Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neuroinfekce Václav Chmelík. Definice neuroinfekcí Z ánětlivá onemocnění centrální a periferní nerv. soustavy CNS – centrální nervová soustava: mozek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neuroinfekce Václav Chmelík. Definice neuroinfekcí Z ánětlivá onemocnění centrální a periferní nerv. soustavy CNS – centrální nervová soustava: mozek."— Transkript prezentace:

1 Neuroinfekce Václav Chmelík

2 Definice neuroinfekcí Z ánětlivá onemocnění centrální a periferní nerv. soustavy CNS – centrální nervová soustava: mozek mícha Periferní nervová soustava Odlišnosti anatomické, obal ů nerv ů, funkční, imunologické

3 Mozek a jeho uložení Sídlo jáství Uložen v tuhé schránce Obaly mozkové: tvrdá plena pavučnice mozkomíšní mok cévnatka Anatomické souvislosti

4 Cirkulace mozkomíšního moku

5 Obaly mozku : Arachnoidea Subarachnoidální prostor Pia mater Virchow -Robinův prostor Cévy

6 Fyziologické poznámky : Význam tlaku v CNS: p ž etlak v nitrolebí - poškození (edém) Hematoencefalická bariéra – funk č ní p ř eděl endotelie mozkových cév, glie Imunita CNS: CNS je vybavena omezenou imunitou Dozrání CNS po uzav ř ení bariéry N ě které antigeny vnímá imunita jako nevlastní

7 Vyšetření CNS: Neurologické: stav v ě domí, ř e č, funkce č ástí CNS, stranové rozdíly hybnosti, reflexy atd. Vyšet ř ení mozkomíšního moku EEG Zobrazovací metody: po č íta č ová tomografie (CT) magnetická rezonance (MRI)

8 Meningeální jevy -p odrá ž d ě ní mozkových blan

9 Bederní punkce Lumbální punkce: vpich sterilní jehlou do vaku plen (cauda equina) Oční pozadí před vyšetřením Mozkomíšní mok: Základní vyšetření Vzhled Bílkovina Pandy Glukóza Laktát Elementy 3/3mm 3 Erytrocyty Další vyšetření Mikrobiologie Mikroskopie Latexová aglutinace Kultivace PCR Cytologie Proteinogram Energetika Izoelekrická fokusace

10 CT mozku Řez rtg paprskem rentgenka – fotobuňka V ýpo č et bodu v plošném obrazu z absorbce zá ř ení jednotlivých paprsk ů Barevná škála: kost bílá vzduch černý

11 T2 T1 FLAIR T1T2 T1 Po 10 dnech MRI mozku Rezonance jader vodíku v silném magnetickém poli po elektromagnetickém impulsu V yzá ř ená e nergie je registrována p ř ístrojem a vypo č ítán obrazový bod v trojrozm ě rném prostoru Z toho jsou konstruovány jednotlivé obrazy - ř ezy Vá ž ení T1, T2, Flair

12 Diagnóza p ů vodce nemoci: Kultivace : baktérií (agarové půdy) vir ů (tkáňové kultury) Sérologie:v séru ( moku) prokazujeme: antigeny (p ř ímý pr ů kaz p ů vodce) protilátky proti p ů vodci (nep ř ímý průkaz) Pr ů kaz d ě di č né informace (nukleové kyseliny) p ů vodce

13 Pr ů kaz nukleové kyseliny : Umo žň uje: stanovit p ů vodce na základ ě pr ů kazu specifického úseku DNA nebo RNA ur č it virovou nálož => záva ž nost mno ž ení viru v organismu Průkaz: herpesviry, enteroviry ale i baktérie Metody:Hybridizace Multiplikační metody (PCR) Detekce

14 D ě lení neuroinfekcí P ů vodce: priony, viry, bakterie, houby, prvoci, č ervi Mok: hnisavé meningitidy aseptické meningoencefalitidy Patogenéze: reakcí makroorganismu přímým působením mikroorganismu Průběh: akutní, subakutní, chronické Histologie: polio-, leuko- a panencefalitidy

15 Etiologie neuroinfekcí Priony: Spongiformní encefalopatie, CJN Viry: arboviry (KE), enteroviry (polio), LCM, rhabdoviry (vzteklina) Baktérie: Neisseria meningitidis, Haemophillus influenzae, Streptococcus pneumoniae, střevní tyčky, Leptospira, Borrelia, Listeria monocytogenes Prvoci: Toxoplasma gondi, amoeby Houby: Cryptococcus neoformans Červi: Cysticerkus celulosae

