Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. 16. 11. 2012 Metodika pro inovaci studijních předmětů v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. 16. 11. 2012 Metodika pro inovaci studijních předmětů v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. 16. 11. 2012 Metodika pro inovaci studijních předmětů v rámci projektu INPROTUL

2 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Úvod Seznámení s Metodikou pro inovaci studijních předmětů. Jednotlivé fáze procesu inovace. Struktura standardizovaného formuláře sylabu. Vysvětlení pojmů.

3 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 K čemu metodika slouží a komu je určena  Metodická pomůcka pro návrh a zpracování podkladů pro inovaci studijního předmětu ve standardizované podobě.  Zdroj informací a inspirace pro inovaci studijních předmětů.  Určena pro garanty inovace předmětu, osoby obeznámené s daným předmětem (tj. garanti a vyučující daného předmětu).

4 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Co bude výstupem procesu inovace studijních předmětů  Popis studijního předmětu ve formě standardizovaného sylabu,  elektronický formulář Microsoft Office Word 2007 bude k dispozici na webu INPROTUL, distribuce všem garantům inovace.  Katalog sylabů inovovaných studijních předmětů.

5 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Základní předpisy a principy uplatněné v rámci metodiky  Principy Boloňského procesu zaměřené na rozvoj Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání EHEA (Europa, 2010).  princip učení orientovaného na studenta a na výstupy z učení, zajištění transparentnosti a zvýšení příležitostí pro mobilitu.  Požadavky Akreditační komise  Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání [QRAM] MŠMT  cílem kompatibilita výstupů s kvalifikačním rámcem v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání  rámec kvalifikací určuje 39 oblastní vzdělávání (vč. ekonomických oborů) charakterizovaných pomocí kategorií očekávaných výstupů z učení.  do budoucna základ pro akreditaci jednotlivých vysokých škol.

6 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Výhody a přínosy  Zvýšení transparentnosti studia předmětu (pro studenty, vyučující, veřejnost, další instituce).  Student získá jednoznačné informace týkající se obsahu studia daného předmětu i podmínek, které musí splnit k úspěšnému absolvování.  Vyučující, příp. zkoušející, má jednoznačně určeno, co bude obsahem výuky a jaké jsou výstupy z učení, jejichž dosažení je minimem pro úspěšné zakončení předmětu.  Provázanost obsahové náplně předmětů umožňuje zabránit duplicitě.

7 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Nevýhody a úskalí  Nelze popřít, že příprava vyžaduje více práce.  Bude potřeba kreativní přístup.

8 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Jak začít? Úvodní otázky k zamyšlení, které usnadní další práci…  Co chci, aby se studenti naučili? Jakých výstupů z učení a cílů mají dosáhnout?  Jaké učební metody a studijní plány použiji k motivaci studentů k takovému chování, které zajistí dosažení cílů?  Jaké metody hodnocení a hodnoticí kritéria mi umožní rozpoznat, že studenti splnili vytyčené cíle?

9 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Úprava metodiky dle připomínek Připomínky a zkušenosti zasílejte na e-mailovou adresu magdalena.zbrankova@tul.cz;magdalena.zbrankova@tul.cz; Za všechny konstruktivní připomínky Vám předem děkuji. Aktuální verze metodiky bude k dispozici na webových stránkách projektu INPROTUL.

10 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Postup inovace studijních předmětů v rámci EF TUL

11 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Faktory ovlivňující obsah studijního předmětu a jeho přípravu

12 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Způsob utváření vzdělávací jednotky – předmětu v rámci studijního oboru Výhody dodržení tohoto postupu:  zabrání se duplicitě obsahové náplně předmětů,  soulad s výstupy z učení oboru,  zajištění gradace výstupů z učení.

