Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR."— Transkript prezentace:

1 Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR

2 Udržitelný rozvoj Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Gro Harlem Brundtlandová, 1987 AGENDA 21 Rio 1992 (Rio de Janeiro, Brazilie) – AGENDA 21 Světová konference OSN o životním prostředí a rozvoji Rio + 51997 (New York, USA) 19. zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN Rio + 102002 (Johannesburg, JAR) Světová konference OSN o udržitelném rozvoji

3 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji - Summit Země Brazílie, Rio de Janeiro (červen 1992) Více než 170 zemí světa (včetně bývalého Československa), 10.000 delegátů, 116 vrcholných představitelů Agenda 21 AGENDA 21 Komplexní návod globálních akcí, které mohou ovlivnit přechod na UR Koncepčním podkladem pro vytvoření místní Agendy 21 – kap. 28

4 Kapitola 28. Agendy 21 - Místní Agenda 21 Je to proces, který Prostřednictvím: zkvalitňování správy věcí veřejných, zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o UR využívání všech dosažených poznatků o UR zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR Iniciativy Místních úřadů na podporu MA 21

5 ČR - Rada vlády pro udržitelný rozvoj Navazuje na NPSMA21 při MŽP – vznik říjen 2003 Navazuje na NPSMA21 při MŽP – vznik říjen 2003 Předseda PS RVUR MA21: RNDr. L. Ambrozek Předseda PS RVUR MA21: RNDr. L. Ambrozek Členové: představitelé MŽP, MMR, MV, MPSV, MZd, MŠMT, MPSV, KrÚ, MěÚ, ČEÚ, NSZM ČR, státní ochrany přírody, NNO a akademické obce Členové: představitelé MŽP, MMR, MV, MPSV, MZd, MŠMT, MPSV, KrÚ, MěÚ, ČEÚ, NSZM ČR, státní ochrany přírody, NNO a akademické obce Vytváří kritéria a indikátory pro MA21 Vytváří kritéria a indikátory pro MA21 CÍL: Proces MA 21 je běžným nástrojem fungování veřejné správy v ČR CÍL: Proces MA 21 je běžným nástrojem fungování veřejné správy v ČR Pracovní skupina RVUR pro MA21

6 Kritéria pro MA21 v ČR Zájemci I.Projevení zájmu – vyplnění dotazníku s informacemi o MA21 (bude na webu ČEÚ) II.Kontaktní osoba v Databázi MA21 – zástupce právnické osoby III.Zpětná vazba – zpráva o stavu MA21 nejméně 1x za rok Kategorie: Zájemci, D, C, B, A

7 Kategorie D Organizační struktura – zodpovědný politik, koordinátor, případně i skupina MA21 Organizační struktura – zodpovědný politik, koordinátor, případně i skupina MA21 Aktivní zapojování veřejnosti do dílčích oblastí plánování, rozhodování a realizace Aktivní zapojování veřejnosti do dílčích oblastí plánování, rozhodování a realizace Prezentace činností a výstupů v rámci MA21 Spolupráce až partnerství veřejné správy, podnikatelského a občanského sektoru Prezentace činností a výstupů v rámci MA21 Spolupráce až partnerství veřejné správy, podnikatelského a občanského sektoru Kritéria pro MA21 v ČR

8 Kategorie C Oficiální orgán samosprávy pro MA21 Oficiální orgán samosprávy pro MA21 Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.) Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.) Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 Sledování a hodnocení procesu MA21 Sledování a hodnocení procesu MA21 Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 otevřené zástupcům různých skupin a sektorů a sledující plnění cílů MA21 Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 otevřené zástupcům různých skupin a sektorů a sledující plnění cílů MA21 Kritéria pro MA21 v ČR

9 Kategorie B Dílčí koncepce respektující principy UR Dílčí koncepce respektující principy UR Strategie UR obce / mikroregionu / regionu / kraje Strategie UR obce / mikroregionu / regionu / kraje Systém finanční podpory samosprávy pro realizaci opatření MA21 Systém finanční podpory samosprávy pro realizaci opatření MA21 Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21 Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21 Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21 Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21 Sledování evropských indikátorů Sledování evropských indikátorů Certifikované proškolení koordinátorů MA21 Certifikované proškolení koordinátorů MA21 Výměna zkušeností a spolupráce s jinými MA21, včetně využití příkladů dobré praxe Výměna zkušeností a spolupráce s jinými MA21, včetně využití příkladů dobré praxe Kritéria pro MA21 v ČR

