Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické postavení rodin s dětmi – mýty, fakta a reálné dopady Solidarita a odpovědnost v rámci tří generací Ing. Otakar Hampl, Ph.D. Sdružení YMCA -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické postavení rodin s dětmi – mýty, fakta a reálné dopady Solidarita a odpovědnost v rámci tří generací Ing. Otakar Hampl, Ph.D. Sdružení YMCA -"— Transkript prezentace:

1 Ekonomické postavení rodin s dětmi – mýty, fakta a reálné dopady Solidarita a odpovědnost v rámci tří generací Ing. Otakar Hampl, Ph.D. Sdružení YMCA - Živá rodina Seminář Rodinná politika ve volebních programech 2009 PSP ČR, Praha, 14.9.2009

2 Page 2 Důsledky současné situace – reálná hrozba demografické krize Česká republika má vyspělý sociální systém a rodinnou politiku Stát vynakládá nemalé prostředky ze svého rozpočtu Přesto však v evropském měřítku patříme k zemím  s nejnižší porodností  s nejrizikovějším výhledem veřejných financí Dluh státního rozpočtu již významně převýšil 1 bilion Kč Demografické zadlužení státu narostlo do výše 3,5 bilionu Kč S výhledem do roku 2030 až 2050 hrozí ČR vážný demografický problém spolu se zásadními dopady do veřejných financí – zejména v oblasti sociálního a zdravotního pojištění Současná finanční a ekonomická krize problémy veřejných financí vyostřila již nyní – je potřeba hledět ale i do budoucnosti

3 Page 3 Celková populace podle věkových skupin – ČR, rok 2005 Zdroj: Populační databáze OSN

4 Page 4 Celková populace podle věkových skupin – ČR, rok 2050 Zdroj: Populační databáze OSN

5 Page 5 Míra závislosti osob v důchodovém věku (hranice 65 let) na osobách v produktivním věku (15 – 64 let) Prognózy PřF UK a CSÚ, Zdroj: Závěrečná zpráva Bezděkovy komise, Praha, 2005, Příloha: Demografický vývoj

6 Page 6 Jediná udržitelná cesta k vyrovnaným státním financím Závěrečná zpráva Bezděkovy komise (Praha, 2005) - ve svém závěru shrnuje: Jakákoliv důchodová reforma je vždy pouze léčbou vnějších příznaků. Skutečnou léčbou důchodového i celého sociálního systému je pouze dlouhodobé a trvalé zvýšení porodnosti. Pokud by k prognózované demografické změně skutečně došlo, tak by se značně zvýšily náklady nejenom na důchodový systém, ale i na zdravotnictví a sociální služby. Podle zprávy by však především došlo k tak výrazným změnám ve struktuře společnosti, že „stará evropská“ společnost nebude schopna obstát v globální konkurenci a začne zanikat…“ Národ bez dětí je národem bez budoucnosti.

7 Page 7 Fatální selhání trhu – nebo důsledky státní politiky ??? Liberální ekonomové umí vysvětlit vysokou porodnost v ekonomicky málo rozvinutých zemích  Nízké náklady na výchovu dětí  Neexistence systémů sociálního zabezpečení (děti jako jediná možnost zajištění na stáří) Ekonomové umí rovněž vysvětlit pokles porodnosti ve vyspělých zemích  Vysoké náklady na výchovu dětí – zejména na vzdělání  Vysoké náklady obětované příležitosti – pracovní kariéra, životní styl Jak si ale na bázi těchto liberálních tržních principů vyrovnávání nabídky a poptávky vysvětlit skutečnost, že v rozvinutých západních zemích v posledních desetiletích poklesla porodnost hluboko až pod samotnou hranici vyrovnané reprodukce obyvatelstva … ?

8 Page 8 Fatální selhání trhu – nebo důsledky státní politiky ??? Současný přístup státu s rodinou vlastně dosud nepočítá jako s rovnoprávným ekonomickým subjektem. Domácnosti rodin s dětmi sice mají „dodat na trh“ potřebnou pracovní sílu a lidský kapitál, ale jak se to stane, zůstává jakousi „externalitou“ (Mlčoch, 2009), jejíž  náklady stát daňově vůbec nezohledňuje  výnosy následně přerozdělí na důchodech v rámci systému sociálního pojištění. Současné (nízké a nákladům zcela neodpovídající) daňové slevy na dítě jsou přitom paradoxně prezentovány jako určitá forma „sociálních dávek“ nebo „zvýhodnění rodin“.