13 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Studijní program 6208 Ekonomika a management (TUL, 2012) Bakalářský studijní program 6208 B Ekonomika a management  Podniková ekonomika (prezenční a kombinovaná forma studia, prezenční studium také v anglickém jazyce)  Ekonomika a management mezinárodního obchodu (prezenční forma studia)  Ekonomika a management služeb (prezenční forma studia)  Cestovní ruch (prezenční forma studia)  Regionální studia – v návrhu Navazující magisterský studijní program 6208 N Ekonomika a management  Podniková ekonomika ((prezenční a kombinovaná forma studia, prezenční studium také v anglickém jazyce)  Regionální studia – v návrhu

14 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Metodický postup inovace studijních předmětů Cílem zpracování Metodiky inovace předmětů je stanovit strukturu inovačního procesu předmětů v souladu se schválenou projektovou dokumentací, s principy manažerského rozhodování a podklady pro akreditaci či evaluaci studijních vysokoškolských oborů. Při návrhu metodiky postupováno dle zásad rozhodovacího procesu.

15 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Proces inovace studijních předmětů zahrnuje následující kroky (zpracováno podle Rydvalová, 2009) 1.Monitoring stávajícího stavu studijních předmětů ve vazbě na studijní obor. předpokládaný vývoj oboru, stávající způsob výuky 2. Stanovení znalostí a dovedností – profilu – studenta ve vazbě na akreditovaný studijní obor. 3. Vyhodnocení stávajícího stavu vědního oboru ve vazbě na současný stav vyučovaného předmětu, včetně charakteristiky zvláštností studijního předmětu. zhodnocení použitých metod výuky, požadavků na vyučující a způsobů hodnocení výstupů z učení, aplikace didaktických zásad.

16 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Proces inovace studijních předmětů zahrnuje následující kroky 4. Určení dysfunkcí stávajícího stavu výuky studijního předmětu. 5. Návrh na změny stávajícího vzdělávacího procesu předmětu s ohledem na zjištěné dysfunkce stávajícího stavu. 6. Zpracování pedagogických dokumentů. Profil absolventa, studijní program, studijní plán, sylabus studijního předmětu 7. Příprava studijních materiálů a zajištění jejich dostupnosti pro studenty. 8. Projednání výstupů s garantem studijního předmětu a studijního oboru; případně realizace úprav.

17 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Dokumenty dokládající úspěšnou realizaci procesu inovace 1. Shrnutím analýzy současného stavu vzdělávacího procesu daného předmětu, včetně odhalených dysfunkcí a návrhu změn. 2. Koncepcí inovovaného vzdělávacího procesu předmětu zahrnující zpracované pedagogické dokumenty. Sylabus, katalog 3. Zpracovanými studijními materiály dostupnými na e-learningovém portále TUL. 4. Písemným souhlasem s inovací předmětu od garanta studijního oboru.

18 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Obsah a struktura sylabu studijního předmětu Struktura metodiky dle jednotlivých položek - uvedena definice pojmu, praktické rady pro zpracování i konkrétní příklady pro inspiraci. Slovník vybraných pojmů. Seznam použitých zdrojů. Příloha - Standardizovaný formulář sylabu studijního programu.

19 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Základní informace o studijním předmětu Dle aktuálního studijního plánu a platné akreditace.  Název studijního předmětu.  Katedra.  Zkratka předmětu.  Rozsah výuky studijního předmětu.  Způsob zakončení.  Zápočet před zkouškou.  Typ předmětu.  Počet kreditů.  Doporučený ročník studia.  Doporučený semestr studia.  Jazyk výuky.  Garant/ka.  Přednášející.  Cvičící.  Prerekvizity (absolvované předměty).  Korekvizity (současně zapisované předměty).  Nahrazovaný předmět.

20 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Cíl studijního předmětu Ten nejpomalejší, který neztratil z očí cíl, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Lessig (1729 – 1781) Cíl předmětu je obecným vyjádřením záměrů vyučujícího. Vyjadřuje, čeho chce vyučující dosáhnout ve vztahu ke studentům. Příklady:  Seznámit studenty se základy podnikového řízení.  Seznamuje studenty se způsoby financování na základě účetních a tržních hodnot podniku.  Obeznámit studenty se základními technologiemi tváření, slévání a svařování, včetně teoretických základů dané problematiky.