10 Kategorie A Kategorie A Principy UR jsou prakticky uplatňovány při plánování, rozhodování a realizaci strategických dokumentů Principy UR jsou prakticky uplatňovány při plánování, rozhodování a realizaci strategických dokumentů Komise rady/Výbor zastupitelstva pro UR složený ze zástupců různých skupin a sektorů Komise rady/Výbor zastupitelstva pro UR složený ze zástupců různých skupin a sektorů Management kvality v rámci veřejné správy Management kvality v rámci veřejné správy Kritéria pro MA21 v ČR

11 Ministerstvo životního prostředí http://www.env.cz Zakotvení MA21 v SPŽP Zakotvení MA21 v SPŽP Financování: Financování: - podpora projektů NNO v rámci grantového schématu - veřejné zakázky - propagace Spolupráce s dalšími subjekty - ČEÚ, NSZM, ÚEP aj. Spolupráce s dalšími subjekty - ČEÚ, NSZM, ÚEP aj. Pracovník MA21 v rámci oddělení vzdělávání a osvěty Pracovník MA21 v rámci oddělení vzdělávání a osvěty Podpora MA21

12 Český ekologický ústav příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí Podpora MA21 oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Databáze místních Agend v ČR Databáze místních Agend v ČR Webové stránky http://www.ma21.cz Webové stránky http://www.ma21.cz Zpravodaj místní agenda 21 Zpravodaj místní agenda 21 Metodika pro místní Agendy v ČR ve spolupráci s Metodika pro místní Agendy v ČR ve spolupráci s MŽP, NSZM, DEFRA MŽP, NSZM, DEFRA Konzultační a poradenská činnost Konzultační a poradenská činnost

13 Aalborg +10 červen 2004 - Evropská konference udržitelných měst Témata: 1. Správa věcí veřejných (Good Governance) 2. Řízení k trvalé udržitelnosti 3. Přírodní hodnoty 4. Zodpovědná spotřeba a volba životního stylu 5. Plánování a design 6. Lepší mobilita, menší provoz 7. Místní aktivity pro zdraví 8. Živá a udržitelná místní ekonomika 9. Sociální rovnost a spravedlnost 10. Lokální činnost pro globální prospěch

14 Aalborgské závazky 1.Správa věcí veřejných (Good Governance) My, evropské místní správy, přijímáme a bereme navědomí svou zodpovědnost za kvalitní rozhodování za pomoci spoluúčasti veřejnosti. My, evropské místní správy, přijímáme a bereme navědomí svou zodpovědnost za kvalitní rozhodování za pomoci spoluúčasti veřejnosti. 2.Řízení k trvalé udržitelnosti My, evropské místní správy, se zavazujeme k implementaci efektivních hospodářských cyklů, od formulace přes implementaci po hodnocení My, evropské místní správy, se zavazujeme k implementaci efektivních hospodářských cyklů, od formulace přes implementaci po hodnocení 3.Přírodní hodnoty My, evropské místní správy, se zavazujeme plně brát na vědomí svou zodpovědnost za ochranu a zachování přírodních hodnot. My, evropské místní správy, se zavazujeme plně brát na vědomí svou zodpovědnost za ochranu a zachování přírodních hodnot.

15 4.Zodpovědná spotřeba a volba životního stylu Zavazujeme se silně podporovat a prosazovat prozíravé šetrné využívání zdrojů a povzbuzovat trvale udržitelnou spotřebu a produkci. Zavazujeme se silně podporovat a prosazovat prozíravé šetrné využívání zdrojů a povzbuzovat trvale udržitelnou spotřebu a produkci. 5.Plánování a design Zavazujeme se ke strategické roli v územním plánování a designu a řešení environmentální, sociální, ekonomické, zdravotní a kulturní problematiky ve veřejném zájmu. Zavazujeme se ke strategické roli v územním plánování a designu a řešení environmentální, sociální, ekonomické, zdravotní a kulturní problematiky ve veřejném zájmu. 6.Lepší mobilita, menší provoz Uvědomujeme si vzájemnou provázanost dopravy, zdraví a životního prostředí a zavazujeme se důsledně prosazovat trvale udržitelné způsoby dopravy. Uvědomujeme si vzájemnou provázanost dopravy, zdraví a životního prostředí a zavazujeme se důsledně prosazovat trvale udržitelné způsoby dopravy.

