Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR."— Transkript prezentace:

1 Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR

2 Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje,
který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Gro Harlem Brundtlandová, 1987 Rio (Rio de Janeiro, Brazilie) – AGENDA 21 Světová konference OSN o životním prostředí a rozvoji Rio (New York, USA) 19. zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN Rio (Johannesburg, JAR) Světová konference OSN o udržitelném rozvoji

3 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji - Summit Země
Agenda 21 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji - Summit Země Brazílie, Rio de Janeiro (červen 1992) Více než 170 zemí světa (včetně bývalého Československa), delegátů, 116 vrcholných představitelů AGENDA 21 Koncepčním podkladem pro vytvoření místní Agendy 21 – kap. 28 Komplexní návod globálních akcí, které mohou ovlivnit přechod na UR

4 Kapitola 28. Agendy 21 - Místní Agenda 21
Iniciativy Místních úřadů na podporu MA 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR Je to proces, který Prostřednictvím: zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o UR zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech

5 ČR - Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Pracovní skupina RVUR pro MA21 Navazuje na NPSMA21 při MŽP – vznik říjen 2003 Předseda PS RVUR MA21: RNDr. L. Ambrozek Členové: představitelé MŽP, MMR, MV, MPSV, MZd, MŠMT, MPSV, KrÚ, MěÚ, ČEÚ, NSZM ČR, státní ochrany přírody, NNO a akademické obce Vytváří kritéria a indikátory pro MA21 CÍL: Proces MA 21 je běžným nástrojem fungování veřejné správy v ČR

6 Kritéria pro MA21 v ČR Kategorie: Zájemci, D, C, B, A Zájemci
Projevení zájmu – vyplnění dotazníku s informacemi o MA21 (bude na webu ČEÚ) Kontaktní osoba v Databázi MA21 – zástupce právnické osoby Zpětná vazba – zpráva o stavu MA21 nejméně 1x za rok

7 Kritéria pro MA21 v ČR Kategorie D
Organizační struktura – zodpovědný politik, koordinátor, případně i skupina MA21 Aktivní zapojování veřejnosti do dílčích oblastí plánování, rozhodování a realizace Prezentace činností a výstupů v rámci MA21 Spolupráce až partnerství veřejné správy, podnikatelského a občanského sektoru

8 Kritéria pro MA21 v ČR Kategorie C Oficiální orgán samosprávy pro MA21
Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta apod.) Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 Sledování a hodnocení procesu MA21 Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 otevřené zástupcům různých skupin a sektorů a sledující plnění cílů MA21

9 Kritéria pro MA21 v ČR Kategorie B
Dílčí koncepce respektující principy UR Strategie UR obce / mikroregionu / regionu / kraje Systém finanční podpory samosprávy pro realizaci opatření MA21 Získávání externích zdrojů pro realizaci MA21 Stanovení a sledování vlastních indikátorů MA21 Sledování evropských indikátorů Certifikované proškolení koordinátorů MA21 Výměna zkušeností a spolupráce s jinými MA21, včetně využití příkladů dobré praxe

10 Kritéria pro MA21 v ČR Kategorie A
Principy UR jsou prakticky uplatňovány při plánování, rozhodování a realizaci strategických dokumentů Komise rady/Výbor zastupitelstva pro UR složený ze zástupců různých skupin a sektorů Management kvality v rámci veřejné správy

11 Ministerstvo životního prostředí http://www.env.cz
Podpora MA21 Zakotvení MA21 v SPŽP Financování: - podpora projektů NNO v rámci grantového schématu - veřejné zakázky - propagace Spolupráce s dalšími subjekty - ČEÚ, NSZM, ÚEP aj. Pracovník MA21 v rámci oddělení vzdělávání a osvěty

12 Český ekologický ústav příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí
Podpora MA21 oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Databáze místních Agend v ČR Webové stránky Zpravodaj místní agenda 21 Metodika pro místní Agendy v ČR ve spolupráci s MŽP, NSZM, DEFRA Konzultační a poradenská činnost