16 Diferenciální diagnóza Hlavní p ř íznak: meningeální syndrom Dif. dg.: Mozkový absces, cerebritida, myelitida Ischémie CNS Krvácení do CNS (SAK) Hore č ka Vaskulitida Úraz mozku a míchy Spondylopatie, spondylitida Afekce ky č elních kloubů

17 Hnisavá (purulentní) m eningiti da N ej č astější manifestace hnisavé infekce CNS Z án ě tlivé posti ž ení subarachnoidálního prostoru K lasick é příznaky: bolest hlavy teplota meningismus Pr ů b ě h : akutní chronické

18 Purulentní meningitid a Etiologie: Neisseria meningitidis (děti a mladiství) Haemophillus influenzae (děti do 6 r.) Streptococcus pneumoniae G - střevní tyčky (novorozenci) Rozd ě lení podle průniku do CNS : primární (hematogenní) sekundární ( z lo ž isk a hnisání) shuntové (spojka komora-peritoneum nejčastěji)

19 Klinický obraz purulentní meningitidy : Život ohrožující stav Primární: rychlé horšení stavu hore č ka bolesti hlavy zvracení porucha vědomí (někdy velmi náhlá) odlišnost u malých dětí Sekundární: pr ů b ě h bývá protrahovanější

20 Meningokokový výsev

21 Diagnóza a lé č ba: Diagnóza:bederní punkce vyšet ř ení mozkomíšního moku záchyt p ů vodce: kultiva č ní latexová aglutinace PCR Lé č ba:Antibiotika pronikající do CNS Lé č ba edému mozku Kortikoidy Další :volum, vnit ř ní prost ř edí, vý ž iva, bolest, ventilace koagulace

22 Purulentní meningitis - výsledky: Smrtnost: v pr ů m ě ru asi 12% Následky: posti ž ení zraku a sluchu centrální obrny postencefalitický syndrom u d ě tí psychomotorická retardace

23 Purulentní meningitis - prevence: O č kování: N. meningitidis A,C nebo C Haemophillus B Podání antibiotik u kontaktů s N.meningitidis u nás Penicilin (jinde i rifampicin, ofloxacin, cotrimoxazol)

24 Purulentní meningitis - prvá akce: Podez ř ení na septické onemocn ě ní či úvaha o něm (TK, P, teplota, meningokokový výsev) Zajišt ě ní biologického materiálu! Hemokultura Prvá dávka antibiotika i.v., event.i.m.: cefotaxim, ceftriaxon Životní funkce Zajišt ě ný transport vozem RZP

25 Serózní neuroinfekce = nehnisavé - nález v moku Původci: Viry: Klíšťová meningoencefalitida Herpesviry Enteroviry Vzteklina LCM endemické (koňské e. USA) Bakterie: Borrelióza Leptospiróza někdy Listerióza

26 Vzteklina - Rabies, Lyssa Virová encefalitida s fatálním průběhem –Indie 50 000  Původce: rhabdovirus, málo odolný Epidemiologie: přenos zraněním ze slin vzteklého zvířete transplantace (rohovka), u nás příznivá situace Zdroj u nás: liška, psovité šelmy, větší savci, netopýr. Průběh: inkubační doba 2-8 týdnů ( 10 dnů – 1,5 roku) šíření do CNS po neuronech prodromální st.: parestezie, přecitlivělost, deprese excitační stadium –dráždivost, křeče, rapty paralytické –obrny mozkových n. smrt při plném vědomí (raritní přežití z poslední doby) Prevence: očkování a séroprofylaxe

27 Herpetická encefalitida Vyvolavatel: viry z rodu Herpesvirus HSV 1, HSV2, VZV, méně často CMV VZV - častá komplikace pásového oparu na hlavě a krku. často staří, imunosuprimovaní, polymorbidní lidé HSV 1, HSV2 encefalitida: závažný život ohrožující stav, rychlý rozvoj poruchy vědomí, často křeče. Prognóza vážná, u přeživších následky časté Terapie: aciklovir, u CMV ganciklovir

28 Herpetická encefalitida 18.6. INO- febril.stav, bezvědomí, ložiskové, v.s. zánět. Onem, mozku. Pozit. PCR HSV1, těžká spast. hemiparesa l sin., 20.6. ARO, návrat na INO 5.7. Po 6 týdnech trvá těžký org psychosyndrom a poruchy hybnosti. Očekáváme trvalé následky. 19.6.05 14.7.05

29 Enterovirové meningitidy Etiologie: viry z rodu enterovirus Dětská obrna – polyomyelitis anterior acuta epidemické onemocnění s postižením šedé hmoty předních rohů míšních – vznik obrn sestra Kenny Očkování celé populace od 50. Let živá (Sabin) i inaktivovaná (Salk) vakcina Evropa – eradikace: přeočkování při cestě na jiné kontinenty Onemocnění dneška: odlišné viry z rodu enterovirus mezilidský přenos, sporadický i malé epidemie většina onemocnění meningitický průběh