16 7.Místní aktivity pro zdraví Zavazujeme se chránit a podporovat zdraví a blahobyt našich občanů. Zavazujeme se chránit a podporovat zdraví a blahobyt našich občanů. 8.Živá a udržitelná místní ekonomika Zavazujeme se vytvořit a zajistit životaschopnou místní ekonomiku, která umožňuje přístup k zaměstnanosti bez poškozování životního prostředí. Zavazujeme se vytvořit a zajistit životaschopnou místní ekonomiku, která umožňuje přístup k zaměstnanosti bez poškozování životního prostředí. 9.Sociální rovnost a spravedlnost Zavazujeme se zabezpečit komunity, schopné poskytovat podporu. Zavazujeme se zabezpečit komunity, schopné poskytovat podporu. 10.Lokální činnost pro globální prospěch Zavazujeme se k místním aktivitám pro globální mír, spravedlnost, rovnoprávnost a trvale udržitelný rozvoj. Zavazujeme se k místním aktivitám pro globální mír, spravedlnost, rovnoprávnost a trvale udržitelný rozvoj. Přihláška k podpisu závazků: www.aalborgplus10.dk

17 Evropský kulatý stůl MA 21 (European Roundtable LA21) První ustavující setkání na konferenci Aalborg+10 První ustavující setkání na konferenci Aalborg+10 Zástupci evropských zemí na národní úrovni Zástupci evropských zemí na národní úrovni Výměna zkušeností s implementací MA21 v jednotlivých zemích Evropy Výměna zkušeností s implementací MA21 v jednotlivých zemích Evropy Zastoupení ČR: marie_petrova@env.cz Zastoupení ČR: marie_petrova@env.cz

18 Aalborg committments Aalborg committments

19 1VEŘEJNÁ SPRÁVA formulování společné vize pro udržitelné město nebo obec formulování společné vize pro udržitelné město nebo obec zvyšování míry participace a zlepšení možností pro udržitelný rozvoj v místní komunitě a obecní administrativě zvyšování míry participace a zlepšení možností pro udržitelný rozvoj v místní komunitě a obecní administrativě přizvání všech sektorů místní společnosti k efektivní účasti v rozhodovacím procesu přizvání všech sektorů místní společnosti k efektivní účasti v rozhodovacím procesu transparentnost, otevřenost a zodpovědnost našich rozhodnutí transparentnost, otevřenost a zodpovědnost našich rozhodnutí efektivní partnerská spolupráce se sousedními obcemi, ostatními městy a obcemi a dalšími sférami veřejné správy efektivní partnerská spolupráce se sousedními obcemi, ostatními městy a obcemi a dalšími sférami veřejné správy

20 2MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ posílení Místní agendy 21 nebo jiných procesů pro místní udržitelnost a jejich nasměrování k samému srdci místní samosprávy posílení Místní agendy 21 nebo jiných procesů pro místní udržitelnost a jejich nasměrování k samému srdci místní samosprávy zajištění integrovaného managementu pro udržitelný rozvoj, založeného na principu prevence a s ohledem na přicházející Tématickou strategii EU pro městské životní prostředí zajištění integrovaného managementu pro udržitelný rozvoj, založeného na principu prevence a s ohledem na přicházející Tématickou strategii EU pro městské životní prostředí stanovení cílů a časových schémat v rámci Aalborgských závazků a zajištění a sledování monitoringu Aalborgských závazků stanovení cílů a časových schémat v rámci Aalborgských závazků a zajištění a sledování monitoringu Aalborgských závazků priorita témat udržitelného rozvoje v městských rozhodovacích procesech, rozdělení zdrojů založených na jasných a všeobecně platných kritériích udržitelnosti priorita témat udržitelného rozvoje v městských rozhodovacích procesech, rozdělení zdrojů založených na jasných a všeobecně platných kritériích udržitelnosti spolupráci s Evropskou kampaní za udržitelná města a obce a jejími sítěmi na monitoringu a hodnocení pokroku směrem k našemu cíli - udržitelnému rozvoji spolupráci s Evropskou kampaní za udržitelná města a obce a jejími sítěmi na monitoringu a hodnocení pokroku směrem k našemu cíli - udržitelnému rozvoji