9 Page 9 V zemi, kde se rodí málo dětí, je něco zásadně špatně Na tento vývoj upozorňuje rovněž Národní zpráva o rodině (MPSV, 2004), kde se uvádí, že: „Postindustriální epocha spolu se vznikem sociálního státu vytvořila prostředí velmi znevýhodňující rodinu …“ „Význam dětí v rámci mezigenerační solidarity jako investice pro hmotné existenciální zajištění ve stáří byl omezen systémem sociální péče a důchodového pojištění, které eliminovalo bezprostřední závislost na dětech.“ „Tvorba lidského kapitálu a plnění dalších funkcí rodiny nejsou materiálně a finančně oceněny, což při ztrátě přímého materiálního nebo finančního užitku z dětí výrazně znevýhodňuje rodiny s dětmi vůči ostatnímu obyvatelstvu“.

10 Page 10 Výsledek - nevýhoda pro rodiny s dětmi i pro stát Národní zpráva o rodině dále přiznává: „V této situaci se proto jeví zcela přirozeně jako materiálně výrazně výhodnější náhradní formy života bez dětí.“ Dobrovolně bezdětní „singles“ dnes tvoří již více než třetinu v rámci populačních ročníků „Tento stav je dlouhodobě nepříznivý, neboť jeho následkem je pokles porodnosti a dokonce úbytek populace.“ „Narůstající náklady spojené s výkonem (jinak) přirozených funkcí rodiny - současně zvyšují nároky na náhradní výkon těchto funkcí státem.“

11 Page 11 Národní koncepce rodinné politiky (MPSV, 2005) „Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. „Na její prosperitě závisí rozvoj státu, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický…“ „…státní politika musí více zohledňovat zvyšující se hodnotu ušlých příležitostí spojenou s péčí a výchovou dětí.“

12 Page 12 Míra zdanění ekonomických procesů domácnosti – znevýhodnění nákladů na děti Mýtus, že při jednotné sazbě všichni platí stejné daně a odvody Skutečnost je jiná – rodiny s dětmi platí více – protože investují do lidského kapitálu a nemohou si odečíst tyto investice ze základu pro výpočet daně a odvodů sociálního pojištění Osobní spotřeba statků a služeb Hmotný a nehmotný kapitál firem Odpočty z daňového základu ve výši reprodukčních nákladů Lidský kapitál Zdanění a odvody v plné výši Sleva na dani pouze 10 680 Kč Lidský kapitál

13 Page 13 Individuální úspora z neobnovené investice do lidského kapitálu Karel a Věra nyní Odvody do průběžného důchodového systému - PAYG Bezdětní - singles Skryté přerozdělení výnosů z investic do lidského kapitálu v současném důchodovém systému Karel a Věra v důchodu Výnos z investice jejich rodičů Investice do dětí Dospělé děti Děti dospělých dětí Tonda a Marie nyní Investice do průběžného důchodového systému - PAYG Příjem z průběžného důchodového systému - PAYG Odvody do průběžného důchodového systému - PAYG Tonda a Marie v důchodu Příjem z průběžného důchodového systému - PAYG Demografické Zadlužení Skryté přerozdělení výnosu z investice do lidského kapitálu Rodiny s dětmi Spotřeba Výnos z investice jejich rodičů

14 Page 14 Vyčíslení nákladů na výživu a výchovu dětí podle výsledků statistických šetření ČSÚ Výše nákladů děti je dána příjmovou situací rodiny Mýtus, že náklady na dítě činí zlomek nákladů na dospělého Skutečnost je jiná - náklady na dítě se nijak výrazně neodlišují od výdajů na dospělého člena domácnosti. V závislosti na věku dítěte mohou být dokonce o něco vyšší Uvedený mýtus se však stále promítá do reálné politiky  Daňová sleva na poplatníka 24 840 Kč  Daňové zvýhodnění na dítě 10 680 Kč Navíc u dospělého skutečné náklady na reprodukci lidského kapitálu představují pouze malou část všech výdajů – zbytek je spotřeba Náklady na dítě je naopak nutno celé zahrnout do investice

15 Page 15 Spravedlivé řešení – zdanit pouze spotřebu dospělých členů domácnosti Narovnání těchto tržních deformací znamená umožnit odečet investic do lidského kapitálu ze základu pro výpočet daně a odvodů sociálního pojištění Příklad výpočtu: Roční hrubý příjem rodiny (2 rodiče + 4 děti) = 480 000 Kč Náklady na výchovu a výživu dětí lze stanovit jako podíl příjmů domácnosti na osobu vynásobený počtem dětí v rodině Příjem na jednoho člena rodiny: 480 000 / 6 = 80 000 Odečet základu: 4 x 80 000 = 320 000 Kč Výsledný základ pro výpočet daně a odvodů sociálního pojištění rodiny: 480 000 - 320 000 = 160 000 Kč