30 Enterovirové meningitidy Anamnéza: EA: kontakt s enterovir. meningitis 25% trvání příznaků před přijetím : několik dnů NO: teplota bolet hlavy, většinou výrazná zvracení angina, závrať, bolest břicha, nevolnost Klinika: trvání teploty krátké (do 4 dnů) syndrom meningitidy 95% syndrom meningoencefalitidy 5% frustní paréza LHK 5%

31 Enterovirové meningitidy Laborato ř : KO: od norm. až po leukocytózu u části posun doleva CRP: norm - zvýšený Mok:bílkovina: mírně zvýšená elementy: desítky až 2000/3 segmentů: na počátku může být i převaha diferenciálně dg problém –hnisavý zánět? Výsledky: většina lehké meningitidy vážnější průběh je zřídka, je ale možný

32 Klíš ť ová meningoencefalitida Nehnisavý virový zánět mozkových blan a mozku přenášený klíšťaty v přírodních ohniscích Průběh: Často dvoufázový Meningitida Encefalitida Myelitida ID: 3-30 dnů (7-14)

33 Virus KE Genom: jednovláknitá RNA Nukleokapsida (dvacetistěn) protein C Proteinový obal: glykoprotein E membránový protein M (zralý) nezralý virus zralý

34 Životní cyklus klíštěte Dlouhá doba Vysoká mortalita dle klimatu 2000 vajíček 2000 vajíček 10 nymf 100 larev 1 samička 1 samička 1 mm S. Randolph, Oxford, UK

35 Přenos viru z nymfy na larvu S.Randolph, L. Gern, Oxford, UK Apodemus spp Přenos + 50% Larvy Nymfy I VI XII

36 Data: CEM SZÚ Praha KE v České republice

37 Klíšťová encefalitida 2007 Místo pravděpodobného přisátí

38 Klinika Inaparentní onemocnění Chřipkové onemocnění (1. fáze ): teplota, bolest hlavy, kloubů a nevůle. Trvá zhruba týden může být dalším projevem infekce. Meningitická forma : znovu teplota, bolest hlavy, světloplachost, závrať, zvracení a meningeální dráždění, po několika dnech dochází k ústupu teplot a postupnému ústupu i dalších potíží.

39 Klinika Encefalitická forma: závažnější postižení fcí mozku poruchy spánku, paměti, třes, poruchy vědomí zpomalením psychomotorického tempa, spavost až bezvědomí, delirantní stavy, zmatenost. Poruchy hybnosti (obrny) hlavových nervů, n.VII. Encefalomyelitická forma je charakterizována rozvojem chabých obrn, často jde o postižení horních končetin.

40 Pomocná vyšet ř ení 1. f áze: nejsou protilátky, někdy změny KO nízké leukocyty a/nebo trombocyty 2. f áze: Mozkomíšní mok: leukocyty desítky až stovky (převaha mono na počátku někdy poly) bílkovina zvýšena Další vyšetření: leukocytóza: 77% zvýšená FW: 87% zvýšený CRP: 84%

41 Mikrobiologický průkaz KE VIS, PCRSerologické testy Diagnóza: neurologické příznaky IgM v moku virémie IgG IgM teplota 623 4 57 Týdny po infekci Infekce 1 4 - 14 d. ID 2 - 5 d. 1. fáze Interval 2 - 3 d. ~ 3 týdny 2. fáze H. Holzmann, Vídeň, Rakousko

42 Věk a klinický průběh KE R. Kaiser, Pforzheim, Německo MeningitidaEncefalitida/Myelitida p< 0.0001

43 KE: Prognóza Meningitická forma: dobré vyhlídky Encefalitické formy: dlouhodobější potíže Parézy: až 12% z toho polovina závažnějších těžké parézy v prvých 3 dnech = špatná prognóza Mortalita: v 60-70. letech - 3-5%, nyní 1-2% Kvalita života po : 1/4 postencefalitický syndrom bolesti hlavy, nesoustředivost, závratě, nejistota ve styku s lidmi, nespavost a další

44 Oxfordský test SF- 36 kvality života podmíněné zdravím Domény:Fyzické funkce Fyzické omezení rolí Emoční omezení rolí Fyzické a emoční omezení sociálních funkcí Bolest Mentální zdraví Energie/Vitalita Všeobecné vnímání vlastního zdraví Normy SF-36 pro evropskou populaci: Oxford Healthy Life Survey - Oxford, Anglie, 1991 - 92 Normy pro středoevropskou populaci ověřil Petr s (skupina českých policistů)

45 Test SF- 36 po klíšťové encefalitidě

46 O č kování Indikováno u osob ž ijících nebo p ř icházejících do p ř írodního ohniska Vakciny FSME-Immun (Baxter-Immuno) Encepur (Chiron-Behring) (den 0; 1-2 měs; 9-12 měs; booster po 3 r.) (dny 0; 7; 21; 12-18 měs; booster po 3 r.)

