Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení ve školním roce 2010/2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení ve školním roce 2010/2011"— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení ve školním roce 2010/2011
SETKÁNÍ VÝCHOVNÝCH PORADCŮ ŠKOL K PROBLEMATICE VOLBY POVOLÁNÍ Přijímací řízení ve školním roce 2010/2011 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje oddělení správy škol Frýdek-Místek 13. a 20. října 2010

2 Sloučeních středních škol
S účinností od 1. září 2010 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s., Petrovice u Karviné převzala vzdělávací nabídku Soukromého gymnázia a Střední zdravotnické školy Havířov, s. r. o. S účinností od 1. ledna 2011 Sloučení Střední školy strojírenské a dopravní, Frýdek-Místek, Lískovecká 2089, příspěvková organizace se Střední školou zemědělskou a lesnickou, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (nový název Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) Sloučení Gymnázia Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava

3 Nové obory vzdělání (ve schvalovacím řízení)
Obory vzdělání s maturitní zkouškou Střední uměleckoprůmyslová škola, Frýdek-Místek, s. r. o. Grafický design, denní forma vzdělávání Obory vzdělání s maturitní zkouškou – nástavbové studium SOŠ dopravní a SOU, Ostrava, příspěvková organizace Provozní technika, denní i dálková forma vzdělávání Obory vzdělání v konzervatoři Církevní konzervatoř Opava Hudba, kombinovaná forma vzdělávání Obory vzdělání s výučním listem Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát p. R. Kuchař – číšník, dálková forma vzdělávání

4 Nové obory vzdělání (ve schvalovacím řízení)
Obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Provozní služby, denní forma vzdělávání Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, přís. organizace Zahradnické práce, denní forma vzdělávání

5 Vybrané právní předpisy vztahující se k přijímacímu řízení
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách zákon č. 500/2004 Sb., správní řád nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Termíny pro podání přihlášek, vydání zápisového lístku, zveřejnění kritérií přijímacího řízení, předpokládaného počtu přijímaných uchazečů i konání talentové a přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení jsou obsaženy v přehledné tabulce, která je součástí této prezentace.

6 Před podáním přihlášek
Ředitel střední školy stanovuje a zveřejňuje jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání. Kritéria přijímacího řízení musí být naprosto jednoznačná, aby nepřipouštěla dvojí výklad, jasná a srozumitelná. Vyhlášením se kritéria stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně. V případě, že ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, stanoví pro první kolo přijímacího řízení nejméně dva termíny pro její konání.

7 Před podáním přihlášek
Uchazeč si vybere z nabídky oborů vzdělání středních škol (informace na internetu, např ve středních školách nebo na jejich webu) a ověří si zejména, jaké podmínky ředitel dané střední školy pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovil. Uchazeč si zajistí si jednu až tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení – lze uplatnit např. tři přihlášky na tři různé střední školy nebo tři přihlášky na tři různé obory vzdělání v jedné střední škole. Uchazeč vyplní přihlášku/přihlášky a nechá si na nich potvrdit prospěch ze základní školy – uvede v nich, kdy se chce zúčastnit přijímací zkoušky, pokud se koná. Přiloží i další potřebné doklady, pokud je střední škola vyžaduje. Ředitel střední školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkoušku nejpozději do 31. října, do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8 Vydání zápisového lístku
Základní škola zajistí zápisové lístky (viz pro své žáky, kteří se hlásí ke vzdělávání ve střední škole, i vyplnění osobních údajů jednotlivých uchazečů; vyplněné zápisové lístky pak potvrdí razítkem a podpisem. Základní škola vydá každému svému žákovi, který se uchází o přijetí ve střední škole jeden zápisový lístek pro následující školní rok; o vydaných zápisových lístcích jednotlivým uchazečům vede přesnou evidenci. Základní škola je oprávněna v případě ztráty zápisového lístku, který již vydala, vydat náhradní zápisový lístek na základě písemné žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče; náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.

9 Odevzdání přihlášek Kompletní přihlášky ke vzdělávání (včetně všech náležitostí) se podávají řediteli příslušné střední školy. Přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem. Je vhodné převzít ve střední škole potvrzení o podání přihlášky a v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky. Základní škola nepřijímá přihlášky pro předání příslušným středním školám. Střední škola přijímá přihlášky a vydává na základě žádosti doklad o jejich převzetí.

10 Po odevzdání přihlášek
Pokud střední škola informovala, že se přijímací zkouška nekoná, uchazeč očekává zveřejnění výsledků přijímacího řízení (pod registračními čísly uchazečů) a doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Pokud ředitel střední školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, očekává uchazeč doručení pozvánky k této zkoušce a zúčastní se jí v jednom z termínů stanovených v prvním kole přijímacího řízení pro její konání (uchazeč tento termín uvedl v přihlášce). Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání v rámci jedné školy nelze přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, v nichž se koná; stejný termín pro konání přijímací nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo v jiné škole, do nichž uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu.