16 Page 16 Ztráta rodiny z investice do dětí za dobu reprodukce – 24 let Pro průměrnou domácnost se 3 a více dětmi - tedy s počtem dětí, který zajišťuje prostou reprodukci obyvatelstva Hrubá investice do lidského kapitálu za dobu jeho reprodukce činí zhruba 7,5 mil. Kč. Přitom pouze celková ztráta ze zdanění a odvodu sociálního pojištění za tuto dobu tak dosáhne cca 2,9 mil. Kč. =+ = Za to by si domácnost pořídila dva menší rodinné domky Za to by si domácnost pořídila jeden menší rodinný domek nebo vlastní byt

17 Page 17 Příjmová situace rodin s dětmi Mýtus - více dětí se rodí především v ekonomicky a sociálně slabších rodinách Skutečnost je jiná - celkový příjem domácností z ekonomických aktivit je v průměru vyšší u rodin s více dětmi Příjem na člena rodiny ale dramaticky klesá s každým narozeným dítětem Při narození prvního dítěte klesne o 1/3 oproti bezdětnému stavu  při druhém na 1/2 (tj. o 2/4)  a při čtvrtém dítěti až na 1/3 (tj. o 4/6) Klesá rovněž podíl luxusního zboží, zahraničních dovolených i možnost akumulace majetku k zajištění na stáří

18 Page 18 Srovnání příjmové situace rodin s více dětmi Alarmující rovněž je, že výše příjmů na jednoho člena domácnosti v rodinách se třemi a více dětmi - tedy s počtem dětí, který zajišťuje prostou reprodukci obyvatelstva - je dokonce dlouhodobě (horizont posledních 20let) nižší než výše příjmů na jednoho člena domácnosti důchodců V roce 2008 činil tento poměr pouhých 78% čistých příjmů na osobu ve srovnání s domácnostmi důchodců Nejohroženější skupinou jsou tedy překvapivě rodiny s takovým počtem dětí – který zajišťuje prostou reprodukci obyvatelstva Zároveň se ukazuje, že porovnávat výši průměrného důchodu s výší průměrné mzdy je značně zavádějící

19 Page 19 Vliv ztráty ze zdanění a odvodu po započtení a dávek SSP na jedno dítě Modelový výpočet, výchozí zdroj: decilové rozdělení domácností podle čistých peněžních příjmů na osobu, Statistika rodinných účtů 2006, ČSÚ 77 899 93 791 138 070 163 833 202 586 363 132 -17 187 -29 720 -34 193 -44 335 -45 826 -59 881 -86 692 102 527 50 515 110 904 120 797 -71 718 3 726 -162 297 1,17 0,20 0,48 0,75 1,58 0,36 0,33 0,34 0,25 nejnižších 10%druhých 10%třetích 10%čtvrtých 10%pátých 10%šestých 10%sedmých 10%osmých 10%devátých 10%nejvyšších 10% Vlastní investice domácnosti na jedno nezaopatřené dítě Zisk (Ztráta) ze zdanění a odvodu sociálního pojištění po započtení SSP na jedno dítě Počet nezaopatřených dětí na jednu domácnost

20 Page 20 Dávky SSP nemohou kompenzovat daňové znevýhodnění rodin Z předchozího grafu je zřejmé, že dávky státní sociální podpory (SSP)  jsou určené pro podporu rodin s nejnižšími příjmy  nemohou v žádném případě kompenzovat ztrátu, která rodinám s dětmi vzniká znevýhodňujícím přístupem státu k investicím do lidského kapitálu. Od nižší střední až po vyšší příjmové skupiny, proto klesá porodnost na víceméně konstantní a přitom velmi nízkou hodnotu. Mýtus, že bezdětní doplácejí na rodiny s dětmi Skutečnost je jiná – rodiny s dětmi (s výjimkou těch nejchudších) platí výrazně více i po započtení dávek státní sociální podpory

21 Page 21 Základní strategie domácností pro zajištěné stáří nyní: v důchodovém věku: Děti ? Dospělé děti Investice do lidského kapitálu Investice do kapitálu firem Spoření – např. ve fondech Spotřeba Výnos z investice do lidského kapitálu Výnos z investice do kapitálu firem Naspořené prostředky + výnos Spotřeba žádné zdroje nevytvořila

22 Page 22 Mýtus průběžného důchodového systému Mýtus průběžného důchodového systému - vytváření iluze, že si lidé v rámci tohoto systému platí na svůj budoucí důchod Skutečnost je ale jiná  V organizační rovině - je v podstatě veškerý objem příjmů průběžného důchodového systému ihned rozdělen mezi stávající důchodce  Ekonomicky - se jedná o splácení části výnosu z investice rodičů do lidského kapitálu prostřednictvím důchodového systému Aby si kromě toho každý zajistil i svůj budoucí důchodový příjem – musí také do tohoto systému investovat Investicí do budoucích příjmů průběžného systému jsou děti

