dokumenty. Aby inovační systém fungoval, je podstatná dobrá koordinace, spolupráce a vazby mezi jednotlivými aktéry.

32 Závěr Pozitivní činnost státu by se měla projevit v řadě proinovačních opatření a akcí. Zvláště nutná je podpora malého a středního podnikání. Ze zkušenosti vyplývá, že nejlepších výsledků dosahují specializované agentury, které jsou zřizovány a řízeny příslušným ministerstvem, jež má inovace ve své kompetenci a má za inovační politiku politickou odpovědnost. Kladem je možnost jednotlivých regionů využít programů EU pro vypracování regionální inovační strategie.

33 Informace k dané problematice najdete na: www.czso.cz  Věda, výzkum a inovace www.vyzkum.cz (Výzkum a vývoj v ČR)www.vyzkum.cz  Národní politika VaVaI  Hodnocení VaVaI


Stáhnout ppt "Inovace. O čem tato lekce bude: o základních dokumentech v oblasti inovací, o nástrojích podpory inovační činnosti, o inovačním prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google