21 3SPOLEČNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE redukce primární spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů redukce primární spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů zlepšení kvality vody, šetření vodou a efektivní využívání vody zlepšení kvality vody, šetření vodou a efektivní využívání vody podpora a zvyšování biodiversity a rozšíření a kvalitní péče o určená přírodní území a zeleň podpora a zvyšování biodiversity a rozšíření a kvalitní péče o určená přírodní území a zeleň zlepšení kvality půdy, uchování ekologicky cenné půdy a podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství zlepšení kvality půdy, uchování ekologicky cenné půdy a podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství zlepšení kvality ovzduší zlepšení kvality ovzduší

22 4ZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA A VOLBA ŽIVOTNÍHO STYLU snížení množství odpadu a zvýšení znovuvyužití a recyklace snížení množství odpadu a zvýšení znovuvyužití a recyklace zacházení s odpadem v souladu se standardy nejlepší praxe zacházení s odpadem v souladu se standardy nejlepší praxe předcházení zbytečné spotřebě energie a zlepšení efektivity využití energie u koncového spotřebitele předcházení zbytečné spotřebě energie a zlepšení efektivity využití energie u koncového spotřebitele garance udržitelného způsobu zprostředkování energií garance udržitelného způsobu zprostředkování energií aktivní prosazování udržitelné produkce a spotřeby, zejména eko-labellingu a bioproduktů aktivní prosazování udržitelné produkce a spotřeby, zejména eko-labellingu a bioproduktů

23 5PLÁNOVÁNÍ A DESIGN znovuvyužití a regeneraci opuštěných a znevýhodněných území znovuvyužití a regeneraci opuštěných a znevýhodněných území zamezení urban-sprawlu dosahováním přiměřené městské hustoty a upřednostňováním brownfields pozemků před rozvojem na zelené louce zamezení urban-sprawlu dosahováním přiměřené městské hustoty a upřednostňováním brownfields pozemků před rozvojem na zelené louce zajištění smíšeného funkčního využití budov a rozvojových ploch s dobrým vyvážením práce, bydlení a služeb, dávajíce prioritu bydlení v centrech měst. zajištění smíšeného funkčního využití budov a rozvojových ploch s dobrým vyvážením práce, bydlení a služeb, dávajíce prioritu bydlení v centrech měst. zajištění přiměřené ochrany, renovace a (znovu)využití našeho městského kulturního dědictví. zajištění přiměřené ochrany, renovace a (znovu)využití našeho městského kulturního dědictví. aplikace požadavků na udržitelné projektování a výstavbu a propagaci vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií aplikace požadavků na udržitelné projektování a výstavbu a propagaci vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

24 6ZLEPŠENÍ MOBILITY, MÉNĚ DOPRAVY redukce nezbytného používání individuální automobilové dopravy a propagaci atraktivních alternativ dostupných všem redukce nezbytného používání individuální automobilové dopravy a propagaci atraktivních alternativ dostupných všem zvýšení podílu cest vykonaných veřejnou dopravou, pěšky a na kole zvýšení podílu cest vykonaných veřejnou dopravou, pěšky a na kole podpora přechodu na nízko-emisní vozidla podpora přechodu na nízko-emisní vozidla vytvoření integrovaného a udržitelného plánu městské mobility vytvoření integrovaného a udržitelného plánu městské mobility snížení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel snížení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