21 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Praktické rady pro psaní cíle studijního předmětu  Stručné vyjádření. Měla by stačit jedna věta.  Nezaměňovat s tématy přednášek.  Vychází z výstupů studijního oboru. Z toho vyplývá, že pokud je předmět určen pro více oborů, je třeba definované cíle odlišit podle oboru.  Při formulaci je možné použít některé z doporučených sloves a následně doplnit o obsah sdělení.  Uvést do problematiky, představit, vybavit (nějakou schopností, povědomím), obeznámit, seznámit se s, prohloubit znalosti, porozumět, poznat, naučit se, navyknout si na, být si vědom čeho

22 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Výstupy z učení V souladu s aktuálními trendy vzdělávání – orientace na studenta.

23 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Výstup z učení  Evropský kreditní systém (ECTS): výroky o tom, co se očekává, že student bude znát, čemu bude rozumět, co bude schopen předvést a co bude schopen vykonávat po ukončení procesu učení. (Evropská komise, 2009).  Oborové znalosti a dovednosti, stejně jako obecné způsobilosti, které studenti získají v daném předmětu a které musí prokázat pro úspěšné absolvování předmětu.  Vyjadřuje vlastně minimum toho, co by student po absolvování předmětu měl znát a vědět.

24 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Výstupy z učení jako základ pro navazující kroky procesu inovace  obsah předmětu – „co by se měl student učit“,  výukové metody, které studenta motivují k dosažení výstupů – „jak by se měl učit“,  jak by mělo být ověřováno jejich dosažení (proto mají být výstupy z učení měřitelné),  co je třeba hodnotit po absolvování předmětu, kdy je třeba provést hodnocení a jaké hodnoticí metody použít.

25 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Příklad formulace výstupu z učení Chybná formulace výstupu z učení (popisuje průběh učení, nikoliv výstup z něj) Student se seznámí se základním principem udržitelného rozvoje. Správná formulace např. Student umí vysvětlit čtyři dimenze koncepce udržitelného rozvoje. Proč správně? Student získá jasnou představu o tom, co má umět a dokázat při závěrečném hodnocení. Vyučující ví, co má zkoušet, co je minimum, které má student znát.

26 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Jak vytvářet výstupy z učení Základem Bloomova taxonomii vzdělávacích cílů – 3 domény vzdělávacího procesu:  kognitivní (učení na základě poznávání),  afektivní (na základě postojů, emocí a hodnot)  psychomotorickou (koordinace vědomého ovládání pohybového ústrojí). Podrobný popis obsahuje kapitola 2.3.8 Bloomova taxonomie a aktivní slovesa ke stanovení cílů výuky.

27 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Postup tvorby výstupů z učení 1. Nejprve zodpovědět otázku, co konkrétně chceme, aby student uměl 2. Vybrat vhodné aktivní sloveso dané kategorie  dokonavý tvar, vyjadřuje stav znalostí a dovedností po absolvování předmětu  seznam aktivních sloves (když hledáte „to správné slovo“)  Př. Je rozdíl mezi „seznamuje se s dobrovolnými nástroji environmentální politiky“ a „charakterizuje hlavní znaky dobrovolných nástrojů environmentální politiky“. 3. Doplnit kontext, obsah sdělení. Pro kontrolu správného formulování výstupů z učení dobře slouží otázka: Mohu to u studenta pozorovat a hodnotit?

28 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Postup tvorby výstupů z učení (VzU)  Ve vazbě na oblast vzdělávání bude nejčastěji zastoupena kognitivní doména.  Postup od základů výše (nejprve terminologie, schopnost pojmy vysvětlit, pak aplikace, atd.).

