Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mendelistická genetika. Základní pracovní metodou je k ř í ž ení k ř í ž ení = vzájemné oplozování organizm ů s r ů znými genotypy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mendelistická genetika. Základní pracovní metodou je k ř í ž ení k ř í ž ení = vzájemné oplozování organizm ů s r ů znými genotypy."— Transkript prezentace:

1 Mendelistická genetika

2 Základní pracovní metodou je k ř í ž ení k ř í ž ení = vzájemné oplozování organizm ů s r ů znými genotypy

3 Základní pojmy Gen – úsek DNA se specifickou funkcí. Strukturní gen – úsek DNA nesoucí genetickou informaci pro polypeptidový ř et ě zec. Alela – varianta genu (odlišující se od ostatních fenotypovým projevem). Genotyp – konkrétní sestava alel v jednom genu, nebo více genech, nebo u jedince. Determinuje fenotypové mo ž nosti nositele. Fenotyp – soubor zevních znak ů (morfologické zn.) a vlastností organismu (funk č ní a psychické zn. ); nebo jeden ur č itý znak č i vlastnost (nap ř.barva o č í, srsti, rozm ě ry t ě la, orgán ů, krevní skupina, typ enzymu, bílkoviny atd.). Za obvyklých podmínek vn ě jšího prost ř edí odpovídá ur č itému genetickému faktoru/faktor ů m ur č itý znak/vlastnost organismu (fenotyp).

4  gen m ůž e mít u jedince 2 varianty, 2 alely  alely tého ž genu jsou ulo ž eny na stejných místech homologních chromozóm ů  jedinec získá po jedné alele od obou rodi čů  stejné alely = homozygotní genotyp  r ů zné alely = heterozygotní genotyp Základní pojmy

5 homozygot = jedinec, který má ob ě alely sledovaného genu stejné, tj. AA – dominantní homozygot aa - recesivní homozygot v potomstvu vzniklém samoplozením nebo k ř í ž ením dvou stejných homozygot ů sledovaný znak nešt ě pí č istá linie – soubor homozygotních jedinc ů vzniklých pohlavním rozmno ž ováním

6 heterozygot – jedinec, který má ob ě alely sledovaného znaku v páru r ů zné Aa – tvo ř í gamety s r ů znými alelami potomstvo p ř i splývání r ů zných typ ů gamet ve znaku št ě pí = znak se projeví ve dvou formách

7 Vztah mezi alelami dominance – dominantní alela p ř evládá nad ostatními a projeví se v ž dy ve fenotypu recesivita –recesivní alela je p ř ekryta ú č inkem dominantní formy, ve fenotypu se projeví pouze v homozygotním stavu neúplná dominance – ob ě alely se ve fenotypu projeví sou č asn ě kodominance – alely se projeví ve fenotypu nezávisle na sob ě (krevní skupiny) superdominance – heterozygotní konstituce je aktivn ě jší ne ž ob ě homozygotní

8 Základní pojmy Kvalitativní znaky – jsou kódovány geny velkého ú č inku – majorgeny. Znak je kódován jedním č i n ě kolika málo geny. Kvalitativní znaky – barva kv ě t ů, morfologické znaky, barva srsti, tvar ušního boltce, krevn ě - skupinový systém (AB0), n ě které antigeny, atd. Hybridizace – k ř í ž ení je obvykle cílené pohlavní rozmno ž ování dvou vybraných jedinc ů opa č ného pohlaví s r ů znými genotypy. Monohybrid (Aa) je k ř í ž enec (heterozygot) vzniklý spojením homozygotních rodi čů odlišných v jednom znaku (genu). Monohybridismus – sledování jednoho kvalitativního znaku. Dihybrid (Aa, Bb) je k ř í ž enec (heterozygot) vzniklý spojením rodi čů homozygot ů odlišných ve dvou znacích Dihybridismus – sledování dvou znak ů sou č asn ě. Tri-polyhybridismus – sledování 3 a více znak ů sou č asn ě. Cíl hybridizace: a) analýza znak ů potomk ů vzniklých k ř í ž ením (HYBRID Ů ) – genetický výzkum b) vytvo ř ení hybrid ů s po ž adovanou kombinací rodi č ovských znak ů – šlechtitelský zám ě r