25 7MÍSTNÍ AKCE PRO ZDRAVÍ zvyšování povědomí a pořádání akcí o širších faktorech zdraví, z nichž většina leží mimo zdravotnický sektor zvyšování povědomí a pořádání akcí o širších faktorech zdraví, z nichž většina leží mimo zdravotnický sektor prosazení plánování vývoje zdraví města, které zajistí našim městům prostředky k budování a udržování strategických partnerství pro zdraví prosazení plánování vývoje zdraví města, které zajistí našim městům prostředky k budování a udržování strategických partnerství pro zdraví redukce nerovností při péči o zdraví a chudoby, což bude vyžadovat pravidelné zprávy o pokroku ke zmenšení sociálních rozdílů redukce nerovností při péči o zdraví a chudoby, což bude vyžadovat pravidelné zprávy o pokroku ke zmenšení sociálních rozdílů zavedení vyhodnocování vlivů na zdraví jako prostředku k zaměření úsilí všech sektorů na zlepšení zdraví a kvality života zavedení vyhodnocování vlivů na zdraví jako prostředku k zaměření úsilí všech sektorů na zlepšení zdraví a kvality života mobilizace pořizovatelů a zpracovatelů územních plánů k integraci úvah o zdraví do svých plánovacích strategií a iniciativ mobilizace pořizovatelů a zpracovatelů územních plánů k integraci úvah o zdraví do svých plánovacích strategií a iniciativ

26 8ŽIVÁ A UDRŽITELNÁ MÍSTNÍ EKONOMIKA přijetí opatření, která stimulují a podporují místní zaměstnanost a nově založené podniky přijetí opatření, která stimulují a podporují místní zaměstnanost a nově založené podniky kooperace s místními podnikateli za účelem podpory a implementace dobré společné praxe kooperace s místními podnikateli za účelem podpory a implementace dobré společné praxe vytváření a implementaci principů udržitelného rozvoje pro sídla podniků vytváření a implementaci principů udržitelného rozvoje pro sídla podniků podpora trhu s vysoce kvalitními místními a regionálními produkty podpora trhu s vysoce kvalitními místními a regionálními produkty propagace místní udržitelné turistiky propagace místní udržitelné turistiky

27 9SOCIÁLNÍ ROVNOST A SPRAVEDLNOST vytvoření a implementace programů prevence a zmírnění chudoby vytvoření a implementace programů prevence a zmírnění chudoby zajištění rovného přístupu k veřejným službám, vzdělání, zaměstnání, příležitostem, zvyšování kvalifikace, informacím, kultuře. zajištění rovného přístupu k veřejným službám, vzdělání, zaměstnání, příležitostem, zvyšování kvalifikace, informacím, kultuře. pomoc při zařazení do společnosti a rovnost pohlaví pomoc při zařazení do společnosti a rovnost pohlaví zlepšení jistoty a bezpečnosti v obci zlepšení jistoty a bezpečnosti v obci zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

28 10OD LOKÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU vytvoření a dodržování strategického a integrovaného přístupu ke zmírnění klimatických změn, a o udržitelnou hladinu emisí skleníkových plynů vytvoření a dodržování strategického a integrovaného přístupu ke zmírnění klimatických změn, a o udržitelnou hladinu emisí skleníkových plynů zacílení politiky v oblasti energie, dopravy, infrastruktury, odpadu, zemědělství a lesnictví k ochraně klimatu zacílení politiky v oblasti energie, dopravy, infrastruktury, odpadu, zemědělství a lesnictví k ochraně klimatu zvyšování povědomí o příčinách a pravděpodobných dopadech klimatické změny a integraci preventivních akcí do našeho politického přístupu ke změně klimatu zvyšování povědomí o příčinách a pravděpodobných dopadech klimatické změny a integraci preventivních akcí do našeho politického přístupu ke změně klimatu snížení vlivu na globální životní prostředí a prosazování principu environmentální spravedlnosti snížení vlivu na globální životní prostředí a prosazování principu environmentální spravedlnosti posílení mezinárodní spolupráce měst a obcí a vytvoření místní odezvy globálním problémům v partnerství s místními samosprávami, komunitami a ostatními relevantními subjekty posílení mezinárodní spolupráce měst a obcí a vytvoření místní odezvy globálním problémům v partnerství s místními samosprávami, komunitami a ostatními relevantními subjekty

29 Děkuji za pozornost www.env.cz


Stáhnout ppt "Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google