29 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Bloomova taxonomie a aktivní slovesa ke stanovení výstupů z učení v kognitivní doméně

30 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Praktické rady pro psaní výstupů z učení  Nekopírovat vzory, tvůrčí přístup, respektovat specifika předmětu a oboru.  Může je psát jen osoba plně obeznámená s předmětem.  Optimální počet je 4 až 6 – všechny musí být vyučující schopen ověřit.  Použít vždy jen jedno aktivní sloveso a doplnit jej kontextem.  Jednoznačnost.  Jednoduchá formulace. Místo složitého souvětí raději další větu.  Musí být pozorovatelné a hodnotitelné (neefektivní ověřování širokých VzU; dlouhý seznam v případě úzkých VzU).  Dosažitelnost s ohledem na čas a prostředky, které jsou k dispozici (realistická očekávání).  Gradace výstupů z učení s postupem studia (pro vyšší ročníky použít vyšší úrovně taxonomie).  Zajistit zpětnou vazbu (kolegové, absolventi) k ověření adekvátnosti VzU.

31 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Výhody a přínosy používání výstupů z učení ve třech oblastech zajištění kvality studia, komunikace se studenty a možnosti mobility.

32 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Konkrétní přínosy výstupů z učení  Zvyšují transparentnost a srovnatelnost standardů kvalifikačního stupně.  Zvyšují důvěryhodnost.  Umožňují zajistit konzistenci výuky mezi studijními předměty – odstranění duplicity, zajištění návaznosti ve vyšších ročnících.  Jednodušší výběr výukové strategie a metody výuky.  Pomáhají při hodnocení (např. zkoušení, SZZ) nejen vyučujícím, ale i dalšími pedagogy.  Zvyšují transparentnost a srovnatelnost. Je prokazatelné, jaké znalosti a dovednosti by měl student získat a zda je skutečně má.  Jednoznačné informace o předmětu (usnadní volbu studenta při výběru předmětů, informace pro všechny zainteresované osoby).  Mobilita studentů díky možnosti uznávání jejich výsledků a kvalifikace.

33 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Potenciální problémy a nevýhody spojené s psaním výstupů z učení  Formulace není jednoduchá, ale výsledky stojí za vynaložené úsilí. Ušetří se práce při následném výběru formy výuky i přípravě hodnocení.  VzU představují minimum, které musí splnit všichni studenti, nikoliv ideál, kterého dosahují jen ti nejlepší.  Příliš obecné vyjádření neumožňuje ověření dosažení VzU (např. za použití sloves zná, rozumí, orientuje se, má povědomí, je schopen).

34 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Bloomova taxonomie a aktivní slovesa ke stanovení cílů výuky Psaní VzU v kognitivní doméně  Zaměřena na učení na základě poznávání,  využívána nejčastěji. Psaní VzU v afektivní oblasti (postojové, hodnotové)  Týká se emočních složek učení: od základního přání získat informaci až po integraci přesvědčení, hodnot a postojů do charakterové struktury osobnosti. Psaní VzU v psychomotorické oblasti  Týká se hlavně oborů, kde je třeba prokázat manuální schopnosti a dovednosti.

35 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Obsah předmětu  Témata předmětu zpracovaná podle počtu týdnů a formy výuky.  Samostatně pro přednášky a cvičení, příp. semináře, pro prezenční, i pro kombinovanou formu studia.  Počet témat s ohledem na délku semestru (standardně 14 týdnů, v LS pro 3. ročník Bc studia 10 týdnů a pro 2. ročník N studia 9 týdnů).

36 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Vyučovací metody  Způsob, jakým bude dosahováno definovaných cílů předmětu.  Odvislé od zvláštností předmětu – metody musí být „šité na míru danému předmětu“.  Zohlednit cíle a požadované výstupy z učení předmětu, obsah vědního oboru i téma předmětu, cílovou skupinu studentů, schopnosti a pedagogické dovednosti vyučujícího, časový rámec, dostupnost pomůcek ad.  Podle Studijního a zkušebního řádu TUL

37 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Metody používané v rámci IS/STAG  Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)  Dialogické metody (přednáška, prezentace, vysvětlování)  Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly, výzkum, písemná práce)  Prezentace a obhajoba písemné práce  Pozorování  Demonstrace  Projektová výuka  Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností  Laborování  Pracovní činnosti (dílny)  Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta  Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)  Problémové metody (badatelské, výzkumné)  Samostatná výzkumná činnost studenta  Demonstrace dovedností studentů  Skupinová konzultace  Individuální konzultace

