Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní dějepis, didaktika a metodika dějepisu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní dějepis, didaktika a metodika dějepisu"— Transkript prezentace:

1 Školní dějepis, didaktika a metodika dějepisu
Přednáška č.1 ZS AR 2013/2014

2 Co je školní dějepis I. Vzdělávací obor ( školní předmět):
je formován prostřednictvím legislativy a pedagogických dokumentů ( školský zákon č. 561/200č Sb. v platném znění, Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, rámcové vzdělávací programy). II. Specifická, institucionálně zakotvená sociální komunikace historických informací, součást historické kultury ( dle Z. Beneše). Historická kultura – celek historického myšlení( od historického povědomí až po vědecké bádání, instituce, které se podílejí na komunikování historických informací Zdeněk BENEŠ, Historický text a historická kultura, Praha 1995. Předmět ŠD – historické vědomí

3 Historické vědomí – souhrn znalostí dějin určitého kolektivního uskupení, který je výsledkem recepce odborných poznatků vědy Co ovlivňuje podobu školního dějepisu? Struktura školského systému a místo, které je v ní ŠD konceptuálně a hodinově vymezeno Požadavky kladené společností jako celkem či jednotlivými sociálními skupinami. Socio-ekonomické a kulturní charakteristiky mladé generace. Kvalifikační a věková struktura učitelů.

4 Funkce školního dějepisu:
akulturační a socializační funkce rozvíjení porozumění lidskému světu jako sociální skutečnosti, která má historickou povahu, tedy vyvíjí se v čase a prostoru přispívá k výchově k demokratickému a aktivnímu občanství plní funkci identifikační a sebeidentifikační, podílí se na eliminaci stereotypů spoluvytváří hodnotový systém žáků a umožňuje jim tak sociální, politickou, mravní a estetickou orientaci podílí se na environmentální výchově, učí uznávat a chránit hodnoty přírody i kulturních a historických památek rozvíjí abstraktní a logické myšlení žáků rozvíjí komunikační dovednosti a kultivuje vyjadřovací schopnosti žáků v ústním i písemném projevu, vytváří dovednost vést dialog pomocí argumentace vytváří systémově vybraný soubor základních, tj. sociálně potřebných faktografických znalostí

5 Didaktika dějepisu „Didadaskein“ – učit se, vyučovat
teorie výuky dějepisu zkoumá zákonitosti dějepisné výuky s cílem strukturovat obsah dějepisu a nalézat efektivní didaktické postupy ( dle S. Julínka) dvě roviny DD rozvíjení teoretické báze předmětu dějepis 2. formulování podložených zásad pro školní výuku mezní disciplina, která využívá metodologických postupů historických a pedagogicko-psychologických věd Z. Beneš vymezuje DD jako teorii sociální a osobní historické kultury

6 Koncepty ŠD – přístupy a modely výkladu historického vývoje
chronologická koncepce – quasisyntéza: výklad hlavních linií vývoje lidské společnosti od pravěku po současnost tematický dějepis (case study): soustřeďuje se na omezený počet případových studií koncentrovaný přístup (patch approach): varianta tematického dějepisu, koncentruje se na určitý časový úsek, který analyzuje dimenzionální přístup (dimensional framework): historické epochy jsou vykládány vždy z jednoho hlediska systematicky-analytickým způsobem transdisciplinární koncepce ( social studies, humanities): integrativní pojetí pramenný (badatelský přístup:) široké využívání didakticky upravených historických pramenů, využívání problémového vyučování

7 Historický vývoj didaktiky dějepisu :
Vyčleňování didaktiky z oblasti pedagogických věd – J. A. Komenský 18. století – rozlišování pedagogiky jako teorie výchovy a didaktiky jako teorie vyučování pol. 19. století – pojmy obecná a speciální didaktika a metodika 30. léta 20. století – pojem předmětová (oborová) didaktika

8 České prostředí: 1. publikace z oboru DD:
Jan Lepař „O metodách dějepisného učení“ (1879) Další práce: Eduard Štroch „ Reforma školního dějepisu“ (1905) a „Nový dějepis“ (1909) Reformní pedagogika- 30. léta 20. století: Karel Čondl „ Pracovní učebnice dějepisu I/II“ (1934, 1935) Josef Sochor, Ladislav Horák

9 Období po roce 1945: Marxistické pojetí výchovy a výuky
Václav Mejstřík 1. vysokoškolská učebnice didaktiky dějepisu „Metodika dějepisu jako vyučovacího předmětu“ (1964) Vratislav Čapek „Didaktika dějepisu I/II“ (1985, 1988) Julius Janovský „Základy didaktiky dějepisu“

10 Období po roce 1989: Tomáš Jílek „ Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu I, II, III“ Stanislav Julínek „Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu“ „Základy oborové didaktiky dějepisu“ Zdeněk Beneš Božena Gracová, Denisa Labischová „Příručka ke sstudiu didaktiky dějepisu“

11 Zjistěte, co jsou: EUROCLIO
International Society for History Didactics ASUD


Stáhnout ppt "Školní dějepis, didaktika a metodika dějepisu"

Podobné prezentace


Reklamy Google