11 Po odevzdání přihlášek
Střední škola kontroluje přihlášky a úplnost požadovaných přiložených dokladů; v případě chybějících údajů nebo dokladů si vyžádá doplnění. Středním školám se doporučuje v pozvánce k přijímací zkoušce nebo v písemném oznámení, jímž ředitel školy informuje uchazeče o tom, že se přijímací zkouška nekoná, výslovně uvést poučení o možnosti účastníka vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním dle § 36 odst. 3 správního řádu (tato možnost však musí být dána až tehdy, kdy již jsou všechny podklady shromážděny – uvedení vhodného termínu, kdy je tato podmínka již splněna je rovněž součástí poučení), dále o právu účastníků řízení nahlížet do spisu dle § 38 odst. 1 správního řádu a o nutnosti odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V případě, že se přijímací zkouška koná, střední škola rozesílá pozvánky k této zkoušce nejpozději 14 dní před jejím konáním; součástí pozvánky jsou informace o požadavcích na zkoušku, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.

12 Hodnocení uchazečů, zveřejnění výsledků
Ředitel střední školy hodnotí uchazeče na základě kritérií přijímacího řízení stanovených v souladu se školským zákonem podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, podle výsledků hodnocení dosažených při talentové a přijímací zkoušce, jsou-li stanoveny, a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Výstupní hodnocení již není povinnou součástí kritérií. Ředitel střední školy je ale může při přijímání zohlednit, pokud je uvede v rámci kritérií jako požadovaný podklad. Je proto třeba ověřit, zda výstupní hodnocení je součástí hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení (pod registračními čísly uchazečů) se zveřejňují ve střední škole i na jejím webu, pokud se přijímací zkouška nekoná, zpravidla ihned po vyhodnocení přijímacího řízení, a pokud se přijímací zkouška koná, do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky.

13 Vydání rozhodnutí a jeho doručení
Pokud se přijímací zkouška nekoná, odešle ředitel střední školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, avšak v prvním kole přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky) nejdříve , a v případě, že se přijímací zkouška koná, po ukončení hodnocení uchazečů, které musí proběhnout do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky (v prvním kole po ukončení všech termínů stanovených pro přijímací zkoušku). Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče si vyzvedne rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení; rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

14 Potvrzení nástupu do střední školy
Po doručení rozhodnutí o přijetí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí; pokud zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy; zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem. Uchazeč, který již jednou odevzdal v některé střední škole zápisový lístek, jej může, avšak pouze jednou, vzít zpět a odevzdat v jiné škole (např v případě, kdy obdržel rozhodnutí o přijetí z více škol, avšak byla mu doručena v různých termínech). Střední škola přijímá zápisové lístky a ověřuje, že je podal uchazeč uvedený na přihlášce, kterému bylo vystaveno rozhodnutí o přijetí Střední škola vydává zpět bez zbytečného odkladu zápisové lístky v případě písemné žádosti o jeho zpětné vydání.

15 Možnost odvolání Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí; odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem. Střední škola přijímá odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení a v případě škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, je postupuje krajskému úřadu. Rozhodnutí může být ředitelem střední školy změněno v rámci autoremedury, avšak musí přitom být plně respektováno dosažené pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

16 Další kola přijímacího řízení
K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel střední školy vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pokud ředitel střední školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání; může jít i o místa uvolněna uchazeči, kteří obdrželi rozhodnutí o přijetí, ale nepotvrdili zájem o vzdělávání odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč si zjistí informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na webu středních škol nebo kraje a může si podat přihlášky ke vzdělávání (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení) – počet přihlášek není omezen.

17 Termíny pro první kolo přijímacího řízení
Školní rok 2009/2010 Obory vzdělání s talentovou zkouškou (bez ohledu na formu vzdělávání) Ostatní obory vzdělání Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 30. listopadu do 15. března pro denní formu vzdělávání do 20. března pro ostatní formy vzdělávání Zápisový lístek obdrží uchazeč do 30. listopadu žák základní školy v této škole do 15. března žák základní školy v této škole ostatní uchazeči na základě žádosti od krajského úřadu Ředitel střední školy zveřejní rozhodnutí o případném konání přijímací zkoušky, o termínech jejího konání, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 30. října do 31. ledna Období konání talentové zkoušky a přijímací zkoušky od 2. ledna do 15. ledna (konzervatoř od 15. ledna do 31. ledna) od 22. dubna do 7 května, pokud dále není stanoveno jinak od 2. května do 17. května (v jiné než denní formě vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia)

18 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Přijímací řízení ve školním roce 2010/2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google