38 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Studijní zátěž  Orientační odhad průměrné doby, kterou studenti potřebují na dosažení očekávaných výsledků učení (skutečnost se liší dle konkrétních studentů).  Rozhodující pro přípravu podkladů výuky, pro výběr metody výuky.  Souvislost s počtem kreditů (kvantitativně vyjadřují míru zátěže studenta při studiu daného předmětu).  1 kredit představuje 25 – 30 hodin studia (Evropská komise, 2009).  Podklad pro plánování studia studenta, jejich sebehodnocení a sebekontrolu.  Výsledný odhad času musí být vždy založen na kvalifikovaném odhadu vyučujícího.

39 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Obvykle zahrnuje studijní zátěž tyto aktivity (Evropská komise, 2009):  Počet hodin přímé výuky v rámci dané vzdělávací složky (počet hodin za týden × počet týdnů).  Čas strávený samostatnou nebo skupinovou prací potřebnou pro úspěšné absolvování dané vzdělávací složky  např. přípravou na přednášky, semináře nebo laboratorní cvičení a dokončením poznámek po jejich skončení; shromážděním a výběrem vhodných materiálů; potřebným opakováním, studiem materiálů; vypracováním prací/projektů/disertace; praxí, např. v laboratoři  Čas potřebný na přípravu na zkoušku a její absolvování.  Čas potřebný na povinnou(é) praxi(e).

40 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Konkrétní příklady aktivit Uvedeny v metodice s doplňujícím vysvětlením. Přímá výuka - Doba strávená v učebně. Předmět s rozsahem výuky 2 přednášky a 2 cvičení týdně představuje cca 42 hodin přímé výuky (45 x 4 x 14/60). Prostudování textu - Orientačně dle počtu slov (čteme 200 až 300 slov za min, učíme se 50 až 100 slov za min). Za 1 hodinu lze prostudovat cca 12 až 24 stran textu, zohlednit náročnost textu. Vypracování testu - Přibližně 5krát tolik času, kolik potřebuje k vypracování autor textu. Kombinovaná zkouška (písemná a ústní zkouška) - Čas potřebný na studium literatury, na vypracování testu, na přípravu a složení ústní zkoušky. Další aktivity: Plnění průběžných úkolů; Prezentace, referát ; Seminární práce; Projekt; Praxe; Závěrečná písemná zkouška; Závěrečná ústní zkouška

41 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Aktivity uváděné v rámci IS/STAG  Domácí příprava na výuku  Exkurze  Kontaktní výuka  Praktická výuka (vyjádření počtem hodin)  Projekt individuální  Příprava na dílčí test  Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků  Příprava na souhrnný test  Příprava na zápočet  Příprava na zkoušku  Příprava prezentace (referátu)  Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce)  Semestrální práce  Účast na výuce  Vypracování kvalifikační práce  Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu  Vypracování seminární práce v magisterském studijním programu

42 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Metody hodnocení a hodnoticí kritéria Hodnocení Slouží k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných výstupů z učení. Slovní hodnocení a kvantifikace. Má poskytnout studentům jasnou představu o tom, „co je čeká“. Příprava již při tvorbě výstupů z učení.

43 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Nejčastěji používané metody hodnocení (Kračík, 2010) 80 % hodnocení má podobu písemného testu, eseje, příp. zprávy na určité téma (Kennedy et al., 2006).

44 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Hodnoticí metody uvedené v IS/STAG  Ústní zkouška  Písemná zkouška  Analýza výkonů studenta  Anamnestická metoda  Didaktický test  Dotazník  Esej  Hospitace  Kombinovaná zkouška  Písemná práce  Praktická demonstrace získaných dovedností  Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia  Prezentace osvojených vědomostí formou referátu  Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta  Prezentace skupinové práce  Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta  Rozbor jazykového projevu studenta  Rozhovor  Systematické pozorování studenta  Ústní prezentace samostatné práce studenta

45 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Praktické rady pro přípravu hodnocení a výběr vhodných metod hodnocení  V metodice uveden doporučený postup.  Pohled vyučujícího a studenta na zkoušení se liší (student se učí to, co čeká u zkoušky; vyučující hodnotí dosažení VzU). Jednoduchost a srozumitelnost – jak a za co budou přidělovány body. Využití softwaru, např. SW Moodle (e-learningový portál TUL) – transparentní hodnocení, student může reagovat a snažit se o lepší výsledek.