23 Page 23 Vzájemná mezigenerační solidarita a odpovědnost Mýtus, že mezigenerační solidarita se týká jen dvou generací – aktivně činných obyvatel a penzistů Skutečnost je jiná – mezigenerační solidarita musí zahrnovat všechny tři základní generace ve společnosti – generaci aktivně činných, penzistů i dětí (které se na své povolání teprve připravují) Je nezbytné obnovit a opět zdůvěryhodnit mezigenerační smlouvu – a zahrnout do ní i děti Je tu ale zásadní problém - jeden z partnerů této smlouvy se nemůže svými volebními hlasy účastnit na jejím uzavření – jsou to děti Nezbývá, než apelovat na odpovědnost zbylých dvou generací

24 Page 24 II. Pilíř Spoření prostřednictvím důchodových fondů - FF Naspořené prostředky ve fondech - FF Karel a Věra nyní Příjem z naspořených prostředků v důchodových fondech - FF Odvody do průběžného důchodového systému - PAYG Řešení důchodového systému založené na dvou povinných pilířích Děti Dospělé děti Děti dospělých dětí Tonda a Marie nyní I. Pilíř Investice do průběžného důchodového systému - PAYG Příjem z průběžného důchodového systému - PAYG Odvody do průběžného důchodového systému - PAYG Tonda a Marie v důchodu Karel a Věra v důchodu Rodiny s dětmi Bezdětní - singles Výnos z investice jejich rodičů Výnos z investice jejich rodičů

25 Page 25 Nejčastější námitky – sociální inženýrství a bezdětní Námitka – Návrhům řešení je vytýkáno sociální inženýrství Vypořádání  Už současný systém je zatížen tak velkým přerozdělováním – že bychom jej mohli považovat za jistou formu sociálního inženýrství  Navrhovaný princip naopak toto přerozdělování snižuje a je cestou k narovnání přirozených ekonomických vztahů, které jsou nynějším systémem vážně narušeny Námitka – Co bezdětní, kteří například děti mít nemohou ? Vypořádání  Skutečným rodičem není ten, kdo dítě zplodí, ale kdo se o něj skutečně stará – je potřeba mimo jiné zpružnit systém adopcí  Je nutné rovněž respektovat rozhodnutí každého, který nachází povolání v jiném způsobu života a přijímá za něj odpovědnost  Stát by ale měl přestat znevýhodňovat rodiny za to, že mají děti

26 Page 26 Rekapitulace návrhu spravedlivého řešení  Rodina s dětmi je jeden ekonomický celek  Výživa, výchova a vzdělání dětí je investice  Narovnání přirozených ekonomických vztahů znamená  umožnit odečet investic do lidského kapitálu ze základu pro výpočet daně a odvodů sociálního pojištění  odstranit nespravedlnosti současného důchodového systému zavedením systému založeného na dvou povinných pilířích  Případná nedostatečnost příjmů v rodinách musí být řešena standardními nástroji sociální podpory a pomoci Zároveň je nutné o těchto poznatcích informovat veřejnost  Rodiny s dětmi by již neměly dále platit vyšší daně a odvody než bezdětní  Stát by již neměl nadále vytvářet podmínky pro nesolidární využívání důchodového systému bezdětnými

27 Page 27 Cílový návrh na opatření systémového charakteru – vzhledem k ekonomické krizi budou ale dočasně nutné určité dílčí kroky  Cílově umožnit odečet investic do lidského kapitálu ze základu pro výpočet daně  zdrojem může být např. snížení daňové slevy na poplatníka nebo zvýšení DPH  zvýší poptávku a sníží dopady ekonomické krize - mnohonásobný efekt při použití i v ostatních státech EU, na rozdíl od šrotovného se jedná o systémové opatření  Zahájit postupné zavádění odečtu investic do lidského kapitálu ze základu pro výpočet odvodů sociálního pojištění - rozložit postupně do horizontu delšího přechodného období  rovněž se jedná i o systémové opatření proti dopadům finanční krize s účinným dopadem do zvýšení poptávky  Zavést systém důchodového pojištění založený na dvou povinných pilířích, se zachováním třetího dobrovolného pilíře státem podporovaného důchodového spoření  Umožnit převod významné části z odvodů do průběžného systému sociálního pojištění vlastním rodičům

28 Page 28 Skutečnou reformu je ale potřeba zahájit rychle – krizová opatření nemohou být výmluvou Mýtus, že současný stav nás nic nestojí Skutečnost je jiná - skryté náklady současného blahobytu nesou na svých bedrech především rodiny s dětmi. Reagují na to nižší porodností, což je normální reakce Reforma je nezbytná, jde jen o to, aby jejich náklady a výnosy byly rozloženy spravedlivě na bedra všech občanů


Stáhnout ppt "Ekonomické postavení rodin s dětmi – mýty, fakta a reálné dopady Solidarita a odpovědnost v rámci tří generací Ing. Otakar Hampl, Ph.D. Sdružení YMCA -"

Podobné prezentace


Reklamy Google