13 Aalborg +10 červen 2004 - Evropská konference udržitelných měst
Témata: 1. Správa věcí veřejných (Good Governance) 2. Řízení k trvalé udržitelnosti 3. Přírodní hodnoty 4. Zodpovědná spotřeba a volba životního stylu 5. Plánování a design 6. Lepší mobilita, menší provoz 7. Místní aktivity pro zdraví 8. Živá a udržitelná místní ekonomika 9. Sociální rovnost a spravedlnost 10. Lokální činnost pro globální prospěch

14 Aalborgské závazky Správa věcí veřejných (Good Governance)
My, evropské místní správy, přijímáme a bereme navědomí svou zodpovědnost za kvalitní rozhodování za pomoci spoluúčasti veřejnosti. Řízení k trvalé udržitelnosti My, evropské místní správy, se zavazujeme k implementaci efektivních hospodářských cyklů, od formulace přes implementaci po hodnocení Přírodní hodnoty My, evropské místní správy, se zavazujeme plně brát na vědomí svou zodpovědnost za ochranu a zachování přírodních hodnot.

15 Zodpovědná spotřeba a volba životního stylu
Zavazujeme se silně podporovat a prosazovat prozíravé šetrné využívání zdrojů a povzbuzovat trvale udržitelnou spotřebu a produkci. Plánování a design Zavazujeme se ke strategické roli v územním plánování a designu a řešení environmentální, sociální, ekonomické, zdravotní a kulturní problematiky ve veřejném zájmu. Lepší mobilita, menší provoz Uvědomujeme si vzájemnou provázanost dopravy, zdraví a životního prostředí a zavazujeme se důsledně prosazovat trvale udržitelné způsoby dopravy.

16 Místní aktivity pro zdraví
Zavazujeme se chránit a podporovat zdraví a blahobyt našich občanů. Živá a udržitelná místní ekonomika Zavazujeme se vytvořit a zajistit životaschopnou místní ekonomiku, která umožňuje přístup k zaměstnanosti bez poškozování životního prostředí. Sociální rovnost a spravedlnost Zavazujeme se zabezpečit komunity, schopné poskytovat podporu. Lokální činnost pro globální prospěch Zavazujeme se k místním aktivitám pro globální mír, spravedlnost, rovnoprávnost a trvale udržitelný rozvoj. Přihláška k podpisu závazků:

17 Evropský kulatý stůl MA 21 (European Roundtable LA21)
První ustavující setkání na konferenci Aalborg+10 Zástupci evropských zemí na národní úrovni Výměna zkušeností s implementací MA21 v jednotlivých zemích Evropy Zastoupení ČR:

18 Aalborg committments

19 VEŘEJNÁ SPRÁVA formulování společné vize pro udržitelné město nebo obec zvyšování míry participace a zlepšení možností pro udržitelný rozvoj v místní komunitě a obecní administrativě přizvání všech sektorů místní společnosti k efektivní účasti v rozhodovacím procesu transparentnost, otevřenost a zodpovědnost našich rozhodnutí efektivní partnerská spolupráce se sousedními obcemi, ostatními městy a obcemi a dalšími sférami veřejné správy

20 MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
posílení Místní agendy 21 nebo jiných procesů pro místní udržitelnost a jejich nasměrování k samému srdci místní samosprávy zajištění integrovaného managementu pro udržitelný rozvoj, založeného na principu prevence a s ohledem na přicházející Tématickou strategii EU pro městské životní prostředí stanovení cílů a časových schémat v rámci Aalborgských závazků a zajištění a sledování monitoringu Aalborgských závazků priorita témat udržitelného rozvoje v městských rozhodovacích procesech, rozdělení zdrojů založených na jasných a všeobecně platných kritériích udržitelnosti spolupráci s Evropskou kampaní za udržitelná města a obce a jejími sítěmi na monitoringu a hodnocení pokroku směrem k našemu cíli - udržitelnému rozvoji