46 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Příklad nastavení hodnoticích kritérií Základem Studijní a zkušební řád TUL:  Základními formami kontroly studia jsou zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška, souborná zkouška, státní zkouška.  Výsledek klasifikovaného zápočtu stejně jako zkoušky klasifikuje zkoušející známkami výborně (1), výborně minus (1-), velmi dobře (2), velmi dobře minus (2-), dobře (3) a neprospěl (4). Způsob nastavení hodnoticí škály

47 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Příklad celkového hodnocení založený na klasifikační tabulce ECTS (Evropská komise, 2009)

48 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Literatura povinná a doporučená Povinná literatura  povinná k prostudování;  zahrnuta do celkové studijní zátěže;  reálný odhad, co student zvládne prostudovat. Doporučená literatura  K rozšíření znalostí, podnítit hlubší zájem o danou problematiku. V souladu s normou. Generátor citací (www.citace.com).

49 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Studijní pomůcky Jaké studijní pomůcky jsou studentům k dispozici,  např. multimediální pomůcky, přístrojové vybavení (projektor, tabule, flipchart), distanční vzdělávací opory, prostředky audiovizuální techniky (zařízení pro diktafony, televizor, video, DVD přehrávač…), apod. E-learningový portál TUL (dostupný z https://elearning.fm.tul.cz/) pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů.

50 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Kompletace sylabu a navazující činnosti nezbytné pro zahájení výuky Završení práce na přípravě sylabu studijního předmětu. Výstupy Kompletně vyplněný sylabus v souladu s metodikou – elektronický formulář bude k dispozici. Katalog sylabů inovovaných studijních předmětů. Zodpovědnost Garant inovace předmětu zodpovídá za správnost a úplnost údajů. Metodik inovace zodpovídá za kontrolu kompletace sylabů a zpracování Katalogu. Soulad inovovaných studijních dokumentů stvrdí svým podpisem garant předmětu a garant studijního oboru.

51 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Navazující činnosti Příprava studijních pomůcek, zajištění jejich dostupnosti (e-learningový portál TUL), zahájení pilotní výuky, vyhodnocení (např. dotazník pro studenty, zda byly naplněny jejich představy o předmětu; konzultace s dalšími vyučujícími) a realizace případných úprav. Aktualizace sylabu (především obsahové náplně a zdrojů informací), tak aby předmět reflektoval aktuální vývoj společnosti i oboru.

52 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Závěrečné shrnutí Metodika pro inovaci předmětů poskytuje jednotný postup pro zpracování popisu studijního předmětu. Přehledně podává informace o jednotlivých částech procesu:  vysvětlení pojmu,  praktické příklady  i rady pro zpracování. Struktura metodiky má usnadnit hledání informací potřebných pro zpracování standardizovaného formuláře Sylabus studijního předmětu. V závěru uvedeny odkazy na citované zdroje a slovník. Katalog sylabů inovovaných studijních předmětů. Využití ke zvyšování kvality studia v rámci studijního programu Ekonomika a management na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci.

53 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Popis inovovaného studijního předmětu – katalogový list

54 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Popis inovovaného studijního předmětu – katalogový list

55 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Popis inovovaného studijního předmětu – katalogový list

56 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Popis inovovaného studijního předmětu – katalogový list

57 Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Děkuji Vám za pozornost. Prostor pro Vaše dotazy a připomínky


Stáhnout ppt "Metodika pro inovaci studijních předmětů| 16. 11. 2012 Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. 16. 11. 2012 Metodika pro inovaci studijních předmětů v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google