9 P – rodi č ovská generace (z lat. parentes) F – generace potomk ů (z lat. filius, filia) č íselný index ozna č ující po ř adí F 1 – první filiální generace po k ř í ž ení rodi čů F 2 – druhá filiální generace vzniklá k ř í ž ením hybrid ů F 1 B 1 – výsledek k ř í ž ení hybrida F 1 – s n ě kterou rodi č ovskou variantou (B – backcross)

10

11 1. vytvoření čistých linií 2. křížení – tvorba F 1 generace 1. vytvoření čistých linií 2. křížení – tvorba F 1 generace 3. tvorba F 2 generace

12 Mendel sledoval:  tvar semen: kulatý x hranatý  barva semen: ž lutá x zelená  barva kv ě tu: bílá x č ervená  tvar lusk ů : klenutý x zaškrcený  barva d ě loh: ž lutá x zelená  postavení kv ě t ů : ú ž labní x vrcholové  délka stonku: dlouhý x krátký

13

14 1866 – Mendel publikoval článek Experimenty v křížení rostlin 1900 – znovuobjevení Mendelovy práce

15 1. uniformita jedinc ů F 1 generace 2. identita reciprokých k ř í ž ení 3. č istota vloh a št ě pení 4. volná kombinovatelnost vloh

16 x P: BB x bb gamety: B B b b potomci F 1 Bb Bb Bb Bb

17 P: bb x BB potomci F 1 Bb Bb Bb Bb gamety: b b B B

18 geny heterozygota se předávají další generaci v „čisté“ podobě segregace je důsledkem redukčního dělení gamet Aa Aa tj. genotypový štěpný poměr 1 AA : 2Aa : 1aa fenotypový štěpný poměr 3 dominantní : 1 recesivní x Aa Aa generace hybridů F 2 AAAa aa genotypy jedinců F 2 A a AaAa genomy samičích gamet genomy samčích gamet

19 geny heterozygota se předávají další generaci v „čisté“ podobě segregace je důsledkem redukčního dělení gamet Aa Aa P (A/A) = P(A) x P(A) = 0.5 x 0.5 = 0.25 P (A/a) = P(A) x P(a) = 0.5 x 0.5 = 0.25 P (a/A) = P(a) x P(A) = 0.5 x 0.5 = 0.25 P (a/a) = P(a) x P(a) = 0.25 tj. genotypový štěpný poměr 1 AA : 2Aa : 1aa fenotypový štěpný poměr 3 dominantní : 1 recesivní x Aa Aa

20

21 Zápis k ř í ž ení rodičovská generace: P: AA x aa genotyp matky genotyp otce gamety P generace A a generace hybridů F 1 : Aa x Aa genotyp hybridů gamety F 1 generace A a A a generace hybridů F 2 : AAAa aa genotypy jedinců F 2 A a AaAa samičí gamety samčí gamety

22  d ů kaz, ž e heterozygot monohybrid tvo ř í 2 druhy gamet v pom ě ru 1 : 1  k ř í ž ení hybrida F 1 generace s n ě kterým z homozygotních rodi čů nebo s jedincem nesoucím rodi č ovský genotyp

23 x P 1 : bb BB F 1 : Bb x B 1 BB x Bb x B 1 bb x Bb BB Bb Bb bb

24 Neúplná dominance: P 1 WW ww x F 1 Ww 1WW 2Ww 1ww

25  sledujeme více ne ž 1 gen  rozchod alel r ů zných gen ů nezávisle na sob ě p ř i gametogenezi, tj. lokusy na r ů zných chromozómových párech  vzniká tolik typ ů gamet, kolik je mo ž ných kombinací, tedy monohybrid 2 typy gamet 1 : 1 dihybrid 4 typy gamet 1 : 1 : 1 : 1

26 P : GGWW x ggww nebo GGww x ggWW G – žlutý W - kulatý g - zelený w - svraštělý F 1 : GgWw GW gw Gw Gw gW gW GW Gw gW gw gamety:

27 GWGwgWgw GW GGWWGGWwGgWWGgWw Gw GGWwGGwwGgWwGgww gW GgWWGgWwggWWggWw gw GgWwGgwwggWwggww genotypový štěpný poměr 1: 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1 fenotypový štěpný poměr 9 : 3: 3 : 1 šlechtitelské novinky úhlopříčka homozygotů úhlopříčka heterozygotů

28 ggww x GgWwGGWW x GgWw ggWW x GgWwGGww x GgWw genotypový štěpný poměr 1 : 1 : 1 : 1 fenotypový štěpný poměr 1 : 1 : 1 : 1 genotypový štěpný poměr 1 : 1 : 1 : 1 fenotypový štěpný poměr 1 žlutý kulatý genotypový štěpný poměr 1 : 1 : 1 : 1 fenotypový štěpný poměr 1 žlutý kulatý : 1 zelený kulatý genotypový štěpný poměr 1 : 1 : 1 : 1 fenotypový štěpný poměr 1 žlutý kulatý : 1žlutý svraštělý

29 rodi č e se odlišují ve více ne ž dvou znacích po č ty gamet: monohybrid 2, dihybrid 4, trihybrid 8, tetrahybrid 16, polyhybrid 2 n n = po č et znak ů, v kterých je heterozygotní odvození frekvence kombinací – rozv ě tvovací metoda

30 P 1 : AABBCC x aabbcc gamety ABC abc F 1 AaBbCc gamety ABC Abc AbC Abc aBC aBc abC abc

31 A nebo a B nebo b C nebo c štěpný poměr ¾ A 1/4 a 3/4B 3/4C – (3/4)(3/4)(3/4)ABC = 27/64 ABC 1/4c – (3/4)(3/4)(1/4)ABc = 9/64 ABc 3/4C – (3/4)(1/4)(3/4)AbC = 9/64 AbC 1/4c – (3/4)(1/4)(1/4)Abc = 3/64 ABC 1/4b 3/4C – (1/4)(3/4)(3/4)aBC = 9/64aBC 1/4c – (1/4)(3/4)(1/4)aBc = 3/64aBc 3/4C – (1/4)(1/4)(3/4)abC = 3/64abC 1/4c – (1/4)(1/4)(1/4)abc = 1/64abc

32 početvzorecn = 1n = 2n = 3n = 4 gametických kombinací 2n2n 24816 nejmenší úplná generace 4n4n 41664256 genotypů 3n3n 392781 homozygotů 2n2n 24816 homoz. rekombinací 2 n – 2-2614 heterozygotů 2 2n – 2 n 21256240 fenotypů 2n2n 24816

33 (3 + 1) n fenotypový štěpný poměr (3 + 1) 1 3 : 1 (3 + 1) 2 9 : 3 : 3 : 1 (3 + 1) 3 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 (3 + 1) 4 87 : 27 : 27 : 27 : 27 : 9 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1

34 teoretická při pravděpodobném výskytu homozygota 95 %99 %99,9 % 4111624 164772107 64134297442

35 D ě di č nost kvalitativních znak ů není náhodná, ale pravidelná. Všechny st ě pné pom ě ry v genetice jsou zalo ž eny na zákonech velkých č ísel. Št ě pný pom ě r je pom ě r statistický, tj. uplatní se jen p ř i dostate č ném po č tu potomk ů, (sta – tisíce). Je-li po č et potomk ů malý, št ě pný pom ě r se od ideálních teoretických č ísel více č i mén ě liší.

36 test pro ov ěř ení shody skute č ných a teoretických št ě pných pom ě r ů d – rozdíl mezi skute č ným a o č ekávaným po č tem potomk ů ve t ř ídách e – o č ekávaný po č et potomk ů ve t ř ídách

37  1 gen = 1 znak  geny nele ž í na pohlavních chromozómech  (autozomální d ě di č nost)  ka ž dý gen le ž í na jiném chromozómu


Stáhnout ppt "Mendelistická genetika. Základní pracovní metodou je k ř í ž ení k ř í ž ení = vzájemné oplozování organizm ů s r ů znými genotypy."

Podobné prezentace


Reklamy Google