47 Význam o č kování

48 Lymeská borrelióza Infekce spirochétou s posti ž ením k ůž e v akutním období, mo ž ným posti ž ením CNS, periferního nervstva, kloub ů a srdce. Chronický pr ů b ě h s posti ž ením kloub ů, srdce, periferního nervstva. Etiologie: Borrelia burgdorferi sensu lato Epidemiologie:p ř írodní ohnisko vektor: klíště

49 Borrelia burgdorferi B. afzelii, B. garinii B. burgdorferi sensu stricto Šroubovitá baktérie 4-30 x 0,18-0,25  m, 4-11 bičíků Chromozom, plasmid, Osp A-D

50 Klinický obraz I. stadium: Erythema migrans lymfadenitida chřipkové příznaky

51 Klinický obraz II. stadium: Borreliový lymfocytom Aseptická meningoencefalitis Banwartův syndrom Periferní neuritis Myelitis Postižení srdce Postižení oka

52 Klinický obraz: III. stadium: acrodermatitis chron chronická encefalitida lymeská arthritis chronická polyneuritida Další projevy: únavový syndrom ??? artralgie, myalgie ??? Za co všechno m ůž e maso ž ravá vývrtka ???

53 Diagnóza Klinický syndrom, pe č livé zhodnocení Sérologie:nepřímá diagnostika (ELISA, blot) velké záludnosti Průkaz původce: EM, PCR Neuroborrelióza: LP, mozkomíšní mok intrathekální produkce protilátek Interpretace výsledků !!!

54 Lé č ba I. stadium (p.o.): doxycyklin amoxycilin penicilin II. stadium (zpravidla i.v.): penicilin cefotaxim ceftriaxon Další terapie: antirevmatika, další sympt. terapie

55 Lymeská borrelióza Obavy veřejnosti: velké Obliba u lékařů:přílišná Výsledek: oblíbená krycí diagnóza Prognóza: dobrá Prevence:chování v přírodě repelenty Očkování: byly velké naděje – USA veterinární

56 Ochrana proti klí šť at ů m Pohyb v přírodě Oděv (těsný) Repelenty (na tělo, oděv) Prohlídka Včasné odstranění klíštěte redukce rizika přenosu (B.b. zpravidla po 12 hod) Snížení populace klíšťat- ničení křovin zahrady: hrabání listí

57 Otázky:

58 1.Purulentní meningitida znamená a/ zánět mozkových blan vyvolaný viry nebo bakteriemi b/ hnisavý zánět mozkových blan c/ virový zánět mozku a mozkových blan

59 2.Nejčastějším vyvolavatelem hnisavého zánětu mozkových blan u nás jsou: a/ Listeria monocytogenes, Streptococcus beta Staphylococcus aureus b/ Herpes simplex v., Varicella zoster v., Enterovirus c/ Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae

60 3. Dvoufázové onemocnění s počátečními chřipkovými příznaky a následně s úpornými bolestmi hlavy, horečkou, světloplachostí a meningeálním drážděním v létě je typické pro: a/ klíšťovou encefalitidu b/ purulentní meningitidu c/ boreliózu

61 4. U osob zdržujících se v přírodním ohnisku nákaze klíšťovou encefalitidou: a/ lze předejít podání antibiotika po přisátí klíšťěte b/ lze podáním imunoglobulinu po přisátí klíšťěte c/ lze předejít preventivním očkováním d/ nelze spolehlivě předejít

62 5. V parku Vás pokousal pes, kterého vedl majitel na vodítku: a/ majiteli vynadáte a jdete k lékaři či na chirurgii k ošetření rány b/ na majitele zavoláte policii a ošetříte si ránu sami c/ zjistíte si kontakt na majitele, požádáte ho o vyšetření zvířete do 24 hodin a jdete k lékaři ošetřit ránu d/ odeberete se na infekci k očkování proti vzteklině


Stáhnout ppt "Neuroinfekce Václav Chmelík. Definice neuroinfekcí Z ánětlivá onemocnění centrální a periferní nerv. soustavy CNS – centrální nervová soustava: mozek."

Podobné prezentace


Reklamy Google