21 SPOLEČNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE
redukce primární spotřeby energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů zlepšení kvality vody, šetření vodou a efektivní využívání vody podpora a zvyšování biodiversity a rozšíření a kvalitní péče o určená přírodní území a zeleň zlepšení kvality půdy, uchování ekologicky cenné půdy a podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství zlepšení kvality ovzduší

22 ZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA A VOLBA ŽIVOTNÍHO STYLU
snížení množství odpadu a zvýšení znovuvyužití a recyklace zacházení s odpadem v souladu se standardy nejlepší praxe předcházení zbytečné spotřebě energie a zlepšení efektivity využití energie u koncového spotřebitele garance udržitelného způsobu zprostředkování energií aktivní prosazování udržitelné produkce a spotřeby, zejména eko-labellingu a bioproduktů

23 PLÁNOVÁNÍ A DESIGN znovuvyužití a regeneraci opuštěných a znevýhodněných území zamezení urban-sprawlu dosahováním přiměřené městské hustoty a upřednostňováním brownfields pozemků před rozvojem na zelené louce zajištění smíšeného funkčního využití budov a rozvojových ploch s dobrým vyvážením práce, bydlení a služeb, dávajíce prioritu bydlení v centrech měst. zajištění přiměřené ochrany, renovace a (znovu)využití našeho městského kulturního dědictví. aplikace požadavků na udržitelné projektování a výstavbu a propagaci vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

24 ZLEPŠENÍ MOBILITY, MÉNĚ DOPRAVY
redukce nezbytného používání individuální automobilové dopravy a propagaci atraktivních alternativ dostupných všem zvýšení podílu cest vykonaných veřejnou dopravou, pěšky a na kole podpora přechodu na nízko-emisní vozidla vytvoření integrovaného a udržitelného plánu městské mobility snížení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

25 MÍSTNÍ AKCE PRO ZDRAVÍ zvyšování povědomí a pořádání akcí o širších faktorech zdraví, z nichž většina leží mimo zdravotnický sektor prosazení plánování vývoje zdraví města, které zajistí našim městům prostředky k budování a udržování strategických partnerství pro zdraví redukce nerovností při péči o zdraví a chudoby, což bude vyžadovat pravidelné zprávy o pokroku ke zmenšení sociálních rozdílů zavedení vyhodnocování vlivů na zdraví jako prostředku k zaměření úsilí všech sektorů na zlepšení zdraví a kvality života mobilizace pořizovatelů a zpracovatelů územních plánů k integraci úvah o zdraví do svých plánovacích strategií a iniciativ

26 ŽIVÁ A UDRŽITELNÁ MÍSTNÍ EKONOMIKA
přijetí opatření, která stimulují a podporují místní zaměstnanost a nově založené podniky kooperace s místními podnikateli za účelem podpory a implementace dobré společné praxe vytváření a implementaci principů udržitelného rozvoje pro sídla podniků podpora trhu s vysoce kvalitními místními a regionálními produkty propagace místní udržitelné turistiky

27 SOCIÁLNÍ ROVNOST A SPRAVEDLNOST
vytvoření a implementace programů prevence a zmírnění chudoby zajištění rovného přístupu k veřejným službám, vzdělání, zaměstnání, příležitostem, zvyšování kvalifikace, informacím, kultuře. pomoc při zařazení do společnosti a rovnost pohlaví zlepšení jistoty a bezpečnosti v obci zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

28 OD LOKÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU
vytvoření a dodržování strategického a integrovaného přístupu ke zmírnění klimatických změn, a o udržitelnou hladinu emisí skleníkových plynů zacílení politiky v oblasti energie, dopravy, infrastruktury, odpadu, zemědělství a lesnictví k ochraně klimatu zvyšování povědomí o příčinách a pravděpodobných dopadech klimatické změny a integraci preventivních akcí do našeho politického přístupu ke změně klimatu snížení vlivu na globální životní prostředí a prosazování principu environmentální spravedlnosti posílení mezinárodní spolupráce měst a obcí a vytvoření místní odezvy globálním problémům v partnerství s místními samosprávami, komunitami a ostatními relevantními subjekty

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a regionů ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google